МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про порушення та проведення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну деяких видiв сирiв незалежно вiд країни походження та експорту

     Вiдповiдно до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула подану об'єднанням "Спiлка молочних пiдприємств України" вiд iменi ТДВ "Яготинський маслозавод", ТОВ "Пирятинський сирзавод", ТОВ "ТЕРРАФУД", ТОВ "Клуб сиру", ПрАТ "Дубномолоко", ТОВ "ЛЮСТДОРФ", ТОВ "Молочна компанiя "Галичина", ПрАТ "Тернопiльський молокозавод", ДП "Старокостянтинiвський молочний завод", ПрАТ "Комбiнат "Приднiпровський", ПрАТ "ЮРIЯ", ПрАТ "Первомайський молочноконсервний комбiнат", ПрАТ "Iчнянський молочно-консервний комбiнат", ПрАТ "Куп'янський молочноконсервний комбiнат", за пiдтримки ТДВ "Баштанський сирзавод", фiлiї ТДВ "Яготинський маслозавод" "Яготинське для дiтей", ТОВ "Лубенський молочний завод", ТОВ "ФIРМА "ФАВОР", ТОВ "Деражнянський молочний завод", ПП "Дживальдiс", ТОВ "СВIТЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД", ТОВ "Органiк Мiлк", ТзОВ "Радивилiвмолоко" заяву про порушення та проведення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну деяких видiв молочної продукцiї незалежно вiд країни походження та експорту (далi - заява) та матерiали Мiнiстерства економiки України.

     Товаром, що має бути об'єктом розслiдування визначено:

     окремi види молочної продукцiї, що класифiкуються за кодами 0403 10 11 00, 0403 10 13 00, 0403 10 19 00, 0403 10 31 00, 0403 10 33 00, 0403 10 39 00, 0403 10 91 00, 0403 10 93 00, 0403 10 99 00, 0403 90 31 00, 0403 90 33 00, 0403 90 39 00, 0403 90 51 00, 0403  90 53 00, 0403 90 59 00, 0403 90 63 00, 0403 90 69 00, 0403 90 91 00, 0403 90 93 00, 0403 90 99 00, 0406 30 31 00, 0406 30 39 00, 0406 30 90 00, 0406 90 23 00, 0406 90 25 00, 0406 90 32 00, 0406 90 78 00, 0406 90 86 00, 0406 90 89 00, 0406 90 92 00, 0406 90 99 10 згiдно з УКТ ЗЕД.

     За результатами розгляду Комiсiя встановила:

     заява не мiстить достатньо обґрунтованих доказiв для порушення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну ферментованої молочної продукцiї незалежно вiд країни походження та експорту;

     стосовно деяких видiв сирiв:

     у заявi наведено достатньо обґрунтованих доказiв, на пiдставi яких можна вважати, що її подано належним нацiональним товаровиробником;

     iмпорт в Україну товару незалежно вiд країни походження та експорту протягом перiоду 2018 р. - I пiврiччя 2021 р. значною мiрою зростав в абсолютних показниках на 445 %, вiдносно обсягiв виробництва на 546 % та споживання на 461 %;

     протягом перiоду 2018 р. - I пiврiччя 2021 р. могло мати мiсце заподiяння значної шкоди та виникнення в подальшому загрози заподiяння значної шкоди нацiональному товаровиробнику внаслiдок зростання iмпорту в Україну товару.

     У зв'язку iз зазначеним та вiдповiдно до статтi 9 Закону Комiсiя прийняла рiшення вiд 22.12.2021 N СП-529/2021/4411-03, згiдно з яким порушила спецiальне розслiдування щодо iмпорту в Україну товару незалежно вiд країни походження та експорту, що має такий опис:

     деякi види сирiв, що класифiкуються за кодами 0406 30 31 00, 0406 30 39 00, 0406 30 90 00, 0406 90 23 00, 0406 90 25 00, 0406 90 32 00, 0406 90 78 00, 0406 90 86 00, 0406 90 89 00, 0406 90 92 00, 0406 90 99 10 згiдно з УКТ ЗЕД.

     Проведення спецiального розслiдування доручено Мiнекономiки.

     У разi якщо розслiдування стосується iнтересiв фiзичних або юридичних осiб, такi особи мають право надсилати до Мiнекономiки iнформацiю, яка може бути корисною для проведення розслiдування.

     Iнформацiя, що подається до Мiнекономiки, повинна базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях чи припущеннях. Водночас iнформацiя враховується Мiнекономiки у разi подання її державною мовою України та в строки, установленi Законом, Комiсiєю або Мiнекономiки.

     Протягом 30 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономiки здiйснює реєстрацiю заiнтересованих сторiн спецiального розслiдування та розглядає вимоги щодо проведення слухань.

     У запитi про реєстрацiю заiнтересована сторона розслiдування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти органiзацiї, прiзвище, iм'я та по батьковi контактної особи, вид дiяльностi (виробник, iмпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацiю заiнтересованою стороною розслiдування наведена у додатку до цього повiдомлення.

     Протягом 45 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономiки розглядає письмово викладенi коментарi та iнформацiю стосовно порушення розслiдування. Iнформацiя повинна надаватися українською мовою або мовою оригiналу та супроводжуватись українським перекладом.

     У разi якщо iнформацiя має конфiденцiйний характер, необхiдно пiдготувати та надiслати до Мiнекономiки її конфiденцiйну та неконфiденцiйну версiї.

     Рiшення Комiсiї вiд 22.12.2021 N СП-529/2021/4411-03 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

     Контактна iнформацiя: тел. (044) 596-68-04, 596-67-36; e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

     Для офiцiйної реєстрацiї документiв: адреса Мiнекономiки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008; e-mail: meconomy@me.gov.ua.

     Iнформацiя щодо вхiдної кореспонденцiї: тел. (044) 200-47-53.

 

Додаток
Форма запиту щодо реєстрацiї заiнтересованою стороною розслiдування

{на офiцiйному фiрмовому бланку компанiї/органiзацiї}

     Вiдповiдно до частини другої статтi 9 Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" просимо зареєструвати заiнтересованою стороною спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну деяких видiв сирiв незалежно вiд країни походження та експорту пiдприємство (компанiю/органiзацiю) на пiдставi такого:

     I. Iнформацiя про заiнтересовану сторону:

     Повна та скорочена назви компанiї:

     Статус компанiї у рамках розслiдування {iмпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, iнше (вкажiть)}:

     Основний вид дiяльностi:

     Вiдомостi про контактну особу:

     Вiдомостi про юридичного представника (у разi наявностi):

     Адреса для отримання кореспонденцiї у рамках розслiдування:

     Електронна адреса для отримання кореспонденцiї у рамках розслiдування:

     II. Iнформацiя про дiяльнiсть компанiї

     {необхiдно надати данi щодо товару, що є об'єктом розслiдування, що стосуються компанiї вiдповiдно до виду дiяльностi, за календарний рiк, що безпосередньо передує порушенню розслiдування}

     Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом розслiдування у кiлькiсних (тонн) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг виробництва (тонн) (у розрiзi кодiв УКТ ЗЕД чи основних видiв товару):

     Загальний обсяг закупiвлi товару, що є об'єктом розслiдування у кiлькiсних (тонн) та вартiсних показниках (дол. США):

     Основнi постачальники товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi постачання та частки постачальника в загальному постачаннi товару, що є об'єктом розслiдування:

     Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом розслiдування у кiлькiсних (тонн) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг продажу (тонн) (у розрiзi кодiв УКТ ЗЕД чи основних видiв товару):

     Основнi покупцi товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi реалiзацiї та частки покупця в загальнiй реалiзацiї товару, що є об'єктом розслiдування:

{за пiдписом керiвника пiдприємства або уповноваженої особи}

     {якщо iснують обґрунтованi пiдстави для застосування конфiденцiйного режиму до iнформацiї, необхiдно чiтко зазначити про це та в такому випадку необхiдно пiдготувати двi версiї запиту: конфiденцiйну та неконфiденцiйну}

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.