КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 грудня 2021 р. N 1394


Про внесення змiн до Порядку вiдомчої реєстрацiї та ведення облiку великотоннажних та iнших технологiчних транспортних засобiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до Порядку вiдомчої реєстрацiї та ведення облiку великотоннажних та iнших технологiчних транспортних засобiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 сiчня 2010 р. N 8 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 1, ст. 26; 2016 р., N 16, ст. 644; 2020 р., N 59, ст. 1859), змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2021 р. N 1394

ЗМIНИ,
що вносяться до Порядку вiдомчої реєстрацiї та ведення облiку великотоннажних та iнших технологiчних транспортних засобiв

     1. Пiдпункт 7 пункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "7) технiчний огляд технологiчного транспортного засобу (далi - технiчний огляд) - обов'язковий технiчний контроль транспортних засобiв, що здiйснюється вiдповiдно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технiчного дiагностування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2004 р. N 687 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 21, ст. 1434);".

     2. У пунктi 9:

     1) абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "9. Перед реєстрацiєю (введенням в експлуатацiю), в тому числi тимчасовою реєстрацiєю, у разi тимчасового ввезення на територiю України пiд зобов'язання про зворотне вивезення кожного технологiчного транспортного засобу проводиться його первинний технiчний огляд, про що складається акт технiчного огляду.";

     2) абзац третiй виключити.

     3. У пунктi 10:

     1) абзац четвертий пiсля слiв "технiчного огляду" доповнити словами i цифрою "за формою згiдно з додатком 4";

     2) доповнити пункт абзацами такого змiсту:

     "Заява подається у паперовiй формi власником особисто чи надсилається поштою до центру надання адмiнiстративних послуг або в електроннiй формi через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числi через iнтегрованi з ним iнформацiйнi системи державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування.

     У разi коли документи подано в електроннiй формi у вихiдний, святковий, iнший неробочий день або неробочий час пiсля закiнчення робочого дня, днем подання зазначених документiв вважається перший робочий день, що настає за таким днем.".

     4. Пункт 18 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Якщо заява про реєстрацiю технiчного транспортного засобу надiслана в електроннiй формi на зареєстрований (перереєстрований) технологiчний транспортний засiб, територiальний орган Держпрацi надає свiдоцтво про реєстрацiю з присвоєним номерним знаком в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи.".

     5. У пунктi 20 слова ", талона про проходження технiчного огляду" виключити.

     6. Доповнити Порядок роздiлом такого змiсту:

"Технiчний огляд

     45. Перiодичний (черговий) технiчний огляд зареєстрованих технологiчних транспортних засобiв проводиться щороку, якщо iнше не передбачено технiчними документами виробника.

     46. Технiчний огляд повинен включати:

     проведення перевiрки вiдповiдностi типу, моделi технологiчного транспортного засобу, iдентифiкацiйних номерiв вузлiв i агрегатiв, номерного знака технологiчних транспортних засобiв записам у документах, що встановлюють право власностi або користування технологiчним транспортним засобом;

     здiйснення контролю за технiчним станом технологiчних транспортних засобiв (технiчним станом причепiв, напiвпричепiв у складi з тягачем) щодо їх вiдповiдностi технiчним вимогам.

     47. Технологiчнi транспортнi засоби вважаються такими, що не пройшли технiчного огляду, якщо пiд час їх обстеження виявлено:

     будь-яку несправнiсть або невiдповiднiсть технiчним вимогам за параметрами;

     перевищення вмiсту шкiдливих речовин у вiдпрацьованих газах або рiвня їх димностi установленим стандартами нормам;

     вiдсутнiсть спецiальної медичної аптечки, первинних засобiв пожежогасiння та знака аварiйної зупинки;

     вiдсутнiсть свiдоцтва про реєстрацiю технологiчного транспортного засобу чи номерного знака (для зареєстрованих технологiчних транспортних засобiв);

     невiдповiднiсть iдентифiкацiйних номерiв, вузлiв та агрегатiв записам у документах, що встановлюють право власностi або користування такими технологiчними транспортними засобами.

     48. На примiрниках актiв, зазначених у пунктi 10 цього Порядку, що зберiгаються в експертнiй органiзацiї, власник технологiчного транспортного засобу ставить вiдмiтку про отримання зазначених актiв.

     49. За результатами технiчного огляду експертна органiзацiя складає:

     акт технiчного огляду технологiчного транспортного засобу за формою згiдно з додатком 4 (пiд час проведення реєстрацiї, перереєстрацiї, тимчасової реєстрацiї технологiчного транспортного засобу);

     акт технiчного огляду технологiчних транспортних засобiв за формою згiдно з додатком 5 (пiд час проведення перiодичного технiчного огляду технологiчних транспортних засобiв).

     50. Акт технiчного огляду технологiчного транспортного засобу (технологiчних транспортних засобiв) складається у двох примiрниках, один з яких видається власнику технологiчного транспортного засобу (технологiчних транспортних засобiв), а другий залишається i зберiгається в експертнiй органiзацiї один рiк.

     Вiдомостi про проведений технiчний огляд вносяться до журналу реєстрацiї технологiчних транспортних засобiв, якi пройшли технiчний огляд, за формою згiдно з додатком 6.".

     7. Додатки 1 i 2 до Порядку викласти в такiй редакцiї:

"Додаток 1
до Порядку
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2021 р. N 1394)
 
(найменування органу, що здiйснює реєстрацiю великотоннажних та iнших технологiчних транспортних засобiв)

ЗАЯВА

 
(повне найменування юридичної особи та код згiдно з ЄДРПОУ або реєстрацiйний номер облiкової
 
картки платника податкiв для фiзичної особи - пiдприємця)
Мiсцезнаходження  
Керiвник Телефон  
(прiзвище, iм'я та по батьковi)
Адреса стоянки великотоннажного та iншого технологiчного транспортного засобу
 
Просимо  
(викладається суть справи)
До заяви додаються такi документи:  
 
(перелiк документiв)
Данi про великотоннажний та iнший технологiчний транспортний засiб:
тип  
марка, модель  
рiк випуску  
виробник (країна)  
iдентифiкацiйнi номери (заводський, шасi/рами)  
об'єм двигуна*  
Оформлення доручається провести  
(посада,
  ,
прiзвище, iм'я та по батьковi (у разi наявностi)
пiдпис якого   пiдтверджується.
Керiвник (власник технологiчного
транспортного засобу)
__________________________________
(прiзвище, iм'я та по батьковi (у разi наявностi)

Мiсце для квалiфiкованого
електронного пiдпису
або печатки
___ ____________ 20__ р.
Службовi позначки
Присвоєно номерний знак N ______________ серiя _________.
Видано свiдоцтво про реєстрацiю N ________ серiя __________.
Посадова особа ______________
(пiдпис)
___________________________
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi
(у разi наявностi)

___ ____________ 20__ р.

____________
     * Зазначається латинська лiтера "V", знак рiвностi та об'єм двигуна великотоннажного та iншого технологiчного транспортного засобу.

 

Додаток 2
до Порядку
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2021 р. N 1394)
 
(найменування органу, що здiйснює реєстрацiю великотоннажних та iнших технологiчних транспортних засобiв)

ЗАЯВА

 
(прiзвище, iм'я та по батьковi)
Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв  
 
Паспорт  
(серiя, номер, ким i коли виданий)
Мiсце проживання  
  Телефон  
Адреса стоянки великотоннажного та iншого технологiчного транспортного засобу
 
Просимо  
(викладається суть справи)
До заяви додаються такi документи:  
 
(перелiк документiв)
Данi про великотоннажний та iнший технологiчний транспортний засiб:
тип  
марка, модель  
рiк випуску  
виробник (країна)  
iдентифiкацiйнi номери (заводський, шасi/рами)  
об'єм двигуна*  
Пiдпис _______________
___ ____________ 20__ р.
Службовi позначки
Присвоєно номерний знак N ______________ серiя ___________.
Видано свiдоцтво про реєстрацiю N ________ серiя ___________.
Посадова особа ______________
(пiдпис)
___________________________
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi
(у разi наявностi)

___ ____________ 20__ р.

____________
     * Зазначається латинська лiтера "V", знак рiвностi та об'єм двигуна великотоннажного та iншого технологiчного транспортного засобу.".

     8. Доповнити Порядок додатками 4 - 6 такого змiсту:

"Додаток 4
до Порядку

АКТ
технiчного огляду технологiчного транспортного засобу

___ ____________ 20__ року

Експертом  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi (у разi наявностi)
за участю  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi (у разi наявностi)
проведено технiчний огляд  
(найменування технологiчного транспортного засобу,
  ,
тип, марка, модель, рiк випуску)
iдентифiкацiйний номер   , номер двигуна   ,
що належить  
(власник, адреса, телефон)
Пiд час проведення технiчного огляду установлено, що технологiчний транспортний засiб
 
(вiдповiдає чи не вiдповiдає технiчним вимогам за параметрами)
 
(зазначити основнi параметри)
Експерт _____________________________________
(прiзвище, iм'я та по батьковi
(у разi наявностi)
Мiсце для квалiфiкованого електронного пiдпису
або печатки
Власник технологiчного транспортного засобу
______________________________________________________
(прiзвище, iм'я та по батьковi (у разi наявностi)
Мiсце для квалiфiкованого електронного пiдпису
або печатки

 

Додаток 5
до Порядку

АКТ
технiчного огляду технологiчних транспортних засобiв

___ ____________ 20__ року

Експертом  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi (у разi наявностi)
за участю  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi (у разi наявностi)
проведено технiчний огляд технологiчних транспортних засобiв  
 
(власник, адреса, телефон)
Поряд-
ковий номер
Данi про великотоннажний та iнший технологiчний транспортний засiб Дата прове-
дення технiч-
ного огляду
Свiдоцтво про реєстрацiю Номерний знак Висновок за результатами огляду
тип, марка, модель рiк випуску iдентифiка-
цiйний номер
номер двигуна серiя, номер дата видачi серiя, номер дата видачi
Пройшли технiчний огляд ________________ транспортних засобiв.
Не пройшли технiчного огляду _____________ транспортних засобiв.
Експерт _____________________________________
(прiзвище, iм'я та по батьковi
(у разi наявностi)
Мiсце для квалiфiкованого електронного пiдпису
або печатки
Власник технологiчного транспортного засобу
______________________________________________________
(прiзвище, iм'я та по батьковi (у разi наявностi)
Мiсце для квалiфiкованого електронного пiдпису
або печатки

 

Додаток 6
до Порядку

ЖУРНАЛ
реєстрацiї великотоннажних та iнших технологiчних транспортних засобiв, якi пройшли технiчний огляд

Порядковий номер Власник великотоннажних та iнших технологiчних транспортних засобiв Данi про великотоннажний та iнший технологiчний транспортний засiб Дата проведення технiчного огляду Результати проведення технiчного огляду Експерт Примiтки
тип, марка, модель рiк випуску iдентифiкацiйний номер номер двигуна пози-
тивнi
нега-
тивнi

".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.