МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну склотари походженням з Республiки Бiлорусь

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула:

     скаргу Асоцiацiї промислових пiдприємств України "Скло України", подану вiд iменi ТОВ "Склянний Альянс", ПрАТ "Ветропак Гостомельський склозавод", ТОВ "Малинiвський склозавод" (далi - Заявник) за пiдтримки ПрАТ "Костопiльський завод скловиробiв", ТОВ "Пiскiвський завод скловиробiв", ПрАТ "Рокитнiвський скляний завод", ПрАТ "Вераллiя Україна", про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну склотари походженням з Республiки Бiлорусь (далi - скарга);

     звiт i висновки Мiнiстерства економiки України (далi - Мiнекономiки) про результати проведення антидемпiнгової процедури щодо iмпорту в Україну склотари походженням з Республiки Бiлорусь.

     За результатами розгляду Комiсiя встановила:

     у скарзi наведено достатньо обґрунтованих доказiв, на пiдставi яких можна вважати, що її подано належним нацiональним товаровиробником;

     у скарзi наведено достатньо обґрунтованих доказiв, на пiдставi яких можна вважати, що iмпорт в Україну склотари походженням з Республiки Бiлорусь мiг здiйснюватися за демпiнговими цiнами i рiвень демпiнгової маржi не може вважатися мiнiмальним, а обсяги iмпорту - незначними вiдповiдно до положень Закону;

     у скарзi наведено достатньо обґрунтованих доказiв стосовно того, що iмпорт в Україну склотари походженням з Республiки Бiлорусь здiйснювався в таких обсягах i на таких умовах, що може заподiювати шкоду нацiональному товаровиробнику.

     Зокрема, вiдповiдно до матерiалiв скарги, за перiод дослiдження (2018 - 2020 роки):

     обсяги демпiнгового iмпорту з Республiки Бiлорусь зросли в абсолютних показниках, а також вiдносно виробництва i споживання;

     цiни демпiнгового iмпорту були нижчими вiд рiвня цiн i собiвартостi Заявника;

     аналiз фiнансово-господарської дiяльностi Заявника за перiод дослiдження засвiдчив погiршення цiлої низки показникiв, а саме: скорочення обсягiв виробництва, зниження рiвня використання виробничих потужностей та продуктивностi працi, зменшення обсягiв продажу та частки у споживаннi, погiршення фiнансового результату вiд реалiзацiї товару на внутрiшньому ринку, зменшення рентабельностi та лiквiдностi, збiльшення запасiв товару на складах.

     У зв'язку iз зазначеним та вiдповiдно до статтi 12 Закону Комiсiя прийняла рiшення вiд 22.12.2021 N АД-526/2021/4411-03, згiдно з яким порушила антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     склянi ємностi, а саме:

     банки для консервування (стерилiзацiйнi банки) з номiнальною мiсткiстю 0,15 л або бiльше, що класифiкуються за кодом 7010 90 10 90 згiдно з УКТ ЗЕД;

     пляшки для харчових продуктiв i напоїв:

     з безбарвного скла номiнальною мiсткiстю 0,15 л або бiльше, але менше як 2,5 л, що класифiкуються за кодами 7010 90 41 00, 7010 90 43 00, 7010 90 45 00 згiдно з УКТ ЗЕД;

     з кольорового скла номiнальною мiсткiстю бiльш як 0,33 л, але менше як 1 л, що класифiкуються за кодом 7010 90 53 00 згiдно з УКТ ЗЕД.

     Країною походження товару, опис якого зазначено вище, є Республiка Бiлорусь.

     Проведення антидемпiнгового розслiдування доручено Мiнекономiки.

     У разi якщо розслiдування стосується iнтересiв фiзичних або юридичних осiб, такi особи мають право надсилати до Мiнекономiки iнформацiю, яка може бути корисною для проведення розслiдування.

     Iнформацiя, що подається Мiнекономiки, повинна базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях чи припущеннях. Водночас iнформацiя враховується Мiнекономiки у разi подання її державною мовою України та в строки, установленi Законом, Комiсiєю або Мiнекономiки.

     Протягом 30 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономiки здiйснює реєстрацiю заiнтересованих сторiн розслiдування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запитi про реєстрацiю заiнтересована сторона розслiдування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти органiзацiї, вид дiяльностi (виробник, iмпортер, експортер тощо), прiзвище, iм'я та по батьковi контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацiю заiнтересованою стороною розслiдування наведена у додатку до цього повiдомлення.

     Протягом 60 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономiки розглядає письмово викладенi коментарi та iнформацiю стосовно порушення розслiдування. Iнформацiя повинна надаватися українською мовою або мовою оригiналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

     У разi якщо iнформацiя має конфiденцiйний характер, необхiдно пiдготувати та надiслати до Мiнекономiки її конфiденцiйну та неконфiденцiйну версiї.

     У ходi антидемпiнгового розслiдування Мiнекономiки вiдповiдно до Закону може обмежитися помiрною кiлькiстю сторiн, видiв товарiв або операцiй, застосовуючи вибiрковi методи антидемпiнгового розслiдування.

     Рiшення Комiсiї вiд 22.12.2021 N АД-526/2021/4411-03 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

     Контактна iнформацiя: тел. (044) 596-68-04, 596-67-36.

     E-mail: tradedefence@me.gov.ua.

     Для офiцiйної реєстрацiї документiв: адреса Мiнекономiки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. E-mail: meconomy@me.gov.ua.

     Iнформацiя щодо вхiдної кореспонденцiї: тел. (044) 200-47-53.

 

Додаток
Форма запиту щодо реєстрацiї заiнтересованою стороною розслiдування

{на офiцiйному фiрмовому бланку компанiї/органiзацiї}

     Вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 12 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" просимо зареєструвати заiнтересованою стороною антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну склотари походженням з Республiки Бiлорусь (компанiю/органiзацiю) на пiдставi наступного:

     I. Iнформацiя про заiнтересовану сторону:

     Повна та скорочена назви компанiї:

     Статус компанiї у рамках розслiдування {iмпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, iнше (вкажiть)}:

     Основний вид дiяльностi:

     Вiдомостi про контактну особу:

     Вiдомостi про юридичного представника (у разi наявностi):

     Адреса для отримання кореспонденцiї у рамках розслiдування:

     Електронна адреса для отримання кореспонденцiї у рамках розслiдування:

     II. Iнформацiя про дiяльнiсть компанiї

     {необхiдно надати данi щодо товару, що є об'єктом розслiдування, що стосуються компанiї вiдповiдно до виду дiяльностi, за календарний рiк, що безпосередньо передує порушенню розслiдування}

     Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом розслiдування, в кiлькiсних (тонн, шт.) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг виробництва (тонн, шт.) (у розрiзi кодiв УКТ ЗЕД чи основних видiв товару):

     Загальний обсяг закупiвлi товару, що є об'єктом розслiдування, у кiлькiсних (тонн, шт.) та вартiсних показниках (дол. США):

     Основнi постачальники товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi постачання та частки постачальника в загальному постачаннi товару, що є об'єктом розслiдування:

     Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом розслiдування, в кiлькiсних (тонн, шт.) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг продажу (тонн, шт.) (у розрiзi кодiв УКТ ЗЕД чи основних видiв товару):

     Основнi покупцi товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi реалiзацiї та частки покупця в загальнiй реалiзацiї товару, що є об'єктом розслiдування:

{за пiдписом керiвника пiдприємства або уповноваженої особи}

     {якщо iснують обґрунтованi пiдстави для застосування конфiденцiйного режиму до iнформацiї, необхiдно чiтко зазначити про це та в такому випадку необхiдно пiдготувати двi версiї запиту: конфiденцiйну та неконфiденцiйну}

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.