РАДА НАЦIОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ I ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РIШЕННЯ

вiд 28 грудня 2021 року

Про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)

     Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про санкцiї" Рада нацiональної безпеки i оборони України вирiшила:

     1. Пiдтримати внесенi Службою безпеки України пропозицiї щодо застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй).

     2. Застосувати персональнi спецiальнi економiчнi та iншi обмежувальнi заходи (санкцiї) до юридичних осiб згiдно з додатком.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України разом зi Службою безпеки України, Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, Нацiональним банком України забезпечити реалiзацiю i монiторинг ефективностi персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй), передбачених пунктом 2 цього рiшення.

     4. Мiнiстерству закордонних справ України поiнформувати компетентнi органи Європейського Союзу, Сполучених Штатiв Америки та iнших держав про застосування санкцiй.

Секретар Ради нацiональної безпеки i оборони України О. Данiлов

 

Додаток
до рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 28 грудня 2021 року "Про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)", уведеного в дiю Указом Президента України вiд 28 грудня 2021 року N 684/2021

ЮРИДИЧНI ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальнi заходи (санкцiї)

N з/п Iдентифiкацiйнi данi (повне найменування та реквiзити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї") Строк застосування
1. ТОВ "Медiахолдинг Новини" (ЄДРПОУ 44090465, юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Дегтярiвська, будинок 21-г) 1) блокування активiв - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцiй;
3) запобiгання виведенню капiталiв за межi України;
4) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань;
5) анулювання або зупинення лiцензiй та iнших дозволiв, одержання (наявнiсть) яких є умовою для здiйснення певного виду дiяльностi, зокрема, анулювання чи зупинення дiї спецiальних дозволiв на користування надрами;
6) заборона участi у приватизацiї, орендi державного майна резидентами iноземної держави та особами, якi прямо чи опосередковано контролюються резидентами iноземної держави або дiють в їх iнтересах;
7) заборона користування радiочастотним ресурсом України;
8) обмеження або припинення надання телекомунiкацiйних послуг i використання телекомунiкацiйних мереж загального користування;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинiв щодо цiнних паперiв, емiтентами яких є особи, до яких застосовано санкцiї згiдно з цим Законом;
10) заборона видачi дозволiв, лiцензiй Нацiонального банку України на здiйснення iнвестицiй в iноземну державу, розмiщення валютних цiнностей на рахунках i вкладах на територiї iноземної держави;
11) заборона збiльшення розмiру статутного капiталу господарських товариств, пiдприємств, у яких резидент iноземної держави, iноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або iноземна держава, володiє 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу або має вплив на управлiння юридичною особою чи її дiяльнiсть;
12) заборона передання технологiй, прав на об'єкти права iнтелектуальної власностi;
13) припинення культурних обмiнiв, наукового спiвробiтництва, освiтнiх та спортивних контактiв, розважальних програм з iноземними державами та iноземними юридичними особами;
14) вiдмова в наданнi та скасування вiз резидентам iноземних держав, застосування iнших заборон в'їзду на територiю України
П'ять рокiв
2. ТОВ "Тайм Медiа" (ЄДРПОУ 42568499, юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Iоана Павла II, буд. 4/6, офiс 1306) 1) блокування активiв - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцiй;
3) запобiгання виведенню капiталiв за межi України;
4) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань;
5) анулювання або зупинення лiцензiй та iнших дозволiв, одержання (наявнiсть) яких є умовою для здiйснення певного виду дiяльностi, зокрема, анулювання чи зупинення дiї спецiальних дозволiв на користування надрами;
6) заборона участi у приватизацiї, орендi державного майна резидентами iноземної держави та особами, якi прямо чи опосередковано контролюються резидентами iноземної держави або дiють в їх iнтересах;
7) заборона користування радiочастотним ресурсом України;
8) обмеження або припинення надання телекомунiкацiйних послуг i використання телекомунiкацiйних мереж загального користування;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинiв щодо цiнних паперiв, емiтентами яких є особи, до яких застосовано санкцiї згiдно з цим Законом;
10) заборона видачi дозволiв, лiцензiй Нацiонального банку України на здiйснення iнвестицiй в iноземну державу, розмiщення валютних цiнностей на рахунках i вкладах на територiї iноземної держави;
11) заборона збiльшення розмiру статутного капiталу господарських товариств, пiдприємств, у яких резидент iноземної держави, iноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або iноземна держава, володiє 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу або має вплив на управлiння юридичною особою чи її дiяльнiсть;
12) заборона передання технологiй, прав на об'єкти права iнтелектуальної власностi;
13) припинення культурних обмiнiв, наукового спiвробiтництва, освiтнiх та спортивних контактiв, розважальних програм з iноземними державами та iноземними юридичними особами;
14) вiдмова в наданнi та скасування вiз резидентам iноземних держав, застосування iнших заборон в'їзду на територiю України
П'ять рокiв
3. ТОВ "Телепростiр" (ЄДРПОУ 42567900, юридична адреса: мiсто Київ, вул. Соловцова Миколи, буд. 2, офiс 38) 1) блокування активiв - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцiй;
3) запобiгання виведенню капiталiв за межi України;
4) зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань;
5) анулювання або зупинення лiцензiй та iнших дозволiв, одержання (наявнiсть) яких є умовою для здiйснення певного виду дiяльностi, зокрема, анулювання чи зупинення дiї спецiальних дозволiв на користування надрами;
6) заборона участi у приватизацiї, орендi державного майна резидентами iноземної держави та особами, якi прямо чи опосередковано контролюються резидентами iноземної держави або дiють в їх iнтересах;
7) заборона користування радiочастотним ресурсом України;
8) обмеження або припинення надання телекомунiкацiйних послуг i використання телекомунiкацiйних мереж загального користування;
9) повна або часткова заборона вчинення правочинiв щодо цiнних паперiв, емiтентами яких є особи, до яких застосовано санкцiї згiдно з цим Законом;
10) заборона видачi дозволiв, лiцензiй Нацiонального банку України на здiйснення iнвестицiй в iноземну державу, розмiщення валютних цiнностей на рахунках i вкладах на територiї iноземної держави;
11) заборона збiльшення розмiру статутного капiталу господарських товариств, пiдприємств, у яких резидент iноземної держави, iноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або iноземна держава, володiє 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу або має вплив на управлiння юридичною особою чи її дiяльнiсть;
12) заборона передання технологiй, прав на об'єкти права iнтелектуальної власностi;
13) припинення культурних обмiнiв, наукового спiвробiтництва, освiтнiх та спортивних контактiв, розважальних програм з iноземними державами та iноземними юридичними особами;
14) вiдмова в наданнi та скасування вiз резидентам iноземних держав, застосування iнших заборон в'їзду на територiю України
П'ять рокiв
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.