ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.12.2021 N 28723/7/99-00-21-03-02-07

 

Головним управлiнням ДПС в областях, м. Києвi
Мiжрегiональним управлiнням ДПС по роботi з великими платниками податкiв
Iнформацiйно-довiдковий департамент ДПС


     Державна податкова служба України у зв'язку з набранням чинностi Закону України вiд 30 листопада 2021 року N 1914-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень" iнформує про окремi особливостi застосування положень Податкового кодексу України (далi - Кодекс), якi починаючи з 01.01.2022 запроваджуються в оподаткуваннi податком на додану вартiсть при здiйсненнi операцiй з постачання тютюнових виробiв.

     Згiдно iз змiнами, внесеними Законом N 1914 до Кодексу, запроваджуються змiни порядку оподаткування ПДВ для операцiй з постачання тютюнових виробiв, а саме: встановлюється окремий порядок визначення бази оподаткування на етапi першого постачання таких товарiв їх виробниками та на етапi першого постачання таких товарiв суб'єктами господарювання, якi пов'язанi вiдносинами контролю з такими виробниками, а також запроваджується пiльговий режим оподаткування ПДВ (звiльнення) на всiх наступних етапах постачання таких товарiв.

     Статтю 189 роздiлу V Кодексу доповнено пунктом 189.18, згiдно з яким базою оподаткування для операцiй з постачання на митнiй територiї України тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах (далi - тютюнова продукцiя), для яких встановленi максимальнi роздрiбнi цiни, є максимальна роздрiбна цiна таких товарiв без урахування податку на додану вартiсть.

     Згiдно з визначенням, наданим пiдпунктом 14.1.106 пункту 14.1 статтi 14 Кодексу, максимальнi роздрiбнi цiни (далi - МРЦ) - це цiни, встановленi на пiдакцизнi товари (продукцiю з урахуванням усiх видiв податкiв (зборiв). Акцизний податок з реалiзованих суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв не включається до максимальної роздрiбної цiни.

     Максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари (продукцiю) встановлюються для тютюнових виробiв, тютюну, промислових замiнникiв тютюну та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, виробниками або iмпортерами товарiв (продукцiї) шляхом декларування таких цiн у порядку, встановленому цим Кодексом. Продаж суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв, на якi встановлюються максимальнi роздрiбнi цiни, не може здiйснюватися за цiнами, вищими за максимальнi роздрiбнi цiни, збiльшенi на суму акцизного податку з роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв.

     Пунктом 197.27 статтi 197 Кодексу визначено, що звiльняються вiд оподаткування операцiї з постачання на митнiй територiї України тютюнової продукцiї, для якої встановленi максимальнi роздрiбнi цiни, крiм операцiй:

     а) з першого постачання таких товарiв їх виробниками;

     б) з першого постачання таких товарiв суб'єктами господарювання, якi пов'язанi вiдносинами контролю з виробниками у розумiннi Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї". Перелiк суб'єктiв господарювання, пов'язаних вiдносинами контролю з виробниками, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику економiчного, соцiального розвитку i торгiвлi;

     в) iз ввезення таких товарiв на митну територiю України та їх першого постачання iмпортером на митнiй територiї України.

     Отже, встановлений пунктом 189.18 порядок визначення бази оподаткування застосовується виключно трьома категорiями платникiв:

     - суб'єктами господарювання - виробниками тютюнової продукцiї;

     - суб'єктами господарювання, якi пов'язанi вiдносинами контролю з виробниками у розумiннi Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї" (далi - контрольованi суб'єкти господарювання). Перелiк контрольованих суб'єктiв господарювання затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     - iмпортерами тютюнової продукцiї.

     З огляду на викладене для цiлей застосування пункту 189.18 статтi 189 Кодексу для тютюнової продукцiї, для якої встановленi МРЦ, якi повиннi наноситись на споживчу упаковку, а також для тютюнової продукцiї, на споживчу упаковку якої тимчасово до 31 грудня 2023 року може не наноситися МРЦ, платники податку, що вiдносяться до таких категорiй (виробники та контрольованi суб'єкти господарювання) для визначення бази оподаткування ПДВ мають використовувати МРЦ, якi були встановленi станом на дату виготовлення такої продукцiї (в тому числi i до 1 сiчня 2022 року), незалежно вiд дати постачання такої продукцiї.

     База оподаткування для операцiй з постачання тютюнової продукцiї, для якої встановленi МРЦ, визначається виходячи з МРЦ, задекларованих на дату виготовлення такої продукцiї, незалежно вiд того, чи була зазначена така МРЦ на споживчiй упаковцi чи нi на дату виготовлення такої продукцiї.

     Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють операцiї з постачання такої тютюнової продукцiї, але якi не вiдносяться нi до категорiї виробникiв тютюнових виробiв, нi до категорiї контрольованих суб'єктiв господарювання (далi - iншi суб'єкти господарювання), нi до iмпортерiв такої продукцiї, правила визначення бази оподаткування, встановленi пунктом 189.18 статтi 189 Кодексу, не застосовують.

     Для операцiй з постачання тютюнової продукцiї, що здiйснюється такими iншими суб'єктами господарювання, з 1 сiчня 2022 року застосовується режим звiльнення вiд оподаткування, встановлений пунктом 197.27 статтi 197 Кодексу, незалежно вiд дати придбання ними такої продукцiї.

     З 1 сiчня 2022 року за операцiями з постачання тютюнової продукцiї, для якої встановленi МРЦ, якi повиннi наноситись на споживчу упаковку, а також тютюнової продукцiї, на споживчу упаковку якої тимчасово до 31 грудня 2023 року може не наноситися МРЦ, складання податкових накладних виробниками такої продукцiї та контрольованими суб'єктами господарювання здiйснюється з урахуванням таких особливостей:

     - на операцiї з постачання такої тютюнової продукцiї доцiльно складати окрему податкову накладну;

     - в графi 7 табличної частини податкової накладної "Цiна постачання одиницi товару/послуги без урахування податку на додану вартiсть" вказується МРЦ такої тютюнової продукцiї;

     - вiдповiдно в графi 10 табличної частини податкової накладної "Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартiсть" вказується добуток кiлькостi такої тютюнової продукцiї та МРЦ;

     - податковi накладнi, складенi за операцiями з постачання такої тютюнової продукцiї, пiдлягають реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних у загальновстановленому порядку.

     Якщо одночасно з тютюновою продукцiєю, для якої встановленi МРЦ, якi повиннi наноситись на споживчу упаковку, а також тютюновою продукцiєю, на споживчу упаковку якої тимчасово до 31 грудня 2023 року може не наноситися МРЦ, здiйснюється постачання iнших видiв товарiв/послуг, то за такою операцiєю доцiльно складати окремi податковi накладнi: одна - на постачання тютюнової продукцiї з урахуванням вищевикладених особливостей, та друга - на постачання iнших товарiв/послуг - у загальновстановленому порядку.

     При отриманнi авансового платежу (попередньої оплати) одним платежем за тютюнову продукцiю та за iншi товари/послуги платник податку самостiйно, керуючись умовами договору на постачання, визначає, яка продукцiя/товар/послуга i в якому розмiрi оплачена, та вiдповiдно складає двi окремi податковi накладнi: одну - на постачання тютюнової продукцiї, та другу - на постачання iнших товарiв/послуг.

     При здiйсненнi операцiй з постачання тютюнової продукцiї, до яких застосовується режим звiльнення вiд оподаткування ПДВ вiдповiдно до пункту 197.27 статтi 197 Кодексу, податкова накладна складається у загальновстановленому порядку. У графi 7 табличної частини такої податкової накладної "Цiна постачання одиницi товару/послуги без урахування податку на додану вартiсть" вказується цiна тютюнової продукцiї, визначена договором на її постачання.

     Операцiї з постачання з 1 сiчня 2022 року залишкiв тютюнової продукцiї (тютюнових виробiв, тютюну, промислових замiнникiв тютюну, у тому числi ТВЕН, та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах), виготовленої до 31 грудня 2021 року, крiм продукцiї, на яку до вказаної дати вже поширювались вимоги щодо встановлення та декларування МРЦ (сигарети без фiльтра, з фiльтром, цигарки, сигарили), на всiх етапах постачання таких залишкiв вiд виробника до кiнцевого споживача оподатковуються у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %, при цьому база оподаткування ПДВ за такими операцiями визначається виходячи з договiрної вартостi такої продукцiї. Податкова накладна за операцiєю з постачання таких залишкiв складається у загальновстановленому порядку.

     При придбаннi тютюнової продукцiї, база оподаткування якої визначається виходячи з МРЦ, платники податку, якi отримали зареєстрованi в ЄРПН податковi накладнi, до податкового кредиту включають суми ПДВ, сплаченi при придбаннi такої тютюнової продукцiї, на пiдставi зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної.

     Головним управлiнням ДПС в областях, м. Києвi, Мiжрегiональним управлiнням ДПС по роботi з великими платниками податкiв, Iнформацiйно-довiдковому департаменту ДПС довести зазначений лист до вiдома платникiв податку та забезпечити його врахування при пiдготовцi проєктiв iндивiдуальних податкових консультацiй та виконання iнших функцiй, покладених на пiдпорядкованi пiдроздiли ДПС.

В. о. першого заступника Голови Владислав БУГАСОВ
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.