КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 сiчня 2022 р. N 5


Про внесення змiн до Порядку ввезення, постачання i цiльового використання лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до Порядку ввезення, постачання i цiльового використання лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 2015 р. N 1153 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 3, ст. 164; 2020 р., N 34, ст. 1137), змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi через 10 днiв з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 сiчня 2022 р. N 5

ЗМIНИ,
що вносяться до Порядку ввезення, постачання i цiльового використання лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть

     1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Перелiк осiб, уповноважених на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, якi здiйснюють закупiвлi у вiдповiдному бюджетному роцi, публiкується МОЗ на своєму веб-сайтi.".

     2. Пункти 3 - 5 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Iмпортери лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них (далi - iмпортери) подають МОЗ або особi, уповноваженiй на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, не пiзнiше нiж протягом 10 робочих днiв до дня ввезення на митну територiю України такi документи:

     заяву про видачу довiдки, що пiдтверджує ввезення лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них на митну територiю України вiдповiдно до угод (договорiв) мiж МОЗ та спецiалiзованою органiзацiєю або з особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я (далi - заява), за формою згiдно з додатком 1;

     лист-зобов'язання щодо ввезення таких лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них виключно для їх постачання на митнiй територiї України в рамках виконання угоди (договору) мiж МОЗ та спецiалiзованою органiзацiєю або з особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я;

     засвiдчену в установленому порядку копiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту), однiєю iз сторiн якого є спецiалiзована органiзацiя або переможець процедури закупiвлi, що проведена особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, укладеного на виконання угод (договорiв) мiж МОЗ та спецiалiзованою органiзацiєю або з особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, вiдповiдно до якого планується таке ввезення;

     засвiдчену в установленому порядку копiю рахунка-фактури (iнвойсу);

     засвiдчену в установленому порядку копiю реєстрацiйного посвiдчення на лiкарський засiб або рiшення МОЗ, яке дозволяє введення в обiг лiкарського засобу, або документи щодо введення в обiг в Українi медичних виробiв;

     засвiдченi в установленому порядку копiї сертифiкатiв якостi (сертифiкатiв аналiзу, протоколiв аналiзу тощо), виданих виробником на серiї лiкарських засобiв, що пропонуються до ввезення.

     4. Протягом п'яти робочих днiв з дати отримання документiв, зазначених у пунктi 3 цього Порядку, МОЗ або особа, уповноважена на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, видає iмпортеру довiдку, що пiдтверджує ввезення лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них на митну територiю України вiдповiдно до угод (договорiв), укладених мiж МОЗ та спецiалiзованою органiзацiєю або з особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я (далi - довiдка), за формою згiдно з додатком 2 або надає обґрунтовану вiдмову в письмовiй формi.

     МОЗ опрацьовує документи для оформлення довiдки, якi подають iмпортери, обранi спецiалiзованими органiзацiями, що здiйснюють закупiвлi.

     Особа, уповноважена на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, опрацьовує документи для оформлення довiдки, якi подають iмпортери, що визначенi переможцями за результатами проведення процедур закупiвель особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я.

     5. Довiдка оформлюється у трьох примiрниках, пiдписується уповноваженою особою МОЗ або особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, та скрiплюється гербовою печаткою (у разi її використання). Один примiрник довiдки залишається в МОЗ або особи, уповноваженої на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, два примiрники видаються iмпортеру, один з яких подається митному органовi пiд час митного оформлення лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, другий - залишається в iмпортера.

     Пiдставою для вiдмови у видачi довiдки є:

     подання iмпортером неповного пакета документiв, зазначених у пунктi 3 цього Порядку;

     виявлення в документах, зазначених у пунктi 3 цього Порядку, недостовiрних вiдомостей.".

     3. Абзац перший пункту 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6. У разi змiни даних, зазначених у довiдцi, iмпортер звертається iз заявою до МОЗ або особи, уповноваженої на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, для видачi нової довiдки. При цьому ранiше видана довiдка пiдлягає анулюванню, про що МОЗ або особа, уповноважена на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, невiдкладно iнформує митнi органи.".

     4. Пункт 8 пiсля слiв "здiйснюється постачання лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них" доповнити словами ", напрям використання бюджетних коштiв у вiдповiдному роцi".

     5. Пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Постачальник для пiдтвердження звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiй iз постачання лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них на митнiй територiї України, проведених вiдповiдно до угод (договорiв), не пiзнiше нiж протягом п'яти робочих днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) перiоду, в якому проводилися такi операцiї, подає МОЗ або особi, уповноваженiй на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я:

     1) заяву про видачу довiдки-пiдтвердження щодо оплати лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них вiдповiдно до угод (договорiв) за формою згiдно з додатком 3;

     2) засвiдченi в установленому порядку копiї:

     договору, укладеного мiж постачальником i особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, або спецiалiзованою органiзацiєю;

     сертифiкатiв якостi (сертифiкатiв аналiзу, протоколiв аналiзу тощо), виданих виробником на серiї лiкарських засобiв, що пропонуються до постачання.".

     6. У пунктi 11:

     1) у першому реченнi слова "(за наявностi)" замiнити словами "(у разi її використання)";

     2) у другому реченнi слова "органам доходiв i зборiв" замiнити словами "податковим органам".

     7. У пунктi 13 слова "органу доходiв i зборiв" замiнити словами "податковому органу".

     8. У текстi Порядку слова "та/або" замiнити словом "або".

     9. Додатки 1 - 4 до Порядку викласти в такiй редакцiї:

"Додаток 1
до Порядку
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 сiчня 2022 р. N 5)
МОЗ або особа, уповноважена на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я
 
(найменування, мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ
 
пiдприємства, установи, органiзацiї, що планує ввезення на
 
митну територiю України в митному режимi iмпорту
 
лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них)

ЗАЯВА
про видачу довiдки, що пiдтверджує ввезення лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них на митну територiю України вiдповiдно до угод (договорiв) мiж МОЗ та спецiалiзованою органiзацiєю або з особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я

Просимо видати довiдку, що пiдтверджує ввезення лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них на митну територiю України вiдповiдно до угод (договорiв), укладених мiж МОЗ та спецiалiзованою органiзацiєю або з особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, що здiйснює закупiвлю в межах виконання бюджетних програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я, для звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть згiдно з пунктом 38 або пунктом 381 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України.
Повiдомляємо, що планується ввезення на митну територiю України в митному режимi iмпорту лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них вiдповiдно до угод (договорiв) вiд ___ ____________ 20__ р. N ___________, укладених мiж МОЗ та спецiалiзованою органiзацiєю або з особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, що здiйснює закупiвлю в межах виконання

бюджетних програм  
(найменування бюджетної програми)
за напрямом   .
(напрям лiкування)
Найменування пiдприємства - отримувача товару Код згiдно з ЄДРПОУ пiдпри-
ємства - отримувача товару
Iндивi-
дуальний податковий номер платника податку на додану вартiсть (за наявностi)
Номер та дата договору (зовнiшньо-
економiч-
ного контракту)
Номер та дата iнвойсу Найменування товару Мiжнародне непатентоване найменування (загальноприйняте) для лiкарських засобiв Номер та дата реєстрацiйного посвiдчення на лiкарський засiб або iнформацiя про введення в обiг в Українi медичних виробiв* Строк придатностi лiкарського засобу, медичного виробу, допомiжного засобу Кiлькiсть лiкарських засобiв, медичних виробiв, допомiжних засобiв Вартiсть, гривень Iнформацiя про мову пакування/
маркування лiкарського засобу, медичного виробу, допомiжного засобу
Усього на суму   гривень.
(прописом)
Додаток: на _______ арк. у ____ прим.
     
(найменування посади керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї, що планує ввезення на митну територiю України в митному режимi iмпорту лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
М. П. (у разi її використання)
___ ____________ 20__ р.

____________
     * Зазначається номер свiдоцтва про державну реєстрацiю медичного виробу чи рiшення МОЗ, яке дозволяє введення в обiг лiкарського засобу, або номер документа про вiдповiднiсть медичного виробу (декларацiя (у тому числi декларацiя про вiдповiднiсть), звiт, висновок, свiдоцтво, сертифiкат (у тому числi сертифiкат вiдповiдностi), або будь-який iнший документ, що пiдтверджує виконання вимог, якi стосуються об'єкта оцiнки вiдповiдностi.

 

Додаток 2
до Порядку
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 сiчня 2022 р. N 5)

ДОВIДКА N _____,
що пiдтверджує ввезення лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них на митну територiю України вiдповiдно до угод (договорiв), укладених мiж МОЗ та спецiалiзованою органiзацiєю або з особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я

МОЗ або особа, уповноважена на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, пiдтверджує, що

 
(найменування
 
пiдприємства, установи, органiзацiї, мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ)

планує ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них вiдповiдно до угод (договорiв) вiд ___ ____________ 20__ р. N ___________, укладених мiж МОЗ та спецiалiзованою органiзацiєю або з особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, що здiйснює закупiвлю в межах виконання бюджетних програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я, для звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть згiдно з пунктом 38 або пунктом 381 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України.

Найменування пiдприємства - отримувача товару Код згiдно з ЄДРПОУ пiдприємства - отримувача товару Iндивiдуальний податковий номер платника податку на додану вартiсть (за наявностi) Номер та дата договору (зовнiшньо-
економiч-
ного контракту)
Номер та дата iнвойсу Наймену-
вання товару
Мiжнародне непатентоване найменування (загально-
прийняте) для лiкарських засобiв
Номер та дата реєстрацiйного посвiдчення на лiкарський засiб або iнформацiя про введення в обiг в Українi медичних виробiв* Кiлькiсть лiкарських засобiв, медичних виробiв, допомiжних засобiв Вартiсть, гривень Iнформацiя про мову пакування/ маркування лiкарського засобу, медичного виробу, допомiжного засобу
Усього на суму   гривень.
(прописом)
Додаток: на _______ арк. у ____ прим.
     
(найменування посади уповноваженої особи МОЗ або особи, уповноваженої на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
М. П. (у разi її використання)
___ ____________ 20__ р.

____________
     * Зазначається номер свiдоцтва про державну реєстрацiю медичного виробу чи рiшення МОЗ, яке дозволяє введення в обiг лiкарського засобу, або номер документа про вiдповiднiсть медичного виробу (декларацiя (у тому числi декларацiя про вiдповiднiсть), звiт, висновок, свiдоцтво, сертифiкат (у тому числi сертифiкат вiдповiдностi), або будь-який iнший документ, що пiдтверджує виконання вимог, якi стосуються об'єкта оцiнки вiдповiдностi.

 

Додаток 3
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 сiчня 2022 р. N 5)
МОЗ або особа, уповноважена на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я
 
(найменування пiдприємства, установи,
 
органiзацiї-постачальника)

ЗАЯВА

Просимо видати довiдку-пiдтвердження щодо оплати лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них на пiдставi угод (договорiв), укладених мiж МОЗ та спецiалiзованою органiзацiєю або з особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, що здiйснює закупiвлю в межах виконання бюджетних програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я, для пiдтвердження звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть згiдно з пунктом 38 або пунктом 381 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України.

Повiдомляємо, що  
(найменування пiдприємства, установи, органiзацiї-постачальника,
 
податкова адреса, код згiдно з ЄДРПОУ (реєстрацiйний номер облiкової картки платника
 
податкiв, iндивiдуальний податковий номер платника податку на додану вартiсть (за наявностi)

вiдповiдно до угоди (договору) вiд ___ ____________ 20__ р. N _________ проведено операцiї з постачання лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них.

Податковi накладнi:   .
(дата та номер, сума без урахування податку на додану вартiсть)

Загальна сума, що пiдлягає звiльненню вiд оподаткування податком на додану вартiсть, становить

  гривень.
(прописом)

Постачання лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них здiйснено вiдповiдно до умов угоди (договору), укладеної мiж МОЗ та спецiалiзованою органiзацiєю або з особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я

 
(найменування установи, податкова адреса, код згiдно з ЄДРПОУ (реєстрацiйний номер облiкової
 
картки платника податкiв,
  .
iндивiдуальний податковий номер платника податку на додану вартiсть (за наявностi)

За iнформацiєю МОЗ або особи, уповноваженої на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, постачання лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них здiйснюється вiдповiдно до угоди (договору) вiд ___ _______ 20__ р. N _______________, укладеної

 
(мiж МОЗ та спецiалiзованою органiзацiєю або з особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я)
та в межах виконання бюджетних програм  
(найменування бюджетної програми)
за напрямом   .
(напрям лiкування)
Додаток: на ______ арк. у ____ прим.
     
(найменування посади керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї-постачальника) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
М. П. (у разi її використання)
___ ____________ 20__ р.

 

Додаток 4
до Порядку
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 сiчня 2022 р. N 5)

ДОВIДКА-ПIДТВЕРДЖЕННЯ
оплати лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них на пiдставi угод (договорiв), укладених мiж МОЗ та спецiалiзованою органiзацiєю або з особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, що здiйснює закупiвлю
вiд ___ ____________ 20__ р. N ___________

МОЗ або особа, уповноважена на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я пiдтверджує, що операцiї з постачання на митнiй територiї України лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них здiйсненi

 
(найменування пiдприємства, установи, органiзацiї-постачальника,
 
податкова адреса, код згiдно з ЄДРПОУ (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв),
 
iндивiдуальний податковий номер платника податку на додану вартiсть)

вiдповiдно до угоди (договору) вiд ___ ___________ 20__ р. N ___________, укладеної мiж постачальником та спецiалiзованою органiзацiєю або особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, що здiйснює закупiвлю

 
(найменування, податкова адреса,
 
код згiдно з ЄДРПОУ (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв),
  ,
iндивiдуальний податковий номер платника податку на додану вартiсть)
згiдно з податковими накладними   .
(дата та номер, сума без урахування податку на додану вартiсть)

Загальна сума, що пiдлягає звiльненню вiд оподаткування податком на додану вартiсть вiдповiдно до пункту 38 або пункту 381 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, становить

  гривень.
(прописом)
     
(найменування посади уповноваженої особи МОЗ або особи, уповноваженої на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
М. П. (у разi її використання)
___ ____________ 20__ р.".
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.