КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 сiчня 2022 р. N 9


Про реалiзацiю експериментального проекту з надання в електроннiй формi висновку щодо того, чи пiдпадають вiдходи Зеленого перелiку вiдходiв, якi є об'єктом експорту або iмпорту, пiд дiю пунктiв 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Погодитися з пропозицiєю Мiнiстерства цифрової трансформацiї, Мiнiстерства захисту довкiлля та природних ресурсiв стосовно реалiзацiї до 31 грудня 2022 р. експериментального проекту з надання в електроннiй формi висновку щодо того, чи пiдпадають вiдходи Зеленого перелiку вiдходiв, якi є об'єктом експорту або iмпорту, пiд дiю пунктiв 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 29, ст. 1217) (далi - експериментальний проект).

     2. Затвердити Порядок реалiзацiї експериментального проекту з надання в електроннiй формi висновку щодо того, чи пiдпадають вiдходи Зеленого перелiку вiдходiв, якi є об'єктом експорту або iмпорту, пiд дiю пунктiв 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, що додається.

     3. Установити, що вiдповiдальним виконавцем за реалiзацiю експериментального проекту є Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв.

     4. Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв разом з Мiнiстерством цифрової трансформацiї забезпечити проведення оцiнки результатiв реалiзацiї експериментального проекту та розробити пропозицiї щодо доцiльностi внесення змiн до законiв та iнших актiв законодавства з метою запровадження надання в електроннiй формi висновку щодо того, чи пiдпадають вiдходи Зеленого перелiку вiдходiв, якi є об'єктом експорту або iмпорту, пiд дiю пунктiв 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 сiчня 2022 р. N 9

ПОРЯДОК
реалiзацiї експериментального проекту з надання в електроннiй формi висновку щодо того, чи пiдпадають вiдходи Зеленого перелiку вiдходiв, якi є об'єктом експорту або iмпорту, пiд дiю пунктiв 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням

     1. Цей Порядок визначає механiзм реалiзацiї експериментального проекту щодо забезпечення надання в електроннiй формi висновку щодо того, чи пiдпадають вiдходи Зеленого перелiку вiдходiв, якi є об'єктом експорту або iмпорту, пiд дiю пунктiв 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 29, ст. 1217) (далi - експериментальний проект).

     2. Дiя цього Порядку поширюється на суб'єктiв господарювання, що здiйснюють транскордонне перевезення вiдходiв, включених до Зеленого перелiку вiдходiв, та виявили намiр приєднатися до реалiзацiї експериментального проекту (далi - суб'єкти господарювання).

     Суб'єкти господарювання мають право звертатися за отриманням висновку щодо того, чи пiдпадають вiдходи Зеленого перелiку вiдходiв, якi є об'єктом експорту або iмпорту, пiд дiю пунктiв 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120 (далi - висновок), через офiцiйний веб-сайт Мiндовкiлля або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг вiдповiдно до цього Порядку або в iнший спосiб, передбачений Законом України "Про адмiнiстративнi послуги".

     3. Завданням експериментального проекту є надання електронної послуги з отримання суб'єктами господарювання висновку в електроннiй формi.

     4. Надання електронної послуги здiйснюється за заявою суб'єкта господарювання, поданою в електроннiй формi через офiцiйний веб-сайт Мiндовкiлля або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

     Заява подається суб'єктом господарювання, що пройшов автентифiкацiю з використанням iнтегрованої системи електронної iдентифiкацiї, квалiфiкованого електронного пiдпису, що базується на квалiфiкованому сертифiкатi вiдкритого ключа, вiдповiдно до вимог Закону України "Про електроннi довiрчi послуги", або iнших засобiв електронної iдентифiкацiї, якi дають змогу однозначно встановити особу.

     5. Заява може подаватися суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою.

     6. Для отримання висновку суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа подає заяву, в якiй зазначається:

     повне найменування юридичної особи;

     iдентифiкацiйний код юридичної особи згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за наявностi) фiзичної особи - пiдприємця; реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя (за наявностi) та/або номер паспорта (для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку в паспортi);

     мiсцезнаходження суб'єкта господарювання або мiсце проживання фiзичної особи - пiдприємця;

     контактний номер телефону (за наявностi);

     вид перевезення (iмпортування, експортування);

     назва експортера/iмпортера;

     країна експортера/iмпортера;

     данi про вiдходи (вид вiдходiв, код УКТЗЕД, вага);

     данi про особу, вiдповiдальну за поводження з вiдходами на пiдприємствi (прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) особи, пiдстава);

     види господарської дiяльностi суб'єкта господарювання згiдно з КВЕД;

     адреса мiсця провадження дiяльностi поводження з вiдходами.

     7. До заяви на отримання висновку суб'єкт господарювання подає електроннi копiї оригiналiв паперових документiв (фотокопiї), передбаченi пунктами 8 i 9 цього Порядку.

     Документи не подаються у разi, коли пiдтвердження вiдомостей, що мiститься в таких документах, можливо здiйснити в порядку iнформацiйної взаємодiї Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з iнформацiйно-телекомунiкацiйними системами та державними iнформацiйними ресурсами органiв державної влади, якi мiстять цi вiдомостi, пiд час формування заяви.

     У разi подання заяви уповноваженою суб'єктом господарювання особою до заяви додається копiя документа, що засвiдчує його повноваження.

     8. До заяви додаються (у разi неможливостi отримання вiдповiдних вiдомостей в порядку iнформацiйної взаємодiї):

     копiя документа-пiдстави для iмпорту/експорту (контракт на транскордонне перевезення вiдходiв або дарчий лист);

     специфiкацiя (якщо документом-пiдставою є контракт);

     наказ Мiнсоцполiтики про визнання гуманiтарної допомоги (якщо документом-пiдставою є дарчий лист);

     довiдка про визначення коду згiдно з УКТЗЕД, видана компетентним органом;

     iнформацiя про склад та походження вiдходiв - лабораторний звiт (протокол) про хiмiчний склад та вiдсутнiсть матерiалiв, наведених у додатку 2 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120, у таких кiлькостях, що не виявляють небезпечних властивостей, або сертифiкат якостi вiдходiв.

     9. Додатково або замiсть вiдомостей про склад та походження вiдходiв додаються:

     1) для вiдходiв та брухту чорних i кольорових металiв - вiдомостi про склад та походження вiдходiв i протокол (звiт) аналiзу вибухобезпечностi та радiологiчної безпеки;

     2) для текстильних вiдходiв, якi включають в себе зношений одяг та iншi зношенi текстильнi вироби, - сертифiкат дезiнфекцiї та сертифiкат щодо ступеня зносу;

     3) для вiдходiв сiльськогосподарських харчових виробництв - протокол (звiт) акредитованої лабораторiї з iнформацiєю щодо вiдсутностi шкiдникiв;

     4) для вiдходiв деревини - протокол (звiт) аналiзу радiацiйного дослiдження та фiтосанiтарного контролю;

     5) для вiдходiв хутра, вичиненої шкiри або композицiйної шкiри - протокол аналiзу про вiдсутнiсть у вiдходах сполук шестивалентного хрому, бiоцидiв чи збудникiв iнфекцiйних хвороб;

     6) для вiдходiв пневматичних шин, за винятком вiдходiв, призначених для операцiй, передбачених роздiлом A додатка IV Базельської конвенцiї про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних вiдходiв та їх видаленням, - вiдомостi про склад i походження вiдходiв i iнформацiя про ступiнь зносу (залишкову висоту протектора).

     10. На електроннi копiї оригiналiв паперових документiв (фотокопiї), передбаченi пунктами 8 i 9 цього Порядку, накладається квалiфiкований електронний пiдпис суб'єкта господарювання, що базується на квалiфiкованому сертифiкатi вiдкритого ключа, вiдповiдно до вимог Закону України "Про електроннi довiрчi послуги".

     Надсилання додаткiв до заяви в електроннiй формi здiйснюється у форматi PDF або JPEG з урахуванням таких вимог:

     1) електроннi копiї оригiналiв документiв, що додаються, повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим Законом України "Про електроннi документи та електронний документообiг";

     2) кольоровi електроннi копiї (фотокопiї) оригiналiв документiв повиннi бути чiткими та повнорозмiрними (без обрiзань будь-яких сторiн документiв, у тому числi прiзвища та пiдпису пiдписанта, печатки, номера тощо);

     3) будь-який текст на всiх електронних зображеннях повинен бути розбiрливим;

     4) документи, що мiстять бiльше однiєї сторiнки, скануються в один файл. У разi перевищення допустимого для завантаження розмiру файла такий файл роздiляється на кiлька файлiв без пропущення сторiнок та iз збереженням їх послiдовностi вiдповiдно до оригiналу документа.

     11. Пiд час формування заяви щодо отримання висновку за наявностi iнформацiйної взаємодiї Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з iнформацiйно-телекомунiкацiйними системами та державними iнформацiйними ресурсами органiв державної влади документи, вiдомостi з яких можуть бути отриманi в порядку iнформацiйної взаємодiї, не вимагаються.

     12. Заява на отримання висновку формується програмними засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або офiцiйного веб-сайту Мiндовкiлля на пiдставi даних, вказаних у пунктi 6 цього Порядку, та подається до Мiндовкiлля з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису, що базується на квалiфiкованому сертифiкатi вiдкритого ключа, вiдповiдно до вимог Закону України "Про електроннi довiрчi послуги".

     13. Заява на отримання висновку та додатки до неї, сформованi, пiдписанi та поданi за допомогою програмних засобiв Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або офiцiйного веб-сайту Мiндовкiлля, вважаються отриманими та реєструються уповноваженим спiвробiтником Мiндовкiлля у день їх надходження, а у разi подання у неробочий час робочого дня, неробочий, святковий або вихiдний день - у перший робочий день, наступний за днем їх подання.

     14. Рiшення про надання висновку або вiдмову у його наданнi приймаються безоплатно не пiзнiше десятого календарного дня з дня подання заяви та документiв, необхiдних для його надання, передбачених пунктами 6 - 9 цього Порядку, оформлюються в електроннiй формi та засвiдчуються шляхом накладення уповноваженим спiвробiтником Мiндовкiлля квалiфiкованого електронного пiдпису, що базується на квалiфiкованому сертифiкатi вiдкритого ключа, вiдповiдно до вимог Закону України "Про електроннi довiрчi послуги".

     15. Вiдомостi щодо рiшень про надання висновку або вiдмову у його наданнi автоматично програмними засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг вносяться (реєструються) до Реєстру висновкiв щодо того, чи пiдпадають вiдходи Зеленого перелiку вiдходiв, якi є об'єктом експорту або iмпорту, пiд дiю пунктiв 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120 (далi - Реєстр), який веде Мiндовкiлля. Кожному рiшенню пiд час внесення до Реєстру автоматично присвоюється унiкальний реєстрацiйний номер.

     Реєстр публiкується на офiцiйному веб-сайтi Мiндовкiлля. З Реєстру можливо отримати витяг щодо прийнятих рiшень про надання висновку або вiдмову у його наданнi.

     16. Пiдставами для вiдмови у наданнi висновку є:

     недостовiрнiсть даних, зазначених у документах, поданих для отримання висновку;

     подання документiв, необхiдних для отримання висновку, не в повному обсязi або їх невiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам.

     17. Iнформування суб'єкта господарювання про прийнятi рiшення, зазначенi у пунктi 14 цього Порядку, здiйснюється шляхом надсилання повiдомлення програмними засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або iншими електронними засобами комунiкацiї.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.