ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 14-11-98 N 11/3-12116

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться в Україну за спонсорськими контрактами фiзкультурно спортивними органiзацiями

     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту" вiд 30.09.98 N 1554 iнформуємо, що товари критичного iмпорту, якi ввозяться в Україну за спонсорськими контрактами фiзкультурно-спортивними органiзацiями для потреб нацiональних збiрних команд та команд майстрiв з iгрових видiв спорту звiльняються вiд сплати податку на додану вартiсть.

     Документом, що пiдтверджує право на пiльги з оподаткування, є довiдка встановленого зразка (додається), яка видається Державним комiтетом України з фiзичної культури i спорту.

     Довiдка на звiльнення товарiв критичного iмпорту вiд сплати податку на додану вартiсть надається органiзацiї (пiдприємству, установi) в трьох примiрниках.

     При цьому перший екземпляр довiдки залишається в митнiй установi, за мiсцем державної реєстрацiї iмпортера, другий екземпляр довiдка та копiї спонсорських контрактiв направляються iмпортером на адресу Державної митної служби, третiй екземпляр довiдки залишається у iмпортера, як звiтний документ.

     У графi 44 ВМД обов'язково зазначається - номер постанови Кабiнету Мiнiстрiв України, дата її прийняття: "ПКМУ 30.09.98, N 1554".

     Пiд особисту вiдповiдальнiсть, начальникiв митниць надсилати на адресу Управлiння митним доходiв та платежiв Державної митної служби подекадно (20.11; 01.12; 10.12; 20.12; 30.12 i т.п.) звiти про фактичне оформлення вантажiв вiдповiдно до спонсорських контрактiв фiзкультурно-спортивними органiзацiями для потреб нацiональних збiрних команд та команд майстрiв з iгрових видiв спорту щодо звiльнення вiд сплати податку на додану вартiсть з реєстрами спонсорських контрактiв, за формою:

Пiдприємство Контракт Код товару
ТН ЗЕД
Опис
товару
Обсяг
ввезених
вантажiв
(окремо за
кодами) *
Сума умовно
нарахованого
податку на
, додану
вартiсть

     * - обсяги ввезених вантажiв повиннi зазначатись у гривнях iз обов'язковим пiдрахунком загальної суми по кожному коду товару окремо.

Надсилати файл формату Excel.

     При цьому надсилаємо зразки пiдписiв уповноважених осiб i вiдбиток печатки Державного комiтету України з фiзичної культури i спорту (додається).

     Додаток 1 - зразок довiдки.

     Додаток 2 - зразки пiдписiв та вiдбиткiв печатки


Додаток 1
ДОВIДКА

N _______ вiд _________
на звiльнення товарiв товарiв критичного iмпорту вiд сплати податку

     на додану вартiсть, що ввозяться в Україну за спонсорськими контрактами фiзкультурно-спортивннми органiзацiями для потреб нацiональних збiрних команд та команд майстрiв з iгрових видiв спорту, вiдповiдно до Закону України "Про податок на додану вартiсть" вiд 03.04.97 N 168/97-ВР та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту" вiд 30.09.98 N 1554
Отримувач вантажу _______________________________________________
                                                              (повна назва, юридична адреса, код ЄДРПОУ) _________________________________________________________________ Контракт ________________________________________________________
                                                                                       (номер, дата укладення, сума)
Митниця оформлення вантажiв _____________________________________ Перелiк товарiв на ____ стор.
                                        (додається)

Пiдпис уповноваженої особи Державного комiтету України з фiзичної культури i спорту

М.П.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.