ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 25.07.97 р. N 11/6-7069

 

Начальнику Київської регiональної митницi

     Тимчасово, до виходу порядку митного оформлення товарiв на митних лiцензiйних складах, у тому числi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України транспортно-експедицiйними органiзацiями з використанням автотранспорту, в оперативнiй роботi з iмпортованими товарами, що розмiщуються на МЛС з метою перевантаження з одного автотранспортного засобу на iнший для подальшого доставлення отримувачам в iнших населених пунктах України, керуватися наступним.

     1. Для розмiщення у режим митний склад товарiв, що перемiщуються через митний кордон України транспортно-експедицiйними органiзацiями (далi - ТЕО) з використанням автотранспорту, мотивована заява на розмiщення товару на МЛС подається ТЕО. Така заява додається окремо до кожної ВМД, яку подає власник МЛС, з обов'язковим посиланням на умови доставлення вантажу. Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) при розмiщеннi зазначених товарiв не вимагається.

     Пiд час розмiщення товару на МЛС ВМД в режим митний склад (на сьогоднi - ВМТ) заповнюється на загальних пiдставах на кожний окремий транспортний документ (CMR).

     В транспортних (автодорожня накладна - CMR) та товаросупровiдних документах, по яких товар надходить на МЛС ТЕО, має бути належним чином зазначена вся iнформацiя щодо вiдправника (гр. 1, 22 CMR), отримувача (гр. 2 CMR), перевiзника (гр. 16, 23 CMR), експедитора (гр. 13 CMR) та про МЛС ТЕО. В разi вiдсутностi даних про експедитора та МЛС ТЕО в товаросупровiдних документах товар може бути розмiщений на МЛС тiльки в загальному порядку.

     Дозволяється розмiщення на МЛС, що використовуються транспортно-експедицiйними органiзацiями товарiв, що надходять в Україну автотранспортом, вартiсть яких менше еквiваленту 100 доларiв США. При цьому розмiщення здiйснюється з оформленням ВМД та сплатою митних зборiв.

     2. Всi вищезазначенi вантажi зберiгаються на складi в окремому примiщеннi. Механiзм митного контролю та оформлення таких товарiв має бути внесений до Процедури органiзацiї митного режиму - митний склад.

     3. Транспортно-екпедицiйне пiдприємство несе вiдповiдальнiсть за доставлення вантажу в зону дiяльностi iншої митницi на адресу кiнцевого отримувача (зазначеного в гр. 2 CMR).

     Зазначенi в п. 2 роздiлу 1 листа Держмитслужби вiд 06.05.97 р. N 11/6-3964 лист-узгодження на перевезення вантажу та копiя облiкової картки суб'єкта ЗЕД не вимагаються.

     4. ВМД в режим митний склад (ВМТ) закривається тiльки при надходженнi пiдтвердження про митне оформлення товару в митницi призначення (товаро-транспортнi накладнi, примiрник ВМД, оформленої митницею призначення).

  Заступник Голови Служби    Ю. Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.