ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 06.05.97 р. N 11/6-3964

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
листом Державної митної служби України
вiд 17 серпня 1998 року N 10/1-1866-ЕП,
вiд 6 жовтня 2004 року N 25/2-9-16/12114-ЕП


     I. В роз'яснення п. 6.8 Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом ДМСУ N 592 вiд 31.12.96 р. (далi - Положення) повiдомляємо наступне:

     1. Митне оформлення вантажiв в разi їх випуску з МЛС, розташованого не за мiсцем акредитацiї власника цих вантажiв, проводиться за умови подання власником вантажу митному органу, що обслуговує даний склад, листа - узгодження мiж митницями на проведення митного оформлення, зразок якого наведений в листi ДМКУ вiд 18.04.95 р. N 11/31713, копiї облiкової картки суб'єкта ЗЕД, яка завiрена митницею, де вiн зареєстрований (вiдповiдно до вимог наказу ДМКУ вiд 31.10.96 р. N 237) та iнших документiв, необхiдних для митного оформлення у вiдповiдний режим.

     2. Перевезення товарiв в iншi митнi органи для проведення митного оформлення вiдповiдно до обраного митного режиму здiйснюється за умови подання декларантом митному органу внутрiшнього транзитного документа.

(пункт 2 в редакцiї листа Державної митної служби України вiд 06.10.2004 р. N 25/2-9-16/12114-ЕП)

     3. Випуск зi складу у вiльне використання товарiв, що надходили на МЛС за рiзними транспортними документами, в разi формування партiї на МЛС може здiйснюватись з оформленням однiєї ВМД, в разi, якщо випуск проводиться за одним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом).

     Пiд формуванням партiї розумiється як подрiбнення попередньої партiї (попереднiх партiй) так i збiльшення (складання).

     При випуску зi складу сформованої партiї товарiв власником вантажу надається документ (рахунок-фактура (iнвойс), накладна, специфiкацiя i т. iн.) на сформовану партiю товарiв, якi оформлюються у вiльне використання, де вказується кiлькiсть мiсць, вага та вартiсть сформованої партiї, а також, по кожнiй позицiї робиться посилання на попереднi документи, по яких вантаж надходив на МЛС.

     II. В роз'яснення п. 6.8 та 6.10 Положення повiдомляємо наступне.

     Абзац 2 роздiлу II втратив чиннiсть.

(згiдно з листом Держмитслужби вiд 17.08.98 р. N 10/1-1866-ЕП)

     Лист-звернення обов'язково повинен мiстити наступну iнформацiю:

     Абзац 4 роздiлу II втратив чиннiсть.

(згiдно з листом Держмитслужби вiд 17.08.98 р. N 10/1-1866-ЕП)

     Абзац 5 роздiлу II втратив чиннiсть.

(згiдно з листом Держмитслужби вiд 17.08.98 р. N 10/1-1866-ЕП)

     Абзац 6 роздiлу II втратив чиннiсть.

(згiдно з листом Держмитслужби вiд 17.08.98 р. N 10/1-1866-ЕП)

     - зобов'язання про повернення товару на МЛС iз зазначенням строку повернення;

     Абзац 8 роздiлу II втратив чиннiсть.

(згiдно з листом Держмитслужби вiд 17.08.98 р. N 10/1-1866-ЕП)

     - вiдповiдальна особа - керуючий складом.

     При вивезеннi товару зi складу, пiсля одержання позитивного рiшення митного органу, iнспектор митницi на зворотньому боцi ВМТ робить запис про випуск товару тимчасово з наступним поверненням з посиланням на лист-звернення i зазначенням строку повернення.

     При поверненнi товару (зразкiв товару) на МЛС, його зворотнє розмiщення на складi проводиться на пiдставi письмового повiдомлення власника складу в митницю, в якому обов'язково зазначається номер ВМТ та данi про лист - звернення на випуск товару зi складу тимчасово з наступним поверненням. При фактичному поверненнi товару на склад, iнспектором митницi на зворотньому боцi ВМТ робиться запис "Вантаж повернено" з посиланням на лист-повiдомлення, який завiряється ОНП iнспектора.

     Лист-зобов'язання та лист-повiдомлення зберiгаються разом з документами, по яких товар розмiщувався на МЛС.

     При вивезеннi товарiв для демонстрацiйних цiлей, в разi необхiдностi, митниця може додатково вимагати надання документiв, якi пiдтверджують iндивiдуальнi ознаки (опис, фотографiї та iн.) завiрених особою, яка зверталася до митного органу з листом - зобов'язанням.

     При неповерненi товару у строк, встановлений у письмовому дозволi митного органу, власник складу несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до положень роздiлу 8 Положення про вiдкриття та експлуатацiю МЛС, затвердженого наказом ДМСУ вiд 31.12.96 р. N 592.

     III. Товари та iншi предмети, що ввезенi в Україну i знаходяться на МЛС, при вивезеннi за кордон мають бути оформленi наступним чином:

     1. Повернення (або вивезення в третю країну) за iнiцiативою нерезидента-власника товару (внаслiдок змiни контракту, законодавства України, неплатоспроможностi одержувача вантажу тощо) проводиться з оформленням в митний режим транзит.

     2. Вивезення в третю країну за iнiцiативою резидента України - сторони зовнiшньоекономiчного контракту здiйснюється з оформленням iмпорту товару в Україну на загальних пiдставах з наступним оформленням експорту до третьої країни або в режимi реекспорту.

     IV. В роз'яснення пункту 9.6. Положення повiдомляємо, що за зберiгання товарiв на складi, лiквiдованому до доведення до митниць Наказу ДМСУ N 592 вiд 31.12.96 р., власником такого складу сплачуються митнi збори за зберiгання товарiв пiд митним контролем з дати доведення до митниць зазначеного наказу.

     V. В роз'яснення пункту 6.3. Положення повiдомляємо, що розмiщення товарiв в режим митний склад проводиться на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору (контракту) та договору на зберiгання товару на митному лiцензiйному складi. Розмiщення товарiв в режим митний склад на пiдставi договору на зберiгання мiж власником складу та нерезидентом-власником товару без зовнiшньоекономiчного договору (контракту) - забороняється.

     VI. Вважати такими, що втратили чиннiсть, листи ДМСУ вiд 27.01.97 р. N 11/6-698 та вiд 27.03.97 р. N 11/3-2697.

Заступник Голови Служби Ю.Соловков

 

Додаток до листа ДМСУ
вiд 06.05.97 р. N 11/6-3964

Зразок листа-узгодження
на перевезення вантажу в iншi митнi органи для проведення митного оформлення

            Начальнику____________________митницi
            (за мiсцем розташування суб'єкта ЗЕД)
            Начальнику____________________митницi
            (за мiсцем знаходження вантажу)
 
 
Пiдприємство________________________________________________
             (назва, адреса, код ЄДРПОУ(ЗУКПО)
Розрахунковий рахунок в_____________________________________
             (назва банку та номер рахунку)
Валютний рахунок в__________________________________________
             (назва банку та номер рахунку)
просить направити вантаж____________________________________
             (повнi вiдомостi про вантаж:
______________________________________________________________
             назва, кiлькiсть, код ТН ЗЕД тощо)
в ________________________ митницю для проведення митного
     (назва митницi)
оформлення.
Додатковi умови та вiдомостi:________________________________
 
_____________________________________________________________
 
___________________________________________________________
 
Керiвник пiдприємства  ______________________________
             (пiдпис, прiзвище, iнiцiали)
              М.П.
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.