ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

17.08.98 N 10/1-1866-ЕП

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо випуску товарiв з митних лiцензiйних складiв тимчасово з наступним поверненням:

     В роз'яснення п.6.10. Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 N 592, повiдомляємо наступне.

     1. Пiсля отримання власником митного лiцензiйного складу (далi МЛС) письмового дозволу начальника митницi на випуск товарiв з МЛС тимчасово, з наступним поверненням, до митного органу подається вантажна митна декларацiя (далi - ВМД), заповнена вiдповiдно до п.5.3 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 (далi - Порядок). При цьому у графi 8 ВМД вказуються вiдомостi про власника МЛС. У графi 9 зазначаються вiдомостi про особу, якою укладено зовнiшньоекономiчний договiр на товари, якi випускаються з МЛС тимчасово, з наступним поверненням, а у графi 44 вiдповiдно до Порядку - вiдомостi про лист-зобов'язання цiєї особи про зворотне повернення товарiв на МЛС. У графi 44 також обов'язково зазначаються вiдомостi про дозвiл митницi на випуск товарiв з МЛС тимчасово, з наступним поверненням. У графi Д посадовою особою митного органу, що проводить оформлення ВМД, додатково робиться запис: "Товари випущенi тимчасово, з наступним поверненням на МЛС". Оформлена ВМД ставиться на контроль.

     2. При поверненнi зазначених товарiв в установлений термiн на МЛС до митного органу подається ВМД, заповнена вiдповiдно до вимог п.6 Порядку. Оформлення цiєї ВМД є пiдставою для зняття з контролю ВМД, зазначеної у п.1 цього листа.

     3. У разi неповернення товарiв на МЛС у строк, встановлений у письмовому дозволi митницi, особа, зазначена у графi 9 ВМД несе вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства, а власник МЛС -вiдповiдальнiсть вiдповiдно до положень роздiлу 8 Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 N 592.

     4. Зразки товарiв, що направляються для проведення сертифiкацiї або випробувань руйнiвними методами без повернення на МЛС, повиннi бути оформленi у вiльне використання на територiї України за листом органiзацiї, що буде проводити сертифiкацiю, або за договором з пiдприємством, що буде проводити випробування, зi сплатою всiх належних платежiв вiдповiдно до чинного законодавства. Абзаци 2, 4, 5, 6, 8 роздiлу II листа Держмитслужби вiд 06.05.97 N 11/6-3964 втратили чиннiсть.

Заступник Голови Служби I. Соболь

      

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.