ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 08.12.98 р. N 11/4-13068

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про гербовий збiр

     Для використання в роботi надсилаємо Указ Президента України вiд 06.11.98 N 1222/98 "Про гербовий збiр".

     Звертаємо увагу на те, що вiдповiдно до абзацу 5 пункту 22 Положення про гербовий збiр, затвердженого цим Указом митнi органи мають здiйснювати митне оформлення за умови наявностi марок гербового збору на:

  • зовнiшньоекономiчних договорах (контрактах), якi укладенi починаючи з 01.01.99, за винятком договорiв (контрактiв), з яких вiдповiдно до пункту 3 Положення гербовий збiр не справляється;

  • договорах (контрактах), якi укладенi починаючи з 01.01.99 та якими вносяться змiни до ранiше укладених договорiв (контрактiв), спрямованi на збiльшення суми цих договорiв (контрактiв), за винятком договорiв (контрактiв), з яких вiдповiдно до пункту 3 Положення гербовий збiр не справляється;

  • векселях, виданих пiсля 01.01.99.

     В разi необхiдностi подання митним органам, для прийняття рiшення стосовно митного оформлення, установчих документiв, то на документах, якi укладенi починаючи з 01.01.99 та якими до установчих документiв вносяться змiни (доповнення), спрямованi на збiльшення статутного фонду, вкладiв, часток засновникiв суб'єкта пiдприємницької дiяльностi обов'язкова наявнiсть марок гербового збору.

     Акредитацiю суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi зареєстрованi у державних органах пiсля 01.01.99 проводити за умови наявностi на установчих документах марок гербового збору.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.