ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 30.04.98 р. N 10/1-912

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо сертифiкацiї продукцiї

     Враховуючи позицiю, викладену в листi Держстандарту вiд 30.04.98 N 5-Ф/224 до Держмитслужби, та з метою сприяння перемiщенню товарiв через пункт пропуску, повiдомляємо наступне.

     При ввезеннi на митну територiю України товарiв, що пiдлягають сертифiкацiї згiдно з Законом України "Про якiсть та безпеку харчових продуктiв" та Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї", обов'язковою складовою здiйснення сертифiкацiйних робiт є проведення лабораторних випробувань зразкiв продукцiї.

     Результати цих випробувань є пiдставою для документального пiдтвердження належної якостi продукцiї. Цю роботу вiдповiднi лабораторiї, як зазначено у вищезгаданому листi, можуть здiйснювати з використанням митних лiцензiйних складiв.

     На основi вищевказаного дозволяється ввезення таких товарiв виключно на митнi лiцензiйнi склади з обов'язковим попереднiм пiдтвердженням митницi, в зонi дiяльностi якої розташованi МЛС, про можливiсть розмiщення кожної конкретної партiї iмпортованої продукцiї на цих складах.

     Сертифiкат вiдповiдностi, який пiдтверджує належну якiсть та безпеку партiї продукцiї, видається Органом з сертифiкацiї лише пiсля проведення вiдповiдних випробувань вiдiбраних на митному складi зразкiв продукцiї.

Заступник Голови Служби Ю. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.