Документ скасований: Указ ПУ № 589/2011 від 19.05.2011

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про застосування Мiжнародних правил iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Указом Президента України
вiд 1 липня 1995 року N 505/95

     З метою однакового тлумачення комерцiйних термiнiв суб'єктами пiдприємницької дiяльностi України при укладаннi договорiв, а також учасниками вiдносин, що виникають у зв'язку з такими договорами, постановляю:

     1. Установити, що при укладаннi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi України всiх форм власностi договорiв, у тому числi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), предметом яких є товари, застосовуються Мiжнароднi правила iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв, пiдготовленi Мiжнародною торговою палатою у 1953 роцi (далi - Правила IНКОТЕРМС).

(частина перша статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 01.07.95 р. N 505/95)

     Суб'єктами пiдприємницької дiяльностi України при укладаннi договорiв, у тому числi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), забезпечувати додержання Правил IНКОТЕРМС.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     опублiкувати у двотижневий строк державною мовою України у газетi "Урядовий кур'єр" Мiжнароднi правила iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв, пiдготовленi Мiжнародною торговою палатою у 1953 роцi (у редакцiї 1990 року);

     забезпечувати опублiкування державною мовою України наступних змiн до Правил IНКОТЕРМС. Такi змiни застосовуються через десять днiв пiсля їх опублiкування у газетi "Урядовий кур'єр" до вiдносин, що виникають у зв'язку з договорами, в тому числi зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), укладеними пiсля опублiкування вiдповiдних змiн.

     3. Органам державної виконавчої влади привести свої рiшення (нормативнi акти) у вiдповiднiсть з цим Указом.

     Рекомендувати Нацiональному банку України привести нормативнi акти у вiдповiднiсть з цим Указом.

     4. Дiя цього Указу поширюється на вiдносини, що виникають у зв'язку з договорами, в тому числi зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), укладеними пiсля надання чинностi цим Указом.

     5. Цей Указ набирає чинностi через десять днiв пiсля опублiкування Правил IНКОТЕРМС.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
4 жовтня 1994 року
N 567/94
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.