ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.06.2000 р. N 10/4-2385-ЕП

 

Начальникам реґiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо перемiщення через митний кордон України джерел iонiзуючого випромiнювання

     Для використання в роботi надсилаємо Порядок реєстрацiї джерел iонiзуючого випромiнювання (далi - Порядок реєстрацiї), затверджений наказом Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України вiд 18.01.2000 N 15/7 i зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 16.03.2000 за N 171/4392.

     Повiдомляємо, що листом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 12.06.2000 N 13/3-09/543 надiсланi роз'яснення до зазначеного Порядку, а саме такi:

     1. Положення п.5.1 Порядку реєстрацiї стосуються тiльки органу виконавчої влади, який видає дозвiл на експорт або iмпорт Джерел iонiзуючого випромiнювання (далi - ДIВ), а саме: Державної служби експортного контролю (далi - Держекспортконтроль). На виконання п.5.1 Порядку реєстрацiї Держекспортконтроль у термiн 5 днiв з моменту пiдписання дозволу буде подавати до Головного реєстрового центру Регiстру (далi - ГРЦ) копiю вiдповiдного дозволу на здiйснення мiжнародних передач ДIВ, який включає данi пунктiв 1-7 Форми 2 додатку 1 Порядку реєстрацiї.

     2. Заявник (експортер/iмпортер), який має намiр перемiстити ДIВ через митний кордон України, одержує в Мiнiстерствi екологiї та природних ресурсiв "Висновок про дотримання вимог чинного законодавства, норм i правил з ядерної та радiацiйної безпеки при експортi (iмпортi) радiоактивних матерiалiв" разом з бланком повiдомлення до Державного регiстру джерел iонiзуючого випромiнювання щодо (далi - Повiдомлення), розробленого згiдно з формою 2 Порядку реєстрацiї. Заявник (експортер/iмпортер) заповнює пункти 1-7 зазначеного Повiдомлення i подає його в пунктi пропуску на митному кордонi України пiд час перетину ДIВ митного кордону.

     3. Положення п.5.2 Порядку реєстрацiї стосуються виключно митних органiв. Посадовою особою у пунктi пропуску на митному кордонi України перевiряється вiдповiднiсть товаросупровiдних документiв вiдомостям, якi внесенi експортером(iмпортером) у пункти 1-7 Повiдомлення, та пiсля перевiрки ставиться штамп "Пiд митним контролем" в пунктi 8 або 9 Повiдомлення. Це Повiдомлення у термiн, що не перевищує, 5 дiб з моменту ввезення (вивезення) ДIВ, надсилається митницею ГРЦ (03680 МСП, Київ, вул. Горького, 152). Повiдомлення з вiдмiткою митницi є формою офiцiйної iнформацiї Держмитслужби про перетин ДIВ митного кордону України.

     Звертаємо увагу митниць на неприпустимiсть порушення термiнiв вiдправки Повiдомлень та недопущення з 01.07.2000 випадкiв пропуску через митний кордон України ДIВ без дозволу на iмпорт (експорт) ДIВ та вищевказаного повiдомлення.

Додаток: згадане на 64 арк.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.