Документ скасований: Наказ МОЗ № 111/337 від 15.06.2015

Наказ Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України,
Мiнiстерства охорони здоров'я України

вiд 18 сiчня 2000 року N 15/7


Про затвердження Порядку реєстрацiї джерел iонiзуючого випромiнювання та форми реєстрацiйної картки

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
16 березня 2000 р. за N 171/4392


     На виконання пункту 5 Положення про Державний регiстр джерел iонiзуючого випромiнювання i порядок оплати послуг з їх реєстрацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 серпня 1997 року N 847, iз змiнами i доповненнями, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 1999 року N 1919, НАКАЗУЄМО:

     1. Затвердити Порядок реєстрацiї джерел iонiзуючого випромiнювання, що додається.

     2. Затвердити форму реєстрацiйної картки, що додається.

     3. Державнiй адмiнiстрацiї ядерного регулювання України - у п'ятиденний термiн пiсля пiдписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Державнiй адмiнiстрацiї ядерного регулювання України - у 20денний термiн пiсля державної реєстрацiї цього наказу забезпечити його тиражування та розсилку до державних органiв, якi причетнi до дiяльностi з джерелами iонiзуючого випромiнювання та зазначенi в роздiлi 5 Порядку реєстрацiї джерел iонiзуючого випромiнювання.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Мiнiстра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України - Шевчука В. Я.

Мiнiстр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України В. Я. Шевчук
Мiнiстр охорони здоров'я України В. Ф. Москаленко

 
Аркуш погодження
Форми реєстрацiйної картки

Мiнiстерство внутрiшнiх справ України
Служба безпеки Т. в. о. Голови України Ю. В. Землянський
Мiнiстерство з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту Заступник Мiнiстра населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи України В. I. Холоша
Державний комiтет Заступник Голови статистики України Н. С. Власенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки   України, Мiнiстерства охорони здоров'я   України вiд 18 сiчня 2000 р. N 15/7
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
16 березня 2000 р. за N 171/4392

Порядок реєстрацiї джерел iонiзуючого випромiнювання

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до пункту 5 Положення про Державний регiстр джерел iонiзуючого випромiнювання i порядок оплати послуг з їх реєстрацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 серпня 1997 року N 847, iз змiнами i доповненнями, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 1999 року N 1919, та поширюється:

     на юридичних осiб (пiдприємства, установи та органiзацiї будь-якої форми господарювання) та фiзичних осiб - власникiв джерел iонiзуючого випромiнювання (далi - ДIВ), за якими ДIВ закрiпленi на правах повного господарського вiдання або оперативного управлiння чи знаходяться в їх володiннi i користуваннi на iнших пiдставах;

     на органи Державного регiстру джерел iонiзуючого випромiнювання (далi - Регiстр);

     на органи виконавчої влади, якi причетнi до дiяльностi з ДIВ.

     1.2. Цей Порядок входить до складу документiв, якi забезпечують функцiонування єдиної державної системи облiку i контролю ДIВ.

     1.3. У цьому Порядку встановленi норми та правила реєстрацiї ДIВ для забезпечення виконання Регiстром його основних функцiй: облiк ДIВ та їх власникiв; контроль за знаходженням та перемiщенням ДIВ; проведення аналiзу їх кiлькiсного та якiсного складу; прогнозування накопичення ДIВ, обсягiв обслуговування, потреби у виробничих потужностях пiдприємств - виробникiв ДIВ та спецiалiзованих пiдприємств по поводженню з радiоактивними вiдходами. Цей Порядок також установлює процедуру взаємодiї Регiстру з органами виконавчої влади, причетними до дiяльностi з ДIВ.

     1.4. Експлуатацiйнi витрати Регiстру вiдшкодовуються за рахунок передбачених для цiєї мети коштiв, а також коштiв вiд реєстрацiї ДIВ.

     1.5. Основнi термiни:

     Органи державного регiстру - Головний реєстровий центр Регiстру (далi - ГРЦ) та обласнi реєстровi центри - вiддiлення Державного регiстру джерел iонiзуючого випромiнювання в областях, мiстах Києвi та Севастополi та Автономнiй Республiцi Крим.

     Реєстрант - юридична особа (пiдприємство, установа або органiзацiя будь-якої форми господарювання) або фiзична особа, яка звертається до Регiстру для здiйснення акта реєстрацiї ДIВ.

2. Органiзацiйна структура Регiстру

     Регiстр складається з Головного реєстрового центру в м. Києвi та обласних реєстрових центрiв, якi створюються в областях, мiстах Києвi, Севастополi та Автономнiй Республiцi Крим.

3. Порядок надходження реєстрацiйних карток до Головного реєстрового центру

     3.1. Обласнi реєстровi центри здiйснюють збiр iнформацiї, що надходить вiд реєстрантiв у виглядi реєстрацiйних карток (РК), форма яких затверджена цим наказом, та повiдомлень установленої форми (додаток 1, форма 2).

     3.2. В обласних реєстрових центрах, до яких надходять РК, перевiряється правильнiсть заповнення карток, вносяться до них службовi записи, надаються iдентифiкацiйнi номери ДIВ згiдно з пунктом 3.3, формуються реєстрацiйнi картки в електронному виглядi й передаються до Головного реєстрового центру в термiн не бiльше нiж 10 днiв з моменту отримання РК. Один примiрник РК надається реєстранту, другий - зберiгається в обласному реєстрацiйному центрi.

     3.3. Якщо при реєстрацiї джерело заявлено реєстрантом як таке, що ранiше не реєструвалося в Регiстрi, та, вiдповiдно, не вказаний iдентифiкацiйний номер джерела в Регiстрi, то обласний реєстровий центр перевiряє, чи дiйсно це ДIВ не реєструвалося, i присвоює джерелу iдентифiкацiйний номер.

     3.4. Якщо до реєстрацiї подаються РК або повiдомлення, в яких зазначається, що ДIВ уже присвоєно iдентифiкацiйний номер, то обласний реєстровий центр, у разi потреби, виправляє реєстрацiйнi записи РК в електронному виглядi вiдповiдно до нової iнформацiї про ДIВ. При цьому iдентифiкацiйний номер ДIВ залишається незмiнним. РК iз змiнами передається до ГРЦ у термiн не бiльше 10 днiв.

     3.5. Обласнi реєстровi центри надають, у разi потреби, консультативну допомогу реєстрантам у заповненнi реєстрацiйної картки.

     3.6. Обласний реєстровий центр у разi неподання реєстрантом реєстрацiйних карток у термiни, що визначенi цим Порядком, iнформує про це Головний реєстровий центр.

     3.7. ГРЦ обробляє РК та повiдомлення, якi надходять вiд обласних реєстрових центрiв в електронному виглядi, та вносить данi до єдиної iнформацiйної комп'ютерної облiкової системи.

     3.8. ГРЦ щорiчно подає до Мiнiстерства охорони природного навколишнього середовища та ядерної безпеки України i Мiнiстерства nunpnmh здоров'я України звiт про стан ведення Регiстру за затвердженою ними формою.

     3.9. ГРЦ, у разi отримання вiд обласних реєстрових центрiв iнформацiї про неподання реєстрантом РК у зазначений термiн, iнформує органи виконавчої влади, що видали лiцензiю на дiяльнiсть, пов'язану з використанням ДIВ, для вжиття до цього реєстранта заходiв згiдно з законодавством.

4. Обов'язки Реєстрантiв щодо реєстрацiї ДIВ

     4.1. Юридична або фiзична особа, яка здiйснює дiяльнiсть з ДIВ, що пiдлягають реєстрацiї в Державному регiстрi згiдно з роздiлом 6 цього Порядку, зобов'язана подати до обласного реєстрового центру РК за мiсцезнаходженням ДIВ. На кожне ДIВ заповнюється окрема РК. Форма та правила заповнення РК установлюються цим наказом.

     4.2. Реєстрант, який має зареєструвати ДIВ у Регiстрi, подає до обласного реєстрового центру (за мiсцезнаходженням ДIВ або, в разi придбання, - за мiсцем його подальшого використання) такi документи:

     реєстрацiйну картку (картки) на паперовому носiї у двох примiрниках;

     копiю документа про сплату реєстрацiйного збору на рахунок ГРЦ згiдно з роздiлом 8 цього Порядку.

     4.3. Реєстрант зобов'язаний подавати до Регiстру РК тих ДIВ, якi виробленi на територiї України або ввезенi чи вивезенi через державний кордон, в таких випадках:

     4.3.1. Придбання ДIВ.

     4.3.2. Виготовлення (виробництво) ДIВ.

     4.3.3. Змiна власника ДIВ.

     4.3.4. Закрiплення ДIВ за державним пiдприємством чи державною установою на правах повного господарського вiддання або оперативного управлiння.

     4.3.5. Змiна мiсцезнаходження ДIВ.

     4.3.6. Технiчний повторний огляд закритих ДIВ (продовження строку служби закритих ДIВ).

     4.3.7. За результатами державної iнвентаризацiї ДIВ (пункт 11 Програми заходiв щодо створення Державного регiстру джерел iонiзуючого випромiнювання, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 серпня 1997 року N 847).

     4.3.8. За результатами щорiчної iнвентаризацiї ДIВ. Якщо жодний запис у РК для даного ДIВ не змiнився з часу останнього подання РК цього ДIВ до Регiстру, то новi картки не заповнюються. У цьому разi до Регiстру надсилається перелiк iдентифiкацiйних номерiв вищезазначених ДIВ.

     4.3.9. Переведення вiдкритих ДIВ до категорiї радiоактивних вiдходiв (далi - РАВ) за результатами щорiчної iнвентаризацiї.

     4.3.10. Переведення закритих ДIВ до категорiї РАВ.

     4.4. Операцiї з ДIВ, що зазначенi в пунктi 4.3 цього Порядку, дозволяється здiйснювати тiльки пiсля реєстрацiї ДIВ у Регiстрi, окрiм пунктiв 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10.

     4.5. У разi здiйснення iнших операцiй з ДIВ, якi визначенi в записi 151 РК як "змiна вiдомостей", реєстрант, у термiн до 10 днiв з моменту змiн, зобов'язаний подати до обласного реєстрового центру повiдомлення щодо цих змiн за формою 1, яка наведена в додатку 1.

     4.6. У разi крадiжки, втрати або вiдсутностi ДIВ за iнших обставин реєстрант ДIВ у термiн не пiзнiше 10 днiв направляє в обласний реєстровий центр копiю РК з вiдповiдною вiдмiткою в записi 152.

     4.7. При передачi ДIВ, що переведенi до категорiї РАВ, до спецiалiзованого пiдприємства по поводженню з РАВ реєстрант передає до цього пiдприємства РК на ДIВ.

     4.8. Спецiалiзованi пiдприємства по поводженню з РАВ подають у термiн 10 днiв до Головного реєстрового центру РК з вiдмiткою в записi 152 про прийняття ДIВ, якi переведенi до категорiї РАВ.

     4.9. Медичнi заклади, якi використовують тi вiдкритi ДIВ та радiонуклiднi генератори медичного призначення, що застосовуються в медичнiй практицi i пiдлягають реєстрацiї згiдно з роздiлом 6 цього Порядку, подають до Головного реєстрового центру пiврiчнi звiти за формою, яка наведена в додатку 2, двiчi на рiк у термiн до 15 червня та до 15 сiчня.

     4.10. Порядок реєстрацiї ДIВ у Регiстрi при постачаннi ДIВ:

     4.10.1. Органiзацiї - постачальники ДIВ (посередники), якi здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї України, пiсля придбання ДIВ, але не пiзнiше 10 днiв з дня отримання ДIВ подають до ГРЦ повiдомлення за формою 2, наведеною в додатку 1.

     4.10.2. Якщо протягом 10 днiв ДIВ не було продано, то органiзацiяпосередник повинна зареєструвати ДIВ у порядку, викладеному в пунктi 4.2 цього Порядку.

     4.10.3. Якщо протягом 10 днiв ДIВ було продано, то органiзацiяпосередник не пiзнiше 10 днiв з дня продажу ДIВ направляє повiдомлення за формою 2, наведеною в додатку 1, до ГРЦ та обласного реєстрового центру за мiсцезнаходженням одержувача ДIВ.

     4.10.4. Органiзацiя, яка придбала ДIВ у посередника, реєструє його у вiдповiдностi до пункту 4.2 цього Порядку.

     4.11. Порядок реєстрацiї ДIВ у Регiстрi для виробникiв ДIВ:

     4.11.1. Виробник ДIВ, який виготовив партiю ДIВ (або одиничне джерело) та оформив у встановленому порядку технiчну документацiю на цi ДIВ, не пiзнiше 30 днiв з дня виготовлення ДIВ подає до ГРЦ повiдомлення за формою 2, наведеною в додатку 1.

     4.11.2. При збутi ДIВ постачальнику або безпосередньо користувачу ДIВ, а також у разi закрiплення ДIВ за державним пiдприємством чи depf'bmn~ установою на правах повного господарського вiдання або оперативного управлiння, виробник у кожному разi направляє до Головного реєстрового центру повiдомлення за формою 2, наведеною в додатку 1.

     4.11.3. Особа, яка придбала ДIВ у виробника, реєструє їх у порядку, встановленому пунктом 4.2 цього Порядку, а постачальники - у вiдповiдностi до пункту 4.10 цього Порядку.

     4.11.4. Якщо виробник ДIВ протягом 30 днiв не збув ДIВ, то вiн реєструє їх за процедурою, встановленою пунктом 4.2 цього Порядку, за мiсцезнаходженням ДIВ.

     4.12. На монтажно-налагоджувальнi пiдприємства й органiзацiї, якi обслуговують ДIВ та (або) проводять сертифiкацiйнi випробування ДIВ з метою продовження строку служби ДIВ, поширюється дiя правил реєстрацiї ДIВ у Регiстрi, визначених пунктом 4.2 цього Порядку, якщо термiн перебування ДIВ на обслуговуваннi чи сертифiкацiї перевищує 15 днiв.

5. Обов'язки державних органiв, якi причетнi до дiяльностi з ДIВ, щодо подання вiдомостей до Регiстру

     5.1. Орган виконавчої влади, який видає дозвiл на iмпорт або експорт ДIВ, подає до ГРЦ у термiн 5 днiв повiдомлення за формою 2, наведеною в додатку 1. Одночасно орган виконавчої влади, який видає дозвiл на iмпорт або експорт ДIВ, доводить до вiдома iмпортера iнформацiю щодо потреби реєстрацiї ДIВ у Регiстрi.

     5.2. Органи Державної митної служби України на кордонi за фактом ввезення (вивезення) ДIВ подають до ГРЦ у термiн 5 днiв повiдомлення за формою 2, наведеною в додатку 1, про ввезення (вивезення) ДIВ через митний кордон України.

     5.3. Якщо ДIВ знайдено (виявлено), то органи виконавчої влади, на територiї яких ДIВ було виявлено, подають протягом 10 днiв до обласного реєстрового центру повiдомлення за формою 1.7 РК, заповнене в тому обсязi, який дозволяє наявна iнформацiя про ДIВ.

6. Джерела iонiзуючого випромiнювання, якi пiдлягають та не пiдлягають реєстрацiї в Державному регiстрi ДIВ

     6.1. Реєстрацiї в Регiстрi пiдлягають ДIВ, якi знаходяться або виробленi на територiї Українi, а також тi джерела, якi ввезенi чи вивезенi через державний кордон України, у тому числi в разi транзиту ДIВ через територiю України.

     6.2. Реєстрацiї в Регiстрi пiдлягають закритi й вiдкритi радiонуклiднi ДIВ, для яких виконуються одночасно такi умови:

     активнiсть джерела вище рiвня звiльнення вiд регулюючого контролю, згiдно з додатком 3;

     питома активнiсть джерела вище рiвня звiльнення вiд регулюючого контролю, згiдно з додатком 3;

     перiод напiврозпаду радiонуклiда становить бiльше 30 днiв;

     потужнiсть еквiвалентної дози на вiдстанi 0,1 м вiд поверхнi самого джерела перевищує 1мкЗв/год.

     6.3. Набiр еталонних метрологiчних ДIВ, складений пiдприємствомвиробником ДIВ, реєструється як одне джерело iонiзуючого випромiнювання.

     6.4. Не пiдлягають реєстрацiї в Регiстрi такi джерела:

     установки та пристрої, якi генерують iонiзуюче випромiнювання i якi не включають радiоактивну речовину;

     контрольнi джерела в складi радiометричної апаратури, для яких потужнiсть еквiвалентної дози на вiдстанi 0,1 м вiд поверхнi ДIВ не перевищує 1 мкЗв/год.;

     радiофармпрепарати (облiковуються в Регiстрi згiдно з пунктом 4.9 цього Порядку шляхом подання медичними закладами пiврiчних звiтiв за формою, наведеною в додатку 2);

     ДIВ iонiзуючого випромiнювання, якi належать Збройним силам України.

7. Порядок внесення iнформацiї до Регiстру, ведення облiку, зняття з облiку ДIВ

     7.1. Первинне внесення iнформацiї до Регiстру про ДIВ, що знаходяться в Українi, здiйснюється за даними державної iнвентаризацiї ДIВ, яка провадиться у вiдповiдностi до Iнструкцiї з проведення державної iнвентаризацiї ДIВ.

     7.2. Надалi внесення iнформацiї до Регiстру здiйснюється у всiх випадках, передбачених роздiлами 4 та 5 цього Порядку.

     7.3. Уся iнформацiя, яка надходить до обласних реєстрових центрiв у формi РК та повiдомлень, передається до Головного реєстрацiйного центру, який вносить вiдповiднi змiни до Регiстру.

     7.4. Облiк ДIВ, контроль за їх знаходженням та перемiщенням, аналiз якiсного та кiлькiсного їх складу здiйснюється ГРЦ.

     7.5. Зняття з облiку ДIВ в Регiстрi провадиться ГРЦ у таких випадках:

     при переведеннi ДIВ до категорiї РАВ - пiсля надходження РК вiд спецiалiзованого пiдприємства по поводженню з РАВ з вiдмiткою в записi 152 "прийнято на захоронення";

     при експортi ДIВ за межi України (без зобов'язань прийняти ДIВ на захоронення) - пiсля надходження повiдомлення вiд органiв Державної митної служби на кордонi;

     при звiльненнi ДIВ вiд регулюючого контролю.

     7.6. Облiк ДIВ у Регiстрi при iмпортi

     7.6.1. При надходженнi до ГРЦ повiдомлень вiд органу виконавчої влади, який видав дозвiл на iмпорт ДIВ, та вiд органiв Державної митної служби на кордонi, данi з повiдомлень вносяться до Регiстру в режимi передреєстрацiї (попереднє внесення iнформацiї про ДIВ у Регiстр у режимi очiкування надходження РК).

     7.6.2. При надходженнi РК до ГРЦ вiд кiнцевого одержувача джерела (джерел) з вiдмiткою "iмпорт" проводиться перевiрка даних, отриманих вiд органу, який видав дозвiл на ввезення ДIВ, та вiд органiв Державної митної служби на кордонi на несуперечливiсть, пiсля чого iнформацiя про ДIВ уноситься до Регiстру. В iншому разi iнформацiя пiдлягає уточненню шляхом розсилки вiдповiдних запитiв.

     7.7. Облiк ДIВ у Регiстрi при експортi

     7.7.1. При надходженнi до ГРЦ повiдомлень вiд органу виконавчої влади, який видав дозвiл на експорт ДIВ, та вiд органiв Державної митної служби на кордонi данi з повiдомлень уносяться до Регiстру в режимi передреєстрацiї.

     7.7.2. Пiсля надходження до Регiстру РК експортера, повiдомлення вiд органу, який видав дозвiл на вивезення ДIВ, та повiдомлення вiд органiв Державної митної служби на кордонi Регiстром проводиться перевiрка даних на несуперечливiсть. При цьому в РК вноситься вiдповiдна вiдмiтка або про зняття ДIВ з облiку у вiдповiдностi до п. 7.5 цього Порядку, або про залишення ДIВ на облiку в Регiстрi в разi наступного його повернення в Україну.

     7.8. Облiк ДIВ у Регiстрi при транзитi

     7.8.1. Повiдомлення вiд органiв Державної митної служби на кордонi щодо ввезення ДIВ в Україну вносяться до Регiстру в режимi передреєстрацiї. ДIВ знiмається з облiку в Регiстрi пiсля отримання повiдомлення вiд Державної митної служби на кордонi про вивезення цього ДIВ.

     7.8.2. Якщо повiдомлення про вивезення ДIВ не надiйшло до Регiстру в термiн 15 днiв, то iнформацiя пiдлягає уточненню шляхом розсилки вiдповiдних запитiв.

     7.9. У разi надходження РК з вiдмiткою спецiалiзованого пiдприємства про прийняття ДIВ на захоронення ГРЦ надсилає в термiн 10 днiв повiдомлення до Державного реєстру радiоактивних вiдходiв за встановленою ним формою.

     7.10. Облiк ДIВ у Регiстрi в разi постачання

     7.10.1. Повiдомлення, якi надходять до ГРЦ вiд постачальникiв ДIВ (посередникiв) пiсля їх придбання, заносяться до Регiстру в режимi передреєстрацiї.

     7.10.2. Обласний реєстровий центр, до якого надiйшло повiдомлення вiд постачальника ДIВ про те, що ДIВ продано замовнику, направляє його до ГРЦ, i данi повiдомлення заносяться до Регiстру в режимi передреєстрацiї.

     7.10.3. При надходженнi РК до ГРЦ вiд обласного реєстрового центру з вiдмiткою "придбання" проводиться перевiрка поданих вiдомостей на несуперечливiсть з даними, отриманими вiд постачальника, пiсля чого вiдомостi з РК уносяться до Регiстру.

     7.11. Облiк ДIВ у Регiстрi при виготовленнi ДIВ

     7.11.1. Повiдомлення, якi надходять вiд виробника ДIВ до ГРЦ за пунктами 4.11.1 та 4.11.2 цього Порядку, заносяться до Регiстру в режимi передреєстрацiї.

     7.11.2. При надходженнi РК до ГРЦ вiд обласного реєстрового центру з вiдмiткою "придбання" проводиться перевiрка поданих вiдомостей на несуперечливiсть з даними, отриманими вiд виробника, пiсля чого вiдомостi з РК уносяться до Регiстру.

8. Порядок оплати послуг з реєстрацiї ДIВ

     8.1. Оплата послуг з реєстрацiї кожного ДIВ провадиться власником або володiльцем i користувачем ДIВ у цiлому за рiк на рахунок Головного реєстрацiйного центру.

     8.2. Оплата здiйснюється кожного разу у випадках, передбачених пунктом 4.3 цього Порядку.

     8.3. У випадках, передбачених пунктами 4.6, 4.7 та 4.8 цього Порядку, перереєстрацiя здiйснюється без стягнення реєстрацiйного збору.

     8.4. У випадках змiни власника ДIВ реєстрацiйнiй збiр сплачується тiльки реєстрантом, який отримує ДIВ.

     8.5. Реєстрацiйний збiр не стягується в разi подання повiдомлень, передбачених цим Порядком (додаток 1, форма 1 та форма 2), а також у разi подання звiту за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

     8.6. Консультативна допомога реєстрантам щодо заповнення РК надається безкоштовно.

     8.7. ДIВ, що придбаваються та реалiзуються пiдприємством "Iзотоп" за своєю основною дiяльнiстю, реєструються без сплати реєстрацiйного збору як таким пiдприємством, що забезпечує створення, впровадження та подальшу експлуатацiю Регiстру.

     8.8. Розмiр реєстрацiйного збору обчислюється щорiчно Головним реєстровим центром i затверджується пiдприємством "Iзотоп" за погодженням з Мiнфiном.

Начальник Управлiння регулювання безпеки радiоактивних матерiалiв та пристроїв Державної адмiнiстрацiї ядерного   регулювання Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України В. С. Голубєв

 

 

Додаток 1
до Порядку реєстрацiї джерел iонiзуючого випромiнювання
Форма 1

Повiдомлення до Державного регiстру джерел iонiзуючого випромiнювання щодо змiн у РК на ДIВ

_______________________
(iдентифiкацiйний номер ДIВ)

N запису, до якого
вносяться змiни
Старий запис Новий запис
     
     
     
     
     

 

Продовження додатка 1
Форма 2

Повiдомлення до Державного регiстру джерел iонiзуючого випромiнювання щодо постачання ДIВ

1. Вiдправник Повна назва пiдприємства, адреса, телефон
2. Мiсце вiдправлення 1 Адреса
3. Тип ДIВ Наводиться один з таких типiв: "Закрите джерело (за винятком наборiв зразкових джерел)"; "Вiдкрите джерело"; "Набiр закритих зразкових джерел"; "Генератор радiонуклiдiв"; "Генератор нейтронiв"; "Радiоактивне джерело - медичнiй вирiб (набiр медичних виробiв)"; "Нестандартне джерело"
4. ДIВ Назва радiонуклiда, активнiсть на дату виготовлення, дата виготовлення, номери паспортiв ДIВ, сертифiкатiв ДIВ, номери ДIВ
5. Одержувач 2 Повна назва пiдприємства, адреса, телефон
6. Мiсце призначення 3 Адреса
7. Дозвiл на експорт/iмпорт 4 Номер дозволу на експорт/iмпорт, хто видав та термiн його дiї
8. Вiдмiтка Державної митної служби України про ввезення 5 Назва митницi, дата ввезення
9. Вiдмiтка Державної митної служби України про вивезення 5 Назва митницi, дата вивезення

____________

     1 Не заповнюється, якщо збiгається з адресою вiдправника.

     2 Заповнюється тiльки органiзацiєю-постачальником.

     3 Не заповнюється, якщо збiгається з адресою одержувача.

     4 Пункти 7 - 9 не заповнюються при постачаннi ДIВ у межах територiї України.

     5 Пункти 8 та 9 заповнюються тiльки органами Державної митної служби України на кордонi.

 

Додаток 2
до Порядку реєстрацiї джерел iонiзуючого випромiнювання

Форма пiврiчного звiту медичного закладу щодо використання з лiкувальною та дiагностичною метою вiдкритих джерел iонiзуючого випромiнювання та генераторiв радiонуклiдiв медичного призначення

     1. Повне найменування медичного закладу

                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 

     2. Iдентифiкацiйнiй код, одержаний в органах державної реєстрацiї

               

     3. Повна адреса медичного закладу 

Країна __________________________________________

Область _________________________________________

Район (мiсто обласного пiдпорядкування) ____________

Адреса: 5-значний поштовий iндекс _________________

Назва мiста (селища, села тощо) ____________________

Назва вулицi ____________________________________

Номер будинку _______ Номер корпусу _____________

Номер примiщення (кiмнати, офiсу) _________________ 

Телефон ________________________________________

Телефакс _______________________________________

Електронна пошта _______________________________

     4. Керiвництво медичного закладу

Прiзвище  
Iм'я  
По батьковi  
Посада  
Телефон 1  
Телефон 2  
Телефакс  
Електронна пошта  

     5. Назва та адреса пiдроздiлу медичного закладу, в якому здiйснюють дiяльнiсть з ДIВ

Назва пiдроздiлу ________________________________ 

______________________________________________

Область _______________________________________

Район (мiсто обласного пiдпорядкування) ___________ 

Адреса: 5-значний поштовий iндекс _______________

Назва мiста (селища, села тощо) ___________________ 

Назва вулицi ___________________________________

Номер будинку ________ Номер корпусу ___________

Номер примiщення (кiмнати) _____________________

Телефон _______________________________________

Телефакс ______________________________________

Електронна пошта ______________________________

     6. Лiцензiя (дозвiл) медичного закладу на дiяльнiсть з ДIВ, ким видано

                                                 
                                                 
                                                 
                                                 

 

номер        
дата видачi  
х

х
 
дата закiнчення  
х

х
 

 

вид дiяльностi ____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

     7. Звiтний перiод

  з:
х

х
 
  по:
х

х
 

     8. Дата заповнення звiту

   
х

х
 

     9. Таблицi облiку вiдкритих ДIВ медичного призначення за звiтний перiод (на кожен вид радiоактивної речовини заповнюється окрема таблиця)

N з/п надходження Назва пункту Данi
1   Постачальник  
2   Радiонуклiд, що мiститься в речовинi вiдкритого джерела  
3   Хiмiчна сполука або назва вiдкритого джерела  
4   Код ЗКП  
5   Питома активнiсть за паспортом, МБк/кг  
6   Фiзичний стан (рiдкий - твердий - газоподiбний - сипучий)  
7   Тип упаковки (флакон - ампула - пенал - контейнер - капсула)  
8   Маркування упаковки (точна копiя напису на упаковцi)  
9   Активнiсть за паспортом, МБк  
10 витрати Акти на списання (номери та дати)  
11   Списана активнiсть за паспортом, МБк  
12   Сумарна активнiсть на дату списання, МБк  
13 залишок Активнiсть речовини, що залишилася, за паспортом, МБк  

     10. Таблицi облiку генераторiв радiонуклiдiв медичного призначення (на кожен вид генератора заповнюється окрема таблиця)

N з/п надходження Назва пункту Данi
1   Постачальник  
2   Найменування  
3   Код ЗКП  
4   Кiлькiсть, шт.  
5   Заводськi номери  
6   Радiонуклiд, що генерується  
7   Питома активнiсть речовини, що генерується, за паспортом, МБк/кг  
8   Фiзичнiй стан речовини, що генерується  
9   Маркування генераторiв  
10 витрати Акти на списання (номери та дати)  
11   Кiлькiсть, шт.  
12   Заводськi номери  
13 залишок Кiлькiсть, шт.  
14   Заводськi номери  

     11. Опис iнформацiї звiту

Назва Кiлькiсть таблиць Кiлькiсть сторiнок Примiтка
Записи 1 - 8 -    
Таблицi облiку вiдкритих ДIВ медичного призначення      
Таблицi облiку генераторiв радiонуклiдiв медичного призначення      

Записи 12 - 16 заповнюються службовою особою Регiстру

     12. Дата проведення реєстрацiї звiту в Головному реєстровому центрi Регiстру

    х     х        

     13. Порядковiй номер реєстрацiї звiту _______________________________

     14. Код службової особи6

     

     15. Дата внесення реєстрацiйної iнформацiї в Регiстр

    х     х        

     16. Додаткова iнформацiя
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________
6 Установлюється Головним реєстровим центром.

 

Додаток 3
до Порядку реєстрацiї джерел iонiзуючого випромiнювання

Рiвнi звiльнення вiд регулюючого контролю джерел iонiзуючого випромiнювання за питомою та сумарною активнiстю

Нуклiд Питома активнiсть
(Бк/Г)
Сумарна активнiсть
(Бк)
1 2 3
H-3 1 E+06 1 E+09
Be-7 1 E+03 1 E+07
C-14 1 E+04  1 E+07 
O-15 1 E+02  1 E+09 
F-18 1 E+01  1 E+06 
Na-22 1 E+01  1 E+06 
Na-24 1 E+01  1 E+05 
Si-31 1 E+03  1 E+06 
P-32 1 E+03  1 E+05 
P-33 1 E+05  1 E+08 
S-35 1 E+05  1 E+08 
Cl-36 1 E+04  1 E+06 
Cl-38 1 E+01  1 E+05 
Ar-37 1 E+06  1 E+08 
Ar-41 1 E+02  1 E+09 
K-40 1 E+02  1 E+06 
K-42 1 E+02  1 E+06 
K-43 1 E+01  1 E+06 
Ca-45 1 E+04  1 E+07 
Ca-47 1 E+01  1 E+06 
Sc-46 1 E+01  1 E+06 
Sc-47 1 E+02  1 E+06 
Sc-48 1 E+01  1 E+05 
V-48 1 E+01  1 E+05 
Cr-51 1 E+03  1 E+07 
Mn-51 1 E+01  1 E+05 
Mn-52 1 E+01  1 E+05 
Mn-52m 1 E+01  1 E+05 
Mn-53 1 E+04  1 E+09 
Mn-54 1 E+01  1 E+06 
Mn-56 1 E+01  1 E+05 
Fe-52 1 E+01  1 E+06 
Fe-55 1 E+04  1 E+06 
Fe-59 1 E+01  1 E+06 
Co-55 1 E+01  1 E+06 
Co-56 1 E+01  1 E+05 
Co-57 1 E+02  1 E+06 
Co-58 1 E+01  1 E+06 
Co-58m 1 E+04  1 E+07 
Co-60 1 E+01  1 E+05 
Co-60m 1 E+03  1 E+06 
Co-61 1 E+02  1 E+06 
Co-62m 1 E+01  1 E+05 
Ni-59 1 E+04  1 E+08 
Ni-63 1 E+05  1 E+08 
Ni-65 1 E+01  1 E+06 
Cu-64 1 E+02  1 E+06 
Zn-65 1 E+01  1 E+06 
Zn-69 1 E+04  1 E+06 
Zn-69m 1 E+02  1 E+06 
Ga-72 1 E+01  1 E+05 
Ge-71  1 E+04  1 E+08 
As-73  1 E+03  1 E+07 
As-74  1 E+01  1 E+06 
As-76  1 E+02  1 E+05 
As-77  1 E+03  1 E+06 
Se-75  1 E+02  1 E+06 
Br-82  1 E+01  1 E+06 
Kr-74  1 E+02  1 E+09 
Kr-76  1 E+02  1 E+09 
Kr-77  1 E+02  1 E+09 
Kr-79  1 E+03  1 E+05 
Kr-81  1 E+04  1 E+07 
Kr-83m  1 E+05  1 E+12 
Kr-85  1 E+05  1 E+04 
Kr-85m  1 E+03  1 E+10 
Kr-87  1 E+02  1 E+09 
Kr-88  1 E+02  1 E+09 
Rb-86  1 E+02  1 E+05 
Sr-85  1 E+02  1 E+06 
Sr-85m  1 E+02  1 E+07 
Sr-87m  1 E+02  1 E+06 
Sr-89  1 E+03  1 E+06 
Sr-90*  1 E+02  1 E+04 
Sr-91  1 E+01  1 E+05 
Sr-92  1 E+01  1 E+06 
Y-90  1 E+03  1 E+05 
Y-91  1 E+03  1 E+06 
Y-91m  1 E+02  1 E+06 
Y-92  1 E+02  1 E+05 
Y-93  1 E+02  1 E+05 
Zr-93*  1 E+03  1 E+07 
Zr-95  1 E+01  1 E+06 
Zr-97*  1 E+01  1 E+05 
Nb-93m  1 E+04  1 E+07 
Nb-94  1 E+01  1 E+06 
Nb-95  1 E+01  1 E+06 
Nb-97  1 E+01  1 E+06 
Nb-98  1 E+01  1 E+05 
Mo-90  1 E+01  1 E+06 
Mo-93  1 E+03  1 E+08 
Mo-99  1 E+02  1 E+06 
Mo-101  1 E+01  1 E+06 
Tc-96  1 E+01  1 E+06 
Tc-96m  1 E+03  1 E+07 
Tc-97  1 E+03  1 E+08 
Tc-97m  1 E+03  1 E+07 
Tc-99  1 E+04  1 E+07 
Tc-99m  1 E+02  1 E+07 
Ru-97  1 E+02  1 E+07 
Ru-103  1 E+02  1 E+06 
Ru-105  1 E+01  1 E+06 
Ru-106*  1 E+02  1 E+05 
Rh-103m  1 E+04  1 E+08 
Rh-105  1 E+02  1 E+07 
Pd-103  1 E+03  1 E+08 
Pd-109  1 E+03  1 E+06 
Ag-105  1 E+02  1 E+06 
Ag-110m  1 E+01  1 E+06 
Ag-111  1 E+03  1 E+06 
Cd-109  1 E+04  1 E+06 
Cd-115  1 E+02  1 E+06 
Cd-115m  1 E+03  1 E+06 
In-111  1 E+02  1 E+06 
In-113m  1 E+02  1 E+06 
In-114m  1 E+02  1 E+06 
In-115m  1 E+02  1 E+06 
Sn-113  1 E+03  1 E+07 
Sn-125  1 E+02  1 E+05 
Sb-122  1 E+02  1 E+04 
Sb-124  1 E+01  1 E+06 
Sb-125  1 E+02  1 E+06 
Te-123m  1 E+02  1 E+07 
Te-125m  1 E+03  1 E+07 
Te-127  1 E+03  1 E+06 
Te-127m  1 E+03  1 E+07 
Te-129  1 E+02  1 E+06 
Te-129m  1 E+03  1 E+06 
Te-131  1 E+02  1 E+05 
Te-131m  1 E+01  1 E+06 
Te-132  1 E+02  1 E+07 
Te-133  1 E+01  1 E+05 
Te-133m  1 E+01  1 E+05 
Te-134  1 E+01  1 E+06 
I-123  1 E+02  1 E+07 
I-125  1 E+03  1 E+06 
I-126  1 E+02  1 E+06 
I-129  1 E+02  1 E+05 
I-130  1 E+01  1 E+06 
I-131  1 E+02  1 E+06 
I-132  1 E+01  1 E+06 
I-134  1 E+01  1 E+05 
I-135  1 E+01  1 E+06 
Xe131m  1 E+04  1 E+04 
Xe-133  1 E+03  1 E+04 
Xe-135  1 E+03  1 E+10 
Cs-129  1 E+02  1 E+05 
Cs-131  1 E+03  1 E+06 
Cs-132  1 E+01  1 E+05 
Cs-134m  1 E+03  1 E+05 
Cs-134  1 E+01  1 E+04 
Cs-135  1 E+04  1 E+07 
Cs-136  1 E+01  1 E+05 
Cs-137*  1 E+01  1 E+04 
Cs-138  1 E+01  1 E+04 
Ba-131  1 E+02  1 E+06 
Ba-140*  1 E+01  1 E+05 
La-140  1 E+01  1 E+05 
Ce-139  1 E+02  1 E+06 
Ce-141  1 E+02  1 E+07 
Ce-143  1 E+02  1 E+06 
Ce-144*  1 E+02  1 E+05 
Pr-142  1 E+02  1 E+05 
Pr-143  1 E+04  1 E+06 
Nd-147  1 E+02  1 E+06 
Nd-149  1 E+02  1 E+06 
Pm-147  1 E+04  1 E+07 
Pm-149  1 E+03  1 E+06 
Sm-151  1 E+04  1 E+08 
Sm-153  1 E+02  1 E+06 
Eu-152  1 E+01  1 E+06 
Eu-152m  1 E+02  1 E+06 
Eu-154  1 E+01  1 E+06 
Eu-155  1 E+02  1 E+07 
Gd-153  1 E+02  1 E+07 
Gd-159  1 E+03  1 E+06 
Tb-160  1 E+01  1 E+06 
Dy-165  1 E+03  1 E+06 
Dy-166  1 E+03  1 E+06 
Ho-166  1 E+03  1 E+05 
Er-169  1 E+04  1 E+07 
Er-171  1 E+02  1 E+06 
Tm-170  1 E+03  1 E+06 
Tm-171  1 E+04  1 E+08 
Yb-175  1 E+03  1 E+07 
Lu-177  1 E+03  1 E+07 
Hf-181  1 E+01  1 E+06 
Ta-182  1 E+01  1 E+04 
W-181  1 E+03  1 E+07 
W-185  1 E+04  1 E+07 
W-187  1 E+02  1 E+06 
Re-186  1 E+03  1 E+06 
Re-188  1 E+02  1 E+05 
Os-185  1 E+01  1 E+06 
Os-191  1 E+02  1 E+07 
Os-191m  1 E+03  1 E+07 
Os-193  1 E+02  1 E+06 
Ir-190  1 E+01  1 E+06 
Ir-192  1 E+01  1 E+04 
Ir-194  1 E+02  1 E+05 
Pt-191  1 E+02  1 E+06 
Pt-193m  1 E+03  1 E+07 
Pt-197  1 E+03  1 E+06 
Pt-197m  1 E+02  1 E+06 
Au-198  1 E+02  1 E+06 
Au-199  1 E+02  1 E+06 
Hg-197  1 E+02  1 E+07 
Hgl97m  1 E+02  1 E+06 
Hg-203  1 E+02  1 E+05 
Tl-200  1 E+01  1 E+06 
Tl-201  1 E+02  1 E+06 
Tl-202  1 E+02  1 E+06 
Tl-204  1 E+04  1 E+04 
Pb-203  1 E+02  1 E+06 
Pb-210*  1 E+01  1 E+04 
Pb-212*  1 E+01  1 E+05 
Bi-206  1 E+01  1 E+05 
Bi-207  1 E+01  1 E+06 
Bi-210  1 E+03  1 E+06 
Bi-212*  1 E+01  1 E+05 
Po-203  1 E+01  1 E+06 
Po-205  1 E+01  1 E+06 
Po-207  1 E+01  1 E+06 
Po-210  1 E+01  1 E+04 
At-211  1 E+03  1 E+07 
Rn-220*  1 E+04  1 E+07 
Rn-222*  1 E+01  1 E+08 
Ra-223*  1 E+02  1 E+05 
Ra-224*  1 E+01  1 E+05 
Ra-225  1 E+02  1 E+05 
Ra-226*  1 E+01  1 E+04 
Ra-227  1 E+02  1 E+06 
Ra-228*  1 E+01  1 E+05 
Ac-228   1 E+01  1 E+06 
Th-226*  1 E+03  1 E+07 
Th-227  1 E+01  1 E+04 
Th-228*  1 E+00  1 E+04 
Th-229*  1 E+00  1 E+03 
Th-230  1 E+00  1 E+04 
Th-231  1 E+03  1 E+07 
Th-nat (вкл. Th-232)  1 E+00  1 E+03 
Th-234*  1 E+03  1 E+05 
Pa-230  1 E+01  1 E+06 
Pa-231  1 E+00  1 E+03 
Pa-233  1 E+02  1 E+07 
U-230*  1 E+01  1 E+05 
U-231  1 E+02  1 E+07 
U-232*  1 E+00  1 E+03 
U-233  1 E+01  1 E+04 
U-234  1 E+01  1 E+04 
U-235*  1 E+01  1 E+04 
U-236  1 E+01  1 E+04 
U-237  1 E+02  1 E+06 
U-238*  1 E+01  1 E+04 
U-nat  1 E+00  1 E+03 
U-239  1 E+02  1 E+06 
U-240  1 E+03  1 E+07 
U-240*  1 E+01  1 E+06 
Np-237*  1 E+00  1 E+03 
Np-239  1 E+02  1 E+07 
Np-240  1 E+01  1 E+06 
Pu-234  1 E+02  1 E+07 
Pu-235  1 E+02  1 E+07 
Pu-236  1 E+01  1 E+04 
Pu-237  1 E+03  1 E+07 
Pu-238  1 E+00  1 E+04 
Pu-239  1 E+00  1 E+04 
Pu-240  1 E+00  1 E+03 
Pu-241  1 E+02  1 E+05 
Pu-242  1 E+03  1 E+07 
Pu-244  1 E+00  1 E+04 
Am-241  1 E+00  1 E+04 
Am-242  1 E+03  1 E+06 
Am-242m*  1 E+00  1 E+04 
Am243*  1 E+00  1 E+03 
Cm-242  1 E+02  1 E+05 
Cm-243  1 E+00  1 E+04 
Cm-244  1 E+01  1 E+04 
Cm-245  1 E+00  1 E+03 
Cm-246  1 E+00  1 E+03 
Cm-247  1 E+00  1 E+04 
Cm-248  1 E+00  1 E+03 
Bk-249  1 E+03  1 E+06 
Cf-246  1 E+03  1 E+06 
Cf-248  1 E+01  1 E+04 
Cf-249  1 E+00  1 E+03 
Cf-250  1 E+01  1 E+04 
Cf-251  1 E+00  1 E+03 
Cf-252  1 E+01  1 E+04 
Cf-253  1 E+02  1 E+05 
Cf-254  1 E+00  1 E+03 
Es-253  1 E+02  1 E+05 
Es-254  1 E+01  1 E+04 
Es-254m  1 E+02  1 E+06 
Fm-254  1 E+04  1 E+07 
Fm-255  1 E+03  1 E+06 

 

* Нижче наведенi вихiднi нуклiди i їх дочiрнi продукти в станi рiвноваги.

Вихiдний нуклiд  Дочiрнiй нуклiд у станi рiвноваги  
Sr-90  Y-90 
Zr-93  Nb-93m 
Zr-97  Nb-97 
Ru-106  Rh-106 
Cs-137  Ba-137m 
Ba-140  La-140 
Ce-134  La-134 
Ce-144  Pr-144 
Pb-210  Bi-210, Po-210 
Pb-212  Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) 
Bi-212  Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) 
Rn-220  Po-216 
Rn-222  Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 
Ra-223  Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 
Ra-224  Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64) 
Ra-226  Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 
Ra-228  Ac-228 
Th-226  Ra-222, Rn-218, Po-214 
Th-228  Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) 
Th-229  Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 
Th-nat  Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) 
Th-234  Pa-234m 
U-230  Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-232  Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) 
U-235  Th-231 
U-238  Th-234, Pa-234m 
U-nat  Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 
U-240  Np-240m 
Np-237  Pa-233 
Am-242m  Am-242 
Am-243  Np-239 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Мiнiстерства охорони здоров'я України
вiд 18 сiчня 2000 р. N 15/7

Форма реєстрацiйної картки

     1. Загальнi положення

     1.1. РК має заголовок "Реєстрацiйна картка ДIВ".

     1.2. Кожний запис в РК має свiй номер та назву1. Наприклад, запис "4) Активнiсть на дату виготовлення, МБк" має номер 4 i назву " Активнiсть на дату виготовлення, МБк".

     1.3. На кожне ДIВ (набiр метрологiчних еталонних (зразкових) ДIВ) заповнюється одна РК. У залежностi вiд ДIВ, РК може включати рiзну кiлькiсть сторiнок. Усi сторiнки РК наскрiзь нумеруються реєстрантом у верхньому правому куточку сторiнки.

     1.4. Сторiнки РК мають бути прошитi (жорстко скрiпленi) реєстрантом.

     2. Склад реєстрацiйної картки

     2.1. РК складається з двох блокiв. Кожний блок має свiй номер та назву:

     блок N 1 "Технiчнi характеристики джерела iонiзуючого випромiнювання"2;

     блок N 2 "Вiдомостi про мiсцезнаходження ДIВ, прилад з ДIВ, реєстранта, операцiю з ДIВ"3.

     Кожний блок починається з власних номера та назви. Кожний блок складається з окремих записiв.

     2.2. Блок N 1 "Технiчнi характеристики джерела iонiзуючого випромiнювання" передбачає заповнення однiєї з таких форм:

     форма 1.1 "Закрите джерело (за винятком наборiв зразкових джерел)";

     форма 1.2 "Вiдкрите джерело"; 

     форма 1.3 "Набiр закритих зразкових джерел";

     форма 1.4 "Генератор радiонуклiдiв";

     форма 1.5 "Генератор нейтронiв";

     форма 1.6 "Радiоактивне джерело - медичнiй вирiб (набiр медичних виробiв)";

     форма 1.7 "Нестандартне джерело".

     Кожна заповнена форма починається з власних номера та назви.

     Для кожного окремого джерела (набору метрологiчних еталонних (зразкових) джерел; наборiв медичних джерел) заповнюється тiльки одна форма, яка вiдповiдає його типу. Таким чином, число заповнених реєстрантом форм збiгається з числом ДIВ, якi реєструються.

____________
1 Запис - одиниця конкретної iнформацiї в РК (наприклад: активнiсть, номер паспорта, адреса тощо). Поняття "Запис" аналогiчне поняттю "Поле" в базах даних.

2 Блок N 1 включає записи за N 1 - 50, якi описують основнi характеристики ДIВ.

3 Блок N 2 включає записи, починаючи з N 51. Записи за N 51 - 100 описують мiсцезнаходження ДIВ; виробника ДIВ, пристрiй (установку), що комплектуються ДIВ, тощо. Записи за N 101 - 200 описають реквiзити реєстранта. Записи за N 151 - 200 описують етап життєвого циклу ДIВ. Записи за номерами бiльше 200 призначенi для службових вiдмiток. 

     2.2.1. Форма 1.1 "Закрите джерело (за винятком наборiв зразкових джерел)" блоку N 1 складається з таких записiв: 

1) Дата заповнення форми 1.1 "Закрите джерело"4

    х     х        

____________
4 Iнструкцiя з заповнення РК наведена в роздiлi 3.

2) Iдентифiкацiйний номер ДIВ у Регiстрi (якщо ДIВ реєструється в Регiстрi вперше, - заповнюється службовою особою Регiстру)

1 х     х                        

3) Радiонуклiд (радiонуклiди), що мiстяться в ДIВ

           
 
           
 
           
 
           

4) Активнiсть на дату виготовлення, МБк

 
 
 
 
 
 
 

5) Керма-еквiвалент джерела, нГр*м2(1 нГр*м2/с, приблизно дорiвнює 2 мг-екв. Ra)5

 

____________
5 Запис 5 заповнюється, якщо в паспортi ДIВ не вказана активнiсть.

Потужнiсть еквiвалентної дози гамма-випромiнювання на вiдстанi 1 м вiд робочої поверхнi, сЗв/с

 

Потужнiсть експозицiйної дози гамма-випромiнювання на вiдстанi 1 м вiд робочої поверхнi в А/кг

 

6) Дата виготовлення

    х     х        

Чи вказана дата виготовлення ДIВ на оболонцi (капсулi)?

ТАК НI НЕВIДОМО

7) Тип ДIВ

 
 
Чи вказаний тип ДIВ на оболонцi (капсулi)? ТАК НI НЕВIДОМО

Код ЗКП - ЗАГАЛЬНИЙ КЛАСИФIКАТОР ПРОДУКЦIЇ

    х         х        

8) Номер ДIВ

 
 
Чи вказаний номер ДIВ на оболонцi (капсулi)? ТАК НI НЕВIДОМО

9) ДIВ упаковане в контейнер типу6

____________
6 Заповнюється, якщо ДIВ упаковане в контейнер.

 

10) Номер контейнера з ДIВ7

____________
7 Заповнюється, якщо ДIВ упаковане в контейнер.

 

11) Номер паспорта ДIВ

 

12) Номер сертифiката ДIВ

 

13) Дата закiнчення термiну експлуатацiї вiдповiдно до паспорта (сертифiката) заводу-виготовлювача

    х     х        

14) Номер сертифiката, згiдно з яким продовжено строк служби ДIВ

 

15) Дата закiнчення термiну експлуатацiї вiдповiдно до сертифiката, згiдно з яким продовжено строк служби ДIВ

    х     х        

16) Повна назва органiзацiї, яка видала сертифiкат, згiдно з яким продовжено строк служби ДIВ

                                                 
                                                 
                                                 

17) Етап життєвого циклу ДIВ

Перебуває в експлуатацiї  
Зберiгається виробником з метою постачання  
Зберiгається постачальником  
Зберiгається у користувача  
Передане для технiчного обслуговування  
Перебуває на технiчному обслуговуваннi  
Пiдготовлене для передачi на захоронення (довгострокове зберiгання)  
Передане на захоронення (довгострокове зберiгання) на спецiалiзоване пiдприємство  
Викрадено  
ЗНАЙДЕНО  
Вiдсутнє з невiдомих причин  
Iнше (вписати етап життєвого циклу ДIВ, якщо вiн не описується вищенаведеним)
 
 
 

18) Iнформацiя, яка важлива для iдентифiкацiї ДIВ, але не описується записами 1 - 17 (заповнюється реєстрантом при потребi) ________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

19) - 50) Номери зарезервовано на випадок змiн у Регiстрi.

2.2.2. Форма 1.2 "Вiдкрите джерело" блоку N 1 складається з таких записiв:

1) Дата заповнення форми 1.2 "Вiдкрите джерело"8

    х     х        

____________
8 Iнструкцiя з заповнення РК наведена в роздiлi 3

2) Iдентифiкацiйний номер ДIВ у Регiстрi (якщо ДIВ реєструється в Регiстрi вперше, - заповнюється службовою особою)

2 х     х                        

3) Радiонуклiд (радiонуклiди), що мiстяться в ДIВ

           
 
           
 
           
 
           

4) Питома активнiсть на дату заповнення форми на вiдкрите ДIВ, МБк/кг

 
 
 
 
 
 
 

5) Хiмiчна сполука або назва виробу ____________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Код ЗКП - ЗАГАЛЬНИЙ КЛАСИФIКАТОР ПРОДУКЦIЇ

    х         х        

6) Фiзичний (агрегатний) стан

Рiдкий  
Твердий  
Газоподiбний  
Сипучий  
Iнше _______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
 

7) Тип ДIВ

Медичний бiологiчний препарат  
   
   
   
   
   
Iнше
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8) Тип упаковки

Флакон  
Ампула  
Пенал  
Контейнер  
Капсула  
   
   
Iнше
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

9) Маркування упаковки (реєстрант подає точну копiю напису на упаковцi)

 

10) Етап життєвого циклу ДIВ

Використовується  
Зберiгається виробником з метою постачання  
Зберiгається постачальником  
Зберiгається користувачем  
Пiдготовлене для передачi на захоронення  
Пiдготовлене для утилiзацiї  
Викрадено  
ЗНАЙДЕНО  
Вiдсутнє з невiдомих причин  
Iнше (вписати статус ДIВ, якщо вiн не описується вищенаведеним)
 
 
 

11) Iнформацiя, яка важлива для iдентифiкацiї ДIВ, але не описується записами 1 - 10 (заповнюється реєстрантом у разi потреби) _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

12) - 50) Номери зарезервовано на випадок змiн у Регiстрi.

2.2.3. Форма 1.3 " Набiр закритих зразкових джерел" блоку N 1 заповнюється тiльки, якщо джерела були придбанi та перебувають на бухгалтерському облiку як один вирiб. Форма 1.3 блоку N 1 складається з таких записiв: 

1) Дата заповнення форми 1.3 "Набiр зразкових джерел"9

    х     х        

____________

9 Iнструкцiя з заповнення РК наведена в роздiлi 3.

2) Iдентифiкацiйний номер набору ДIВ в Регiстрi (якщо ДIВ реєструється в Регiстрi вперше, - заповнюється службовою особою)

3 х     х                        

3) Характеристика (назва) набору

Тип набору Назва набору Кiлькiсть ДIВ Код ЗКП Сумарна активнiсть на дату виготовлення, Бк
Зразковi спектрометричнi альфа-джерела ОСАИ      
         
Стандартнi зразки iзотопного складу урану СОИСУ      
         
Зразковi альфа-джерела з U-234        
Зразковi альфа-джерела з U-238 набiр 2
набiр 2аи
     
Зразковi альфа-джерела з Pu-239        
Iншi зразковi альфа-джерела з радiонуклiдами ____________
__________________________
(вказати радiонуклiди)
       
Зразковi бета-джерела з Sr-90+Y-90        
Iншi зразковi бета-джерела з радiонуклiдами ____________
__________________________
(вказати радiонуклiди)
       
Зразковi спектрометричнi гамма- джерела ОСГИ     не вказується
Стандартнi зразки - спектрометричнi гамма-джерела СОСГИ-М
Комплект А
     
  СОСГИ-М
Комплект Б
     
         
Iншi зразковi гамма-джерела з радiонуклiдами ____________
__________________________
(вказати радiонуклiди)
       
Зразковi спектрометричнi джерела конверсiйних електронiв ОСИКЭ     не вказується
Iншi зразковi джерела з радiонуклiдами ____________
__________________________
(вказати радiонуклiди)
       

4) Дата виготовлення

    х     х        

5) Номер набору ДIВ

 

Номери джерел: _____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6) ДIВ упаковане в упаковку __________________________________,
яка має маркування (реєстрант наводить точну копiю напису на упаковцi)
________________________________________

7) Номер паспорта (свiдоцтва) набору ДIВ

 

8) Номер сертифiката набору ДIВ

 

9) Дата закiнчення термiну експлуатацiї вiдповiдно до паспорта (сертифiката) заводу-виготовлювача

    х     х        

10) Номер сертифiката, згiдно з яким продовжено строк служби ДIВ

 

11) Дата закiнчення термiну експлуатацiї вiдповiдно до сертифiката, згiдно з яким продовжено строк служби ДIВ

    х     х        

12) Повна назва органiзацiї, яка видала сертифiкат, згiдно з яким продовжено строк служби ДIВ

                                                 
                                                 
                                                 

13) Етап життєвого циклу ДIВ

Перебуває в експлуатацiї  
Зберiгається виробником з метою постачання  
Зберiгається постачальником  
Зберiгається в користувача  
Передане для технiчного обслуговування  
Перебуває на технiчному обслуговуваннi  
Пiдготовлене для передачi на захоронення (довгострокове зберiгання)  
Передане на захоронення (довгострокове зберiгання) на спецiалiзоване пiдприємство  
Викрадено  
ЗНАЙДЕНО  
Вiдсутнє з невiдомих причин  
Iнше (вписати етап життєвого циклу ДIВ, якщо вiн не описується вищенаведеним)
 
 
 

14) Iнформацiя, яка важлива для iдентифiкацiї набору ДIВ та його мiсцезнаходження, але не описується записами 1 - 13 (заповнюється реєстрантом у разi потреби) __________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

15) - 50) Номери зарезервовано на випадок змiн у Регiстрi.

2.2.4. Форма 1.4 "Генератор радiонуклiдiв" блоку N 1 складається з таких записiв: 

1) Дата заповнення форми 1.4 "Генератор радiонуклiдiв"10

    х     х        

____________
10 Iнструкцiя з заповнення РК наведена в роздiлi 3.

2) Iдентифiкацiйний номер ДIВ у Регiстрi (якщо ДIВ реєструється в Регiстрi вперше, - заповнюється службовою особою)

4 х     х                        

3) Материнський радiонуклiд, що мiститься в генераторi

           

4) Активнiсть материнського радiонуклiда на дату виготовлення, МБк

 

5) Дочiрнiй радiонуклiд, що мiститься в генераторi

           

6) Максимальна питома активнiсть радiоактивної речовини з дочiрнiм радiонуклiдом, МБк/кг

 

7) Хiмiчна сполука або назва речовини, що виробляється ____________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

8) Потужнiсть виробництва радiоактивної речовини з дочiрнiм радiонуклiдом, кг/годину

 

9) Тип генератора радiонуклiдiв

 

Код ЗКП - ЗАГАЛЬНИЙ КЛАСИФIКАТОР ПРОДУКЦIЇ

    х         х        

10) Марка генератора радiонуклiдiв

 

11) Модель генератора радiонуклiдiв

 

12) Заводський номер генератора радiонуклiдiв

 

13) Дата виготовлення генератора радiонуклiдiв

    х     х        

14) Маркування генератора радiонуклiдiв (реєстрант наводить точну копiю напису на корпусi (кожусi) приладу)

 

15) Номер паспорта генератора радiонуклiдiв

 

16) Номер сертифiката генератора радiонуклiдiв

 

17) Етап життєвого циклу ДIВ

Експлуатується  
Зберiгається  
Пiдготовлене для передачi на утилiзацiю  
Пiдготовлене для передачi на захоронення  
Лiквiдоване санкцiонованим шляхом  
Викрадено  
ЗНАЙДЕНО  
Вiдсутнє з невiдомих причин  
Iнше (вписати статус ДIВ, якщо вiн не описується вищенаведеним)
 
 
 

18) Iнформацiя, яка важлива для iдентифiкацiї ДIВ, але не описується записами 1 - 17 (заповнюється реєстрантом у разi потреби) ______________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

19) - 50) Номери зарезервовано на випадок змiн у Регiстрi.

2.2.5. Форма 1.5 "Генератор нейтронiв" блоку N 1 складається з таких записiв:

1) Дата заповнення форми 1.5 "Генератор нейтронiв"11

    х     х        

____________
11 Iнструкцiя з заповнення РК наведена в роздiлi 3.

2) Iдентифiкацiйний номер ДIВ у Регiстрi (якщо ДIВ реєструється в Регiстрi вперше, - заповнюється службовою особою)

5 х     х                        

3) Радiонуклiд, що мiститься в генераторi нейтронiв

           

4) Активнiсть на дату виготовлення генератора нейтронiв, МБк

 

5) Енергiя нейтронiв, Мев

 

6) Потiк нейтронiв, нейтронiв/секунду

 

7) Прискорювальна напруга, кВ

 

8) Тип генератора нейтронiв

 

Код ЗКП - ЗАГАЛЬНИЙ КЛАСИФIКАТОР ПРОДУКЦIЇ

    х         х        

9) Марка генератора нейтронiв

 

10) Модель генератора нейтронiв

 

11) Заводський номер генератора нейтронiв

 

12) Дата виготовлення генератора нейтронiв

    х     х        

13) Маркування генератора нейтронiв(реєстрант наводить точну копiю напису на корпусi (кожусi) приладу)

 

14) Номер паспорта генератора нейтронiв

 

15) Номер сертифiката генератора нейтронiв

 

16) Радiонуклiди, що створюються шляхом активацiї елементiв конструкцiї генератора нейтронiв

Радiонуклiд Перiод напiврозпаду, години
   
   
   
   
   
   
   

17) Дата закiнчення термiну експлуатацiї

    х     х        

18) Етап життєвого циклу генератора нейтронiв

Перебуває в експлуатацiї  
Зберiгається  
Пiдготовлений для передачi на утилiзацiю  
Пiдготовлений для передачi на захоронення  
Викрадений  
ЗНАЙДЕНО  
Вiдсутнiй з невiдомих причин  
Iнше (вписати статус ДIВ, якщо вiн не описується вищенаведеним)
 
 
 

19) Iнформацiя, яка важлива для iдентифiкацiї ДIВ, але не описується записами 1 - 18 (заповнюється реєстрантом у разi потреби) __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

20) - 50) Номери зарезервовано на випадок змiн у Регiстрi.

2.2.6. Форма 1.6 "Радiоактивне джерело - медичнiй вирiб (набiр медичних виробiв)" блоку N 1 складається з записiв:

1) Дата заповнення форми 1.6 "Радiоактивне джерело - медичнiй вирiб (набiр медичних виробiв)"12

    х     х        

____________
12 Iнструкцiя з заповнення РК наведена в роздiлi 3.

2) Iдентифiкацiйний номер ДIВ (виробу, набору виробiв медичного призначення) в Регiстрi (якщо ДIВ реєструється в Регiстрi вперше, - заповнюється службовою особою)

6 х     х                        

3) Радiонуклiд (радiонуклiди), що мiстяться в ДIВ (виробi, комплектi виробiв)

           
 
           

4) Максимальна активнiсть одного виробу, Бк

 
 
 

5) Потужнiсть дози на поверхнi виробу, мкГр/годину

 

6) Кiлькiсть виробiв, штук (заповнюється реєстрантом тiльки для наборiв джерел)

 

7) Форма та розмiри виробу, мм ____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

8) Хiмiчна сполука виробу _________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

9) Тип ДIВ

Голка  
Буси  
Аплiкатура  
Дрiт  
   
   
   
Iнше
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 

10) Маркування виробу (реєстрант наводить точну копiю напису на виробi)

 

11) Тип упаковки

 

12) Маркування упаковки(реєстрант наводить точну копiю напису на упаковцi)

 

13) Етап життєвого циклу ДIВ

Використовується  
Зберiгається виробником з метою постачання  
Зберiгається постачальником  
Зберiгається користувачем  
Пiдготовлене для передачi на захоронення  
Пiдготовлене для утилiзацiї  
Викрадено  
ЗНАЙДЕНО  
Вiдсутнє з невiдомих причин  
Iнше (вписати статус ДIВ, якщо вiн не описується вищенаведеним)
 
 
 

14) Iнформацiя, яка важлива для iдентифiкацiї ДIВ, але не описується записами 1 - 13 (заповнюється реєстрантом у разi потреби) ___________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

15) - 50) Номери зарезервовано на випадок змiн у Регiстрi.

2.2.7. Форма 1.7 "Нестандартне джерело" блоку N 1 заповнюється тiльки, якщо джерело не вiдповiдає типам, для яких призначенi форми 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, або джерело виявлено в незаконному обiгу. Форма 1.7 складається з записiв:

1) Дата заповнення форми 1.7 "Нестандартне джерело"13

____________
13 Iнструкцiя з заповнення РК наведена в роздiлi 3.

    х     х        

2) Iдентифiкацiйний номер ДIВ у Регiстрi (якщо ДIВ реєструється в Регiстрi вперше, - заповнюється службовою особою)

7 х     х                        

3) Радiонуклiд (радiонуклiди), що мiстяться в ДIВ

           
 
           
 
           
 
           

4) Активнiсть на дату виготовлення (або виявлення в незаконному обiгу), МБк

 
 
 
 
 
 
 

5) Дата виготовлення (створення)

    х     х        

6) Назва ДIВ

 

7) Номер ДIВ

 

8) Маркування ДIВ (реєстрант наводить точну копiю напису на ДIВ)

 

9) ДIВ упаковане в контейнер типу14

____________
14 Заповнюється, якщо ДIВ упаковане в контейнер.

 

10) Номер контейнера з ДIВ

 

11) Номер паспорта (свiдоцтва) ДIВ

 

12) Номер сертифiката ДIВ

 

13) Дата закiнчення термiну експлуатацiї

    х     х        

14) Основнi технiчнi характеристики нестандартного ДIВ

Характеристика (зразкове, контрольне, робоче)______________

Випромiнювання (альфа, бета, гамма, нейтронне, рентгенiвське, мьоссбауерiвське)
______________________________

Область використання ________________________________________

Номер технiчних умов ________________________________________

Габаритнi розмiри, мм:

d (дiаметр)  
h (висота)  
   
   

15) Додатковi технiчнi данi зазначеного ДIВ (заповнюється реєстрантом тiльки для джерел гамма- випромiнювання)

Потужнiсть еквiвалентної дози гамма-випромiнювання на вiдстанi 1 м вiд робочої поверхнi, сЗв/с _______________________

16) Додатковi технiчнi данi зазначеного ДIВ (заповнюється реєстрантом тiльки для джерел альфа-випромiнювання та бета-випромiнювання)

Iонiзацiйний струм (тiльки для джерел бета-випромiнювання), мкА

Площа активної поверхнi (тiльки для зразкових джерел альфа-випромiнювання та бета-випромiнювання), см2 _____________

Зовнiшнє випромiнювання з активної поверхнi в кут 2п (тiльки для зразкових джерел альфа-випромiнювання та бета-випромiнювання), част/сек ____________________________

17) Додатковi технiчнi данi зазначеного ДIВ (заповнюється реєстрантом тiльки для джерел альфа-випромiнювання)

Потiк енергiї - випромiнювання, Вт ________________

Площа активної поверхнi (тiльки для зразкових ДIВ), см2 _____________

Зовнiшнє випромiнювання з активної поверхнi в кут 2п част/сек (тiльки для зразкових ДIВ)

______________________________________________

18) Додатковi технiчнi данi зазначеного джерела нейтронiв

Зовнiшнє випромiнювання, нейтр/сек _______________

19) Етап життєвого циклу ДIВ

Перебуває в експлуатацiї  
Зберiгається виробником з метою постачання  
Зберiгається постачальником  
Зберiгається у користувача  
Передане для технiчного обслуговування  
Перебуває на технiчному обслуговуваннi  
Пiдготовлене для передачi на захоронення (довгострокове зберiгання)  
Викрадено  
ЗНАЙДЕНО  
Вiдсутнє з невiдомих причин  
Iнше (вписати етап життєвого циклу ДIВ, якщо вiн не описується вищенаведеним)
 
 
 

20) Iнформацiя, яка важлива для iдентифiкацiї ДIВ, але не описується записами 1-19 (заповнюється реєстрантом у разi потреби) ___________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

21) - 50) Номери зарезервовано на випадок змiн у Регiстрi.

2.3. Блок N 2 "Вiдомостi про мiсцезнаходження ДIВ, прилад з ДIВ, реєстранта, операцiю з ДIВ"15

____________
15 Блок N 2 включає записи, починаючи з N 51. Записи за N 51 - 100 описують мiсцезнаходження ДIВ; виробника ДIВ, пристрiй (установку), що комплектуються ДIВ, тощо. Записи за N 101 - 200 описують реквiзити реєстранта. Записи за N 151 - 200 описують етап життєвого циклу ДIВ. Записи за номерами бiльше 200 призначенi для службових вiдмiток.

51) Мiсцезнаходження ДIВ (для ДIВ, яке призначене для нестацiонарної (мобiльної) установки, вказується мiсце зберiгання)

Область _____________________________________________

Район (мiсто обласного пiдпорядкування) ________________

Адреса: 5-значний поштовий iндекс _____________________

Назва мiста (селища, села тощо) ________________________

Назва вулицi _________________________________________

Номер будинку ________ Номер корпусу _________________

Номер примiщення (кiмнати) ___________________________

Телефон вiдповiдальної за зберiгання особи _______________

Телефакс ____________________________________________ 

Прив'язка до мiсцевостi (заповнюється, якщо адреса не визначена)
_____________________________________________________

52) Чи призначене ДIВ для використання у складi пристрою (установки)

ТАК НI

53) Чи призначене ДIВ для використання в складi мобiльної установки (пристрою)

ТАК НI

Якщо ДIВ входить до складу мобiльної установки, вказати:

Марка автомобiля

 

Номер автомобiля

                         

54) Виробник ДIВ

Країна виробництва __________________________________

Назва виробника _____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

55) Юридична або фiзична особа, вiд якої реєстрант отримав ДIВ

Назва _______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Країна ______________________________________________

Адреса _____________________________________________
____________________________________________________

Телефон ____________________________________________

Телефакс ___________________________________________

Електронна пошта __________________

56) Дата отримання ДIВ

    х     х        

57) Юридична або фiзична особа, якiй реєстрант передав ДIВ16

____________
16 Якщо ДIВ переведено до категорiї РАВ, указуються реквiзити спецiалiзованого пiдприємства з поводження з РАВ.

Назва ______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Країна _____________________________________________

Адреса _____________________________________________
___________________________________________________

Телефон ___________________________________________

Телефакс ___________________________________________

Електронна пошта __________________

58) Дата передачi ДIВ

    х     х        

59) Тип пристрою (установки, приладу), до складу якого входить ДIВ17

____________
17 Данi в записах 59 - 69 не наводяться реєстрантом, якщо ДIВ не призначене для використання та не використовується у складi пристрою (приладу, установки).

 

Код ЗКП - ЗАГАЛЬНИЙ КЛАСИФIКАТОР ПРОДУКЦIЇ

    х         х        

60) Марка

 

61) Модель

 

62) Заводський номер

 

63) Дата виготовлення

    х     х        

64) Маркування (реєстрант наводить точну копiю напису на корпусi (кожусi) приладу)

 

65) Номер паспорта

 

66) Номер сертифiката

 

67) Етап життєвого циклу пристрою (установки) з ДIВ

Перебуває в експлуатацiї  
Зберiгається виробником з метою постачання  
Зберiгається постачальником  
Зберiгається у користувача  
Передане для технiчного обслуговування  
Перебуває на технiчному обслуговуваннi  
Пiдготовлене для передачi на захоронення (довгострокове зберiгання)  
Лiквiдоване санкцiонованим шляхом  
Викрадено  
ЗНАЙДЕНО  
Вiдсутнє з невiдомих причин  
Iнше (вписати етап життєвого циклу, якщо вiн не описується вищенаведеним)
 
 
 

68) Мiсцезнаходження пристрою (установки, приладу) (для нестацiонарної установки вказується мiсце зберiгання)

Область _____________________________________________

Район (мiсто обласного пiдпорядкування) ________________

Адреса: 5-значний поштовий iндекс _____________________

Назва мiста (селища, села тощо) ________________________

Назва вулицi _________________________________________

Номер будинку ________ Номер корпусу _________________

Номер примiщення (кiмнати) ___________________________

Телефон вiдповiдальної за зберiгання особи_______________

Телефакс ____________________________________________ 

Прив'язка до мiсцевостi (заповнюється, якщо адреса не визначена)
_____________________________________________________

69) Виробник пристрою (установки, приладу) з ДIВ

Країна виробництва __________________________________

Назва виробника _____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

70) Юридична або фiзична особа, вiд якої реєстрант отримав пристрiй (установку, прилад)

Назва _______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Адреса ______________________________________________
____________________________________________________

Телефон ____________________________________________

Телефакс ___________________________________________

Електронна пошта _________________

71) Чи є пристрiй (установка) мобiльним?

ТАК НI

72) Iнформацiя, яка важлива для iдентифiкацiї пристрою (установки, приладу) з ДIВ та його мiсцезнаходження, але не описується записами 56 - 68 (заповнюється реєстрантом у разi потреби)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

73) - 100) Номери зарезервовано на випадок змiн у Регiстрi.
__________________________________________________________

101) (ЮФ)18 Ознака реєстранта - юридичної особи

____________
18 Помiтка Ю означає, що запис робиться реєстрантом - юридичною особою або пiдроздiлом юридичної особи.

Помiтка Ф означає, що запис робиться реєстрантом - фiзичною особою.

Юридична особа  
Фiзична особа  

102) (Ю) Повне найменування реєстранта - юридичної особи

                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 

103) (ЮФ) Iдентифiкацiйнiй код, одержаний в органах державної реєстрацiї

               

104) (ЮФ)Повна юридична адреса реєстранта

Країна ______________________________________________

Область _____________________________________________

Район (мiсто обласного пiдпорядкування) ________________

Адреса: 5-значний поштовий iндекс _____________________

Назва мiста (селища, села тощо) ________________________

Назва вулицi _________________________________________

Номер будинку ________ Номер корпусу _________________

Номер примiщення (кiмнати, офiсу) _____________________

Телефон ____________________________________________

Телефакс ___________________________________________

Електронна пошта ____________________________________

105) (Ф) Прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи - реєстранта

Прiзвище
Iм'я
По-батьковi
                               
                                 
                                 

106) (Ю) Керiвництво реєстранта - юридичної особи

Прiзвище  
Iм'я  
По батьковi  
Посада  
Телефон 1  
Телефон 2  
Телефакс  
Електронна пошта  

107) (Ю) Назва та адреса пiдроздiлу реєстранта, в якому здiйснюють дiяльнiсть з ДIВ

Назва пiдроздiлу ______________________________________

____________________________________________________

Область _____________________________________________

Район (мiсто обласного пiдпорядкування) ________________

Адреса: 5-значний поштовий iндекс _____________________

Назва мiста (селища, села тощо) ________________________

Назва вулицi _________________________________________

Номер будинку ________ Номер корпусу _________________ 

Номер примiщення (кiмнати, офiсу)______________________

Телефон ____________________________________________ 

Телефакс ____________________________________________

Електронна пошта ____________________________________

108)(ЮФ) Лiцензiя на дiяльнiсть з ДIВ

хто видав

                                                 
                                                 
                                                 
                                                 

 

номер        
         
термiн дiї лiцензiї        
  з:   
х

х
 
  по:     
х

х
 

вид дiяльностi ____________________________________________________
_________________________________________________________________

109 - 150) Номери зарезервовано на випадок змiн у Регiстрi.

 

151) Змiна вiдомостей про ДIВ (наводиться реєстрантом вiдповiдно до повiдомлень, якi надсилалися до Регiстру за формою 1 додатка 2)

Номер форми (блоку) та номер запису, про змiну якого подано повiдомлення до Регiстру Дата повiдомлення Новий запис Дата повiдомлення Новий запис
Форма 1.1, запис 9
Форма 1.1, запис 10
Форма 1.1, запис 17
       
Форма 1.2, запис 10        
Форма 1.3, запис 6
Форма 1.3, запис 13
       
Форма 1.4, запис 17        
Форма 1.5, запис 18        
Форма 1.6, запис 12
Форма 1.6, запис 13
       
Форма 1.7, запис 9
Форма 1.7, запис 10
Форма 1.7, запис 19
       
Записи блоку N 2
51
52
53
64
67
68
102
103
104
105
106
107
108
       

152) Операцiя з ДIВ

Операцiя з ДIВ Позначка
1. Iмпорт ДIВ  
2. Експорт ДIВ  
2.1. Експорт ДIВ без повернення в Україну  
2.2. Експорт ДIВ з поверненням в Україну  
3. Змiна власника ДIВ19  
3.1. Придбання  
3.2. Продаж  
3.3. Передача  
3.4. Iнше:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
 
4. Змiна мiсцезнаходження ДIВ  
5. Продовження термiну експлуатацiї ДIВ  
6. Переведення ДIВ до категорiї радiоактивних вiдходiв  
7. Вивезення ДIВ за кордон України (повернення виробнику)  
8. ДIВ, якi були переведенi до категорiї радiоактивних вiдходiв, прийнято до спецiалiзованого пiдприємства зi зберiгання та захоронення РАВ  
9. Щорiчна iнвентаризацiя ДIВ  
10. Утрата ДIВ  
11. Крадiжка ДIВ  
12. Вiдсутнiсть ДIВ з невiдомих причин  
13. ЗНАЙДЕННЯ ДIВ  

153) Дата здiйснення операцiї

    х     х        

154 - 200) Номери зарезервовано на випадок змiн у Регiстрi.

201) Код обласного реєстрового центру20 (записи з номерами бiльше 200 заповнюються службовою особою)

   

____________

19 Також маються на увазi особи, за якими ДIВ закрiпленi на правi повного господарського вiдання або оперативного управлiння, особи, що користуються або володiють та несуть вiдповiдальнiсть за безпеку ДIВ на iнших пiдставах.

20 Код обласного реєстрового центру вiдповiдає номеру серiї лiцензiй на дiяльнiсть з ДIВ, якi видає територiальнiй орган Мiнекобезпеки.

202) Дата проведення реєстрацiї

    х     х        

203) Порядковий номер реєстрацiї _______________________________

204) Код службової особи21

____________
21 Установлюється Головним реєстровим центром.

     

205) Опис реєстрацiйної iнформацiї

Назва Кiлькiсть карток Кiлькiсть сторiнок Примiтка
Форма 1.1      
Форма 1.2      
Форма 1.3      
Форма 1.4      
Форма 1.5      
Форма 1.6      
Форма 1.7      
       
Блок N 2      
       
       
       
       

206) Дата внесення реєстрацiйної iнформацiї в Регiстр

    х     х        

     3. Iнструкцiя з заповнення

     3.1. Загальнi вимоги щодо заповнення

     3.1.1. Текстовi частини РК заповнюються українською мовою, великими друкованими лiтерами, якщо в Iнструкцiї не вказаний iншiй спосiб. Усi назви, номери та iншi реквiзити ДIВ, якi заповнюються вiдповiдно до паспорта (або iнших документiв виробникiв (постачальникiв) щодо ДIВ), вказуються без перекладу, як вони вказанi в документах на ДIВ, з використанням кирилицi або латинського алфавiту.

     3.1.2. Записи РК супроводжуються примiтками (зносками), в яких визначено:

     - реєстрантом чи службовою особою робиться запис (вiдсутнiсть вiдмiток (зносок) означає, що запис робиться реєстрантом); 

     - у яких випадках необов'язково робити запис (вiдсутнiсть вiдмiток (зносок) означає, що запис робиться обов'язково). 

     3.1.3. Усi дати проставляються таким чином: число, мiсяць, рiк. Наприклад:

0 1 х 1 2 х 1 9 9 9
 

(1 грудня 1999 року) 
   
 
1 8 х 0 6 х 2 0 0 2
 

(18 червня 2002 року)
   

     3.1.4. Усi числовi записи проставляються у тих одиницях вимiрювання, якi вказанi в назвi запису. Наприклад, у записi 3 форми 1.1 вказується число, яке дорiвнює активностi на дату виготовлення в МегаБеккерелях (МБк). Допускається вказувати числове значення як у звичайнiй так i степеневiй формi. Наприклад:

2530 або
2.53 * 103  
0.016 або
1.6 * 10-2  

     3.1.5. Iдентифiкацiйний номер ДIВ (запис 2 будь-якої форми) в Регiстрi при первиннiй реєстрацiї заповнюється службовою особою Регiстру таким чином: перша позицiя заповнюється вiдповiдно до другої цифри номера "форми блоку N 1", третя та четверта позицiї заповнюються двозначним кодом обласного реєстрового центру, останнi 12 - порядковий номер реєстрацiї окремої одиницi ДIВ у даному обласному реєстровому центрi22.

____________
22 Окремою одиницею ДIВ вважається вирiб. Для наборiв зразкових ДIВ - один набiр. Для вiдкритих ДIВ - конкретна поставка речовини. 

     3.1.6. Якщо необхiдно вказати радiонуклiд (радiонуклiди), що мiстяться в ДIВ, реєстрант, наприклад, вказує:

  P   3 2  

для фосфору-32

A G 1 1 0 M

для срiбла-110m

  C   1 4  

для вуглецю-14

C S 1 3 7  

для цезiю-137,

тобто першi двi клiтинки символ радiонуклiда - латинськими великими лiтерами (якщо буква одна - заповнюється друга клiтинка), наступнi три - атомна вага (якщо цифра одна - заповнюється п'ята клiтинка, якщо двi - заповнюється четверта та п'ята, якщо три цифри - заповнюється третя, четверта та п'ята клiтинки), остання шоста - вказiвка на метастабiльнiй стан - тобто вказується (чи не вказується) велика латинська лiтера M). Якщо ДIВ включає сумiш радiонуклiдiв - вказуються усi радiонуклiди та, аналогiчно, - активнiсть для кожного.

     3.1.7. У записi "Дата заповнення форми" реєстрант проставляє ту дату, коли вiн вносить iнформацiю до РК.

     3.1.8. У всiх записах, що включають варiанти вiдповiдей ТАК, НI чи НЕВIДОМО, реєстрант закреслює правильний (той, що вiдповiдає його ситуацiї) варiант вiдповiдi.

     3.1.9. У всiх записах, що включають рiзнi варiанти вiдповiдей, реєстрант робить помiтку в графi навпроти правильної (тiєї, що вiдповiдає його ситуацiї) вiдповiдi. Наприклад, у записi "Етап життєвого циклу ДIВ", якщо ДIВ перебуває в експлуатацiї, РК заповнюється так:

16) Етап життєвого циклу ДIВ

Перебуває в експлуатацiї Х
Зберiгається виробником з метою постачання  
Зберiгається постачальником  
Зберiгається у користувача  
Передане для технiчного обслуговування  
Перебуває на технiчному обслуговуваннi  
Пiдготовлене для передачi на захоронення (довгострокове зберiгання)  
Викрадено  
ЗНАЙДЕНО  
Вiдсутнє з невiдомих причин  
Iнше (вписати етап життєвого циклу ДIВ, якщо вiн не описується вищенаведеним)
 
 
 

     3.1.10. У всiх записах, що включають рiзнi варiанти вiдповiдей, але жодна вiдповiдь не вiдповiдає ситуацiї з ДIВ, що має мiсце в реєстранта, вiн користується графою "Iнше" та наводить у цiй графi стислий опис ситуацiї.

     3.1.11. Такi записи, як: "дата виготовлення", "тип ДIВ", "номер ДIВ", "ДIВ упаковане в контейнер типу", "активнiсть на дату виготовлення", "хiмiчна сполука та назва виробу", "тип упаковки", "номер набору", "номери джерел", "активнiсть материнського радiонуклiда на дату виготовлення", "максимальна питома активнiсть радiоактивної речовини з дочiрнiм радiонуклiдом", "потужнiсть виробництва радiоактивної речовини з дочiрнiм радiонуклiдом", "радiонуклiд, що мiститься в генераторi нейтронiв", "активнiсть на дату виготовлення генератора нейтронiв", "енергiя нейтронiв", "потiк нейтронiв", "прискорювальна напруга", "радiонуклiди, що створюються шляхом активацiї елементiв конструкцiї генератора нейтронiв", а також iншi записи, що стосуються радiонуклiдiв, активностi, типу, потужностi дози, марки, моделi, заводського номера, дати закiнчення термiну експлуатацiї, форми та розмiрiв ДIВ, упаковки ДIВ, робляться вiдповiдно до паспортних даних або до iнших документiв, якi замiнюють (доповнюють) паспорт.

     3.1.12. Якщо реєстранту з документiв невiдомо маркування на оболонцi (капсулi) ДIВ, яке упаковане в контейнер, йому не потрiбно вiдкривати контейнер тiльки для того, щоб заповнити РК. Для вiдповiдних записiв вказується - "невiдомо".

     3.2. Вимоги щодо заповнення окремих записiв

     3.2.1. Запис 4 форми 1.1

     Указується число - активнiсть на дату виготовлення в МегаБеккерелях, МБк. Один МБк дорiвнює 1.000.000 Бк.

     Активнiсть указується обов'язково. Якщо паспортнi данi на ДIВ не включають даних про активнiсть, то реєстрант обов'язково вказує керма-еквiвалент джерела в нГр*м2/с (1 нГр*м2/с приблизно дорiвнює 2 мг-екв. Ra) або потужнiсть еквiвалентної дози гамма-випромiнювання на вiдстанi 1 м перпендикулярно вiд робочої поверхнi в сЗв/с або потужнiсть експозицiйної дози гамма-випромiнювання на вiдстанi 1 м перпендикулярно вiд робочої поверхнi в А/кг. 

     3.2.2. Запис 7 форми 1.1 "Тип ДIВ"

     Указується тип, як вiн указаний в паспортi, наприклад

ИГИ-Ц-4
 
ИБН-12

     3.2.3. Запис 8 форми 1.1 "Номер ДIВ" Указується номер, як вiн указаний в паспортi, наприклад

384
 
5ЛЕ

     3.2.4. Запис 5 форми 1.2 "Хiмiчна сполука або назва виробу" Указується, як вона вказана в паспортi (або iншому документi на ДIВ), наприклад: "розчин натрiю мета-йодобензоату, мiченого йодом-131 для iн'єкцiй"; "натрiю йодид-133 в капсулах".

 

Начальник Управлiння регулювання радiоактивних матерiалiв та пристроїв Державної адмiнiстрацiї ядерного регулювання Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України В. Голубєв
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.