МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України
вiд 28 сiчня 1999 року N 39


Типовi рекомендацiї
щодо базових платiжних умов зовнiшньоторговельних контрактiв українських суб'єктiв господарювання в умовах нестабiльних обмiнних курсiв та обмежень на валютнi операцiї на ринках країн СНД

     1. При визначеннi валюти платежу для розрахункiв за експортними контрактами застосовувати вiльно конвертовану валюту 1 групи Класифiкатора iноземних валют Нацiонального банку України.

     2. В експортних контрактах резидентiв України передбачати здiйснення розрахункiв у формi авансового платежу, безвiдзивного пiдтвердженого документарного акредитиву або документарного iнкасо з наданням банкiвської гарантiї.

     3. В iмпортних контрактах резидентiв України передбачати здiйснення розрахункiв у формi безвiдзивного пiдтвердженого документарного акредитиву, документарного iнкасо iз наданням в необхiдних випадках банкiвської гарантiї на умовах та згiдно з формою, передбаченими чинним законодавством України, або у грошовiй формi пiсля отримання товарiв (робiт, послуг).

     4. В умовах зовнiшньоторговельних контрактiв необхiдно вказувати їх загальну вартiсть.

     У контрактах на переробку давальницької сировини крiм загальної вартостi контракту зазначати її заставну вартiсть.

     5. У разi коли валюта цiни та валюта платежу за умовами контракту рiзнi, в такому випадку в контрактi зазначити курс, за яким буде здiйснено перерахунок валюти цiни у валюту платежу.

     6. З метою своєчасного отримання коштiв за експортованi товари при укладаннi зовнiшньоторговельних контрактiв вказувати валютний рахунок тiльки того резидента, який є стороною контракту, крiм випадкiв, якi передбачають уступку вимоги чи перевод боргу.

     7. В умовах зовнiшньоторговельних контрактiв вказувати застереження на випадок ненадходження коштiв за експортованi товари, застереження на випадок ненадходження товарiв за iмпортом в обумовленi контрактом термiни, антидемпiнговi застереження та iншi, що передбаченi в постановi Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 21.06.95 р. N 444 "Про типовi платiжнi умови зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i типовi форми захисних застережень до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi передбачають розрахунки в iноземнiй валютi".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.