ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.01.99 N 15/1-022-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     З метою пiдготовки наказу Держмитслужби щодо застосування пiльгового оподаткування при митному оформленнi товарiв та iнших предметiв надсилаємо для опрацювання та надання зауважень i пропозицiй проект Типового порядку подання документiв для отримання податкових та митних пiльг (додаток N 1) та проект Перелiку документiв, на пiдставi яких здiйснюється пiльгове оподаткування товарiв, якi перетинають митний кордон України в межах зовнiшньоекономiчних операцiй (додаток 2).

     Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць забезпечити особистий контроль за виконанням зазначеного розпорядження.

     Пропозицiї та зауваження надiслати засобами електронного зв'язку на поштову скриньку "ДМС Упр. митних доходiв" до 12.01.99 р.

Додатки: 1) проект Типового порядку... - файл "poryadoc.doc";
2) проект Перелiку документiв... - файл "perelic.doc".

 

ДОДАТОК 1

ТИПОВИЙ ПОРЯДОК
     подання документiв для отримання податкових та митних пiльг

     1.Загальнi положення

     Цей Типовий порядок розроблено з метою запровадження єдиної технологiї оформлення товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України в межах зовнiшньоекономiчних операцiй i вiдповiдно до законодавства України мають право на пiльгове митне оподаткування, а також з метою встановлення порядку здiйснення Державною митною службою України (далi - Держмитслужба) облiку та контролю податкових та митних пiльг, якi надаються при митному оформленнi товарiв та iнших предметiв.

     Дiя цього Типового порядку поширюється на товари та iншi предмети, щодо яких вiдповiдно до чинного законодавства України встановлено податки (мито, акцизний збiр, податок на додану вартiсть), що справляються при митному оформленнi таких товарiв та iнших предметiв.

     Пiдставою для випуску товарiв та iнших предметiв у вiльний обiг на митнiй територiї України або вивозу за межi України є сплата у повному обсязi митних платежiв та податкiв або подання документiв для отримання податкових та митних пiльг, якi передбаченi цим Типовим порядком.

     Подання документiв для отримання податкових та митних пiльг, якi передбаченi цим Типовим порядком, не звiльняє вiд подання митному органу вантажної митної декларацiї та iнших документiв, потрiбних для митного контролю та митного оформлення вiдповiдно до чинного законодавства.

     2.Тлумачення окремих термiнiв, що застосовуються в Типовому порядку

     Для дiї цього Типового порядку використовуються термiни:

     Вантажна митна декларацiя (ВМД) - заява, що мiстить вiдомостi про товари та iншi предмети i транспортнi засоби та мету їх перемiщення через митний кордон України або про змiну митного режиму щодо цих товарiв та iнших предметiв, а також iнформацiю, необхiдну для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежiв.

     Вiльне використання - розпорядження без митного контролю на митнiй територiї товарами та iншими предметами, якi перемiщувалися через митний кордон України.

     Декларант - юридична особа - суб'єкт ЗЕД, що здiйснює декларування власних товарiв та iнших предметiв або митний брокер, що здiйснює декларування на пiдставi договору з власником товару.

     Iмпорт - закупiвля або одержання на iнших законних пiдставах вiд iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi товарiв або iнших предметiв та їх ввезення на митну територiю України, включаючи одержання їх представником будь-якої юридичної особи iноземної держави.

     Iнший предмет - будь-якi вироби, технологiї або iнформацiя, що перемiщуються через митний кордон України в межах зовнiшньоекономiчних операцiй, пов'язаних з експортом/iмпортом, тимчасовим ввезенням/вивезенням чи транзитом, але не є предметом купiвлi-продажу або мiни.

     Лiцензiя - дозвiл уповноваженого державного органу на ввезення/вивезення товарiв та iнших предметiв, вiльне перемiщення яких через митний кордон України не дозволяється чинним законодавством.

     Преференцiя - цифровий код спецiальної пiльги щодо оподаткування, передбаченої чинним законодавством по вiдношенню до товарiв, заявлених у графi 31 ВМД.

     Сертифiкат походження товару - документ, який свiдчить про те, що зазначений у ньому товар або iнший предмет походить з певної країни та письмово засвiдчений компетентним органом країни експорту про те, що заявленi в ньому вiдомостi вiдповiдають дiйсностi.

     Суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi (суб'єкт ЗЕД) - юридична особа або суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, що не має статусу юридичної особи -резидент України (експортер або iмпортер), який виступає стороною зовнiшньоекономiчного контракту (договору) i здiйснює зовнiшьоекономiчну операцiю.

     Товар - будь-якi вироби, технологiї або iнформацiя, що перемiщуються через митний кордон України в межах зовнiшньоекономiчних операцiй, пов'язаних з експортом/iмпортом, тимчасовим ввезенням/вивезенням чи транзитом, якi є предметом купiвлi-продажу або мiни.

     Товарна Номенклатура зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ТН ЗЕД) - чинна в Українi гармонiзована система опису та кодування товарiв (груп однорiдних товарiв).

     Транспортний документ - документ, вiдповiдно до якого здiйснюється мiжнародне перевезення товарiв та iнших предметiв, у тому числi документи, за якими здiйснюється перевезення до митного кордону (при вивезеннi) та вiд митного кордону до мiсця призначення (при ввезеннi).

     Експорт - продаж або передача на iнших законних пiдставах товарiв та iнших предметiв iноземним суб'єктам господарської дiяльностi та їх вивезення за межi митної територiї України або без нього.

     3.Порядок подання документiв на отримання податкових та митних пiльг

     3.1.Пiльги щодо оподаткування ввiзним та вивiзним митом, акцизним збором та податком на додану вартiсть товарiв та iнших предметiв, якi перетинають митний кордон України надаються митним органом суб'єкту ЗЕД вiдповiдно до чинних законодавчих актiв, мiжнародних або мiжурядових угод України.

     3.2.Пiльги надаються тiльки при проведеннi митного оформлення товарiв та iнших предметiв, якщо iнше не передбачене законодавчими актами чи мiжнародними або мiжурядовими угодами України.

     3.3. Рiшення про надання податкових та митних пiльг приймається посадовою особою митного органу, яка здiйснює митне оформлення товарiв та iнших предметiв при умовi подання суб'єктом ЗЕД документiв, що зазначенi у Перелiку документiв на пiдставi яких здiйснюється пiльгове оподаткування товарiв, що перетинають митний кордон України в межах зовнiшньоекономiчних операцiй (далi - Перелiк) (додаток 1 до Типового порядку).

     3.4. У випадках, коли рiшення про надання податкових та митних пiльг приймається на пiдставi письмового розпорядження Держмитслужби (преференцiї по сплатi ввiзного мита - 01,04,29,54,69,81,99; вивiзного мита - 01,29,69,99; акцизного збору - 69,75,99; податку на додану вартiсть - 69,72,99):

 • митний орган, який здiйснює митне оформлення товарiв та iнших предметiв готує запит, щодо можливостi пiльгового оподаткування та направляє його до Держмитслужби разом з повним пакетом документiв стосовно зовнiшньоекономiчної операцiї;

 • Держмитслужба розглядає запит та направляє до митного органу письмове розпорядження щодо можливостi/неможливостi пiльгового оподаткування товарiв та iнших предметiв;

 • посадова особа митного органу, отримавши зареєстроване в загальному вiддiлi митного органу розпорядження Держмитслужби приймає рiшення про митне оформлення товарiв та iнших предметiв з наданням податкових та митних пiльг.

     3.5. У випадках, коли рiшення про надання податкових та митних пiльг приймається на пiдставi документу встановленого зразка, який надсилається до митного органу разом з письмовим розпорядження Держмитслужби (преференцiї по сплатi ввiзного мита - 03,09,10,40,52,58; вивiзного мита - 51; податку на додану вартiсть - 10,33,35):

 • Держмитслужба, отримавши вiд державної установи, яка зазначена у Перелiку, документ встановленого зразка готує письмове розпорядження щодо можливостi пiльгового оподаткування та надсилає його до митного органу;

 • посадова особа митного органу, отримавши зареєстроване в загальному вiддiлi митного органу розпорядження Держмитслужби разом з документом встановленого зразка приймає рiшення про митне оформлення товарiв та iнших предметiв з наданням податкових та митних пiльг.

     3.6. У випадках, коли рiшення про надання податкових та митних пiльг приймається на пiдставi документу встановленого зразка, що видає державна установа, яка зазначена у Перелiку (преференцiї по сплатi ввiзного мита - 06,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92; вивiзного мита - 33; акцизного збору - 70,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84; податку на додану вартiсть - 01,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86):

 • посадова особа митного органу, отримавши вiд державної установи, яка зазначена у Перелiку документ встановленого зразка, зареєстрований в загальному вiддiлi митного органу приймає рiшення про митне оформлення товарiв та iнших предметiв з наданням податкових та митних пiльг. 3.7. У випадках, коли рiшення про надання податкових та митних пiльг приймається на пiдставi класифiкацiйного рiшення вiддiлу тарифiв та вартостi регiональної митницi (митницi) i документiв наданих суб'єктом ЗЕД вiдповiдно до Перелiку (преференцiї по сплатi ввiзного мита - 12,21,57; акцизного збору - 02,03; податку на додану вартiсть - 02,03,04,06,07):

 • посадова особа митного органу, яка здiйснює митне оформлення готує та направляє запит до вiддiлу тарифiв та вартостi для визначення коду або характеристик товару;

 • вiддiл тарифiв та вартостi розглядає запит та готує класифiкацiйне рiшення щодо визначення коду ТН ЗЕД товару у порядку, який регламентовано наказом Держмитслужби вiд 10.08.98 N 485;

 • посадова особа митного органу, отримавши класифiкацiйне рiшення вiддiлу тарифiв та вартостi i документи суб'єкта ЗЕД вiдповiдно до Перелiку, приймає рiшення про митне оформлення товарiв та iнших предметiв з наданням податкових та митних пiльг.

     3.8. У випадках коли рiшення про надання податкових та митних пiльг приймається на пiдставi гарантiйного зобов'язання суб'єкта ЗЕД та документiв наданих суб'єктом ЗЕД вiдповiдно до Перелiку (преференцiї по сплатi ввiзного мита - 05,07,08,20,40,51; вивiзного мита - 02; акцизного збору - 03,30,31,32; податку на додану вартiсть - 05,06,32):

 • суб'єкт ЗЕД оформлює гарантiйне зобов'язання у виглядi бланка встановленого зразка (додаток 2 до Типового порядку), який засвiдчується пiдписами керiвника та головного бухгалтера i печаткою суб'єкта ЗЕД та завiряється нотарiально;

 • посадова особа митного органу, отримавши гарантiйне зобов'язання та документи суб'єкта ЗЕД вiдповiдно до Перелiку, приймає рiшення про митне оформлення товарiв та iнших предметiв з наданням податкових та митних пiльг.

     3.9. У випадках, коли рiшення про надання податкових та митних пiльг приймається на пiдставi документiв наданих суб'єктом ЗЕД вiдповiдно до Перелiку (преференцiї по сплатi ввiзного мита - 02,07,08,13,31,32,35,36,56,71,72, ; вивiзного мита - 02,03,31,32,71,81; акцизного збору - 71; податку на додану вартiсть - 05,08,11,30,34,71,74,79):

 • посадова особа митного органу, отримавши документи суб'єкта ЗЕД вiдповiдно до Перелiку, приймає рiшення про митне оформлення товарiв та iнших предметiв з наданням податкових та митних пiльг.

     4.Порядок облiку наданих пiльг Облiк податкових та митних пiльг, якi наданi митним органом суб'єкту ЗЕД при проведеннi митного оформлення товарiв та iнших предметiв здiйснюється вiддiлом митних доходiв та платежiв регiональної митницi (митницi) у порядку, регламентованому наказом Держмиткому вiд 23.04.96 N 167, наказами Держмитслужби вiд 09.02.98 N 69 та вiд 01.10.98 N 615.

     Узагальнення облiку податкових та митних пiльг, якi щомiсячно надаються регiональними митницями (митницями) суб'єктам ЗЕД при проведеннi митного оформлення товарiв та iнших предметiв здiйснюється Держмитслужбою.

     5.Контроль за використанням товарiв та iнших предметiв, якi оформленi у митному вiдношеннi з наданням податкових та митних пiльг.

     5.1. Контроль за використанням товарiв та iнших предметiв, якi оформленi у митному вiдношеннi з наданням податкових та митних пiльг здiйснюється Держмитслужбою у порядку визначеному Указом Президента України вiд N.

     5.2. Контроль за використанням товарiв та iнших предметiв, якi оформленi у митному вiдношеннi з наданням податкових та митних пiльг здiйснюється митним органом у порядку, регламентованому наказом Держмиткому вiд N 1, наказами Держмитслужби вiд N 149.

     5.3. Перевiрка гарантiйних зобов'язань суб'єктiв ЗЕД

Заступник Голови Служби О. Шейко

 

ДОДАТОК 2

ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ НА ПIДСТАВI ЯКИХ ЗДIЙСНЮЄТЬСЯ ПIЛЬГОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРIВ, ЯКI ПЕРЕТИНАЮТЬ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ В МЕЖАХ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНИХ ОПЕРАЦIЙ

N ПIЛЬГА ПРЕФЕ
РЕНЦIЯ
НАДАЄТЬСЯ ПРИ
НАЯВНОСТI
ПIДСТАВА НАДАННЯ
ПIЛЬГИ
    ВВIЗНЕ (IМПОРТНЕ) МИТО
Звiльнення вiд обкладення митом, тарифнi пiльги та преференцiї вiдповiдно до Закону України "Про Єдиний митний тариф" та Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України"
1 Транспортнi засоби, що здiйснюють регулярнi мiжнароднi перевезення вантажiв, багажу та пасажирiв, а також тi предмети матерiально -технiчного постачання i спорядження, паливо, продовольство та iнше майно, якi необхiднi для їх нормальної експлуатацiї на час перебування в дорозi, в пунктах промiжної зупинки або придбанi за кордоном
у зв'язку з лiквiдацiєю аварiї
(поломки) цих транспортних засобiв
01 - письмового розпорядження
Держмитслужби
Закон України
"Про Єдиний
митний тариф",
ст.19
2 Продукцiя морського промислу (крiм товарiв групи 03 ТН ЗЕД)
українських та орендованих(зафрахтованих) українськими пiдприємствами й органiзацiями суден, що ввозиться на митну  територiю України
02 - сертифiкату українського походження товару
загальної форми;
- первинного коносаменту;
- посвiдчення якостi;
- свiдотства про право власностi на судно (або засвiдченої капiтаном порту довiдки про занесення судна у Державний судновий реєстр) або договору оренди (фрахту) судна
 Закон України
 "Про Єдиний
 митний тариф",
 ст.19
3 Валюта України, iноземна валюта   та цiннi папери 03 - лiцензiї Нацiонального
банку України на ввезення валюти, iноземної валюти та цiнних паперiв;
- письмового розпорядження Держмитслужби
Закон України
"Про Єдиний
митний тариф",
ст.19
4 Товари та iншi предмети, що пiдлягають оберненню у власнiсть держави у випадках,   передбачених законами України 04 - письмового розпорядження
Держмитслужби
Закон України
"Про Єдиний
митний тариф",
ст.19
5 Товари та iншi предмети, що стали в результатi пошкодження до пропуску їх через митний кордон України непридатними для
  використання як вироби або матерiали
05 - акту незалежної експертної органiзацiї про непридатнiсть вантажу для використання як виробу або матерiалу;
- гарантiйного зобов'язання суб'єкта ЗЕД про наступну утiлiзацiю товару
Закон України
"Про Єдиний
митний тариф",
ст.19
6 Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного i особистого користування органiзацiями та особами, якi вiдповiдно до мiж народних договорiв України i законiв України користуються   правом безмитного ввезення в Україну 06 - посвiдчення про акредитацiю дипломатичної мiсiї в МЗС України Закон України
"Про Єдиний
митний тариф",
ст.19
7 Товари та iншi предмети, якi походять з митної територiї України i ввозяться назад на цю територiю без обробки або переробки 07 - експортної ВМД типу ЕК
31;
- гарантiйного зобов'язання суб'єкта ЗЕД про зворотне ввезення товару;
- сертифiкату українського
походження товару;
або
-експортної ВМД типу ЕК10;
- довiдки обслуговуючого
банку про ненадходження
коштiв за товар на рахунок суб'єкта ЗЕД;
- сертифiкату українського походження товару
Закон України
"Про Єдиний
митний тариф",
ст.19
8 Товари та iншi предмети,що знову ввозяться на митну територiю України i походять з iншої територiї, якi були оплаченi митом при первiсному ввезеннi на
митну територiю України та тимчасово вивозились за її межi
08 - експортної ВМД типу ЕК
31;
- гарантiйного зобов'язання суб'єкта ЗЕД про зворотне ввезення товару;
або
- експортної ВМД типу ЕК
10;
- довiдки обслуговуючого
банку про ненадходження
коштiв за товар на рахунок суб'єкта ЗЕД
Закон України
"Про Єдиний
митний тариф",
ст.19
9 Товари та iншi предмети,що ввозяться на митну територiю України за рахунок коштiв Державного валютного фонду України,
республiканського (Автономної Республiки Крим), мiсцевих ва лютних фондiв
09 - виписки з протокольного
рiшення виконкому про придбання товару за рахунок
коштiв мiсцевого валютного
фонду;
- письмового розпорядження
Держмитслужби
Декрет КМУ
"Про Єдиний
митний тариф
України",
ст.2
10 Товари та iншi предмети, що   ввозяться на митну територiю України за рахунок iноземних   кредитiв, що надаються пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України 10 - постанови Кабiнету Мiнiстрiв України про надання КабiнетомМiнiстрiв України гарант за iноземними кредитами за поданням Валюткредитної ради Кабiнету Мiнiстрiв України;
або
- повiдомлення вiд державного органу,яким вiд iменi Уряду пiдписано угоду про надання кредиту для фiнансування державних програм розвитку (Кредитну угоду);
- повiдомлення вiд банку,
який на пiдставi рiшення
Кабiнету Мiнiстрiв України
або вiдповiдно до Кредитної угоди з Нацiонального банку України здiйснює розрахунки за зовнiшньоекономiчними контрактами;
- письмового розпорядження
Держмитслужби
Декрет КМУ
"Про Єдиний
митний тариф
України",
ст.2
11 Ввезення на митну територiю України засобiв захисту рослин i тварин, калiйних i фосфатних     добрив 12 - класифiкацiйного рiшення вiддiлу тарифiв та вартостi регiональної митницi
(митницi) про визначення
коду ТН ЗЕД товару
Декрет КМУ
"Про Єдиний
митний тариф
України",
ст.2
12 Товари (включаючи машинокомплекти), якi використовуються для будiвництва i виробничої
дiяльностi пiдприємств по виробництву автомобiлiв i запчастин до них з iнвестицiєю (в тому числi iноземною) виключно у грошовiй формi, що становить суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонiв доларiв США, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку.
13 - облiкової картки СП ЗАТ
"АвтоЗАЗ-ДЕУ", що засвiдчена Запорiзькою митницею;
- документiв, якi пiдтверджують класифiкацiю та кодування товарiв у вiдповiдностi до перелiкiв та обсягiв товарiв, що використовуються для будiвництва та виробничої дiяльностi СП або затверджених Мiнпромполiтики машинокомплектiв автомобiлiв;
- iнформацiйного повiдомлення про iноземну iнвестицiю
Закон України
"Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi",
ст.2
13 Товари та iншi предмети, що тимчасово ввозяться на митну територiю України i призначенi  до зворотного вивезення за її межi в установленi термiни у   незмiнному станi або вiдремон  тованому виглядi 20 - заяви суб'єкта ЗЕД про
мету тимчасового ввезення
товарiв;
- гарантiйного зобов'язання суб'єкта ЗЕД про зворотнiй вивiз товарiв
Закон України
"Про Єдиний
митний тариф",
ст. 19
14 Предмети дитячого асортименту (зменшуються ставки на 50 %) 21 - класифiкацiйного рiшення вiддiлу тарифiв та вартостi регiональної митницi (митницi) про визначення коду ТН ЗЕД товару Декрет КМУ
"Про Єдиний
митний тариф
України",
ст.2
15 В iнших випадках, що визначаються Верховною Радою України 29 - письмового розпорядження
Держмитслужби
Закон України
"Про Єдиний
митний тариф",
ст. 19
Звiльнення вiд обкладення митом, тарифнi пiльги та преференцiї, вiдповiдно до iнших законодавчих актiв України
16 Давальницька сировина iноземного замовника, що ввозиться вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою
сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"
31 - контракту на переробку
давальницької сировини;
- експертного заключення
про вихiд готової продукцiї з давальницької сировини
або
- висновку МЗЕЗторгу про
давальницький характер
зовнiшньоекономiчної операцiї;
- простого векселя взятого на облiк податковою адмiнiстрацiєю
Закон України
"Про операцiї
з давальницькою
сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", ст.2
17 Готова продукцiя, вироблена з давальницької сировини українського замовника, що ввозиться вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" 32 - контракту на переробку
давальницької сировини;
- експортної ВМД типу ЕК
61
Закон України
"Про операцiї з
давальницькою
сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
ст.5
18 Майно, що ввозиться в Україну як внесок iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприєм  ства з iноземними iнвестицiями 35 - установчих документiв
(статут, статутний договiр);
- листа iнвестора, який
засвiдчує, що майно є
внеском до статутного
фонду;
- простого векселя на
суму ввiзного мита
Закон України
"Про режим iноземного iнвестування", ст.18

19 Майно, що ввозиться в Україну за договорами (контрактами) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть

36 - установчих документiв
(статут);
- договiру (контракту) про
спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, зареєстрованого в
МЗЕЗторге або його регiональних органах;
- картки державної реєстрацiї договору (контракту);
- простого векселя на
суму ввiзного мита
Закон України
"Про режим
iноземного
iнвестування",
ст.18
20 Гуманiтарна допомога, що ввозиться (надається, пересилається) на митну територiю України
(крiм пiдакцизних товарiв (предметiв)
40 - протоколу засiдання Комiсiї з питань координацiї
приймання,транспортування,
охорони та розподiлу гуманiтарної допомоги, що надходить iз зарубiжних країн
при КМУ, який надiслано до
митних установ Держмитслужбою;
- письмового зобов'язання
суб'єкта ЗЕД про використання вантажiв за призначенням
Указ Президента
України "Про
гуманiтарну допомогу, що надходить в Україну"
п.2
21 Насiння, що ввозиться для проведення наукових дослiджень та для державного сортовипробування 51 - контракту на ввезення
насiння, в якому українською стороною виступає
установа системи генетичних ресурсiв рослин
України;
- фiтосанiтарного сертифiкату країни-експортера;
- гарантiйного зобов'язання суб'єкта ЗЕД про використання насiння для наукових цiлей та для державного сортовипробування
Закон України
"Про насiння",
ст.17
22 Товари (крiм пiдакцизних), що iмпортуються для власних потреб Транснацiональною промисловофiнансовою корпорацiєю "Акцiонерне товариство "Концерн Енергiя" вiдповiдно до затверджених у встановленому порядку
проектiв
52 - iнвестицiйного проекту,
факт реєстрацiї якого у
Кабiнетi Мiнiстрiв України
пiдтверджується письмовим
розпорядженням Держмитслужби
Указ Президента
України "Про заходи щодо iнвестування розвитку
генеруючих потужностей електроенергетики України", ст.2
23 Сировина, матерiали, устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), якi ввозяться в Україну для потреб власного виробництва суб'єктами експериментальної економiчної зони "Сиваш" 53 - iнвестицiйного проекту,
факт реєстрацiї якого у
Кабiнетi Мiнiстрiв України пiдтверджується письмовим розпорядженням Держмитслужби;
- документiв, якi пiдтверджують вiдповiднiсть
зовнiшньоекономiчної
операцiї розпорядженню
Кабiнету Мiнiстрiв України N 405-р вiд 21.07.97 .
Закон України
"Про деякi питання валютного
регулювання та
оподаткування
суб'єктiв спецiальної економiчної зони "Сиваш"
24 Товари та iншi предмети, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" 54 - письмового розпорядження Держмитслужби Закон України
"Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про внесення
змiн i доповнень до деяких законодавчих актiв України з питань
пiльгового оподаткування пiдприємств i органiзацiй  всеукраїнських та
мiжнародних
об'єднань громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про Єдиний
митний тариф", ст.19
25 Ввезення на митну територiю України товарiв морського промислу (риба, ссавцi, мушлi, ракоподiбнi, воднi рослини тощо, охолодженi, солонi, мороженi, консервованi, переробленi в борошно або в iншу продукцiю), видобутих (виготовлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрi України або Судновiй книзi України
  (в межах групи 03 ТН ЗЕД)
56 - сертифiкату українського
походження товару загальної форми;
- первинного коносаменту;
- посвiдчення якостi;
- свiдотства про право
власностi на судно або
засвiдченої капiтаном
порту довiдки про занесення судна у Державний
судновий реєстр
Закон України
"Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї", ст.6
26 Спирт коньячний, що ввозиться до 1 сiчня 2000 року на митну територiю України вiтчизняними
пiдприємствами, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, для виробництва коньяку на власних виробничих
потужностях
57 - документiв, якi пiдтверджують вiдповiднiсть зовнiшньоекономiчної операцiї розпорядженню Кабiнету Мiнiстрiв України N 340-р вiд 19.05.98 р.;
- лiцензiї МЗЕЗторгу;
- класифiкацiйного рiшення
вiддiлу тарифiв та вартостi регiональної митницi
(митницi) про визначення
коду ТН ЗЕД товару
Закон України
"Про внесення
змiн до Закону
України "Про
ставки акцизного
збору i ввiзного
мита на спирт
етиловий та
алкогольнi напої"
27 Сировина, матерiали, устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), якi ввозяться в Україну суб'єктами спецiальних економiчних зон для потреб власного виробництва,
пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв
58 - iнвестицiйного проекту,
факт реєстрацiї якого у
Кабiнетi Мiнiстрiв України
пiдтверджується письмовим
розпорядженням Держмитслужби
Закон України
"Про загальнi
засади створення та функцiонування спецiальних (вiльних)
економiчних зон",
ст.12
28 Iншi законодавчi акти України 69 -письмового розпорядження
Держмитслужби
Законодавчi акти
України
Звiльнення вiд обкладення митом, тарифнi пiльги та преференцiї вiдповiдно до мiжнародних
договорiв та iнших зобов'язань України
29 Товари, що ввозяться в Україну в межах договорiв про вiльну   торгiвлю 71 - сертифiкату походження
товару встановленого зразка (СТ-1 або EUR-1,2); а також, у тих випадках коли це передбачено вiдповiдною мiжурядовою Угодою
- контракту, що засвiдчує
виконання правила прямої
закупiвлi товару,
- товаро-транспортних
накладних, що засвiдчують
виконання правила прямого
вiдвантаження товару
Мiжурядовi Угоди
України про
вiльну торгiвлю
30 Сировина, матерiали, устаткування та обладнання, якi ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї країн СНД, вiдповiдно до Ашгабатської угоди 72 - документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть зовнiшньоекономiчної операцiї перелiкам до галузевих та мiжвiдомчих угод, укладених вiдповiдно до Положен. про порядок  постав. i митного оформлення продукцiї
за виробничою кооперацiєю
пiдприємств i галузей держав-учасниць СНД, затвердженого постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
N 323 вiд 18.05.94 р.,
N 989 вiд 08.12.95 р. та
N 1303 вiд 24.11.97 р.;
- сертифiкату походження
товару встановленого
зразка (СТ-1 або EUR-1,2)
Ашгабадська
Угода "Про
загальнi умови
i механiзм пiдтримки розвитку виробничої
кооперацiї пiдприємств i галузей держав учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав", ст.5
31 Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Україною та США щодо надання допомоги Українi в
лiквiдацiї стратегiчної ядерної
зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення
81 - письмового розпорядження
Держмитслужби
Угода мiж Україною та США щодо надання
допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також
запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення, ст.VIII
32 Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж урядами України, Канади, США та Швецiї
 про створення Українського нау  ково-технологiчного центру
82 -листа УНТЦ, засвiдченого
пiдписами посадових осiб
та печаткою УНТЦ
Угода мiж урядами України, Канади, США та Швецiї про створення Українського науково-технологiчного центру, ст.10
33 Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядами України та США про гуманiтарне
  i технiко-економiчне спiвробiт  ництво
83 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї
Угода мiж Україною та Сполученими Штатами Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво, ст.I
34 Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України та Комiсiєю Європейського Спiвтовариства з метою   реалiзацiї проектiв технiчної
  допомоги в рамках програми ТACIS
84 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань
розвитку та європейської
iнтеграцiї
Угода мiж Урядом України та
Комiсiєю Європейського спiвтовариства про
Програму технiчної допомоги
"Таcis"
35 Товари, що ввозяться в Україну на виконання програми технiчної допомоги, що надається Урядом Канади в межах Меморандуму про  взаєморозумiння мiж Урядом Ук  раїни та Урядом Канади стосовно канадської програми спiвробiтництва 85 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань
розвитку та європейської
iнтеграцiї
Меморандум про
взаєморозумiння
мiж Урядом України та Урядом
Канади стосовно
канадської програми спiвробiтництва, ст.1
36 Обладнання,майно та матерiали, якi надаються та використовуються в рамках допомоги вiд Швейцарiї, в тому числi технологiчне обладнання, необхiдне для тестування та настроювання
медичного обладнання, що поставляється згiдно з Угодою мiж Урядом України та Урядом Швейцарської конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової
 допомоги на проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (не  онатологiя)"
86 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань
розвитку та європейської
iнтеграцiї
Угода мiж Урядом України та
Урядом Швейцарської конфедерацiї про
надання безповоротної фiнансової допомоги
на проект "Охорона здоров'я
матерiв i дiтей (неонатологiя)", ст.5
37 Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, укладених в межах Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво 87 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань
розвитку та європейської
iнтеграцiї
Рамкова Угода
мiж Урядом
України та
Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина
про консультування i технiчне спiвробiтництво, ст.8
38 Обладнання, матерiали, що надaються Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди
мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту   довкiлля
88 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального агентства України
з питань розвитку та європейської iнтеграцiї
Угода мiж Урядом
України i Урядом
Королiвства Данiя
щодо допомоги в
енергетичнiй
програмi, яка
враховує аспекти
захисту довкiлля,
ст.7
39 Обладнання, матерiали, роботи та послуги, якi фiнансуються Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку з коштiв Грантiв, наданих Чорнобильським
фондом об'єкту "Укриття", та
iмпортуються в Україну в рамках Рамкової Угоди мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi
89 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань
розвитку та європейської
iнтеграцiї
Рамкова Угода
мiж Україною та
Європейським Банком Реконструкцiї
та Розвитку стосовно дiяльностi
Чорнобильського
Фонду "Укриття"
в Українi,
розд.6
40 Товари, обладнання, послуги, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення Японського центру в Українi 90 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань
розвитку та європейської
iнтеграцiї
Меморандум про
створення Японського центру в Українi, ст.III
41 Iмпортованi для власних потреб Представництва Органiзацiї Об'єднаних Нацiй в Українi предмети службового використання
на пiдставi Угоди мiж Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй та Урядом України про заснування Представництва Органiзацiї Об'єднаних Нацiй в Українi
91 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань
розвитку та європейської
iнтеграцiї
Угода мiж Органiзацiєю
Об'єднаних Нацiй та Урядом
України про
заснування
Представництва
Органiзацiї
Об'єднаних Нацiй в Українi,
ст.VI
42 Товари, обладнання, послуги, що закупленi з використанням коштiв з рахунку ядерної безпеки та iмпортуються в Україну на
виконання Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як розпорядником коштiв, наданих згiдно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською станцiєю.
92 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї
Угода про грант
(Проект ядерної
безпеки Чорнобильської АЕС)
мiж Європейським
банком реконструкцiї та розвитку
як розпорядником
коштiв, надоних
згiдно з Грантом
з Рахунку ядерної
безпеки, Урядом
України та Чорнобильською станцiєю
43 Iншi мiжнароднi та мiжурядовi угоди 99 -письмового розпорядження
Держмитслужби
Мiжнароднi та
мiжурядовi
Угоди України
ВИВIЗНЕ (ЕКСПОРТНЕ) МИТО
Звiльнення вiд обкладення митом, тарифнi пiльги та преференцiї вiдповiдно до Закону України
"Про Єдиний митний тариф" та Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України"
44 Предмети матерiально -технiчного постачання та спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство
та iнше майно, що вивозиться за межi митної територiї України для забезпечення виробничої дiяльностi українських та
орендованих (зафрахтованих) українськими пiдприємствами i   органiзацiями суден, що ведуть морський промисел
01 -письмового розпорядження
Держмитслужби
Закон України
"Про Єдиний
митний тариф",
ст.19
45 Товари та iншi предмети iноземного походження, якi вивозяться назад за межi митної територiї України без обробки або
переробки
02 - iмпортної ВМД типу IМ
31;
- гарантiйного зобов'язання суб'єкта ЗЕД про вивезення товару без обробки або переробки;
або
- iмпортної ВМД типу IМ 40;
- довiдки обслуговуючого
банку про неперерахування
коштiв за товар з рахунку
суб'єкта ЗЕД
Закон України
"Про Єдиний
митний тариф",
ст.19
46 Товари та iншi предмети, що знову вивозяться за межi митної територiї України i походять з цiєї територiї, якi були оплаченi митом при первiсному вивезенi за межi митної територiї України та тимчасово ввозилися
  на цю територiю
03 -iмпортної ВМД типу IМ31;
-сертифiкату українського
походження товару
Закон України
"Про Єдиний
митний тариф",
ст.19
47 Iншi випадки, що визначаються Верховною Радою України 29 -письмового розпорядження
Держмитслужби
Закон України
"Про Єдиний митний тариф", ст.19
Звiльнення вiд обкладення митом, тарифнi пiльги та преференцiї, вiдповiдно до iнших законодавчих актiв України
48 Готова продукцiя, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної iноземним замовником або
закупленої iноземним замовником за iноземну валюту на територiї
України, вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"
31 - контракту на переробку
давальницької сировини;
- експертного заключення
про вихiд готової продукцiї з давальницької сировини
або
- заключення МЗЕЗторгу
про давальницький характер зовнiшньоекономiчної
операцiї;
-iмпортної ВМД типу IМ51
Закон України
"Про операцiї з
давальницькою
сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
ст.
49 Товари, що вивозяться як давальницька сировина, вiдповiдно до Закону України "Про операцiї
з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"
32 - контракту на переробку
давальницької сировини;
- експертного заключення
про вихiд готової продукцiї з давальницької сировини
або
- заключення МЗЕЗторгу
про давальницький характер зовнiшньоекономiчної
операцiї;
- простого векселя на
суму експортного мита
Закон України
"Про операцiї
з давальницькою
сировиною у зовнiшньоекономiчних
вiдносинах", ст.
50 Товари, звiльненi вiдповiдно   до Закону України "Про вивiзне   (експортне) мито на живу худобу   та шкiряну сировину" 33 - довiдки мiсцевої державної адмiнiстрацiї про те, що експортується продукцiя власного вирбництва сiльськогосподарськими товаровиробниками - юридичними особами Закон України
"Про вивiзне
(експортне)
мито на живу
худобу та
шкiряну
сировину"
51 Товари виробництва вiльних економiчних зон, звiльненi вiд сплати вивiзного мита вiдповiдно до законодавства України 51 - iнвестицiйного проекту,
факт реєстрацiї якого у Кабiнетi Мiнiстрiв України пiдтверджується письмовим розпорядженням Держмитслужби
Закон України
"Про загальнi
засади створення
та функцiонування
спецiальних (вiльних) економiчних зон", ст.12
52 Iншi законодавчi акти України 69 - письмового розпорядження
Держмитслужби
Законодавчi акти
України
Звiльнення вiд обкладення митом, тарифнi пiльги та преференцiї,
вiдповiдно до мiжнародних договорiв та iнших зобов'язань України
53 Сировина, матерiали, устаткування та обладнання, якi вивозяться з України в межах виробничої кооперацiї країн СНД, вiдповiдно до Ашгабадської   угоди 71 - документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть зовнiшньоекономiчної операцiї перелiкам до галузевих та мiжвiдомчих угод, укладених вiдповiдно до Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав-учасниць СНД, затвердженого постановами Кабiнету Мiнiстрiв України N 323 вiд 18.05.94 р., N 989 вiд 08.12.95 р. та N 1303 вiд 24.11.97 р.;
- сертифiкату походження
товару встановленого
зразка (СТ-1 або EUR-1,2)
Ашгабадська Угода
"Про загальнi
умови i механiзм
пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей
держав - учасниць
Спiвдружностi Незалежних
Держав", ст.5
54 Товари, звiльненi вiд обкладання вивiзним (експортним) митом згiдно з мiжурядовими угодами про вiльну торгiвлю 81 - сертифiкату українського походження товару
встановленого зразка (
СТ-1 або EUR-1,2);
а також, у тих випадках
коли це передбачено вiдповiдною мiжурядовою Угодою
- контракту, що засвiдчує
виконання правила прямої
закупiвлi товару
Мiжурядовi Угоди
України про
вiльну торгiвлю
55 Iншi мiжнароднi та мiжурядовi
  угоди
99 -письмового розпорядження
Держмитслужби
Мiжнароднi та мiж
урядовi угоди
України
АКЦИЗНИЙ ЗБIР
Звiльнення вiд обкладення акцизним збором вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв
України "Про акцизний збiр"
56 Легковi автомобiлi спецiального призначення для iнвалiдiв
за наявностi довiдки органiв
  соцiального забезпечення про оплату ними вартостi таких   автомобiлiв
02 - довiдки органiв соцiального забезпечення про оплату ними вартостi автомобiлiв;
- класифiкацiйного рiшення вiддiлу тарифiв та вартостi регiональної митницi (митницi) про визначення спецiального призначення автомобiля
Декрет КМУ "Про
акцизний збiр",
ст.5
57 Легковi автомобiлi спецiального призначення (швидка допомога, мiлiцiя тощо) за встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України
перелiком, якi будуть використанi за призначенням, за наявностi вiдповiдного документа
03 - довiдки державної податкової адмiнiстрацiї про
профiль дiяльностi суб'єкта ЗЕД, що потребує експлуатацiї автомобiля спецiального призначення;
- гарантiйного зобов'язання суб'єкта ЗЕД про використання автомобiля
за призначенням;
- класифiкацiйного рiшення вiддiлу тарифiв та
вартостi регiональної
митницi (митницi) про
визначення спецiального
призначення автомобiля
Декрет КМУ "Про
акцизний збiр",
ст.5
Звiльнення вiд обкладення акцизним збором вiдповiдно до
iнших законодавчих актiв України
58 Зразки алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, ввезених в
Україну з метою показу чи демонстрацiї, якщо вони залишаються власнiстю iноземних юридичних
осiб i їх використання на територiї України не має комерцiй  ного характеру
30 - розпорядження iноземної
юридичної особи про передачу зразкiв українському
резиденту з метою показу
чи демонстрацiї;
- гарантийного листа української резидента про
те що використання зразкiв не буде мати комерцiйного характеру;
- товаро-супровiдних документiв, якi засвiдчують, що кiлькiсть зразкiв
вiдповiдає метi перемiщення;
- резолюцiї керiвництва
митницi про оформлення
зразкiв без сплати акцизного збору
Закон України
"Про акцизний
збiр на алкогольнi напої та
тютюновi вироби",
ст.3
59 Товари, якi ввозяться в Україну в режимi тимчасового ввезення пiд зобов'язання про зворотне вивезення 31 - заяви суб'єкта ЗЕД про
мету тимчасового ввезення
товару;
- гарантiйного зобов'язання суб'єкта ЗЕД про
зворотне вивезення товару
Декрет КМУ "Про
акцизний збiр",
ст.3
60 Товари, що були ранiше вивезенi з України пiд зобов'язання  про зворотне ввезення 32 - експортної ВМД типу ЕК
31;
- гарантiйного зобов'язання суб'єкта ЗЕД про зворотне ввезення товару
Декрет КМУ "Про
акцизний збiр",
ст.3
61 Iншi законодавчi акти України 69 - письмового розпорядження
Держмитслужби
Законодавчi акти
України
Звiльнення вiд обкладення акцизним збором вiдповiдно
до мiжнародних договорiв та iнших зобов'язань України
62 Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного i особистого  користування органiзацiями та   особами, якi вiдповiдно до   мiжнародних договорiв України i   законiв України користуються правом безмитного ввезення в
  Україну
70 - посвiдчення про акредитацiю дипломатичної мiсiї
в МЗС України
Вiденська Конвенцiя про дипломатичнi зносини,
ст.36
63 Сировина, матерiали, устаткування та обладнання, якi ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї країн СНД
вiдповiдно до Ашгабатської
  угоди
71 - документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть зовнiшньоекономiчної операцiї
перелiкам до галузевих та
мiжвiдомчих угод, укладених вiдповiдно до Положення про порядок поставок i
митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав-учасниць СНД,
затвердженого постановами
Кабiнету Мiнiстрiв України N 323 вiд 18.05.94р.,
N 989 вiд 08.12.95 р. та
N 1303 вiд 24.11.97 р.;
- сертифiкату походження
товару встановленого
зразка (СТ-1 або EUR-1,2)
Ашгабадська Угода
"Про загальнi
умови i механiзм
пiдтримки розвитку виробничої
кооперацiї пiдприємств та галузей держав учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав",
ст.5
64 Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж урядами України, Канади, США та Швецiї  про створення Українського нау ково-технологiчного центру 73 -листа УНТЦ, засвiдченого
пiдписами посадових осiб
та печаткою УНТЦ
Угода мiж урядами України, Канади, США та Швецiї
про створення Українського науково-технологiчного
центру, ст.10
65 Товари, якi ввезеннi в рамках Угоди мiж Україною i Сполученими Штатами Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне
спiвробiтництво
74 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань
розвитку та європейської
iнтеграцiї
Угода мiж Україною i Сполученими
Штатами Америки
про гуманiтарне i
технiко-економiчне спiвробiтництво, ст.1
66 Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Україною та США щодо надaння допомоги Українi в
лiквiдацiї стратегiчної ядерної
 зброї, а також запобiгання роз  повсюдження зброї масового зни  щення
75 -письмового розпорядження
Держмитслужби
Угода мiж Україною та США щодо
надaння допомоги
Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної
зброї, а також
запобiгання розповсюдження
зброї масового
знищення,
ст.VIII
67 Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України та Комiсiєю Європейсь  кого Спiвтовариства з метою
реалiзацiї проектiв технiчної
допомоги в рамках програми
ТАСIS
76 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань
розвитку та європейської
iнтеграцiї
Угода мiж Урядом
України та Комiсiєю Європейського Спiвтовариства про Програму технiчної
допомоги "Тасis"
68 Товари, що ввозяться в Україну на виконання програми технiчної допомоги, що надається Урядом Канади в межах Меморандуму про взаєморозумiння мiж Урядом Ук  раїни та Урядом Канади стосов  но канадської програми спiвробiтництва 77 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань
розвитку та європейської
iнтеграцiї
Меморандум про
взаєморозумiння
мiж Урядом України та Урядом
Канади стосовно
канадської програми спiвробiтництва, ст.1
69 Обладнання, майно та матерiали, якi надаються та використовуються в рамках допомоги вiд Швейцарiї, в тому числi технологiчне обладнання, необхiдне для тестування та настроювання медичного обладнання, що поставляється згiдно з
Угодою мiж Урядом України та Урядом Швейцарської конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)"
78 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального агентства України з
питань розвитку та європейської iнтеграцiї
Угода мiж Урядом
України та Урядом Швейцарської
конфедерацiї про
надання безповоротної фiнансової допомоги на
проект "Охорона
здоров'я матерiв
i дiтей (неонатологiя)", ст.5
70 Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, укладених в межах
Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
79 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального агентства України з
питань розвитку та європейської iнтеграцiї
Рамкова угода мiж
Урядом України та
Урядом Федеративної Республiки
Нiмеччина про
консультування i
технiчне спiвробiтництво, ст.8
71 Обладнання, матерiали, що надaються Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди
мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в  енергетичнiй програмi,
яка враховує аспекти захисту
довкiлля
80 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї
Угода мiж Урядом
України i Урядом
Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi,
яка враховує аспекти захисту
довкiлля, ст.7
72 Обладнання, матерiали, роботи та послуги, якi фiнансуються Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку з коштiв Грантiв, наданих Чорнобильським
Фондом об'єкту "Укриття" та
iмпортуються в Україну у рамках Рамкової Угоди мiж Україною та Європейським Банком  Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi
81 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань
розвитку та європейської
iнтеграцiї
Рамкова Угода
мiж Україною
та Європейським
Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно
дiяльностi Чорнобильського
фонду "Укриття"
в Українi,
розд.6
73 Товари, обладнання, послуги, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення Японського центру в Українi 82 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань
розвитку та європейської
iнтеграцiї
Меморандум про
створення Японського центру
в Українi,
ст.III
74 Iмпортованi для власних потреб Представництва Органiзацiї Об'єднаних Нацiй в Українi предмети службового використання
на пiдставi Угоди мiж Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй та Урядом України про заснування  Представництва Органiзацiї
Об'єднаних Нацiй в Українi
83 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального агентства України з
питань розвитку та європейської iнтеграцiї
Угода мiж Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй та
Урядом України
про заснування
Представництва
Органiзацiї
Об'єднаних Нацiй в Українi,
ст.VI
75 Товари, обладнання, послуги, що закупленi з використанням коштiв з рахунку ядерної безпеки та iмпортуються в Україну
на виконання Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та
розвитку як розпорядником
коштiв, наданих згiдно з Грантом з Рахунку ядерної без пеки, Урядом України та Чор  нобильською станцiєю
84 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань
розвитку та європейської
iнтеграцiї
Угода про грант
(Проект ядерної
безпеки Чорнобильської АЕС)
мiж Європейським
банком реконструкцiї та розвитку як розпорядником коштiв,
наданих згiдно
з Грантом з Рахунку ядерної
безпеки, Урядом
України та Чорнобильською
станцiєю
76 Iншi мiжнароднi та мiжурядовi угоди 99 -письмового розпорядження
Держмитслужби
Мiжнароднi та
мiжурядовi Угоди
України
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ
Звiльнення вiд обкладення податком на додану вартiсть
вiдповiдно до Закону України "Про податок на додану вартiсть"
77 Операцiї з продажу товарiв (робiт, послуг), передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ iноземних держав та представництв мiжнародних
органiзацiй в Українi, а також для використання дипломатичним  персоналом цих дипломатичних мiсiй та членами їх сiмей, якi проживають разом з особами цього персоналу
01 - посвiдчення про акредитацiю дипломатичної мiсiї
в МЗС України.
Закон України
"Про податок на
додану вартiсть",
ст.5
78 Ввезення (пересилання) учнiвських зошитiв, пiдручникiв та
навчальних посiбникiв
02 - класифiкацiйного рiшення вiддiлу тарифiв та вартостi регiональної митницi
(митницi) про визначення
коду ТН ЗЕД товару
Закон України
"Про податок
на додану
вартiсть",
ст.5
79 Товари спецiального призначення для iнвалiдiв (за перелiком, установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України) 03 - класифiкацiйного рiшення
вiддiлу тарифiв та вартостi регiональної митницi
(митницi) про визначення
коду ТН ЗЕД товару
Закон України
"Про податок
на додану
вартiсть",
ст.5
80 Лiкарськi засоби та вироби медичного призначення, якi зареєстрованi в Українi в установленому законодавством порядку 04 - лiцензiї МЗЕЗ торгу
України ;
- погодження Держкоммедбiопрому;
- реєстрацiйного свiдотства Фармакологiчного
комiтету МОЗ України;
або
- довiдки Комiтету з
нової техники МОЗ
України про реєстрацiю
виробу медицинського
призначення в Українi;
- класифiкацiйного рiшення вiддiлу тарифiв та
вартостi регiональної
митницi (митницi) про
визначення коду ТН ЗЕД
товару
Закон України
"Про податок
на додану
вартiсть",
ст.5
81 Товари та iншi предмети, що тимчасово вивозилися (ввозилися) за межi митної територiї (на митну територiю) України та  призначенi для зворотного вве  зення (вивезення) в установленi термiни у незмiнному станi 05 - експортної ВМД типу ЕК
31;
- гарантiйного зобов'язання суб'єкта ЗЕД про
ввезення товару у незмiнному станi;
або
- заяви суб'єкта ЗЕД про
мету тимчасового ввезення
товарiв;
- гарантiйного зобов'язання суб'єкта ЗЕД про
зворотнiй вивiз товарiв
Закон України
"Про податок
на додану вартiсть", ст.3
82 До 01.01.99 товари критичного iмпорту за перелiком, установленим Кабiнетом Мiнiстрiв   України 06 - гарантiйного зобов'язання суб'єкта ЗЕД про
використання товарiв критичного iмпорту для вiтчизняного виробництва;
- класифiкацiйного рiшення вiддiлу тарифiв та
вартостi регiональної
митницi (митницi) про
визначення коду ТН ЗЕД
товару (при необхiдностi)
Закон України
"Про внесення
змiн до Закону
України "Про
податок на додану вартiсть",
п.5 ст.11
83 Перемiщення предметiв культового призначення релiгiйними органiзацiями за перелiком, установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України 07 - класифiкацiйного рiшення
вiддiлу тарифiв та вартостi регiональної митницi
(митницi) про визначення
коду ТН ЗЕД товару
Закон України
"Про податок на
додану вартiсть",
ст.5
84 Операцiї з ввезення на митну територiю України товарiв морського промислу (риба, ссавцi, мушлi, ракоподiбнi, воднi рослини тощо, охолодженi, солонi,
мороженi, консервованi, переробленi в борошно або в iншу продукцiю), видобутих (вилов лених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрi України або Судновiй книзi України
08 - сертифiкату українського походження товару загальної форми;
- первинного коносаменту;
- посвiдчення якостi;
- свiдотства про право
власностi на судно або
засвiдченої капiтаном
порту довiдки про занесення судна у Державний
судновий реєстр
Закон України
"Про внесення
змiн додеяких
законiв України
з питань оподаткування", Закон
України "Про податок на додану
вартiсть",
п.4 ст.5.
85 Гуманiтарна допомога, що ввозиться (надається, пересилається) на митну територiю України
(крiм пiдакцизних товарiв
 (предметiв)
10 - протоколу засiдання Комiсiї з питань координацiї
приймання,транспортування,
охорони та розподiлу гуманiтарної допомоги, яка надходить iз зарубiжних країн, при КМУ, надiсланого
до митних установ Держмитслужбою.
Указ Президента
України "Про гуманiтарну допомогу, що надходить в Україну",
п.2
86 Товари (включаючи машинокомплекти), якi використовуються для будiвництва i виробничої
дiяльностi пiдприємств по виробництву автомобiлiв i запчастин до них з iнвестицiєю (в тому числi iноземною) виключно у грошовiй формi що становить суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонiв дола  рiв США, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку
11 - облiкової картки СП ЗАТ
"АвтоЗАЗ-ДЕУ", що засвiдчена Запорiзькою митницею;
- документiв, якi пiдтверджують класифiкацiю та
кодування товарiв у вiдповiдностi до перелiкiв
та обсягiв товарiв, що
використовуються для будiвництва та виробничої
дiяльностi СП або затверджених Мiнпромполiтики
машинокомплектiв автомобiлiв;
- iнформацiйного повiдомлення про iноземну
iнвестицiю.
Закон України
"Про стимулювання
виробництва автомобiлiв в Українi", ст.2
Звiльнення вiд обкладення податком на додану вартiсть
вiдповiдно до iнших законодавчих актiв України
87 Сировина, матерiали, що ввозяться як давальницька сировина, вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою
сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"
30 - контракту на переробку
давальницької сировини;
- експертного заключення
про вихiд готової продукцiї з давальницької сировини
або
- висновку МЗЕЗторгу
про давальницький характер зовнiшньоекономiчної операцiї;
- простого векселя
взятого на облiк
податковою адмiнiстрацiєю
Закон України
"Про операцiї з
давальницькою
сировиною у
зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
ст.2
88 Iмпортованi товари, що використовуються для виготовлення продукцiї за контрактом N 1346/38 (на термiн виконання цього  контракту) 32 - гарантiйного зобов'язання суб'єкта ЗЕД про використання iмпортованих товарiв для виготовлення готової продукцiї за контрактом N 1346/38 Закон України
"Про надання
пiльг щодо обкладання податком на додану
вартiсть продукцiї (робiт, послуг), що виробляється за контрактом N1346/
38", ст.1,2
89 Cировина, матерiали, устаткування та обладнання, якi ввозяться в Україну для потреб власного виробництва суб'єктами   експериментальної економiчної зони "Сиваш" 33 - iнвестицiйного проекту,
факт реєстрацiї якого у
Кабiнетi Мiнiстрiв України пiдтверджується письмовим розпорядженням
Держмитслужби
Закон України
"Про деякi питання валютного
регулювання та
оподаткування
суб'єктiв спецiальної економiчної зони
"Сиваш"
90 Готова продукцiя товарних груп 1-24 Гармонiзованої системи опису i кодування, що ввозиться на митну територiю Укра їни за договорами, за якими   давальницька сировина була
повнiстю або частково вивезена за межi митної територiї України до 01.10.97
34 - контракту на переробку
давальницької сировини;
- експортної ВМД типу ЕК
61;
- товаро-транспортних
накладних з вiдмiтками
прикордонної митницi
про перетин давальницькою
сировиною митного кордону
України до 01.10.97
Закон України
"Про податок на
додану вартiсть",
п.9 ст.11
91 Сировина, матерiали, устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), якi ввозяться в Україну суб'єктами спецiальних економiчних зон для потреб власного виробництва,
пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв
35 - iнвестицiйного проекту,
факт реєстрацiї якого у
Кабiнетi Мiнiстрiв України пiдтверджується письмовим розпорядженням Держмитслужби
Закон України
"Про загальнi
засади створення
та функцiонування спецiальних
(вiльних) економiчних зон",
ст.12
92 Iншi законодавчi акти України 69 - письмового розпорядження
Держмитслужби
Законодавчi акти
України
Звiльнення вiд обкладення податком на додану вартiсть
вiдповiдно до мiжнародних договорiв та iнших зобов'язань України
93 Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну в межах Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю 71 - сертифiкату походження
товару встановленого
зразка (СТ-1 );
- контракту, що засвiдчує
виконання правила прямої
закупiвлi товару,
- товаро-транспортних
накладних, що засвiдчують
виконання правила прямого
вiдвантаження товару
Угода мiж Урядом
України та Урядом Росiйської
Федерацiї про
вiльну торгiвлю
94 Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Україною та США щодо надання допомоги Українi в
лiквiдацiї стратегiчної ядерної
зброї, а також запобiгання ро  зповсюдженню зброї масового знищення вiд 25.10.93
72 -письмового розпорядження
Держмитслужби
Угода мiж Україн.
та США щодо надання допомоги
Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної
зброї, а також
запобiгання розповсюдженню
зброї масового
знищення,
ст.VIII
95 Cировина, матерiали, устаткування та обладнання, якi ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї країн СНД вiдповiдно до Ашгабадської угоди 74 - документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть зовнiшньоекономiчної операцiї
перелiкам до галузевих та
мiжвiдомчих угод, укладених вiдповiдно до Положення про порядок поставок i
митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i
галузей держав-учасниць
СНД, затвердженого постановами Кабiнету Мiнiстрiв
України N 323 вiд 18.05.
94 р., N 989 вiд 08.12.
95 р. та N 1303 вiд 24.
11.97 р.;
- сертифiкату походження
товару встановленого
зразка (СТ-1 або EUR-1,2)
Ашгабадська Угода
"Про загальнi
умови i механiзм
пiдтримки розвитку виробничої
кооперацiї пiдприємств i галузей держав учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав", ст.5
96 Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж урядами України, Канади, США та Швецiї  про створення Українського
на уково-технологiчного центру
75 -листа УНТЦ, засвiдченого пiдписами посадових
осiб та печаткою УНТЦ
Угода мiж урядами України,
Канади, США та
Швецiї про створення Українського науково-технологiчного центру,
ст.10
97 Товари, якi ввезенi в рамках Угоди мiж Україною i Сполученими Штатами Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07.05.92 р. 76 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї
Угода мiж Україною i Сполученими Штатами
Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво, ст.1
98 Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України та Комiсiєю Європейського Спiвтовариства з метою
реалiзацiї проектiв технiчної
допомоги в рамках програми
ТАСIS
77 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї
Угода мiж Урядом
України та Комiсiєю Європейського Спiвтовариства про Програму технiчної допомоги "Тасis"
99 Товари, що ввозяться в Україну на виконання програми технiчної допомоги, що надається Урядом Канади в межах Меморандуму про взаєморозумiння мiж Урядом
України та Урядом Канади стосовно канадської програми спiвробiтництва
78 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї
Меморандум про
взаєморозумiння
мiж Урядом України та Урядом
Канади стосовно
канадської програми спiвробiтництва, ст.1
100 Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну в межах Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Бiлорусь про вiльну торгiвлю 79 - сертифiкату походження
товару встановленого
зразка (СТ-1 );
- контракту, що засвiдчує виконання правила
прямої закупiвлi товару,
- товаро-транспортних
накладних, що засвiдчують виконання правила
прямого вiдвантаження
товару
Угода мiж Урядом
України та Урядом Республiки
Бєларусь про
вiльну торгiвлю
101 Обладнання, майно та матерiали, якi надаються та використовуються в рамках допомоги вiд Швейцарiї, в тому числi технологiчне обладнання, необхiдне для тестування та настроювання медичного обладнання,
що поставляється згiдно з Угодою мiж Урядом України та Урядом Швейцарської конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на проект  "Охорона здоров'я матерiв i
  дiтей (неонатологiя)"
80 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї
Угода мiж Урядом України
та Урядом
Швейцарської
конфедерацiї
про надання
безповоротної
фiнансової
допомоги на
проект "Охорона здоров'я
матерiв i
дiтей (неонатологiя)",
ст.5
102 Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина
або виконавця для реалiзацiї
проектiв, укладених в межах
Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
81 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї
Рамкова Угода мiж
Урядом України та
Урядом Федеративної Республiки
Нiмеччина про
консультування i
технiчне спiвробiтництво, ст.8
103 Обладнання, матерiали, що надaються Данiєю як технiчна допомога для провадження проектiв, розроблених у межах Угоди
мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в
енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля
82 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї
Угода мiж Урядом
України i Урядом
Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi,
яка враховує
аспекти захисту
довкiлля, ст.7
104 Обладнання, матерiали, роботи та послуги, якi фiнансуються Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку з коштiв Грантiв, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття" та iмпортуються в Україну в рамках Рамкової Угоди мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi 83 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї
Рамкова Угода
мiж Україною
та Європейським
Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно
дiяльностi Чорнобильського
фонду "Укриття"
в Українi,
розд.6
105 Товари, обладнання, послуги, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення Япо  нського центру в Українi 84 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї
Меморандум
про створення
Японського
центру в
Українi,
ст.III
106 Iмпортованi для власних потреб Представництва Органiзацiї Об'єднаних Нацiй в Українi предмети службового використання на пiдставi Угоди Мiж Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй та Урядом України про заснування   Представництва Органiзацiї
Об'єднаних Нацiй в Українi
85 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань
розвитку та європейської
iнтеграцiї
Угода Мiж
Органiзацiєю
Об'єднаних
Нацiй та Урядом
України про
заснування
Представництва
ООН в Українi,
ст.VI
107 Товари, обладнання, послуги, що закупленi з використанням коштiв з рахунку ядерної безпеки та iмпортуються в Україну
на виконання Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та
розвитку як розпорядником коштiв, наданих згiдно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською станцiєю
86 -належним чином засвiдченої довiдки Нацiонального
агентства України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї
Угода про грант
(Проект ядерної
безпеки Чорнобильської АЕС) мiж
Європейським банком реконструкцiї та розвитку як розпорядником коштiв,
наданих згiдно з
Грантом з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською станцiєю
108 Iншi мiжнароднi та мiжурядовi угоди 99 -письмового розпорядження
Держмитслужби
Мiжнароднi та
мiжурядовi
Угоди України
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.