Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 88 від 17.02.2000

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.96 р. N 167


Про затвердження Порядку роботи вiддiлу митних доходiв та платежiв митницi

     На виконання рiшень Колегiї Держмиткому України вiд 07.02.96р. "Про забезпечення належного контролю за сплатою митних платежiв та своєчасного їх перерахування до Державного бюджету" та з метою впорядкування роботи митних установ у процесi здiйснення митного оформлення

     НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Порядок роботи вiддiлу митних доходiв та платежiв митницi, типову технологiчну схему оформлення ВМД у вiддiлi митних доходiв та платежiв та типовi форми журналiв облiку та контролю справляння митних платежiв (додаток 1).

     2. Пiдпорядкувати вiддiл митних доходiв та платежiв митницi безпосередньо начальнику митницi.

     3. Призначати начальника вiддiлу митних доходiв та платежiв митницi на посаду та звiльняти з неї наказом начальника митницi за погодженням з територiальним митним управлiнням.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Держмиткому Яценко С. А.

Голова Комiтету Л. Деркач

 

Додаток N 1
до наказу Держмиткому України
вiд 23.04.96 р. N 167

ПОРЯДОК
РОБОТИ ВIДДIЛУ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ ТА ДОХОДIВ МИТНИЦЬ

     1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Цей Порядок визначає компетенцiю вiддiлу митних доходiв та платежiв митницi (далi "Вiддiл"), його функцiї i завдання при здiйсненнi митного оформлення товарiв та iнших предметiв (далi "Товари"), перелiк документiв, що зберiгаються у справах Вiддiлу, порядок ведення облiку, складання звiтностi та iншi питання роботи Вiддiлу.

     1.2. Забороняється покладати на спiвробiтникiв Вiддiлу виконання функцiй i завдань, не передбачених цим Порядком, за винятком випадкiв, обумовлених службовою необхiднiстю.

     При цьому керiвництво митницi зобов'язане найскорiше вжити заходи щодо повернення спiвробiтникiв Вiддiлу до виконання передбачених цим Порядком обов'язкiв.

     1.3. Основним завданням Вiддiлу є контроль за надходженням державних митних доходiв i справляння митних платежiв.

     1.4. Для виконання основного завдання до компетенцiї Вiддiлу вiднесено:

 • перевiрку правильностi визначення митної вартостi;

 • перевiрку правильностi застосування валютного курсу;

 • перевiрку правильностi нарахування та контроль за застосуванням пiльг по сплатi митних платежiв;

 • контроль за наданням вiдстрочень та розстрочень i своєчаснiстю сплати митних платежiв;

 • застосування санкцiй до порушникiв термiнiв сплати митних платежiв.

     1.5. До виключної компетенцiї Вiддiлу належить контроль за правильнiстю даних, вказаних у таких графах ВМД: 9, 12, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 28, 36, 42, 45, 47, 48.

     1.6. З метою подвiйного контролю Вiддiл може перевiряти також графи 31, 33, 37, 44.

     1.7. Для виконання покладених на них завдань спiвробiтники Вiддiлу можуть вимагати пред'явлення наступних документiв:

 • лiцензiй;

 • карток реєстрацiї контрактiв;

 • рахункiв-фактур (iнвойсiв);

 • сертифiкатiв походження;

 • коносаментiв, товарно-транспортних накладних;

 • платiжних документiв на перерахування сум митних платежiв та iнших податкiв;

 • векселiв, наданих у сплату митних платежiв;

 • гарантiйних зобов'язань на сплату митних платежiв;

 • зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), копiй договорiв (контрактiв);

 • iншi документи, що мiстять iнформацiю, яка необхiдна для здiйснення митного оформлення.

     1.8. Спiвробiтники Вiддiлу, як правило, повиннi обмежуватись мiнiмальною кiлькiстю документiв, яка забезпечує повноту iнформацiї, що необхiдна для виконання завдань Вiддiлу.

     Вимоги у наданнi копiї договору (контракту), за яким здiйснюється зовнiшньоекономiчна операцiя, доцiльнi лише у випадку, коли без їх надання виконання завдань Вiддiлу неможливе.

     1.9. У справах Вiддiлу залишаються такi документи:

 • копiї платiжних документiв на перерахування митних платежiв та iнших податкiв;

 • екземпляр ВМД (пiсля здiйснення митного оформлення у Вiддiлi);

 • документи, що пiдтверджують митну вартiсть;

 • оригiнал гарантiйного листа банку при наданнi вiдстрочення чи розстрочення сплати митних платежiв;

 • оригiнали сертифiкатiв походження товарiв;

 • копiї векселiв (письмових зобов'язань), взятих на облiк податковою iнспекцiєю;

 • iншi документи, що мiстять iнформацiю, яка необхiдна для здiйснення митного оформлення.

     1.10. Спiвробiтникам Вiддiлу забороняється передавати документи, що зберiгаються у справах вiддiлу (пункт 1.9.), чи їх копiї, а також iншу iнформацiю стосовно суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iнших органiзацiй, що стала їм вiдома у процесi митного оформлення, третiм особам або органiзацiям без письмового розпорядження начальника митницi.

     1.11. Вiддiл здiйснює покладенi на нього функцiї у взаємодiї з iншими пiдроздiлами митницi, керуючись рекомендованою примiрною технологiчною схемою (Додаток N 1 до Порядку).

     1.12. Посадовi особи митних постiв, якi здiйснюють контроль за справлянням державних митних доходiв по зонi дiяльностi поста знаходяться у пiдпорядкуваннi начальника митного поста. Начальник Вiддiлу координує та контролює оперативну дiяльнiсть таких працiвникiв щодо:

 • надання методологiчних роз'яснень, iнструкцiй, розпоряджень вiдносно їх оперативної дiяльностi;

 • методичного забезпечення учбових занять з основних напрямкiв роботи;

 • перiодичних перевiрок i контролю за роботою оперативного складу постiв стосовно виконання вимог законодавчих та нормативних актiв вiдповiдно до напрямкiв роботи.

     1.13. Спiвробiтники Вiддiлу та керiвництво митницi зобов'язанi вживати заходи щодо використання ПЕОМ, комп'ютерних мереж, електронного зв'язку у процесi митного оформлення, ведення облiку та складання звiтностi.

2. ПЕРЕВIРКА ПРАВИЛЬНОСТI ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТI

     2.1. Для перевiрки правильностi визначення митної вартостi до Вiддiлу надається рахунок-фактура (iнвойс), завiрений вiдповiдно до вимог чинного законодавства країни - експортера (наприклад, пiдписом або печаткою).

     По товарах, якi пiдпадають пiд режим квотування i лiцензування i по товарах, по яких запроваджено реєстрацiю контрактiв, та у iнших випадках - можливо надавати копiї дозволiв (лiцензiй, реєстрацiйних карток тощо).

     2.2. При визначеннi митної вартостi товарiв, що пiдпадають пiд режим квотування i лiцензування та по яких запроваджено реєстрацiю контрактiв, визначальною є цiна товару, що вказана у лiцензiї та у картцi реєстрацiї (облiку) контракту.

     У разi, коли контрактна цiна визначається за формулою, цiна, вказана в картцi реєстрацiї (облiку) контракту чи в лiцензiї, буде умовно-розрахунковою i може вiдрiзнятися вiд фактичної вартостi товару.

     2.3. Митна вартiсть iнших товарiв визначається на пiдставi цiни товару, що вказана у рахунку-фактурi.

     2.4. До митної вартостi, в залежностi вiд умов поставки, також включаються такi фактичнi витрати, якщо їх не включено до рахунку-фактури:

 • на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону;

 • комiсiйнi та брокерськi, тобто сума винагороди, що сплачена або пiдлягає сплатi посереднику у зовнiшньоекономiчнiй угодi;

 • плата за використання об'єктiв iнтелектуальної власностi, що повинна бути оплачена iмпортером (експортером), як умова ввезення (вивезення) товарiв.

     2.5. Для контролю за правильнiстю визначення митної вартостi спiвробiтники Вiддiлу можуть, при необхiдностi, вимагати надання документiв, що пiдтверджують достовiрнiсть поданої iнформацiї, зокрема, таких як:

 • копiї зовнiшньоторговельних угод, договорiв поставки, договорiв про спiльну дiяльнiсть;

 • копiї договорiв перевезення та страхування;

 • копiї договорiв доручення, комiсiї, агентських та брокерських угод тощо;

 • коносаменти, накладнi, iншi товаросупровiднi та товарнотранспортнi документи;

 • банкiвськi виписки та банкiвськi рахунки.

     2.6. При явнiй невiдповiдностi заявленої митної вартостi товарiв та iнших предметiв вартостi, що визначається вiдповiдно до положень статтi 16 Закону України "Про Єдиний митний тариф", або у разi неможливостi перевiрки її обчислення, якщо рахунок-фактура вiдсутнiй, а також, якщо при наявностi рахунку-фактури вiдсутнi iншi документи, що необхiднi для контролю за правильнiстю визначення митної вартостi (пункт 2.5.), або буде доведено, що заявленi в них вiдомостi не вiдповiдають дiйсностi, спiвробiтники Вiддiлу визначають митну вартiсть послiдовно, на основi цiн на iдентичнi або подiбнi товари, що дiють у провiдних країнах - експортерах зазначених товарiв та iнших предметiв, та надходять на тих же комерцiйних умовах.

     2.7. З метою правильного визначення митної вартостi iмпортних товарiв працiвники Вiддiлу можуть формувати базу даних цiнової iнформацiї iмпортних товарiв.

     2.8. У випадку, коли при експортi товару вiтчизняного виробництва виникають сумнiви щодо цiни товару, спiвробiтники Вiддiлу можуть вимагати довiдку про калькуляцiю витрат на виробництво товару за пiдписом керiвника та головного бухгалтера пiдприємства, завiрену гербовою печаткою пiдприємства, або вимагати проведення цiнової експертизи контракту уповноваженими на те органами.

3. ПЕРЕВIРКА ПРАВИЛЬНОСТI ЗАСТОСУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ

     3.1. Спiвробiтники Вiддiлу контролюють правильнiсть застосування:

 • курсу iноземної валюти до нацiональної валюти України при визначеннi митної вартостi;

 • курсу долару США до нацiональної валюти України при нарахуваннi митних зборiв за фiксованими ставками.

     3.2. При визначеннi митної вартостi та суми митних зборiв, якi нараховуються за фiксованими ставками, застосовуються офiцiйнi курси iноземних валют, що визначаються Нацiональним банком України та дiють на день подання вантажної митної декларацiї до митного оформлення.

     3.3. День подання вантажної митної декларацiї до митного оформлення фiксується посадовою особою митного органу, що її прийняла, шляхом проставлення вiдмiток на бланку митної декларацiї, проставлення штампу "Пiд митним контролем" i вiдповiдними записами у справах митницi. Митна декларацiя приймається митним органом пiсля того як буде встановлено, що в нiй мiстяться всi необхiднi вiдомостi i до неї додано всi необхiднi документи.

     3.4. Спiвробiтники Вiддiлу та керiвництво митницi зобов'язанi вживати заходи щодо встановлення систем контролю за застосуванням валютних курсiв з використанням електронного зв'язку з банкiвськими установами.

4. ПЕРЕВIРКА ПРАВИЛЬНОСТI НАРАХУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПIЛЬГ ПО СПЛАТI МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ

     4.1. Спiвробiтники Вiддiлу перевiряють правильнiсть нарахування та застосування пiльг по сплатi митних зборiв, мита, акцизного збору та податку на добавлену вартiсть вiдповiдно до чинного законодавства та нормативних документiв ДМКУ.

     4.2. На виконання статтi 73 Митного кодексу України спiвробiтники Вiддiлу, у порядку визначеному Держмиткомом України, контролюють використання суб'єктами ЗЕД товарiв та iнших предметiв, на якi встановлено митнi пiльги виключно з тiєю метою, у зв'язку з якою було встановлено такi пiльги.

     4.3. При виявленнi порушень матерiали передаються у вiддiл боротьби з контрабандою та порушенням митних правил.

     5. КОНТРОЛЬ ЗА НАДАННЯМ ВIДСТРОЧЕНЬ I РОЗСТРОЧЕНЬ ТА ПЕРЕВIРКА СВОЄЧАСНОСТI СПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ

     5.1. На виконання статтi 79 Митного Кодексу України начальник митницi може надати суб'єкту ЗЕД вiдстрочення або розстрочення сплати митних платежiв, при умовi наявностi гарантiї банку.

     5.2. Спiвробiтники Вiддiлу контролюють надання вiдстрочень i розстрочень та своєчаснiсть i повноту сплати митних зборiв та мита вiдповiдно до нормативних документiв ДМКУ.

     5.3. З метою контролю за наданими вiдстроченнями та розстроченнями сплати митних платежiв у вiддiлi ведеться Журнал облiку наданих суб'єктам ЗЕД вiдстрочень та розстрочень сплати митних платежiв (додаток N 2 до Порядку).

     5.4. З метою облiку векселiв, наданих у сплату митних платежiв у Вiддiлi ведеться Журнал реєстрацiї векселiв (додаток N 3 до Порядку).

     5.5. Вiдповiдно до наказу Держмиткому України вiд 12 вересня 1995 р. N 442 митне оформлення товарiв та iнших предметiв у Вiддiлi здiйснюється лише пiсля надходження митних платежiв, якi пiдлягають сплатi, на депозитний рахунок митницi.

     5.6. З метою контролю своєчасностi та повноти надходжень сум митних зборiв та мита на рахунок митницi спiвробiтники Вiддiлу перевiряють банкiвськi виписки з рахунку митницi у наступному порядку:

     5.6.1. Банкiвськi виписки з рахунку митницi подаються бухгалтерiєю митницi для здiйснення контролю до Вiддiлу у найбiльш стислi узгодженi строки, але не пiзнiше дня наступного за днем надходження виписки до бухгалтерiї.

     5.6.2. У Вiддiлi iнформацiя про надходження на рахунок митницi сум митних зборiв та мита переноситься з банкiвських виписок до Журналу облiку надходжень коштiв по ВМД на пiдставi виписок банку (додаток N 4 до Порядку), пiсля чого банкiвськi виписки повертаються у бухгалтерiю.

     5.6.3. У разi сплати митних зборiв та мита готiвкою до каси митницi, iнформацiя про надходження коштiв, не пiзнiше дня, наступного за днем сплати, вноситься спiвробiтниками Вiддiлу до Журналу облiку надходжень коштiв по ВМД до каси митницi (додаток N 5 до Порядку).

     5.7. Пункт 5.6. пiдлягає застосуванню митницями, якi не використовують комп'ютернi мережi в процесi митного оформлення.

6. ВЕДЕННЯ ОБЛIКУ ТА СКЛАДАННЯ ЗВIТIВ

     6.1. У Вiддiлi ведеться облiк нарахувань митних зборiв та мита по ВМД, наданих вiдстрочень та розстрочень по оплатi митних платежiв, застосування пiльг по сплатi митних платежiв, руху грошових коштiв тощо.

     6.2. З метою контролю справляння митних платежiв спiвробiтники Вiддiлу ведуть:

 • журнали реєстрацiї платежiв по вантажнiй митнiй декларацiї (додаток N 6 до Порядку);

 • особистi рахунки пiдприємств (додаток N 7 до Порядку);

 • подекаднi оборотнi листи по оперативним пiдроздiлам (додаток N 8 до Порядку);

 • журнал облiку руху грошових коштiв (додаток N 9 до Порядку);

 • iншi журнали.

     6.3. Для забезпечення повного та своєчасного перерахування коштiв до Держмиткому України спiвробiтники Вiддiлу подекадно надають до вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi митницi данi по всiм видам платежiв, що нараховуються по ВМД та пiдлягають перерахуванню.

     6.4. На пiдставi даних облiку у Вiддiлi складається щомiсячний звiт за встановленою формою N 2, який надається до Вiддiлу митно-тарифного регулювання ТМУ не пiзнiше 5-го числа мiсяця, наступного за звiтним.

     6.5. Форми облiку та звiтностi ведуться та складаються за допомогою ПЕОМ та надаються i зберiгаються у твердих та електронних копiях.

Додаток N 1
до Порядку роботи вiддiлу
митних доходiв та платежiв

ПРИМIРНА ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
ОФОРМЛЕННЯ ВМД У ВIДДIЛI МИТНИХ ДОХОДIВ ТА ПЛАТЕЖIВ

     З вантажного вiддiлу ВМД надходить у вiддiл митних доходiв та платежiв з штампом "Пiд митним контролем".

     1. Проводиться перевiрка заборгованостi суб'єкта ЗЕД (митного брокера) по сплатi митних платежiв та податкiв.

     2. Перевiряється правильнiсть визначення митної вартостi.

     3. Здiйснюється контроль цiни товарiв та iнших предметiв.

     4. Перевiряється правильнiсть нарахування митних зборiв, мита, податкiв та iнших платежiв згiдно з чинним законодавством.

     5. Перевiряються пiдстави для надання преференцiй та пiльг i правильнiсть їх застосування.

     6. Перевiряються банкiвськi реквiзити учасника ЗЕД, митного брокера (декларанта) у всiх представлених документах та ВМД.

     7. Перевiряються пiдстави для надання вiдстрочення платежiв.

     8. Перевiряються реквiзити платiжних доручень, по яких проводилось перерахування коштiв на сплату митних платежiв та податкiв.

     9. Проводиться списання коштiв з наданих платiжних доручень.

     10. Проводиться перевiрка на наявнiсть ознак ПМП або КБ.

     11. Проставляється вiдмiтка iнспектора, який проводив перевiрку.

Додаток N 2
до Порядку роботи вiддiлiв
митних доходiв та платежiв

ЖУРНАЛ ОБЛIКУ НАДАНИХ СУБ'ЄКТАМ ЗКД ВIДСТРОЧЕНЬ
ТА РОЗСТРОЧЕНЬ СПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТНИКIВ

Дата
надання
пiльги
Вiдомостi
    про
пiдприємство
якому надано
 пiльги

 N
ВМД

Код
виду
платежу
Сума
наданої
вiдстрочки
Термiн
надання
вiдстрочки
Пiдстава надання
пiльги

Прiзвище
iнспектора, який
здiйснює
контроль

Вiдмiтка
  про
закриття
 пiльги

                 ПЕНЯ

Кiлькiсть
днiв
Нарахована до
сплати
сума
    СПЛАЧЕНО
 N
п/д
Дата Сума


Дата
 N
п/д
Сума
Назва  Код
 ЗКПО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16


 
 
 

Додаток N 3
до Порядку роботи вiддiлiв
митних доходiв та платежiв

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦIЇ ВЕКСЕЛIВ

*******************************************************************************
 N * N * N  *Назва пiдприємства*Дата   * Нарахованi платежi *Вiдмiтка про
п/п*ВМД*векселя*  код ЗКПО   *облiку в **********************погашення
  *  *    *         *податковiй* Мито * ПДВ * Акциз *чи сплату
  *  *    *         *iнспекцiї *   *   *    *векселя
*******************************************************************************
 1 * 2 *  3  *    4     *  5   * 6  * 7 *  8  *   9
*******************************************************************************
 

 
 
 

Додаток N 4
до Порядку роботи вiддiлiв
митних доходiв та платежiв

ЖУРНАЛ ОБЛIКУ НАДХОДЖЕНЬ КОШТIВ ПО ВМД
НА ПIДСТАВI ВИПИСОК БАНКУ

 
**********************************************************************************************
Назва органiзацiї*Розрахунковий*N платi-*Дата*Сума сплачених коштiв по видам платежiв*Примiтки
  платника   *  рахунок *жного до*  *****************************************
  код ЗКПО   *       *ручення *  *20 * 21*01* 03*10 *11 *12*13 *14*15 *17*
**********************************************************************************************
    1     *   2    *  3  * 4 * 5 * 6 *7 * 8 * 9 *10 *11* 12*13* 14*15*  16
**********************************************************************************************
 

 
 
 

Додаток N 5
до Порядку роботи вiддiлiв
митних доходiв та платежiв

ЖУРНАЛ ОБЛIКУ НАДХОДЖЕННЯ КОШТIВ ПО ВМД
ДО КАСИ МИТНИЦI

***********************************************************************************
Назва органiзацiї*N прибутко-*Дата*Сума сплачених коштiв по видам платежiв*Примiтки
  платника   *вого касо- *  *****************************************
  код ЗКПО   *вого ордеру*  *20 * 21*01* 03*10 *11 *12*13 *14*15 *17*
***********************************************************************************
    1     *   2   * 3 * 4 * 5 *6 * 7 * 8 * 9 *10* 11*12* 13*14*  15
***********************************************************************************
 

 
 
 

Додаток N 6
до Порядку роботи вiддiлiв
митних доходiв та платежiв

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦIЇ ПЛАТЕЖIВ ПО ВАНТАЖНIЙ МИТНIЙ ДЕКЛАРАЦIЇ

*********************************************************************************************************
N * N *Назва пiдприємства*    МИТО     *   МИТНI ЗБОРИ   *   ПДВ    *  АКЦИЗ
п/п*ВМД *  код ЗКПО   ******************************************************************************
  *дата*         *код *N пла-*Дата*Сума*код *N пла-*Дата*Сума*N пла-*Дата*Сума*N пла-*Дата*Сума
  *  *         *виду*тiжно-*  *  *виду*тiжно-*  *  *тiжно-*  *  *тiжно-*  *
  *  *         *пла-*го до-*  *  *пла-*го до-*  *  *го до-*  *  *го до-*  *
  *  *         *тежу*руче- *  *  *тежу*руче- *  *  *руче- *  *  *руче- *  *
  *  *         *  *ння  *  *  *  *ння  *  *  *ння  *  *  *ння  *  *
*********************************************************************************************************
 1 * 2 *    3     * 4 * 5  * 6 * 7 * 8 *  9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17
*********************************************************************************************************
 

 
 
 

Додаток N 7
до Порядку роботи вiддiлiв
митних доходiв та платежiв

ОСОБИСТI РАХУНКИ ПIДПРИЄМСТВ
(картки/журнали)

    ***********************************************
      Код  * НАРАХОВАНО *  СПЛАЧЕНО  *ЗАЛИШОК
     виду  **************************************
     платежу *Вид* N *Сума*N платiж-*Сума* Сума
         *ВМД*ВМД*  *ного до- *  *
         *  *  *  *ручення *  *
    ***********************************************
      1   * 2 * 3 * 4 *  5  * 6 *  7
    ***********************************************
 

 
 
 

Додаток N 8
до Порядку роботи вiддiлiв
митних доходiв та платежiв

ПОДЕКАДНI ОБОРОТНI ЛИСТИ ПО ОПЕРАТИВНИМ ПIДРОЗДIЛАМ

****************************************************************************************
    МIСЯЦЬ* Кiлькiсть *         Сума, що пiдлягає сплатi
       *  ВМД   *********************************************************************
       ************** Мито*   Митнi збори          *РАЗОМ   * ПДВ * АКЦИЗ
НАЗВА    *екс- *iмпорт********************************************* на   *   *
ПIДРОЗДIЛУ  *порт *   *20*21*01*03*10 *11 *12*13 *14*15 *17*Всього*депозитний*   *
       *   *   * * * * *  *  * *  * *  * *   * рахунок *   *
       *   *   * * * * *  *  * *  * *  * *   * митницi *   *
***********************************************************************************************
  1    * 2 *  3 *4 * 5* 6*7 * 8 * 9 *10*11 *12*13 *14* 15 *  16   * 17 * 18
***********************************************************************************************
 

 
 
 

Додаток N 9
до Порядку роботи вiддiлiв
митних доходiв та платежiв

ЖУРНАЛ ОБЛIКУ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТIВ

*****************************************************************************
N *Дата*Платник * Код  * Сума *Сума змiни або* ПОВЕРНЕННЯ  *N та дата
п/п*  *код ЗКПО* виду *платежу*повернення  *****************листа
  *  *    *платежу*    *платежу    *N платiж-* дата*пiдприємства
  *  *    *    *    *       *ного до- *   *
  *  *    *    *    *       *ручення *   *
******************************************************************************
1 * 2 *  3  *  4  *  5  *   6    *  7  * 8 *   9
******************************************************************************
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.