МИТНИЙ БРОКЕР, МИТНИЙ СКЛАД

     Митний брокер - це пiдприємство, що надає послуги з декларування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi перемiщуються через митний кордон України (див. статтю 416 Митного кодексу України).
     З метою провадження митної брокерської дiяльностi пiдприємства повиннi отримати Дозвiл, що надається Державною фiскальною службою України (ДФС) та Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби України (Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби) вiдповiдно до поданої заяви про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської дiяльностi. Пiдприємство, якому надано Дозвiл, включається до реєстру митних брокерiв. Протягом трьох робочих днiв з дня прийняття рiшення про надання Дозволу Витяг з реєстру митних брокерiв надається пiдприємству. Порядок подання та розгляду заяв i надання дозволу на провадження митної брокерської дiяльностi та контролю за нею затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 04.08.2015 N 693.
     Вiдповiдно до статтi 417 Митного кодексу України взаємовiдносини митного брокера з особою, яку вiн представляє, визначаються вiдповiдним договором.
     Митний брокер провадить митну брокерську дiяльнiсть у будь-якому органi доходiв i зборiв України. За вчинення правопорушень, пов'язаних з провадженням митної брокерської дiяльностi, митний брокер несе вiдповiдальнiсть, встановлену Митним кодексом України та iншими законами України.
     Агент з митного оформлення має право виконувати свої функцiї з пред'явлення органу доходiв i зборiв товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, а також документiв, потрiбних для їх митного контролю та митного оформлення, у будь-якому органi доходiв i зборiв України (див. статтю 418 Митного кодексу України).
     Агент з митного оформлення - це фiзична особа - резидент, що перебуває в трудових вiдносинах з митним брокером i безпосередньо виконує в iнтересах особи, яку представляє митний брокер, дiї, пов'язанi з пред'явленням органу доходiв i зборiв товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, а також документiв, потрiбних для здiйснення їх митного контролю та митного оформлення.

     Митний склад - це вiдповiдним чином облаштованi складське примiщення, резервуар, холодильна чи морозильна камера, критий чи вiдкритий майданчик, призначенi для зберiгання товарiв пiд митним контролем (див. статтю 424 Митного кодексу України).
     Митний склад може бути закритого або вiдкритого типу.
     Згiдно зi статтею 404 Митного кодексу України до видiв дiяльностi, контроль за провадженням яких здiйснюється органами доходiв i зборiв, належить, зокрема, вiдкриття та експлуатацiя митного складу.
     Дозволи на вiдкриття та експлуатацiю митних складiв надаються митницями, в зонах дiяльностi яких розташованi вiдповiднi територiї, примiщення, резервуари, холодильнi чи морозильнi камери, критi чи вiдкритi майданчики, якi можуть використовуватися при провадженнi цього виду дiяльностi, в порядку, визначеному Митним кодексом України, з обов'язковим подальшим повiдомленням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику (див. статтю 406 Митного кодексу України).
     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, веде реєстр пiдприємств, якi вiдкривають та експлуатують митнi склади, та забезпечує його оприлюднення (див. статтю 415 Митного кодексу України). Витяг з вiдповiдного реєстру видається пiдприємству протягом трьох робочих днiв з дня прийняття рiшення про надання дозволу (див. статтю 409 Митного кодексу України). Дозволи на вiдкриття та експлуатацiю митних складiв надаються та переоформлюються безоплатно (див. статтю 414 Митного кодексу України).
     Вiдповiдно до статтi 411 Митного кодексу України дозволи на вiдкриття та експлуатацiю митних складiв дiють безстроково. Дозволи можуть бути анульованi або їх дiя може зупинятися на строк до 30 днiв органами, уповноваженими надавати цi дозволи (див. статтю 412 Митного кодексу України).

     На митному складi можуть розмiщуватися товари (стаття 426 Митного кодексу України):
     1) помiщенi у митний режим митного складу (у тому числi консолiдованi вантажi);
     2) помiщенi у митнi режими транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митнiй територiї, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної територiї (без змiни цих митних режимiв на митний режим митного складу);
     3) призначенi для тимчасового зберiгання пiд митним контролем (на умовах, встановлених Митним кодексом України для складiв тимчасового зберiгання).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.