IМПОРТ

     Основнi документи, що регламентують:

     Роздiл IX Митного кодексу України;

     Закон України вiд 06.07.2005 N 2739-IV "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та проведення першої державної реєстрацiї транспортних засобiв";

     Транспортнi засоби, що були зареєстрованi у вiдповiдних органах iноземних держав та ввозяться в Україну для постiйного користування, мають бути знятi з облiку у вiдповiдному органi iноземної держави.

     У Законi України вiд 06.07.2005 N 2739-IV зазначено, що митне оформлення з метою вiльного обiгу та першу державну реєстрацiю в Українi ввезених транспортних засобiв нових i таких, що були в користуваннi, або виготовлених в Українi здiйснюють за умови їх вiдповiдностi екологiчним нормам не нижче рiвня "ЄВРО-2" згiдно з технiчними регламентами та нацiональними стандартами (щонайменше за умови вiдповiдностi вимогам рiвня "В" ДСТУ UN/ECE R 49-02А,В:2002 або "B","C","D" ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002.

     Документом, що засвiдчує вiдповiднiсть транспортних засобiв вимогам технiчних регламентiв та нацiональних стандартiв, є сертифiкат або iнший документ про пiдтвердження вiдповiдностi, виданий згiдно iз законодавством України, що вказує, якому саме рiвню екологiчних норм вiдповiдає за конструкцiєю транспортний засiб ("ЄВРО-2" - "ЄВРО-6" або iншому рiвню). Позначення рiвня екологiчних норм, якому вiдповiдає транспортний засiб, має бути внесено до свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу.

     Мiсця здiйснення митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, визначаються вiдповiдно до роздiлу XII Митного кодексу України.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.