Документ скасований: Постанова КМУ № 617 від 11.05.2006

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 30 липня 1996 р. N 853


Про затвердження Порядку здiйснення iноземними суб'єктами господарської дiяльностi операцiй з продукцiєю українського походження на територiї України без вивезення її з митної територiї України

Iз змiнами, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 серпня 1998 року N 1336,


     З метою забезпечення рiвних умов господарювання для українських та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi та виконання зобов'язань України перед iноземними державами i мiжнародними органiзацiями щодо запобiгання подвiйному оподаткуванню, ухиленню вiд оподаткування та запобiгання демпiнгу Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити Порядок здiйснення iноземними суб'єктами господарської дiяльностi операцiй з продукцiєю українського походження на територiї України без вивезення її з митної територiї України (додається).

     2. Мiнiстерству фiнансiв та Головнiй державнiй податковiй iнспекцiї:

     у двотижневий термiн установити порядок видачi довiдок, зазначених у пунктi 5 Порядку, затвердженого цiєю постановою, та зарахування продукцiї українського походження, що не вивозилася з України, як надходжень за iмпортною частиною договорiв українських суб'єктiв господарської дiяльностi;

     у двотижневий термiн затвердити порядок бухгалтерського облiку операцiй iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi з продукцiєю українського походження на територiї України без її вивезення з митної територiї України;

     у мiсячний термiн затвердити порядок оподаткування операцiй iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi з продукцiєю українського походження на територiї України без її вивезення з митної територiї України згiдно з податковим законодавством України;

     привести свої нормативнi акти у вiдповiднiсть iз цiєю постановою.

     3. Державному митному комiтетовi в двотижневий термiн затвердити порядок митного оформлення вивезення продукцiї, зазначеної в пунктi 5 Порядку, затвердженого цiєю постановою, за межi митної територiї України.

     4. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування в газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України П. ЛАЗАРЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 липня 1996 р. N 853

ПОРЯДОК
здiйснення iноземними суб'єктами господарської дiяльностi операцiй з продукцiєю українського походження на територiї України без вивезення її з митної територiї України

     1. У цьому Порядку пiд термiном "iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi" розумiються суб'єкти господарської дiяльностi, що мають постiйне мiсцезнаходження або постiйне мiсце проживання за межами України, створенi та/або дiють вiдповiдно до законодавства iноземної держави, зокрема юридичнi особи, суб'єкти господарської дiяльностi, що не мають статусу юридичної особи, об'єднання суб'єктiв господарської дiяльностi, iноземнi громадяни та особи без громадянства, якi провадять господарську дiяльнiсть, а також громадяни України, що мають постiйне мiсце проживання за межами України i провадять господарську дiяльнiсть.

     2. До господарських операцiй з продукцiєю українського походження на територiї України без вивезення її з митної територiї, якi здiйснюються iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, застосовується законодавство України, яке регулює провадження господарської дiяльностi на територiї України, якщо мiжнародними договорами України не передбачено iнше.

     3. Операцiї з продукцiєю українського походження, яка була отримана у власнiсть iноземного суб'єкта господарської дiяльностi на територiї України i не вивозиться з митної територiї України, а продається, обмiнюється або передається iншим особам, вважаються пiдприємницькою дiяльнiстю на територiї України i оподатковуються згiдно iз законодавством України.

     Дiя цього пункту не поширюється на операцiї, здiйснення яких регулюється Законом України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах".

     4. Iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi можуть здiйснювати операцiї, зазначенi в абзацi першому пункту 3 цього Порядку, лише за умови наявностi в Українi належним чином зареєстрованого представництва.

     5. У разi якщо iноземний суб'єкт господарської дiяльностi закуповує (отримує пiд час реалiзацiї товарообмiнних (бартерних) договорiв) продукцiю українського походження в українських або iнших iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi i здiйснює з цiєю продукцiєю подальшi господарськi операцiї на територiї України без її вивезення, в результатi яких одержує iншу продукцiю українського походження, для митного оформлення зазначеної продукцiї пiд час її вивезення з України вiн зобов'язаний надати митним органам довiдку державної податкової адмiнiстрацiї (iнспекцiї), яка пiдтверджує оплату продукцiї, що використовувалася пiд час здiйснення кожної операцiї на територiї України, та дотримання пiд час здiйснення цих операцiй законодавства України.

(абзац 1 пункту 5 змiнено згiдно з постановою КМ N 1336 вiд 25.08.98 р.)

     Зазначенi довiдки видаються лише уповноваженим працiвникам представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, якi зареєстрованi в Українi в установленому законом порядку, i є однiєю з пiдстав для митного оформлення зазначеної вище продукцiї.

     У разi якщо оплата операцiй, зазначених в абзацi першому цього пункту, провадилася iноземним суб'єктом господарської дiяльностi на товарообмiннiй (бартернiй) основi продукцiєю українського походження, пiдтвердженням такої оплати є вiдповiднi господарськi договори (контракти), акти приймання-здавання до них та сертифiкати походження зазначеної продукцiї.

     6. Здiйснення операцiй, зазначених у пунктi 5 цього Порядку, за товарообмiнними (бартерними) договорами дозволяється лише за умови попередньої поставки товарiв iноземним суб'єктом господарської дiяльностi.

     7. Пiд час реалiзацiї договорiв (у тому числi бартерних) мiж iноземними та українськими суб'єктами господарської дiяльностi митнi органи та державнi податковi адмiнiстрацiї (iнспекцiї) зараховують українському суб'єкту господарської дiяльностi отриману ним вiд iноземного суб'єкта господарської дiяльностi продукцiю українського походження, яка не вивозилася з територiї України, як надходження за iмпортною частиною договору на пiдставi довiдки, зазначеної в пунктi 5 цього Порядку, i сертифiката походження зазначеної продукцiї та вiдповiдних актiв приймання-здавання.

(пункт 7 змiнено згiдно з постановою КМ N 1336 вiд 25.08.98 р.)

     8. Продукцiя українського походження, яка вироблена на територiї України з давальницької сировини iноземного суб'єкта господарської дiяльностi i є його власнiстю, може використовуватись як давальницька сировина для подальшої переробки на територiї України за умови визначення цiєї операцiї такою, що належить до операцiй з давальницькою сировиною, Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.