Наказ Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України,
Мiнiстерства економiки України та
Фонду державного майна України

вiд 31 грудня 1998 року N 873/172/2453


Про затвердження Порядку продажу на аукцiонах майна, що перейшло у власнiсть держави

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 сiчня 1999 р. за N 28/3321

     Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340 "Про Порядок облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним" НАКАЗУЄМО:

     1. Затвердити Порядок продажу на аукцiонах майна, що перейшло у власнiсть держави (додається).

     2. Головному управлiнню з питань внутрiшньої торгiвлi та громадського харчування (Родiонов Ю. Ф.) та Управлiнню правового забезпечення (Сервинський А. Ю.) Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України зареєструвати цей наказ в Мiнiстерствi юстицiї України.

     3. Управлiнню справами Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України (Дробний В. В.) забезпечити публiкацiю цього наказу в газетi "Урядовий кур'єр".

Мiнiстр зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України С. Г. Осика
Мiнiстр економiки України В. В. Роговий
В. о. Голови Фонду державного майна України В. В. Васильєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, Мiнiстерства економiки України та Фонду державного майна України
вiд 31 грудня 1998 р. N 873/172/2453
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 сiчня 1999 р. за N 28/3321

ПОРЯДОК
продажу на аукцiонах майна, що перейшло у власнiсть держави

Загальнi положення

     1. Цей Порядок регламентує основнi вимоги щодо органiзацiї та проведення аукцiонiв, створення належних умов для приймання, зберiгання, демонстрацiї i продажу на аукцiонах майна, що перейшло у власнiсть держави (далi - майно), а також визначає порядок розрахункiв за придбане на аукцiонах майно.

     2. У цьому Порядку вживаються термiни у такому значеннi:

     Аукцiон - продаж майна, за яким його власником стає покупець, який у ходi торгiв запропонував за нього максимальну цiну.

     Лiцитатор - ведучий аукцiону. Лiцитатор повинен знати порядок i володiти технiкою проведення торгiв.

     Аукцiонне майно - майно, яке пропонують для продажу на аукцiонах.

     Лот - одиниця майна, що виставляється для продажу на аукцiонi, або партiя аукцiонного майна, що пропонується для продажу як одне цiле.

     Кожному лоту надається свiй номер, який вказується в iнформацiйнiй картцi i оголошується лiцитатором пiд час проведення аукцiону.

     Органiзатор аукцiону - суб'єкт господарювання, незалежно вiд форм власностi, з яким укладена угода на реалiзацiю майна органом, що здiйснив вилучення майна або зберiгає його, в межах повноважень, встановлених законодавством.

     Цiна аукцiонного майна - цiна, яка дорiвнює цiнi, зазначенiй в актi опису, оцiнки та передачi майна комiсiї, яка утворена органом, що здiйснив вилучення майна або зберiгає його.

     Стартова цiна лота - цiна, яка формується виходячи з цiни аукцiонного майна з урахуванням витрат на пiдготовку та проведення аукцiону.

     Продажна цiна лота - фактична цiна реалiзацiї лота на аукцiонi.

     Крок аукцiону - мiнiмальна надбавка, на яку в ходi торгiв здiйснюється пiдвищення стартової та кожної наступної цiни оголошеного лiцитатором лота. Його розмiр встановлює органiзатор аукцiону на кожний лот, але не менш як на 10 вiдсоткiв вищий за попередню цiну.

     3. На аукцiонах реалiзується майно, зазначене у пiдпунктах 1 та 6 пункту 9 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340.

     Перелiк майна, яке передається для реалiзацiї на аукцiонi, визначається комiсiєю, що утворюється вiдповiдно до пункту 7 вищезазначеного Порядку.

     Окреме iндивiдуально визначене майно, а саме - будiвлi, споруди, примiщення, реалiзується на аукцiонах вiдповiдно до положень Закону України "Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)".

     4. Органiзатор аукцiону повинен мати власне або орендоване примiщення з вiдповiдними умовами для зберiгання, передпродажної пiдготовки i демонстрацiї майна, яке вiдповiдає торговельнотехнологiчним, санiтарно-гiгiєнiчним i протипожежним нормам, а також примiщення для проведення аукцiону.

Пiдготовка до проведення аукцiону

     5. Орган, що вилучив майно або зберiгає його, укладає з органiзатором аукцiону угоду, якою доручає реалiзацiю цього майна органiзатору аукцiону за визначену комiсiйну винагороду. Розмiр комiсiйної винагороди визначається за погодженням сторiн, але вiн не повинен перевищувати 20 вiдсоткiв суми коштiв, одержаних вiд реалiзацiї майна.

     Угодою також обумовлюється плата органiзатору аукцiону за зберiгання (на випадок, якщо воно не було продане в ходi двох аукцiонiв) майна.

     6. Приймання аукцiонного майна здiйснюється матерiально вiдповiдальною особою органiзатора аукцiону в установленому порядку вiдповiдно до акта опису, оцiнки та передачi майна, що складений комiсiєю, утвореною органом, який здiйснив вилучення майна або зберiгає його, та за наявностi передбачених законодавством супровiдних документiв.

     7. Прийманню для продажу на аукцiонi пiдлягають товари (новi стандартнi, нестандартнi та тi, що були у вжитку), якi пройшли державну санiтарно-гiгiєнiчну та технiчну експертизу i супроводжуються вiдповiдним висновком.

     8. Для органiзацiї i проведення аукцiону створюється аукцiонна комiсiя пiд головуванням представника органiзатора аукцiону. До її складу мають увiйти представники органу, що здiйснив вилучення майна або зберiгає його, а також фахiвцi органiзатора аукцiону вiдповiдно до їх функцiональних обов'язкiв.

     9. На майно, що прийняте для продажу, аукцiонна комiсiя встановлює стартовi цiни, складає протокол приймання аукцiонного майна (додаток 1), а на його пiдставi - iнформацiйну картку на кожний лот (додаток 2).

     Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть майна характеристицi, зазначенiй в iнформацiйнiй картцi, несе органiзатор аукцiону згiдно iз законодавством.

     10. Органiзатор аукцiону визначає дату i час проведення аукцiону. Термiн пiдготовки до аукцiону не повинен перевищувати двох мiсяцiв з дати приймання майна органiзатором аукцiону.

     11. Органiзатор аукцiону не пiзнiше як за 30 днiв до дня проведення аукцiону публiчно оголошує через рекламнi повiдомлення на телебаченнi, по радiо, у пресi перелiк майна, що виставляється на аукцiон для продажу, стартовi цiни, кiнцевий термiн реєстрацiї для участi в аукцiонi, дату, час та мiсце ознайомлення з майном та проведення аукцiону, а також адресу, номери телефонiв та час роботи аукцiонної комiсiї, iншу iнформацiю.

     12. З моменту iнформацiйного повiдомлення про проведення аукцiону органiзатор аукцiону дає можливiсть попередньо ознайомитися з аукцiонним майном всiм фiзичним i юридичним особам, якi бажають брати участь в аукцiонi.

     Аукцiонне майно з iнформацiйними картками виставляється у спецiально вiдведеному для цього примiщеннi для демонстрацiї покупцям.

     13. Покупець (фiзична або юридична особа), який виявив бажання прийняти участь в аукцiонi, повинен сплатити реєстрацiйний внесок, розмiр якого визначається органiзатором аукцiону, але не може перевищувати одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.

     14. Для участi в аукцiонi покупець подає органiзатору аукцiону:

     заяву на участь в аукцiонi (додаток 3);

     документ, що посвiдчує фiзичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;

     квитанцiю про сплату реєстрацiйного внеску.

     15. Вiдомостi про учасникiв аукцiону заносяться до книги реєстрацiї та повиннi мiстити:

     порядковий номер (вiдповiдно до реєстрацiї);

     прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи або представника юридичної особи (найменування юридичної особи).

     Пiд час проведення реєстрацiї учасники аукцiону отримують виготовленi друкарським способом вхiднi квитки (iз зазначенням на зворотному боцi умов проведення аукцiону) та картки з аукцiонними номерами (вiдповiдно до реєстрацiї), пiд якими вони беруть участь у торгах.

     Приймання заяв на участь в аукцiонi закiнчується за три днi до початку його проведення.

     Вiдомостi про учасникiв аукцiону, їх кiлькiсть i пропозицiї не пiдлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.

Порядок проведення аукцiону

     16. Аукцiон розпочинається з оголошення лiцитатором порядку його проведення.

     17. По кожному лоту, що виставляється на аукцiон, лiцитатор оголошує номер, вказаний в iнформацiйнiй картцi, назву, коротку характеристику майна, стартову цiну i крок аукцiону.

     Лот виставляється на торги за наявностi не менш як двох покупцiв.

     18. Якщо протягом трьох хвилин пiсля триразового оголошення стартової цiни учасники не виявляють бажання придбати запропонований лiцитатором лот, то об'єкт продажу знiмається з торгiв i аукцiон за даним лотом не проводиться.

     19. У ходi торгiв учасники аукцiону повiдомляють про готовнiсть придбати заявлений лот за оголошену лiцитатором цiну, пiднiмаючи квиток учасника з номером, повернутим до лiцитатора, або одночасно пiднiмають квиток з номером i пропонують свою цiну. Запропонована учасником аукцiону цiна має бути бiльшою вiд цiни, оголошеної лiцитатором.

     20. Якщо цiна, запропонована учасником аукцiону, який першим пiдняв квиток з номером, є бiльшою за цiну, запропоновану лiцитатором, лiцитатор називає номер учасника i запропоновану ним цiну.

     21. Мовчання учасника аукцiону, який першим пiдняв квиток з номером, приймається лiцитатором як згода учасника з оголошеною цiною. Пiсля цього лiцитатор оголошує наступну цiну вiдповiдно до кроку аукцiону.

     22. Торги за даним лотом закiнчуються тодi, коли пiсля триразового повторення чергової цiни тiльки один з учасникiв аукцiону, тримаючи квиток з номером, дає згоду на його придбання.

     23. Пiсля закiнчення торгiв за даним лотом лiцитатор оголошує про продаж лота, називає продажну цiну i аукцiонний номер переможця.

     24. Учасникам аукцiону i присутнiм особам забороняється розмовляти в залi проведення аукцiону, пересуватися залою, вести пряму телевiзiйну трансляцiю без вiдповiдного дозволу на те органiзатора аукцiону, фотографувати учасникiв пiд час проведення торгiв, користуватися вiдеокамерами, мобiльним та пейджерним зв'язком, радiотелефоном тощо.

     Особи, якi порушують цей Порядок, негайно виводяться iз залу проведення аукцiону i звiльняються вiд участi в торгах i присутностi на аукцiонi. Сума реєстрацiйного внеску поверненню не пiдлягає.

     25. Всi розбiжностi i суперечки щодо Порядку проведення аукцiону вирiшуються пiд час його проведення лiцитатором за погодженням з головою аукцiонної комiсiї.

     26. Пiд час аукцiону членами аукцiонної комiсiї ведеться протокол, до якого заносяться такi данi:

     стартова цiна та продажна цiна майна;

     пропозицiї покупцiв i вiдомостi про покупця, який запропонував у ходi аукцiону найвищу цiну (переможець аукцiону).

     Протокол пiдписується лiцитатором, переможцем аукцiону i передається до аукцiонної комiсiї.

     Голова аукцiонної комiсiї зазначає у протоколi вiдповiднi суми та (у разi сплати в безготiвковому порядку) номери рахункiв, на якi переможцю потрiбно внести кошти за придбане майно, та затверджує протокол в день проведення аукцiону. Копiя затвердженого протоколу видається переможцю аукцiону, а також органу, що здiйснив вилучення майна або зберiгав його.

     27. Переможець аукцiону, який вiдмовився вiд пiдписання протоколу аукцiону, позбавляється права на подальшу участь в аукцiонi. За умови достатньої кiлькостi покупцiв за даним лотом торги вiдновлюються.

     28. Вiдповiдальнiсть за зберiгання аукцiонного майна з моменту його приймання на аукцiон до вiдпуску оплаченого майна несе органiзатор аукцiону.

     29. Придбане покупцем на аукцiонi майно поверненню органiзатору аукцiону не пiдлягає.

Порядок уцiнки майна та розрахункiв за придбане на аукцiонi майно

     30. Майно (лот), яке виставлене та не продане на аукцiонi протягом 30 календарних днiв з дня iнформацiйного повiдомлення про проведення аукцiону або продане в кiлькостi, що не перевищує 30 вiдсоткiв його обсягу, пiдлягає уцiнцi не бiльше нiж на 20 вiдсоткiв вартостi, визначеної в актi опису, оцiнки та передачi майна.

     Уцiнка проводиться комiсiєю органу, що здiйснив вилучення майна або зберiгав його, за результатами її роботи складається акт уцiнки, який додається до акта опису, оцiнки та передачi майна.

     Товари, на якi згiдно iз законодавством встановлено мiнiмальнi цiни, можуть бути уцiненi лише до розмiру мiнiмальної цiни, затвердженого в установленому порядку.

     Повторний аукцiон проводиться не пiзнiше 30 днiв пiсля складання акта уцiнки майна та дати iнформацiйного повiдомлення про проведення аукцiону. Якщо майно не було продане, то воно знiмається з аукцiонних торгiв. Пiсля цього комiсiя органу, що здiйснив вилучення майна або зберiгав його, приймає рiшення про подальше розпорядження майном.

     31. На пiдставi копiї затвердженого протоколу переможцi аукцiону здiйснюють розрахунки за придбанi на аукцiонi товари за готiвку, в безготiвковому порядку, за чеками банкiв та в iншому порядку вiдповiдно до законодавства протягом трьох днiв з дня затвердження протоколу, не враховуючи цього дня, вихiдних i святкових днiв.

     У разi продажу майна на аукцiонi за готiвку, оформлення цього продажу провадиться через електроннi контрольно-касовi апарати.

     Право власностi на майно переходить до переможця аукцiону пiсля повного розрахунку в момент передачi йому придбаного майна та касового чека або iншого документа, що засвiдчує факт купiвлi.

     32. У разi несвоєчасної оплати за придбане на аукцiонi майно результат аукцiону за даним лотом анулюється.

     33. За результатами проведення аукцiону аукцiонною комiсiєю складається аукцiонна вiдомiсть (додаток 4).

     34. Пiсля закiнчення аукцiону всi документи передають до бухгалтерiї органiзатора аукцiону. Копiї цих документiв передаються органу, що здiйснив вилучення майна або зберiгав його.

     35. Кошти, одержанi вiд реалiзацiї аукцiонного майна, за вирахуванням комiсiйної винагороди, обумовленої угодою, перераховуються органiзатором аукцiону на вiдповiднi рахунки державного бюджету в установленому порядку в термiн не пiзнiше семи банкiвських днiв вiд дня затвердження протоколу.

     У разi несвоєчасного перерахування до державного бюджету належних сум за продане майно органiзатор аукцiону вiдповiдно до угоди, укладеної з органом, який здiйснив вилучення майна або зберiгав його, сплачує пеню у розмiрi 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку за кожний день прострочення з належної до сплати суми або вiдповiдна сума стягується згiдно iз законодавством.

     36. Якщо майно не реалiзоване на аукцiонi, то органiзатор аукцiону повертає це майно органу, що здiйснив його вилучення або зберiгав його.

     Вiдшкодування органiзатору аукцiону витрат, пов'язаних з органiзацiєю, проведенням аукцiону та за зберiгання нереалiзованого майна здiйснюється в установленому порядку.

 

Додаток 1
до Порядку продажу на аукцiонах майна, що перейшло у власнiсть держави

Найменування органiзатора аукцiону _____________________________________________

Мiсцезнаходження, тел., факс____________________________________________________

Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ__________________________________________________

Розрахунковий рахунок N_______________________________________________________

у банку_____________________, МФО____________________________________________

Протокол N ___
приймання на аукцiон майна, що перейшло у власнiсть держави

Аукцiонна комiсiя у складi______________________________________________________

(прiзвища, iмена, по батьковi; посади)

_____________________________________________________________________________

Прийняла на аукцiон вiд _______________________________________________________

(найменування органу, що здiйснив вилучення майна)


п/п

Назва майна

Характеристика майна

Кiлькiсть
одиниць
майна

Цiна оди-
ницi аук-
цiонного
майна - грн.

Загальна вартiсть
аукцiонного
майна - грн.
(гр. 5 х гр. 4)

Витрати на
пiдготовку та
проведення
аукцiону - грн.

Стартова цiна
лота - грн.
(гр. 6 + гр. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

               

Всього

-

-

         


Голова комiсiї

______________________________
(прiзвище, iнiцiали, пiдпис)

Члени комiсiї:

______________________________
(прiзвище, iнiцiали, пiдпис)

______________________________
______________________________

 

"___" ______________ р.

МП

     Примiтка. Витрати на пiдготовку та проведення аукцiону за кожною одиницею майна розраховуються пропорцiйно до загальної вартостi майна.

 

Додаток 2
до Порядку продажу на аукцiонах майна, що перейшло у власнiсть держави

 Найменування органiзатора аукцiону _____________________________________________

Мiсцезнаходження, тел., факс____________________________________________________

Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ__________________________________________________

Розрахунковий рахунок N_______________________________________________________

у банку_____________________, МФО____________________________________________

Iнформацiйна картка N ___

Назва лота ____________________________________________________________________

Характеристика лота ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Стартова цiна лота ________________________________________

 

Голова комiсiї

______________________________
(прiзвище, iнiцiали, пiдпис)

Члени комiсiї:

______________________________
(прiзвище, iнiцiали, пiдпис)

______________________________
______________________________

 

"___" ______________ р.

МП

 

Додаток 3
до Порядку продажу на аукцiонах майна, що перейшло у власнiсть держави

Заява
на участь в аукцiонi
(Реєстрацiйний N __ )

Заявник _____________________________________________________________________

(для юридичної особи - найменування, органiзацiйно-правова форма, мiсцезнаходження)

 

____________________________________________________________________________

(для фiзичної особи - прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi (серiя, номер, коли i ким виданий, мiсце проживання)

Тел., факс ____________________________

 

Прошу дозволити взяти участь в аукцiонi з продажу майна, що перейшло у власнiсть держави.

Копiя квитанцiї про сплату реєстрацiйного збору додається.

З умовами продажу майна на аукцiонi ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

__________________
(пiдпис заявника)

 

Заяву прийняв ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(посада; прiзвище, iм'я, по батьковi вiдповiдальної особи органiзатора аукцiону)

 

"___" __________________ р.

        (дата реєстрацiї заяви)

 

Додаток 4
до Порядку продажу на аукцiонах майна, що перейшло у власнiсть держави

Аукцiонна вiдомiсть

N
п/п

Номер
iнформа-
цiйної
картки

Номер
протоколу
приймання
аукцiонного
майна

Назва лота i
його
характеристика

Цiна
аукцiонного
майна - грн.

Стартова
цiна лота -
грн.

Продажна
цiна лота -
грн.

Комiсiйна
винагорода
органiзатора
аукцiону

Кошти, що
перераховуються до
державного бюджету -
грн. (гр. 7 - гр. 9)

%

сума - грн.
(прописом)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   
                   
                   

Всього

                 

 

Голова комiсiї

______________________________
(прiзвище, iнiцiали, пiдпис)

Члени комiсiї:

______________________________
(прiзвище, iнiцiали, пiдпис)

______________________________
______________________________

 

"___" ______________ р.

МП

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.