ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

03.04.96 р. N 11/2-2274

 

Начальникам митниць


Щодо контролю за виконанням бартерних угод

     У вiдповiдностi з вимогами Указу Президента України N 84/95 "Про регулювання бартерних (товарообмiнних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" вiд 27.01.95 р. Державним митним комiтетом України та Головною державною податковою iнспекцiєю України розроблено та погоджено форму i порядок обмiну iнформацiєю щодо суб'єктiв, якi порушили термiн надходження в Україну iмпортної частини товарiв (продукцiї) за бартерними угодами.

     Митницi, вiдповiдно до статтi 14 вищезгаданого Указу, здiйснюють контроль за додержанням суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України чинного законодавства при здiйсненнi бартерних (товарообмiнних) операцiй.

     За результатами контролю територiальнi митнi управлiння та митницi, що безпосередньо пiдпорядкованi Держмиткому, щомiсячно надають Державному митному комiтету України данi про суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi порушили термiн надходження в Україну iмпортної частини продукцiї згiдно з бартерними угодами, за погодженою формою (наведена в додатку 1) та узагальненi данi, за формою наведеною в додатку 2.

     Iнформацiя передається: в електронному виглядi засобами електронної пошти МС України - в строк до 15 числа мiсяця наступного за звiтним, та в твердих копiях - в строк до 20 числа.

     У випадках, коли замiсть поставок iмпортної частини продукцiї за бартерним контрактом, iноземний учасник угоди повнiстю або частково виконує свої забов'язання шляхом перерахування коштiв на рахунки українських суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi - учасникiв бартерних угод, пiдставою для зняття з бартерного контролю є подання суб'єктом вiдповiдних фiнансових документiв, завiрених уповноваженою банкiвською установою, якi пiдтверджують надходження коштiв в Україну, в рахунок виконання вiдповiдного контракту, на суму еквiвалентну вартостi продукцiї, яка не надiйшла за зазначеним контрактом, та копiй додаткових угод, якi обумовлюють змiну характеру угоди.

     Якщо оформлення iмпортної частини бартерного контракту здiйснюється в зонi дiяльностi iншої митницi, пiдставою для зняття з контролю за виконанням бартерних угод, є подання qsa'єктом ЗЕД до митницi оформлення експортної частини бартерного контракту, копiй вантажних митних декларацiй, що пiдтверджують факт надходження вантажу за iмпортом.

     Подання iнформацiї в електронному виглядi забезпечити до 10.04.96 р. за фактами порушень станом на 1.02.96 р., до 15.04.станом на 1.03.96 р., та до 20.04.96. - станом на 01.04.96.

     В твердих копiях дана iнформацiя надається до Держмиткому в строк до 15.04.96 р. за фактами порушень станом на 1.02.96 р., до 20.04. - станом на 1.03.96 р., та до 25.04.96. - станом на 01.04.96).

     Iнформацiя в електронному виглядi передається на поштову скриньку "ДМК Загальний вiддiл", з вказанням "Звiтнiсть по бартерним угодам. Вiддiл статистики".

     Вважати втратившою чиннiсть телетайпограму ДМКУ N 486 вiд 06.07.95 р.

     Додаток : зазначене в листi на 2 аркушах.

Перший заступник Голови Комiтету О. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.