ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 03.04.97 р. N 11/3-2894

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо порядку видачi, облiку та погашення векселiв при реекспортi

     В зв'язку iз запитами окремих митниць стосовно порядку видачi, облiку та погашення векселiв при реекспортi, повiдомляємо наступне.

     На виконання п. 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України" вiд 27 сiчня 1997 р. N 66 Держмитслужбою України на замiну Тимчасового порядку ..., доведеного до митниць листом Держмиткому вiд 27.06.96 р. N 11/3-4429, розроблено Iнструкцiю щодо порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України, яка пiсля затвердження її Мiн'юстом, буде надiслана митним установам для керiвництва в оперативнiй роботi. Оскiльки законодавством України не передбаченi податковi пiльги або надання вiдстрочки на сплату податкiв при ввезеннi на митну територiю України товарiв, що iмпортуються для подальшого реекспорту, а отже вiдсутнi законодавчi пiдстави для видачi простого векселя на суму податкiв, зазначена Iнструкцiя не мiстить iнформацiю щодо векселiв. Митне оформлення таких товарiв здiйснюється iз справлянням податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у загальному порядку.

Заступник Голови Служби С. Яценко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.