ДЕРЖАВНА МИТНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
19.12.96 р. 18.12.96 р.
N 11/2-9492 N 22-02-05/10-1566

 

Начальникам територiальних митних управлiнь
Начальникам митниць
Головам державних податкових адмiнiстрацiй в автономнiй республiцi Крим, областях та м. Києву та Севастополю


Щодо застосування в практичнiй роботi Указу Президента України вiд 27.01.95р. N 84/95

IНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ

     В зв'язку з окремими питаннями, що виникають пiд час застосування в практичнiй роботi митних установ та регiональних податкових адмiнiстрацiй п.1 Указу Президента України вiд 27.01.95р. N 84/95 "Про регулювання бартерних (товарообмiнних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi", вважаємо необхiдним додатково проiнформувати Вас з наступних питань.

     Враховуючи, що бартерна /товарообмiнна/ угода - це один iз видiв експортно-iмпортних операцiй, оформлених єдиним договором мiж суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземним суб'єктом господарської дiяльностi, що передбачає збалансований за вартiстю обмiн товарами, не опосередкований рухом грошових коштiв у готiвковiй або безготiвковiй формi, оцiнка товарiв за зазначеними угодами здiйснюється з метою створення умов для еквiвалентностi обмiну, а також для митного облiку, визначення страхових сум, оцiнки претензiй, нарахування санкцiй. Умовою еквiвалентностi товарообiгу є обмiн товарiв за свiтовими цiнам, чи за договiрними цiнам, в основi яких лежать свiтовi цiни.

     Згiдно з Указом Президента України "Про регулювання бартерних /товарообмiнних/ операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" вiд 21.01.95р. N 84/95, вартiсть товарiв, що перемiщуються через митний кордон України за бартерними угодами, обов'язково визначається у доларах США для вищезазначених цiлей. При цьому, експортна та iмпортна частини бартерної угоди повиннi бути збалансованi по вартостi, що фiксується у контрактi.

     При заповненнi вантажної митної декларацiї в лiвому пiдроздiлi графи 2 вказується код валюти 001 - долари США.

     В графi 23 вантажної митної декларацiї вказується курс долару США на день подання ВМД.

В.О. Першого заступника Голови Державної митної служби України О.Єгоров
Заступник начальника Державної податкової адмiнiстрацiї України Г.Оперенко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.