ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону Української РСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону Української РСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" ( 959-12 ) (Вiдомостi Верховної Ради Української РСР, 1991 р., N 29, ст.377; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.276, N 31, ст.442; 1993 р., N 5, ст.33, N 12, ст.109, N 17, ст.184, N 19, ст.209; 1994 р., N 20, ст.120; 1995 р., N 13, ст.85, N 14, ст. 90, ст.93) такi змiни:

     1. У статтi 1:

     1) абзаци дев'ятий та десятий викласти в такiй редакцiї:

     "Демпiнг - ввезення на митну територiю країни iмпорту товару за цiною, нижчою вiд порiвнянної цiни на подiбний товар у країнi експорту, яке заподiює шкоду нацiональному товаровиробнику подiбного товару;

     Експорт (експорт товарiв) - продаж товарiв українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi iноземним суб'єктам господарської дiяльностi (у тому числi з оплатою в негрошовiй формi) з вивезенням або без вивезення цих товарiв через митний кордон України, включаючи реекспорт товарiв. При цьому термiн реекспорт (реекспорт товарiв) означає продаж iноземним суб'єктам господарської дiяльностi та вивезення за межi України товарiв, що були ранiше iмпортованi на територiю України";

     2) абзац чотирнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "Iмпорт (iмпорт товарiв) - купiвля (у тому числi з оплатою в негрошовiй формi) українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi в iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi товарiв з ввезенням або без ввезення цих товарiв на територiю України, включаючи купiвлю товарiв, призначених для власного споживання установами та органiзацiями України, розташованими за її межами";

     3) доповнити статтю пiсля абзацу двадцять четвертого новими абзацами двадцять п'ятим - тридцятим такого змiсту:

     "Квоти антидемпiнговi - граничний обсяг iмпорту в Україну певного товару (товарiв), що є об'єктом антидемпiнгового розслiдування та/або антидемпiнгових заходiв, який дозволено iмпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартiсних одиницях вимiру;

     Квоти компенсацiйнi - граничний обсяг iмпорту в Україну певного товару (товарiв), що є об'єктом антисубсидицiйного розслiдування та/або компенсацiйних заходiв, який дозволено iмпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартiсних одиницях вимiру;

     Квоти спецiальнi - граничний обсяг iмпорту в Україну певного товару (товарiв), що є об'єктом спецiального розслiдування та/або спецiальних заходiв, який дозволено iмпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартiсних одиницях вимiру;

     Лiцензiя антидемпiнгова - належним чином оформлене право на iмпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарiв), який є об'єктом антидемпiнгового розслiдування та/або антидемпiнгових заходiв;

     Лiцензiя компенсацiйна - належним чином оформлене право на iмпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарiв), який є об'єктом антисубсидицiйного розслiдування та/або компенсацiйних заходiв;

     Лiцензiя спецiальна - належним чином оформлене право на iмпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарiв), який є об'єктом спецiального розслiдування та/або спецiальних заходiв".

     У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - сорок шостий вважати вiдповiдно абзацами тридцять першим - п'ятдесят другим.

     2. У статтi 9:

     1) доповнити частину четверту пiсля абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змiсту:

     "- проводить антидемпiнговi, антисубсидицiйнi та спецiальнi розслiдування у порядку, визначеному законами України".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     2) доповнити статтю частиною сьомою такого змiсту:

     "Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi:

 • здiйснює оперативне державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi вiдповiдно до законодавства України;

 • приймає рiшення про порушення i проведення антидемпiнгових, антисубсидицiйних або спецiальних розслiдувань та застосування вiдповiдно антидемпiнгових, компенсацiйних або спецiальних заходiв".

     3. У статтi 16:

     1) частину третю доповнити абзацами такого змiсту: "- антидемпiнгова (iндивiдуальна);

 • компенсацiйна (iндивiдуальна);

 • спецiальна (iндивiдуальна)";

     2) частину п'яту доповнити абзацами такого змiсту: "- антидемпiнговi;

 • компенсацiйнi;

 • спецiальнi";

     3) у частинi десятiй слова "цiєю статтею" замiнити словами "законодавством України".

     4. Статтi 29 i 31 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 29. Заходи України у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань

     У разi, коли є вiдомостi про те, що iншi держави, митнi союзи або економiчнi угруповання обмежують здiйснення законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, органи державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до їх компетенцiї мають право застосовувати адекватнi заходи у вiдповiдь на такi дiї. У разi, якщо такi дiї заподiюють шкоду або створюють загрозу її заподiяння державi та/або суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначенi заходи можуть передбачати її вiдшкодування.

     Заходами у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань є:

 • застосування повної заборони (повного ембарго) на торгiвлю;

 • застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгiвлю;

 • позбавлення режиму найбiльшого сприяння або пiльгового спецiального режиму;

 • запровадження спецiального мита;

 • запровадження режиму лiцензування та/або квотування зовнiшньоекономiчних операцiй;

 • встановлення квот (контингентiв);

 • запровадження комбiнованого режиму квот i контингентiв;

 • запровадження iндикативних цiн щодо iмпорту та/або експорту товарiв;

 • iншi заходи, передбаченi законами та мiжнародними договорами України.

     Рiшення про застосування заходiв у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань приймаються:

     Верховною Радою України про:

 • позбавлення режиму найбiльшого сприяння або пiльгового спецiального режиму;

 • застосування повної заборони (ембарго) на торгiвлю;

     Кабiнетом Мiнiстрiв України про:

 • застосування часткової заборони (ембарго) на торгiвлю;

 • здiйснення заходiв тарифного регулювання щодо iмпорту та/або експорту товарiв;

 • запровадження режиму лiцензування та/або квотування зовнiшньоекономiчних операцiй;

     Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України про:

 • здiйснення заходiв нетарифного регулювання щодо iмпорту та/або експорту товарiв;

 • лiцензування та реєстрацiю окремих видiв контрактiв;

 • запровадження iндикативних цiн щодо iмпорту та/або експорту товарiв;

 • застосування iнших заходiв у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань.

     З метою встановлення фактiв дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України проводить вiдповiдне розслiдування в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Матерiали такого розслiдування розглядаються Мiжвiдомчою комiсiєю з мiжнародної торгiвлi, яка дає рекомендацiї вiдповiдним державним органам щодо застосування вiдповiдних заходiв. На пiдставi матерiалiв розслiдування Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України разом з Мiнiстерством закордонних справ України звертається до вiдповiдних державних та/або компетентних органiв iнших держав або митних союзiв чи економiчних угруповань з пропозицiєю про врегулювання спiрної ситуацiї.

     У разi одержання позитивної вiдповiдi вiд зазначених органiв Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України формує делегацiю для проведення вiдповiдних переговорiв та пiдготовки вiдповiдних мiжнародних договорiв мiжвiдомчого характеру.

     У разi, коли вiдповiднi державнi та/або компетентнi органи iнших держав або митних союзiв чи економiчних угруповань не дали офiцiйної згоди на застосування мiжнародно-правових засобiв врегулювання мiжнародних спорiв та/або коли дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї цих органiв безпосередньо або опосередковано порушують мiжнароднi договори України з цими державами, митними союзами або економiчними угрупованнями, Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, у межах своєї компетенцiї, вiдповiдно до рекомендацiй Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi самостiйно застосовує вiдповiднi заходи чи передає матерiали Кабiнету Мiнiстрiв України для прийняття вiдповiдних рiшень про застосування необхiдних заходiв.

     Застосування заходiв у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань припиняється у разi припинення вiдповiдними державами, митними союзами або економiчними угрупованнями таких дiй щодо України, пiдписання вiдповiдної угоди та/або вiдшкодування шкоди.

     Акти Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України про врегулювання спору та застосування заходiв у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади в Українi, суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземними суб'єктами господарської дiяльностi.

     Рiшення про застосування вiдповiдних заходiв, зазначених у цiй статтi, може бути оскаржено в судовому порядку протягом мiсяця вiд дати запровадження таких заходiв у порядку, встановленому законами України";

     "Стаття 31. Заходи проти недобросовiсної конкуренцiї та зростаючого iмпорту при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     Пiд недобросовiсною конкуренцiєю при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi розумiється:

     здiйснення демпiнгового iмпорту, до якого застосовуються антидемпiнговi заходи;

     здiйснення субсидованого iмпорту, до якого застосовуються компенсацiйнi заходи;

     здiйснення iнших дiй, що законами України визнаються недобросовiсною конкуренцiєю.

     Пiд зростаючим iмпортом розумiється здiйснення iмпорту в обсягах та/або за умов, що заподiюють значну шкоду або створюють загрозу заподiяння значної шкоди українським виробникам вiдповiдних товарiв.

     За результатами антидемпiнгового, антисубсидицiйного або спецiального розслiдування вiдповiдно до законiв України приймається рiшення про застосування антидемпiнгових, компенсацiйних або спецiальних заходiв, яке може бути оскаржено в судовому порядку протягом мiсяця вiд дати запровадження вiдповiдних заходiв у порядку, встановленому законами України.

     Застосування режимiв вiльної торгiвлi, преференцiй, спецiальних пiльгових режимiв (прикордонної (прибережної) торгiвлi, спецiальних (вiльних) економiчних зон та iнших, передбачених законами України), а також податкових, митних та iнших пiльг, що дiють при iмпортi в Україну товарiв, щодо яких застосовуються антидемпiнговi, компенсацiйнi або спецiальнi заходи, зупиняється на строк до закiнчення застосування зазначених заходiв".

     5. У статтi 37:

     1) у частинi першiй:

     абзац третiй виключити;

     в абзацi четвертому слова "антимонопольних заходiв, заборони недобросовiсної конкуренцiї, обмеження реекспорту, заборони демпiнгу та iнших" виключити;

     2) у частинi другiй:

     у першому реченнi слова "за поданням правоохоронних органiв Української РСР" замiнити словами "за поданням органiв державної податкової та контрольно-ревiзiйної служб, митних, правоохоронних органiв, комiсiї з питань повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами, та Нацiонального банку України";

     у другому реченнi слова "не бiльше шести мiсяцiв з дати винесення вiдповiдного рiшення або" виключити;

     3) частину четверту виключити.

     6. У назвi та текстi Закону слова "Українська Радянська Соцiалiстична Республiка", "Українська РСР", "Уряд", "Рада Мiнiстрiв Української РСР", "Мiнiстерство зовнiшньоекономiчних зв'язкiв Української РСР", "Державне управлiння митного контролю Української РСР" та "судовому або арбiтражному" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Україна", "Кабiнет Мiнiстрiв України", "Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України", "Державна митна служба України" та "судовому" у вiдповiдних вiдмiнках.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
22 грудня 1998 року
N 335-XIV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.