Документ скасований: Постанова КМУ № 1652 від 13.12.2001

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 1 червня 1998 р. N 761


Про порядок пiдтвердження суми iноземної валюти, заробленої громадянами - резидентами, якi виїжджали у службовi вiдрядження за межi України

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Установити, що документами, якi є пiдставою для надання громадянам - резидентам, якi виїжджали у службовi вiдрядження за межi України, пiльг, установлених пунктом 3 постанови Верховної Ради України вiд 5 травня 1996 р. "Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметiв, якi перемiщуються громадянами через митний кордон України", є:

     посвiдчення або iнший документ, оформлений в установленому порядку, про службове вiдрядження за межi України iз зазначенням його мети;

     довiдка пiдприємства, установи або органiзацiї про суму iноземної валюти, заробленої громадянами - резидентами за перiод перебування у службовому вiдрядженнi за межами України, за пiдписом керiвника та головного бухгалтера, завiрена печаткою пiдприємства, установи або органiзацiї. При цьому заробленою вважається iноземна валюта, що отримана як оплата працi пiд час службового вiдрядження за кордоном працiвниками пiдприємств, установ i органiзацiй України (без урахування добових) за вiдповiдний термiн, протягом якого вони не в'їжджали на митну територiю України.

     Персональна вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть виданих документiв покладається на керiвникiв та головних бухгалтерiв пiдприємств, установ i органiзацiй.

     2. Оригiнали або завiренi в установленому порядку копiї фiнансових документiв i документiв, що пiдтверджують перебування громадян - резидентiв у службових вiдрядженнях за межами України, зберiгаються протягом 12 мiсяцiв в органi митної служби, що здiйснював митне оформлення, а потiм передаються до архiву.

     3. Дiя цiєї постанови поширюється на громадян - резидентiв, якi направлялися у службовi вiдрядження пiдприємствами, установами i органiзацiями України, що повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.