ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

05.12.95 N 11/18-5372

 

Начальникам територiальних митних управлiнь
Начальникам митниць


     До Держмиткому надходить iнформацiя, що деякi спiвробiтники прикордонних митниць нерiдко з своєї iнiцiативи рекомендують громадянам-резидентам перемiстити через територiю України транзитом придбанi ними за кордоном механiчнi транспортнi засоби (надалi ТЗ), якi були виробленi 10 i бiльше рокiв тому. Як показує практика, в подальшому такi ТЗ за межi України не вивозяться, а їх власники звертаються до рiзних державних органiв i установ та громадських об'єднань (до митниць по мiсцю постiйного проживання, Держмиткому, Президента, Верховної Ради, Кабiнету Мiнiстрiв України, iнших) з проханням i навiть з вимогою здiйснити їх митне оформлення та зареєструвати в органах Державтоiнспекцiї. Подiбнi дiї громадян створюють обстановку нервозностi, спонукають службових осiб до порушення нормативних документiв, вiдволiкають вiд роботи над вирiшенням важливих питань.

     В зв'язку з вищевикладеним, з метою наведення порядку з вказаного питання та чiткого дотримання чинного законодавства, зокрема, положень "Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України", затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.94 р. N 341, повiдомляємо, що в оперативнiй роботi слiд керуватись наступним:

     1. Надавати дозволи громадянам, якi постiйно проживають в Українi, перемiщувати транзитом через територiю України механiчнi транспортнi засоби, якi були виготовленi 10 i бiльше рокiв тому, лише у тих випадках, коли цi громадяни при перетинi кордону заявляють, що данi ТЗ ними придбанi не для особистого користування, а для громадян, якi постiйно проживають за межами України. При цьому в провiзних вiдомостях на перемiщення таких ТЗ через територiю України транзитом мають бути вказанi термiн i маршрут руху, митниця (або митний пост) вивезення їх з України. Власникiв цих ТЗ необхiдно попереджати про вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством у разi порушення ними зазначених умов без поважних причин (хвороба, вихiд зi строю ТЗ, аварiя, стихiйне лихо, iнше).

     2. Внутрiшнiм митницям при зверненнi до них громадян про митне оформлення вказаних ТЗ до їх власникiв необхiдно застосовувати штрафнi санкцiї та iншi санкцiї згiдно з чинним законодавством, в зв'язку з порушенням ними умов про транзит.

     3. До спiвробiтникiв, якi iнiцiативно будуть рекомендувати громадянам перемiстити через територiю України зазначенi ТЗ транзитом i iншi варiанти ввезення їх в Україну (наприклад, ввезення таких ТЗ громадянами-нерезидентами) примiняти вiдповiдно до чинного законодавства заходи покарання аж до звiльнення з роботи.

     4. Персональна вiдповiдальнiсть за виконання вищевикладеного покладається на Вас та Ваших заступникiв, до компетенцiї яких входить контроль за дотриманням порядку пропуску в Україну та митного оформлення ТЗ.

     5. Вважати таким, що втратив силу пункт 6 телетайпограми Держмиткому вiд 16.09.94 р. N 783.

Заст.Голови комiтету Ю.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.