Наказ Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України

вiд 20 червня 2000 року N 57


Про затвердження Iнструкцiї про порядок видачi дозволiв на перевезення радiоактивних матерiалiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
8 листопада 2000 р. за N 787/5008


     Вiдповiдно до Положення про основнi засади органiзацiї перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України, затвердженого
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 1997 р. N 1332, та з метою визначення порядку надання дозволiв на перевезення радiоактивних матерiалiв НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Iнструкцiю про порядок видачi дозволiв на перевезення радiоактивних матерiалiв (надалi - Iнструкцiя), що додається.

     2. Управлiнню з питань фiзичного захисту та гарантiй нерозповсюдження ядерної зброї Департаменту ядерного регулювання (С. Лопатiн):

     2.1. Забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний термiн на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     2.2. Забезпечити розсилку наказу вiдповiдно до списку розсилки.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Мiнiстра О. Смишляєва.

Мiнiстр I. Заєць

       

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України
вiд 20 червня 2000 р. N 57
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
8 листопада 2000 р. за N 787/5008

IНСТРУКЦIЯ
про порядок видачi дозволiв на перевезення радiоактивних матерiалiв

     1. Загальнi положення

     1.1. Iнструкцiю про порядок видачi дозволiв на перевезення радiоактивних матерiалiв (надалi - Iнструкцiя) розроблено вiдповiдно до Положення про основнi засади органiзацiї перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 1997 року N 1332, та погоджено з Мiнiстерством охорони здоров'я України та Державним комiтетом України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва.

     1.2. Дозвiл - разовий документ, який видається на вантаж уповноваженим на це органом виконавчої влади, для перевезення певної кiлькостi радiоактивного матерiалу. Дозвiл запроваджується з метою додаткового контролю за безпекою перевезення i є свiдченням того, що заявленi умови перевезення радiоактивних матерiалiв (надалi - РМ) вiдповiдають нормам, правилам та стандартам з ядерної та радiацiйної безпеки.

     1.3. Дозволи видаються у разi:

     мiжнародних перевезень (експорт, iмпорт та транзит РМ);

     перевезень спецiального розщеплювального матерiалу.

     1.4. Дiя дозволу поширюється на всi операцiї, пов'язанi з перевезенням РМ, вiд мiсця вiдправлення до мiсця призначення: на обслуговування пакувальних комплектiв, пiдготовку вантажу до вiдправлення, вiдправлення, транспортування, транзитне зберiгання, приймання в пунктi призначення.

     1.5. Дозвiл видається Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв України (надалi - Мiнекоресурсiв).

     1.6. Розгляд заяви на одержання дозволу здiйснюється Департаментом ядерного регулювання Мiнекоресурсiв.

     2. Змiст заяви та перелiк документiв, необхiдних для одержання дозволу

     2.1. Заява для одержання дозволу подається вантажовiдправником, перевiзником або вантажоодержувачем радiоактивних матерiалiв. У разi подачi заяви перевiзником або вантажоодержувачем вiдповiдальнiсть за безпеку перевезень повинна бути обумовлена в контрактi мiж ними та вантажовiдправником.

     2.2. Заява подається до Мiнекоресурсiв на iм'я заступника Мiнiстра - начальника Департаменту ядерного регулювання. У заявi зазначається:

     "Я (посада, прiзвище та iнiцiали керiвника пiдприємства) цим заявляю про готовнiсть до перевезення вантажу (вказується, який вантаж). Вантаж точно описаний вiдповiдними транспортними найменуваннями, вiн класифiкований, упакований, промаркований та має етикетки i повнiстю вiдповiдає умовам перевезення (зазначається вид транспорту) вiдповiдно до правил (указуються мiжнароднi або нацiональнi правила)".

     У заявi зазначається:

     - назва вантажовiдправника, вантажоодержувача, мiсце вiдправлення та одержання;

     - тип радiоактивного матерiалу та його кiлькiсть - указуються назви або символи радiонуклiдiв та їх активнiсть або масу спецiального розщеплювального матерiалу (подiльного матерiалу), фiзичну форму радiоактивного матерiалу;

     - тип упаковки, кiлькiсть упаковок, транспортний iндекс кожної упаковки та всього вантажу, транспортна категорiя вантажу, номери сертифiкатiв безпеки упаковки;

     - пiдтвердження наявностi плану аварiйних заходiв пiд час перевезення (номер аварiйної картки, а за її вiдсутностi додається аварiйна картка, розроблена вантажовiдправником);

     - гарантування заявником вiдшкодування шкоди вiд аварiї, що може статись пiд час перевезення (або страхування ризику можливої радiацiйної аварiї);

     - гарантування того, що буде забезпечено фiзичний захист вантажу на рiвнi, передбаченому нормативними документами;

     - докладний перелiк додаткових експлуатацiйних вимог до пiдготовки, навантаження, перевезення, складування, розвантаження та обслуговуванню вантажу, у тому числi особливi положення щодо складування для безпечного вiдведення тепла, якщо це необхiдно;

     - iнформацiя стосовно особливих дiй, якi потрiбно виконати до початку транспортування, якщо це необхiдно;

     - пункт проходу митного кордону в разi мiжнародних перевезень;

     - пiдстава для перевезення (договiр/контракт, експортна лiцензiя - в разi транзиту).

     2.3. До заяви додаються такi документи:

     - копiя лiцензiї на здiйснення дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї (за винятком транзитних перевезень РМ):

     а) для вантажовiдправника та вантажоодержувача - на використання, виробництво, зберiгання, технiчне обслуговування джерел iонiзуючого випромiнювання;

     б) для перевiзника - на перевезення радiоактивних матерiалiв;

     - копiї сертифiкатiв безпеки у випадках, передбачених нормами, правилами та стандартами з ядерної та радiацiйної безпеки;

     - завiрена в установленому порядку копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на передавання предметiв експорту (iмпорту) до країни призначення - у разi експорту (iмпорту) РМ;

     - завiрена копiя експортної лiцензiї країни походження вантажу - у разi транзиту РМ;

     - при необхiдностi - договiр, на пiдставi якого здiйснюється перевезення РМ.

     3. Порядок розгляду заяв та умови видачi дозволу

     3.1. Заява та необхiднi документи до неї розглядаються у разi вiдповiдностi їх перелiку вимогам роздiлу 2 цiєї Iнструкцiї.

     3.2. Рiшення про видачу заявнику дозволу або про вiдмову у його наданнi приймає заступник Мiнiстра - начальник Департаменту ядерного регулювання Мiнекоресурсiв на пiдставi результатiв розгляду заяви у вiдповiдному управлiннi.

     3.3. Дозвiл на перевезення надається за вiдповiдностi заявлених умов перевезення нормам, правилам i стандартам з ядерної та радiацiйної безпеки.

     3.4. Дозвiл не видається, якщо внаслiдок розгляду наданих матерiалiв встановлено, що заявник не забезпечує виконання норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки при перевезеннi.

     3.5. Рiшення про видачу дозволу або про вiдмову приймається не пiзнiше нiж через 10 днiв пiсля одержання всiх документiв, якi зазначенi в роздiлi 2 Iнструкцiї.

     3.6. Про рiшення щодо вiдмови у видачi дозволу заявника сповiщають у термiн до трьох днiв пiсля прийняття рiшення. У рiшеннi наводяться конкретнi положення умов перевезення, якi не вiдповiдають нормам, правилам i стандартам з ядерної та радiацiйної безпеки при перевезеннi.

     3.7. Термiн дiї дозволу не може бути бiльше трьох мiсяцiв.

     3.8. Дозвiл реєструється в книзi облiку дозволiв за формою згiдно з додатком 1. Копiя дозволу зберiгається до кiнця термiну дiї дозволу, але не менше одного року.

     3.9. Продовження термiну дiї дозволу здiйснюється на пiдставi письмової заяви власника дозволу. У разi змiн умов перевезення заявник зобов'язаний надати додаткову iнформацiю щодо таких змiн. Термiн розгляду заяви та прийняття рiшення - до 10 днiв з дати реєстрацiї заяви. Дозвiл може бути продовжений не бiльше нiж на три мiсяцi.

     4. Змiст дозволу

     4.1. Дозвiл видається за формою, згiдно з додатком 2. Дозвiл повинен мiстити таку iнформацiю:

     - номер дозволу. Номер складається з мiжнародного розпiзнавального коду реєстрацiї транспортних засобiв (код VRI) країни - UA, порядкового номера дозволу, позначення поточного року, умовного позначення РМ, на перевезення якого надано дозвiл: FF - свiже ядерне паливо, SF - вiдпрацьоване ядерне паливо, RM - усi iншi радiоактивнi матерiали;

     - заявник: найменування юридичної особи та її адреса;

     - вантажовiдправник: найменування юридичної особи та її адреса;

     - мiсце вiдправлення;

     - вантажоодержувач: найменування юридичної особи та її адреса;

     - мiсце призначення;

     - вантаж: найменування радiоактивного матерiалу, кiлькiсть, активнiсть, а також кiлькiсть у грамах для спецiального розщеплювального матерiалу та вказiвка на те, чи є матерiал речовиною особливого виду;

     - упаковка: тип упаковок, найменування транспортних пакувальних комплектiв, транспортний iндекс, категорiя упаковки, кiлькiсть. Посилання на вiдповiднi сертифiкати безпеки, якщо такi передбаченi правилами, опис радiоактивного вмiсту, у тому числi обмеження щодо радiоактивного вмiсту, якi не очевиднi iз характеру упаковки. Вони повиннi мiстити iнформацiю про фiзичний та хiмiчний стан, показники активностi (у тому числi показники активностi окремих радiонуклiдiв);

     - вид транспорту: автомобiльний, залiзничний, повiтряний, водний та будь-якi обмеження щодо виду транспорту, типу засобiв перевезення, вантажного контейнера та необхiднi дорожнi iнструкцiї, найменування та кiлькiсть транспортних засобiв;

     - пiдстава видачi дозволу: номер, дата заяви та назва вiдповiдних документiв, на пiдставi яких видається дозвiл;

     - заходи фiзичного захисту вiдповiдно до правил;

     - при потребi - маршрут перевезення;

     - при потребi - докладний перелiк додаткових експлуатацiйних вимог до пiдготовки, навантаження, перевезення, складування, розвантаження та обслуговування вантажу, у тому числi особливi положення щодо складування для безпечного вiдведення тепла;

     - при потребi - посилання на iнформацiю, яку надає заявник, стосовно особливих дiй, якi необхiдно виконати до початку перевезення;

     - iнформацiю про органи державної влади, у якi необхiдно сповiщати про радiацiйнi аварiї або iнциденти при транспортуваннi РМ;

     - термiн дiї дозволу;

     - вимога вiдносно повiдомлення про виконане перевезення;

     - заява такого змiсту: "Цей дозвiл не звiльняє вантажовiдправника вiд виконання будь-яких вимог уряду будь-якої країни, на територiю якої або через територiю якої буде перевозитися цей вантаж".

Заступник начальника управлiння з питань фiзичного захисту та гарантiй нерозповсюдження ядерної зброї В. I. Кравцов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва О. В. Кужель
Перший заступник Мiнiстра охорони здоров'я України, Головний державний санiтарний лiкар України О. О. Бобильова

 

Додаток 1
до пункту 3.8 Iнструкцiї про порядок видачi дозволiв на перевезення радiоактивних матерiалiв

Форма книги облiку дозволiв

N з/п Номер дозволу Реєстрацiйний номер та дата видачi Термiн дiї дозволу Продовження термiну дiї дозволу Заявник Iнформацiя про виконання перевезення
1 2 3 4 5 6 7

 

Додаток 2
до пункту 4.1 Iнструкцiї про порядок видачi дозволiв на перевезення радiоактивних матерiалiв

Форма дозволу

 

МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ УКРАЇНИ

01601, м. Київ-1, МСП, вул. Хрещатик, 5
тел. (044) 226 24 28; факс: (044) 229 83 83


_________ N _____________
На N _______ вiд _________

Кому надається

 

Дозвiл UA/000-00/T/RM (FF,SF)
на перевезення територiєю України радiоактивних матерiалiв

 

    1. Заявник
    2. Вантажовiдправник
    3. Мiсце вiдправлення
    4. Вантажоодержувач
    5. Мiсце призначення
    6. Вантаж
    7. Упаковка
    8. Вид транспорту
    9. Пiдстава для видачi дозволу

     10. Забезпечення фiзичного захисту на рiвнях, не нижче, нiж це передбачено (назва документа)

     11. У разi радiацiйної аварiї або будь-якого iнциденту при транспортуваннi негайно сповiстити в Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України, тел. ___________, факс ___________, найближчий вiддiл Мiнiстерства внутрiшнiх справ.

    12. Термiн дiї дозволу

     13. Протягом 3 днiв пiсля виконання перевезення письмово повiдомити про це в Департамент ядерного регулювання Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України.

     Примiтка. Цей дозвiл не звiльняє вантажовiдправника вiд виконання будь-яких вимог уряду будь-якої країни, на територiю якої або через територiю якої буде перевозитися цей вантаж.

 

Керiвник (заступник керiвника) Пiдпис Прiзвище та iнiцiали
Печатка
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.