ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.08.98 p. N 13/1-1900-ЕП

 

Начальникам митних органiв
Головним бухгалтерам


     На виконання Указу Президента України вiд 20.07.98 N 799/98 "Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон України" щодо запровадження з 20.08.98 сплати за єдиним платiжним документом зборiв (митних зборiв, зборiв за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення екологiчного контролю вантажiв i транспортних засобiв, зборiв за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення державного ветеринарного контролю, збору за проїзд автомобiльними дорогами України транспортними засобами iноземних власникiв, плати за iнспектування пiдкарантинних матерiалiв) надсилаємо для тимчасового - до затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв України - використання в роботi Порядок застосування єдиного платiжного документа при справляннi зборiв з фiзичних та юридичних осiб за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг екологiчного контролю вантажiв i транспортних засобiв, зборiв за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення державного ветеринарного контролю, збору за проїзд автомобiльними дорогами України транспортними засобами iноземних власникiв, плати за iнспектування пiдкарантинних матерiалiв у пунктах пропуску через державний кордон України, розроблений Держмитслужбою.

При цьому слiд застосовувати такi коди виду платежу:

1. Збори за митне оформлення товарiв у разi транзиту 014
2. Збори за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час  здiйснення екологiчного контролю вантажiв i транспортних засобiв 060
3. Збори за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час  здiйснення державного ветеринарного контролю 061
4. Збiр за проїзд автомобiльними дорогами України транспортними  засобами iноземних власникiв 062
5. Плата за iнспектування пiдкарантинних матерiалiв 063

     Нагадуємо, що дiя цього Указу Президента України набирає чинностi з 20.08.98.

Додаток: на 7арк.

В.о. Голови Служби О.Б.Єгоров
Заступник начальника Управлiння бухгалтерського облiку, звiтностi та економiчного аналiзу Н.М.Сiнкевич-Давидець

 

Порядок
застосування єдиного платiжного документа при справляннi з фiзичних та юридичних осiб зборiв за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг з екологiчного контролю вантажiв i транспортних засобiв, зборiв за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення державного ветеринарного контролю, збору за проїзд автомобiльними дорогами України транспортними засобами iноземних власникiв, плати за iнспектування пiдкарантинних матерiалiв у пунктах пропуску через державний кордон України

Порядок нарахування зборiв та заповнення єдиного платiжного документа

     1. Справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон України здiйснюється митними органами за єдиним платiжним документом, яким є унiфiкована митна квитанцiя МД-1.

     Унiфiкована митна квитанцiя МД-1 є бланком суворої звiтностi.

     1.1. Розрахунок при нарахуваннi митних зборiв при митному оформленнi у пунктах пропуску через державний кордон здiйснюють митнi органи у розмiрах та у порядку, визначених чинним законодавством.

     1.2. Розрахунок при нарахуваннi зборiв за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг з екологiчного контролю вантажiв i транспортних засобiв, за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення державного ветеринарного контролю, збору за проїзд автомобiльними дорогами України транспортними засобами iноземних власникiв, плати за iнспектування пiдкарантинних матерiалiв у пунктах пропуску через державний кордон України здiйснюють уповноваженi на це органи (органи екологiчного контролю, ветеринарного контролю, карантинного контролю, СМАП УДП "Укрiнтеравтосервiс") у розмiрах та у порядку, визначених чинним законодавством.

     1.3. При справляннi мита, iнших платежiв, а також митних зборiв та зборiв за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг з вiдповiдного виду контролю вантажiв i транспортних засобiв, митнi органи заповнюють двi унiфiкованi митнi квитанцiї МД-1. Окремо на податки (мито, податок на додану вартiсть), що пiдлягають перерахуванню до Державного бюджету (приклад наведено у додатку 1), i на збори (митнi збори, збори за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг з екологiчного контролю вантажiв i транспортних засобiв тощо (приклад наведено у додатку 2).

Порядок сплати зборiв

     2. Для перемiщення через митний кордон України вантажiв, а також транспортних засобiв, що потребують хздiйснення вiдповiдних видiв контролю, вантажовласник зобов'язаний у встановленому порядку отримати у вiдповiдних органах (екологiчного контролю, ветеринарного контролю, СМАП УДП "Укрiнтеравтосервiс", карантиного контролю) дозвiл на ввезення цих вантажiв i транспортних засобiв на митну територiю України.

     2.1. Про надання такого дозволу на товаросупровiдних документах, що належать вантажовласнику (товарно-транспортнiй накладнiй, iнвойсi, провiзнiй вiдомостi тощо), вiдповiдними органами (екологiчного контролю, ветеринарного контролю, СМАП УДП "Укрiнтеравтосервiс", карантинного контролю) робиться вiдмiтка встановленого зразка та зазначається сума збору, належного до сплати за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення вiдповiдного виду контролю вантажiв i транспортних засобiв. Вiдмiтка завiряється печаткою та пiдписом iнспектора вiдповiдного органу.

     3. Товаросупровiднi документи з вiдмiтками, передбаченими пунктом 2.1, вантажовласник подає до митного органу, в якому здiйснює митне оформлення.

     3.1. Iнспектор митного органу на пiдставi поданих товаросупровiдних документiв заповнює у двох примрниках унiфiковану квитанцiю МД-1 на сплату збору за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення вiдповiдного виду контролю вантажiв i транспортних засобiв. Другий примiрник унiфiкованої квитанцiї МД-1 видається на руки вантажовласнику для сплати цих зборiв.

     3.2. Збори за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення вiдповiдного виду контролю вантажiв i транспортних засобiв, сплачуються вантажовласником безпосередньо на кордонi через виносне робоче мiсце уповноваженого банку на пiдставi другого примiрника унiфiкованої квитанцiї МД-1, що видається вантажовласнику вiдповiдно до п.3.1. Пiсля сплати збору касир банку повертає вантажовласнику його примiрник унiфiкованої квитанцiї МД-1 з вiдмiткою банку "СПЛАЧЕНО" та пiдписом касира.

     3.3. Цей же примiрник унiфiкованої квитанцiї МД-1 з вiдмiткою банку "СПЛАЧЕНО" та пiдписом касира вантажовласник пред'являє iнспектору митного органу, на пiдставi чого iнспектором митного органу ставиться особиста номерна печатка на власний пiдпис на цьому примiрнику квитанцiї МД-1.

     4. Пiдтвердженням завершення митного оформлення, що дає пiдстави для ввезення на митну територiю, є наявнiсть вiдтиску особистої номерної печатки на примiрнику унiфiкованої квитанцiї МД-1, що належить вантажовласнику. У випадках, коли заповнюється ВМД (наприклад, при транзитi), наявнiсть вiдтиску особистої номерної печатки на квитанцiї МД-1 є також обов'язковою, при чому цей вiдтиск повинен вiдповiдати вiдтиску особистої номерної печатки, проставленому на ВМД.

Заключнi положення

     5. Уповноважений банк перераховує вирученi кошти на депозитний рахунок митного органу з розбивкою по кодах та видах платежiв вiдповiдно до умов Генеральної угоди про спiвробiтництво мiж Державною митною службою України та уповноваженим банком. Митнi органи здiйснюють перерахування зазначених коштiв у розрiзi кодiв за видами платежiв на депозитний рахунок Державної митної служби України у централiзованому порядку.

     6. Державна митна служба України протяом 3 банкiвських днiв самостiйно проводить розрахунки з Державним бюджетом та перераховує належну частку коштiв на рахунки вiдповiдних центральних органiв екологiчного контролю, ветеринарного контролю, СМАП УДП "Укрiнтеравтосервiс", карантинного контролю у розмiрi, визначеному чинним законодавством.

     7. До запровадження порядку справляння єдиного збору, митнi збори та збори за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг з екологiчного контролю вантажiв i транспортних засобiв, за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення державного ветеринарного контролю, збiр за проїзд автомобiльними дорогами України транспортними засобами iноземних власникiв, плата за iнспектування пiдкарантинних матерiалiв використовуються згiдно з чинним законодавством.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.