ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.12.2000 р. N 15/3-4829-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


На доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2000 до N 18868/9

     Вiдповiдно до доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2000 до N 18868/9 та з метою застосування єдиного порядку сплати акцизного збору й уникнення подвiйного оподаткування цим податком при ввезеннi на митну територiю України пiдакцизних товарiв, якi пiдлягають маркуванню марками акцизного збору, повiдомляємо про наступне.

     Суми акцизного збору платниками - iмпортерами товарiв, що пiдлягають маркуванню марками акцизного збору, сплачуються на бюджетнi рахунки Державного казначейства України.

     Пiдставою для митного оформлення зазначених товарiв є подання iмпортером цих товарiв примiрника заявки-розрахунку з вiдмiткою продавця марок акцизного збору - податкового органу про сплату акцизного збору та копiї платiжного документа (завiреного податковим органом), що засвiдчує сплату акцизного збору.

     Заповнення граф вантажної митної декларацiї здiйснюється вiдповiдно до положень наказу Державної митної служби України вiд 30.06.98 N 380. При цьому, тимчасово (до внесення в установленому порядку доповнень до Класифiкатора способiв розрахунку) у п'ятiй колонцi графи 47 ВМД "Спосiб платежу" зазначається спосiб розрахунку "15 - сплата на бюджетнi рахунки Державного казначейства України", графа В не заповнюється, у графi С зазначаються реквiзити платiжного документа, що засвiдчує сплату акцизного збору.

     Для зарахування податковими органами в рахунок майбутнiх платежiв сум акцизного збору, сплачених пiд час митного оформлення iмпортерами пiдакцизних товарiв, що пiдлягають маркуванню марками акцизного збору та по яким було сплачено акцизний збiр через спецiальнi рахунки податкових органiв, забезпечити надання суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдтверджень про сплату акцизного збору до Державного бюджету.

     Листи Державної митної служби України вiд 24.07.2000 N 11/3-6643 та вiд 05.09.2000 N 11/42-3-353 вважати такими, що втратили чиннiсть.

Заступник Голови Служби О. Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.