ВИЩИЙ АРБIТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 27 вересня 2000 року N 04-1/1-16/143


     Судова колегiя по перегляду рiшень, ухвал, постанов Вищого арбiтражного суду України

     у складi:

     першого заступника Голови Гречкiвського М. П.

     суддi Чернова Є. В.

     розглянула заяву

     виробничого пiдприємства "Акватон"

     про перевiрку рiшення

     (постанови, ухвали)

     Вищого арбiтражного суду України

     у справi

     N 7/16

     за позовом

     ТОВ "Акватон"

     до

     Державної митної служби України

     про

     стягнення збиткiв у розмiрi 1194,21 грн.

     Рiшенням Вищого арбiтражного суду України вiд 04.04.2000 (суддя С. Щотка) у позовi вiдмовлено, т. я. класифiкацiйний код на товари встановлено 24.04.99, позивач 07.05.99 платiжним дорученням здiйснив попередню оплату в сумi 5600 грн. за митне оформлення вантажу, Рiвненська митниця є юридичною особою, яка самостiйно вiдповiдає за своїми зобов'язаннями.

     ТОВ "Акватон" просить рiшення суду по цiй справi скасувати, позов задовольнити, т. я. вiдповiдачем порушенi термiни доведення iнформацiї стосовно класифiкацiї емальлакiв, що призвело до виникнення збиткiв.

     Судова колегiя по перегляду рiшень, ухвал, постанов Вищого арбiтражного суду України всебiчно i повно вивчила обставини справи та представленi докази та встановила наступне.

     Вiдповiдно до 48 Митного кодексу України декларант зобов'язаний подати митницi документи, що мiстять данi, необхiднi для здiйснення митного оформлення, в т. ч. самостiйно або разом з митницею визначити код товарної номенклатури.

     Встановлення коду ТН митними експертними установами вiдповiдає компетенцiї незалежної митної лабораторiї. Визначення кодiв ТН до обов'язку суду не входить.

     Час проведення експертизи не включається у перiод знаходження товару пiд митним контролем.

     Судова колегiя по перегляду рiшень, ухвал, постанов констатує, що позов пред'явлено до неналежного вiдповiдача, оскiльки Рiвненська митниця вiдповiдає за своїми зобов'язаннями закрiпленим за нею майном згiдно ст. 32 ЦК України. Рiшенням суду по справi N 2/2м вiд 27.07. - 03.08.99, яке має преюдицiйне значення для розгляду справи, вiдмовлено позивачу у стягненнi з Рiвненської митницi 1194,21 грн.

     Постановою голови арбiтражного суду Рiвненської областi вищезазначене рiшення залишено без змiн.

     Позивачем рiшення суду Рiвненської областi до судової колегiї по перегляду рiшень, ухвал, постанов ВАС України не оскаржувалось.

     Рiвненська митниця не вiдмовляла позивачу у митному оформленнi вантажу. Встановлення спiрного коду ТН є виключною компетенцiєю митної лабораторiї, вiдповiдних передумов для визначення коду ТН позивач не має, самостiйно позивачем код ТН не встановлювався.

     Посилання позивача на порушення Закону України "Про iнформацiю" вiдношення до справи не має, оскiльки сторони у своїй дiяльностi по митному оформленню вантажу керуються спецiальним законодавством, а саме: Митним кодексом України, Законом України "Про Єдиний митний тариф". Час визначення митницею коду ТН до перiоду знаходження товару пiд митним контролем не зараховується.

     Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 33, 34, 106 - 108 АПК України, постановила:

     Рiшення Вищого арбiтражного суду України по справi N 7/16 вiд 04.04.2000 залишити без змiни.

Перший заступник Голови Вищого арбiтражного суду України М. Гречкiвський
Суддя Є. Чернов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.