МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 14.12.2000 N 241


Про затвердження Правил забезпечення збереження ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
12 сiчня 2001 р. за N 13/5204


     Вiдповiдно до Закону України "Про фiзичний захист ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання" та з метою визначення порядку забезпечення збереження радiоактивних матерiалiв НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Правила забезпечення збереження ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання (надалi - Правила), що додаються.

     2. Управлiнню з питань фiзичного захисту та гарантiй нерозповсюдження ядерної зброї Департаменту ядерного регулювання (В.Кравцов):

     2.1. Забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний термiн на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     2.2. Забезпечити розсилання наказу вiдповiдно до списку розсилання.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника мiнiстра О.Смишляєва.

Мiнiстр I.Заєць

 

Затверджено
Наказ Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України
14.12.2000 N 241

Правила
забезпечення збереження ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання

     1. Загальнi положення

     1.1. Правила забезпечення збереження ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання (далi - Правила) розроблено на пiдставi Законiв України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" ( 39/95-ВР ), "Про поводження з радiоактивними вiдходами" ( 255/95-ВР ), "Про фiзичний захист ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання" ( 2064-14 ), Положення про основнi засади органiзацiї перевезень радiоактивних матерiалiв територiєю України, затвердженого постановою Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 29.11.97 N 1332 ( 1332-97-п ), а також з урахуванням вимог НРБУ-97, ОСП-72/87 i СПОРО-85.

     1.2. Цi Правила є обов'язковими для юридичних осiб незалежно вiд форм власностi та фiзичних осiб, якi здiйснюють дiяльнiсть, пов'язану зi зберiганням, використанням, перевезенням радiоактивних матерiалiв та поводженням з радiоактивними вiдходами.

     1.3. Основними завданнями Правил є:

     створення умов для пiдвищення рiвня захисту населення та довкiлля вiд радiацiйного впливу, що може виникнути внаслiдок недотримання вимог щодо забезпечення збереження радiоактивних матерiалiв;

     встановлення порядку, виконання якого зводить до мiнiмуму можливiсть здiйснення протиправних дiй по вiдношенню до радiоактивних матерiалiв.

     1.4. Цi Правила встановлюють:

     вимоги щодо забезпечення збереження радiоактивних матерiалiв, якi пiдлягають виконанню при здiйсненнi дiяльностi, що пов'язана з радiоактивними матерiалами;

     вимоги щодо запровадження персональної вiдповiдальностi за забезпечення збереження радiоактивних матерiалiв.

     1.5. Дiя цих Правил не поширюється на радiоактивнi матерiали, якщо вони, за всiх можливих обставин, вiдповiдають усiм критерiям звiльнення вiд регулювального контролю згiдно з вимогами НРБУ-97.

     1.6. Дiя цих правил не поширюється на ядернi матерiали, якi знаходяться у Державнiй системi облiку та контролю i збереження яких забезпечується вимогами цiєї системи.

     1.7. Юридичнi та фiзичнi особи, якi здiйснюють дiяльнiсть з радiоактивними матерiалами, несуть вiдповiдальнiсть за виконання вимог цих правил.

     1.8. У цих Правилах наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     радiоактивнi матерiали - будь-якi матерiали, якi мiстять радiонуклiди, i для яких питома активнiсть та сумарна активнiсть вантажу перевищують межi, установленi нормами, правилами та стандартами з ядерної та радiацiйної безпеки;

     дiяльнiсть, пов'язана з радiоактивними матерiалами - дiяльнiсть, пов'язана зi зберiганням, використанням та перевезенням радiоактивних матерiалiв, включаючи поводження з радiоактивними вiдходами;

     збереження радiоактивних матерiалiв - це заходи, спрямованi на забезпечення фiзичної цiлiсностi об'єкта або предмета з радiоактивним матерiалом вiд протиправних дiй фiзичних осiб.

     2. Загальнi заходи забезпечення збереження радiоактивних матерiалiв

     2.1. Мета збереженння радiоактивних матерiалiв забезпечується визначенням, створенням та впровадженням системи заходiв з облiку, контролю та фiзичного захисту за умов:

     додержання вимог фiзичного захисту, облiку i контролю вiдповiдно до конкретних видiв радiоактивних матерiалiв;

     здiйснення функцiй державного регулювання (нормування, лiцензування, нагляд) та контролю збереження радiоактивних матерiалiв;

     додержання вимог законодавства щодо спецiальної перевiрки;

     призначення осiб, якi забезпечують збереження радiоактивних матерiалiв;

     здiйснення професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фiхiвцiв, дiяльнiсть яких пов'язана iз збереженням радiоактивних матерiалiв.

     2.2. З метою створення умов для забезпечення збереження радiоактивних матерiалiв керiвнику необхiдно:

     2.2.1. Призначити наказом вiдповiдну особу (осiб), яка вiдповiдає за органiзацiю та реалiзацiю вимог щодо забезпечення збереження радiоактивних матерiалiв.

     2.2.2. Створити систему фiзичного захисту радiоактивних матерiалiв та забезпечити її функцiонування.

     2.2.3. Розробити та ввести в дiю документи, що визначають порядок органiзацiї робiт з радiоактивними матерiалами з урахуванням вимог забезпечення їх збереження.

     2.3. Юридичнi особи, якi проводять дiяльнiсть з радiоактивними матерiалами, забезпечують вiдповiдну пiдготовку та iнструктаж кожної особи, яка має право доступу до радiоактивних матерiалiв, а також контроль за додержанням вимог цих правил.

     3. Вимоги щодо забезпечення збереження радiоактивних матерiалiв

     3.1. Юридичнi та фiзичнi особи, якi здiйснюють дiяльнiсть з радiоактивними матерiалами, несуть вiдповiдальнiсть за їх збереження вiдповiдно до чинного законодавства України.

     3.2. Кiлькiсть осiб, якi мають право доступу до робiт з радiоактивними матерiалами, обмежується поiменним списком, затвердженим та впровадженим наказом керiвника.

     3.3. Фiзичнi особи, що не мають допуску до особливих робiт, можуть перебувати у мiсцях, де знаходяться радiоактивнi матерiали, тiльки за письмовим дозволом керiвника пiдприємства у супроводi осiб, якi мають право доступу до цих матерiалiв.

     3.4. Усi радiоактивнi матерiали, що знаходяться на пiдприємствi, пiдлягають облiку та контролю вiдповiдно до норм та правил, встановлених органами державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки, згiдно з чинним законодавством України.

     3.5. Кожне мiсцезнаходження радiоактивних матерiалiв захищається вiд випадкового або безконтрольного проникнення стороннiх осiб шляхом забезпечення фiзичного захисту радiоактивних матерiалiв.

     3.6. Примiщення, що призначенi для робiт з радiоактивними матерiалами, а також сховища для радiоактивних матерiалiв до початку їх експлуатацiї повиннi бути прийнятi комiсiєю, до складу якої входять представники установ, органiзацiй згiдно з вимогами чинного законодавства України.

     Комiсiя встановлює вiдповiднiсть об'єктiв, що приймаються до експлуатацiї, до вимог чинного законодавства України. Результати роботи комiсiї оформлюються актом.

     3.7. Радiоактивнi матерiали, що не знаходяться у роботi, зберiгаються у спецiально вiдведених мiсцях або вiдповiдно обладнаних сховищах, якi забезпечують їх збереженiсть та виключають протиправний доступ до них стороннiх осiб.

     3.8. Надiйнiсть системи фiзичного захисту радiоактивних матерiалiв перевiряється щорiчно комiсiєю зi складанням акта перевiрки.

     3.9. При зберiганнi легкозаймистих та вибухонебезпечних матерiалiв юридичнi та фiзичнi особи розробляють заходи, якi забезпечують їх вибухову та пожежну безпеку.

     3.10. Юридичнi та фiзичнi особи захищають iнформацiю щодо заходiв, спрямованих на забезпечення збереження радiоактивних матерiалiв, згiдно з вимогами чинного законодавства України.

     3.11. Порядок органiзацiї перевезень радiоактивних матерiалiв здiйснюються згiдно з вимогами Закону України "Про перевезення небезпечних вантажiв" ( 1644-14 ), Положення про основнi засади органiзацiї перевезень радiоактивних матерiалiв територiєю України ( 1332-97-п ), Правил безпечного перевезення радiоактивних речовин та Основних правил безпеки i фiзичного захисту при перевезеннях ядерного матерiалу.

     4. Нагляд та вiдповiдальнiсть за порушення цих правил

     4.1. Нагляд за додержанням вимог Правил здiйснює спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади вiдповiдно до своєї компетенцiї.

     4.2. Порушення законодавства України з фiзичного захисту тягне за собою вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

Заступник начальника управлiння з питань фiзичного захисту та гарантiй нерозповсюдження ядерної зброї Департаменту ядерного регулювання Мiнекоресурсiв України В.Кравцов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.