ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.01.2001 р. N 09/1-283-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту України


Щодо надання зобов'язань при транзитi товарiв залiзничним транспортом

     На запити Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України "Укрзалiзницi" та митних органiв роз'яснюємо.

     I. Пункт 5.3 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї 22.01.99 за N 42/3335, з урахуванням етапностi його введення, застосовувати у повному обсязi при митному оформленнi товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються всiма видами транспорту, крiм залiзничного.

     У разi транзитного перемiщення вантажiв залiзничним транспортом на умовах, визначених Угодою про мiжнародне вантажне сполучення (СМГС), до графи 50 усiх основних аркушiв ВМД декларантом уносяться вiдомостi про пiдприємство залiзничного транспорту загального користування, що приймає заявленi товари до перевезення.

     На всiх товаросупровiдних документах, що подаються митницi працiвниками прикордонної передатної станцiї, та на основному аркушi ВМД проставляється календарний штемпель станцiї, яка приймає вантаж до перевезення, що є засвiдченням прийняття залiзницею солiдарного зобов'язання про дотримання митних правил, установлених чинним законодавством. Митницею на всiх поданих товаросупровiдних документах проставляється вiдтиск штампа "Пiд митним контролем".

     II. У разi виявлення недоставки у митницю призначення транзитного вантажу, що перемiщувався залiзничним транспортом, митницi повиннi негайно iнформувати центральний апарат Держмитслужби, використовуючи канали оперативного зв'язку.

     У разi затримки вагонiв з вантажами на прикордонних передатних станцiях митницi повиннi негайно направляти до регiональних митниць iнформацiю про причини затримки за двома пiдписами: начальника митницi та начальника станцiї (або осiб, що їх замiщують). Вказана iнформацiя опрацьовується й узагальнюється регiональними митницями та щомiсячно, до 10 числа, подається до центрального апарату Держмитслужби.

     Прошу iнформувати причетних.

Голова Служби Ю. Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.