Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 741 від 11.08.2005

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.92 р. N 94


Про внесення змiн у "Тимчасове положення про порядок пропуску товарiв, майна, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України" та у "Тимчасовi правила митного контролю за перемiщенням через митний кордон України предметiв, валюти i цiнностей громадян".

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державного митного комiтету України
вiд 9 червня 1992 року N 120,
наказом Державної митної служби України
вiд 17 липня 2000 року N 390

     У зв'язку iз змiнами цiн на товари та продукцiю, а також курсу карбованця вiдносно iноземних валют, що мали мiсце пiсля затвердження правил митного контролю за перемiщенням через митний кордон України товарiв, майна, речей громадян, а також враховуючи пропозицiї Мiнiстерства статистики України та Нацiонального банку України наказую:

     1. Встановити, що:

     - на товари та майно, вартiсть яких менше 100 доларiв США, вантажна митна декларацiя не заповнюється;

     - не ставляться на облiк у митницi зразки, загальна вартiсть яких не перевищує 100 доларiв США;

     - тимчасове вивезення з України експонатiв з метою проведення виставок, а також зразкiв i майна згiдно з планами науково-технiчного спiвробiтництва незалежно вiд їх вартостi здiйснюється без подання дозволу МЗЕЗторгу України.

     2. Встановити, що:

     - громадяни можуть безмитно вивозити за кордон України сувенiри i подарунки вартiстю до одного офiцiйно-встановленого мiнiмального розмiру заробiтної плати;

(положення пункту 2 поширено на дозвiл на безмитне вивезення громадянами за кордон України сувенiрiв i подарункiв вартiстю до одного офiцiйно встановленого мiнiмального розмiру заробiтної плати на мiжнароднi поштовi вiдправлення згiдно з наказом ДМКУ вiд 09.06.92 р. N 120)

     - ювелiрнi та iншi побутовi вироби з дорогоцiнних металiв, коштовних каменiв i перлiв пропускаються громадянам, якi виїжджають на постiйне мiсце проживання за кордон, загальною вартiстю до двадцяти офiцiйно-встановлених мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати на одну особу незалежно вiд її вiку.

     3. Внести в текст "Тимчасового положення про порядок пропуску товарiв, майна, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України", затвержденого наказом Державного митного комiтету N 7 вiд 30.12.91р., такi змiни:

     - у пунктi 3.4 слова "вартiсть яких не перевищує 500 крб. (по цiнах, що дiють на територiї України на такi чи подiбнi предмети" змiнити словами: "загальна вартiсть яких не перевищує 100 доларiв США";

     - пункт 3.8 виключити;

     - пункт 6.4 викласти у такiй редакцiї: "Товари та майно, вартiсть яких перевищує 100 доларiв США, декларуються митницi шляхом заявлення вiдомостей про них у вантажнiй митнiй декларацiї встановленого зразка. Вантажна митна декларацiя заповнюється у порядку, передбаченому дiючими нормативними актами".

     - абзац перший пункту 6.4.4 викласти у такiй редакцiї: "На товари та майно, вартiсть яких менше 100 доларiв США, вантажна митна декларацiя не заповнюється".

     4. Пункт 4 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi наказу Державного митного комiтету України вiд 31.12.91 N 9 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.07.2000 р. N 390)

     5. Пункт 1 наказу Державного митного комiтету N 8 вiд 30.12.91р. "Про митний контроль за перемiщенням купонiв багаторазового використання, що введенi на територiї України" вважати таким, що втратив чиннiсть.

     6. Вартiсть товарiв, майна та iнших предметiв при їх декларуваннi митницям у графах 22, 42, 46 вантажної митної декларацiї вказувати у доларах США. (Графа 23 ВМД при цьому не заповнюється).

     7. Наказ ввести в дiю з 1 червня 1992 року.

     8. Начальникам митниць ознайомити з цим наказом особовий склад митниць та декларантiв, якi розташованi в зонi дiяльностi митницi.

     9. Управлiнню справами (Ящук В.I.) надiслати копiї наказу у МЗС України та МЗЕЗторг України.

Голова комiтету Дiйсний державний радник митної служби О.М.Коваль
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.