Документ скасований: Постанова НБУ № 270 від 17.06.2004

Постанова Правлiння Нацiонального банку України

вiд 15 сiчня 2001 року N 12


Про внесення змiн до Положення про порядок реєстрацiї договорiв, якi передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими вiд нерезидентiв кредитами, позиками в iноземнiй валютi

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
1 лютого 2001 р. N 96/5287


     Вiдповiдно до вимог статтi 1 Закону України "Про Нацiональний банк України" Правлiння Нацiонального банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Унести до Положення про порядок реєстрацiї договорiв, якi передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими вiд нерезидентiв кредитами, позиками в iноземнiй валютi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.12.99 N 602, такi змiни:

     1.1. У текстi Положення словосполучення "фiнансово-кредитна установа" в усiх вiдмiнках замiнити словосполученням "фiнансова установа" у вiдповiдних вiдмiнках.

     2. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Департамент валютного регулювання (С. О. Яременко).

     3. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова В.С. Стельмах
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.