ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

вiд 10.05.94 р. N 11/1-1267

 

Начальникам митниць


     Для використання в оперативнiй роботi положень Закону України "Про порядок обкладення митом предметiв, якi вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" вiд 28.01.94 р. N 3894-XII повiдомляємо, що випуск культурних цiнностей, якi вивозяться (пересилаються) за митний кордон України, необхiдно здiйснювати при наявностi дозволу Мiнiстерства культури України, та при умовi сплати мита у розмiрi 50 вiдсоткiв вiд їх оцiночної вартостi, вказаної в дозволi. Мито за культурнi цiнностi, що вивозяться за митний кордон України громадянами, якi постiйно проживають в Українi, повинно бути сплачено завчасно у митницi, в регiонi дiяльностi якої вони постiйно проживають. Якщо зазначенi предмети пред'являються громадянами (крiм громадян, якi постiйно проживають за межами України, та громадян без громадянства) для сплати мита в митницi безпосередньо при перетинi митного кордону, мито стягується у подвiйному розмiрi (крiм несупроводжуваного багажу громадян).

Голова комiтету К. КОЛОС


"Збiрник наказiв та розпоряджень Державного митного комiтету України",
випуск 2, Київ, 1995.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.