МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

вiд 20.02.2001 N 32


Про внесення змiн i доповнень до наказу Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 11 серпня 2000 р. N 139 "Про затвердження Порядку вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 2000 р. N 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна"

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
13 березня 2001 р. за N 223/5414


     Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.07.2000 N 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна" та на виконання пункту 5 витягу з протоколу N 43 засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11-12 жовтня 2000 р. та з метою удосконалення системи реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв на експорт зерна незалежно вiд мiсця їх укладення Н А К А З У Ю:

     1. Внести до Порядку надання товарнiй бiржi висновку про її вiдповiднiсть щодо надання послуг з укладення угод купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних та регiональних потреб, їх реалiзацiї з державних ресурсiв i з державного резерву, що надходить у рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, погашення податкової заборгованостi та поставки пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, якi придбаваються за рахунок коштiв державного бюджету, а також до укладення та реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв ( z0510-00 ) такi змiни i доповнення:

     1.1. Пiдпункт 2.5.1 пункту 2.5 доповнити словом i цифрою: "додаток 3" (додається).

     1.2. У пiдпунктi 2.6.2 пункту 2.6 слова "або iншими засобами оперативного висвiтлення бiржової iнформацiї" замiнити словами "та бiжучою дорiжкою або iншими електронними засобами з iнформацiєю про цiни на бiржах України та свiтових ринках".

     1.3. Пiдпункт 2.6.2 доповнити другим та третiм абзацами такого змiсту:

     "Облаштоване спецiальне мiсце для проведення бiржової торгiвлi - бiржова долiвка, в межах якої передбачається наявнiсть не менше п'яти телефонних лiнiй, двох комп'ютерiв та робочих столiв для їх використання брокерами пiд час торгiвлi.

     Мiсце для вiдвiдувачiв бiржових торгiв вiддiляється вiд бiржової долiвки бар'єром".

     1.4. Пункт 2 доповнити пiдпунктом 2.6.8 такого змiсту:

     "Термiн роботи бiржi з сiльськогосподарською продукцiєю та продовольством установити не менше 1 року. Мiнiмальний обсяг реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї i продовольства повинен складати не менше 10 вiдсоткiв вiд загального обсягу рiчного товарообороту".

     1.5. Пiдпункт 3.8.1 пункту 3 доповнити абзацом: "При порушеннi пункту 10.6 Типових правил бiржової торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю, затверджених наказом Мiнсiльгосппроду, Мiнекономiки, Мiнфiну вiд 3 квiтня 1996 р. N 103/44/62 ( z0184-96 ) "Про затвердження Типових правил бiржової торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю" та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 16 квiтня 1996 р. за N 184/1209, незалежно вiд мiсця укладення та реєстрацiї бiржових угод для подальшого експорту зерна".

     2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Мiнiстра Шмiдта Р.М.

Мiнiстр I.Кириленко

 

Додаток 3
до пiдпункту 2.5.1 Порядку надання товарнiй бiржi висновку про її вiдповiднiсть щодо надання послуг з укладення угод купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних та регiональних потреб, їх реалiзацiї з державних ресурсiв i з державного резерву, що надходить у рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, погашення податкової заборгованостi та поставки пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, якi придбаваються за рахунок коштiв державного бюджету, а також до укладення та реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв

 

Заява
на отримання висновку про вiдповiднiсть

    Прошу розглянути документи для отримання висновку про вiдповiднiсть, якi поданi вiдповiдно до вимог Порядку надання товарнiй бiржi висновку про її вiдповiднiсть щодо надання послуг з укладення угод купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних та регiональних потреб, їх реалiзацiї з державних ресурсiв i з державного резерву, що надходить у рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, погашення податкової заборгованостi та поставки пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, якi придбаваються за рахунок коштiв державного бюджету, а також до укладення та реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв.

    Вiдомостi про товарну бiржу
    1. Назва
    1.1. Повна  
    1.2. Скорочена  
    2. Мiсцезнаходження
    2.1. Юридична адреса  
    2.2. Адреса виконавчого органу  
    2.3. Телефон   Факс  
Телетайп   Е-mail  
    3. Iдентифiкацiйний код  
    4. Банкiвськi реквiзити  
    5. Державна реєстрацiя
    5.1. Повна назва реєструвального органу  
 
    5.2. Реєстрацiйний номер та дата реєстрацi  
    6. Керiвник  
(прiзвище, iм'я та по батьковi)
      телефон  
    7. Головний бухгалтер  
(прiзвище, iм'я та по батьковi)
    телефон  

 

Керiвник  
Головний бухгалтер  
М.П

________________
Примiтка. Друкується на фiрмовому бланку товарної бiржi

Заступник начальника Департаменту розвитку пiдприємництва та iнфраструктури сiльськогосподарських ринкiв Ю.А.Пархоменко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.