МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м.Київ

вiд 11.08.2000 N 139


Про затвердження Порядку вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 2000 р. N 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна"

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
16 серпня 2000 р. за N 510/4731


     На виконання Указу Президента України вiд 29.06.2000 N 832 "Про невiдкладнi заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.07.2000 N 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна" та з метою монiторингу динамiки товаропотокiв i цiн при експортi зерна НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Порядок надання товарнiй бiржi висновку про її вiдповiднiсть щодо надання послуг з укладення угод купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних та регiональних потреб, їх реалiзацiї з державних ресурсiв i з державного резерву, що надходить у рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, погашення податкової заборгованостi та поставки пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, якi придбаваються за рахунок коштiв державного бюджету, а також до укладення та реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв (далi - Порядок), що додається.

     2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Мiнiстра Шмiдта Р.М.

Перший заступник Мiнiстра Ю.Я.Лузан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
11 серпня 2000 р. N 139
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Мiнiстерством юстицiї України
16 серпня 2000 р. N 510/4731

ПОРЯДОК
надання товарнiй бiржi висновку про її вiдповiднiсть щодо надання послуг з укладення угод купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних та регiональних потреб, їх реалiзацiї з державних ресурсiв i з державного резерву, що надходить у рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, погашення податкової заборгованостi та поставки пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, якi придбаваються за рахунок коштiв державного бюджету, а також до укладення та реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Указу Президента України вiд 29 червня 2000 р. N 832 "Про невiдкладнi заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна", постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 2000 р. N 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна", вiд 24 липня 2000 р. N 1151 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 1998 р. N 1288" та з метою монiторингу динамiки товаропотокiв i цiн при експортi зерна.

     1.2. Висновок про вiдповiднiсть товарних бiрж щодо надання послуг з укладення угод купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних та регiональних потреб, їх реалiзацiї з державних ресурсiв i з державного резерву, що надходить у рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, погашення податкової заборгованостi та поставки пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, якi придбаваються за рахунок коштiв державного бюджету, а також до укладення та реєстрацiї зовнiшньоекономiчних договорiв (далi - висновок про вiдповiднiсть) надається Мiнiстерством аграрної полiтики.

     1.3. Для реєстрацiї бiржової угоди (контракту) про експорт зерна використовується штамп, спецiально виготовлений для цiєї мети, або печатка бiржi (для угод) - колiр мастики - червоний. Штамп чи печатка розмiщуються на всiх сторiнках документа.

     1.4. Документом, що засвiдчує реєстрацiю бiржової угоди (контракту) для експорту зерна, є Посвiдчення про реєстрацiю. Форма Посвiдчення про реєстрацiю додається (додаток 1).

     1.5. Посвiдчення про реєстрацiю - документ, який засвiдчує реєстрацiю бiржею бiржової угоди (контракту) для експорту зерна, оформлюється на фiрмовому бланку бiржi, завiряється пiдписом уповноваженої особи та печаткою бiржi.

     Оригiнал Посвiдчення про реєстрацiю видається особi, що уклала та зареєструвала бiржову угоду (контракт) про експорт зерна на бiржi.

     За послуги з видачi посвiдчення про реєстрацiї плата не справляється.

     1.6. Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.10.99 N 1928 "Про активiзацiю дiяльностi бiржового ринку продукцiї агропромислового комплексу та необхiдних для його потреб матерiально-технiчних ресурсiв" Мiнiстерство аграрної полiтики разом з Нацiональною асоцiацiєю бiрж України подає щомiсяця Кабiнетовi Мiнiстрiв України перелiк товарних бiрж, якi отримали висновок про їх вiдповiднiсть вимогам щодо укладання та реєстрацiї угод купiвлi-продажу зерна з метою подальшого експортування, угод купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї та продовольства для державних та регiональних потреб, їх реалiзацiї з державних ресурсiв i з державного резерву та угод поставки пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, якi придбаваються за рахунок коштiв державного бюджету.

     1.7. Мiнiстерство аграрної полiтики разом з Нацiональною асоцiацiєю бiрж України вiдповiдно до пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 2000 р. N 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна" iнформує Кабiнет Мiнiстрiв України щотижня про обсяги та цiни за укладеними i зареєстрованими на бiржах угодами.

     1.8. Бiржi вiдповiдно до пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 2000 р. N 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна" щотижня подають до Нацiональної асоцiацiї бiрж України iнформацiю щодо обсягiв та цiн, укладених та зареєстрованих бiржових угод про експорт зерна.

     1.9. Облiк зареєстрованих бiржових угод про експорт зерна на бiржах ведеться в журналi реєстрацiї за формою, що додається (додаток 2).

     1.10. Журнал реєстрацiї має бути прошнурований i скрiплений печаткою, його сторiнки пронумерованi. На кожнiй бiржi призначається уповноважена особа, яка веде реєстрацiю бiржових угод про експорт зерна i несе персональну вiдповiдальнiсть за здiйснення реєстрацiї та ведення реєстрiв.

2. Вимоги до надання висновку про вiдповiднiсть товарних бiрж

     2.1. Заява про розгляд документiв для отримання висновку про вiдповiднiсть подається бiржею до Мiнiстерства аграрної полiтики, вiдповiдно до перелiку документiв, який наведено в пунктi 2.5 цього Порядку.

     2.2. Мiнiстерство аграрної полiтики веде реєстр виданих висновкiв вiдповiдностi, у тому числi призупиненого та анульованого висновкiв.

     2.3. Перелiк товарних бiрж, яким надано висновок про вiдповiднiсть, публiкується у пресi i повiдомляється Мiнiстерству економiки, Мiнiстерству фiнансiв, Мiнiстерству юстицiї, Державнiй митнiй службi, Державнiй податковiй адмiнiстрацiї, Пенсiйному фонду, Нацiональному банку України, Радi Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям.

     2.4. Висновок про вiдповiднiсть дiйсний впродовж трьох рокiв з моменту його надання. Продовження термiну дiї висновку про вiдповiднiсть провадиться у такому ж порядку, який установлено для його надання. Заява на продовження термiну дiї висновку про вiдповiднiсть подається не менше нiж за два мiсяцi до його закiнчення.

     2.5. Перелiк документiв для надання товарнiй бiржi висновку про вiдповiднiсть:

     2.5.1. Заява на отримання висновку про вiдповiднiсть.

     2.5.2. Нотарiально завiренi копiї:

     свiдоцтва про Державну реєстрацiю бiржi та довiдки про включення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України;

     установчих документiв.

     2.5.3. Правила бiржової торгiвлi i бiржового арбiтражу та витяг з протоколу загальних зборiв про їх затвердження, завiренi печаткою бiржi та пiдписом керiвника.

     2.6. Висновок про вiдповiднiсть надається товарнiй бiржi за умов:

     2.6.1. Вiдповiдностi установчих документiв бiржi вимогам Закону України "Про товарну бiржу".

     2.6.2. Наявностi вiдокремленого примiщення для персоналу бiржi, який забезпечує її функцiонування, не менше 40 кв. м корисної площi та примiщення для проведення торгiв площею не менше 100 кв. м, устатковане електронним табло або iншими засобами оперативного висвiтлення бiржової iнформацiї.

     2.6.3. Наявностi не менше 5 лiнiй мiського та мiжмiського телефонного зв'язку.

     2.6.4. Наявностi власних та прирiвняних до них коштiв не менше 100 тис. грн.

     2.6.5. Наявностi не менше 10 осiб, що є членами бiржi, та дiяльнiсть яких передбачена чинним законодавством.

     2.6.6. Наявностi електронної пошти та iнших технiчних та електронних засобiв (власних або орендованих).

     2.6.7. Наявностi органiв управлiння i контролю, визначених Законом України "Про товарну бiржу".

     2.7. Для пiдтвердження вказаних вимог до Мiнiстерства аграрної полiтики подаються:

     2.7.1. Копiя документа, що пiдтверджує право власностi на примiщення, або копiя угоди про оренду не менше нiж на рiк.

     2.7.2. Копiя бухгалтерської i фiнансової звiтностi за попереднiй та поточний роки, що пiдтверджують наявнiсть власних та прирiвняних до них коштiв.

     2.7.3. Копiя плану примiщення бiржi.

     2.7.4. Довiдка про технiчне та програмне забезпечення бiржi.

     2.7.5. Довiдка технiчно-експлуатацiйного вiддiлу зв'язку про наявнiсть телефонних лiнiй.

     2.7.6. Довiдка про торгiвлю сiльськогосподарською продукцiєю, продовольством та матерiально-технiчними ресурсами за останнiй рiк.

     2.8. Документи, що додаються до заяви для отримання висновку про вiдповiднiсть, повиннi бути прошитi, завiренi печаткою бiржi та пiдписами керiвника i головного бухгалтера.

     2.9. У разi надходження офiцiйних вiдомостей вiд органiв державної влади, пiдприємств, установ i органiзацiй щодо невiдповiдностi поданих документiв для отримання висновку вiдповiдностi Мiнiстерство аграрної полiтики разом з Нацiональною асоцiацiєю бiрж України (за згодою) проводить перевiрку поданих документiв з метою отримання достовiрної iнформацiї. За наслiдками проведеної перевiрки складається акт.

3. Порядок розгляду поданих документiв, видачi, призупинення та анулювання висновку про вiдповiднiсть

     3.1. Документи для отримання висновку про вiдповiднiсть подаються до Мiнiстерства аграрної полiтики та розглядаються протягом мiсяця з дня подання. За наслiдками розгляду Мiнiстерство аграрної полiтики приймає рiшення щодо надання висновку про вiдповiднiсть товарнiй бiржi або вiдмову в наданнi такого висновку.

     3.2. Письмове повiдомлення про дату розгляду поданих документiв направляється заявнику не пiзнiше нiж за 10 днiв до розгляду. У разi неможливостi бути присутнiм при розглядi зазначених документiв заявник повинен повiдомити Мiнiстерство аграрної полiтики не пiзнiше нiж за два днi до дня розгляду (iз зазначенням причини).

     3.3. Пiдставою для вiдмови товарнiй бiржi в наданнi їй висновку про вiдповiднiсть може бути:

     3.3.1. Виявлення в поданих документах недостовiрної або необ'єктивної iнформацiї.

     3.3.2. Невiдповiднiсть бiржi вимогам, зазначеним у пунктi 17 Положення про механiзм розрахункiв пiд час закупiвлi сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних потреб та їх реалiзацiї з державних ресурсiв через бiржовий товарний ринок, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.98 N 1288, та в пунктi 2.6 цього Порядку.

     3.3.3. Невiдповiднiсть поданих документiв чинному законодавству України.

     3.4. У разi вiдмови у видачi висновку про вiдповiднiсть заявник може звернутися до суду.

     3.5. В окремих випадках залежно вiд складностi i обсягу документiв, якi направляються на розгляд, Мiнiстерство аграрної полiтики може продовжити термiн розгляду представлених документiв до 30 днiв, про що повiдомляється заявниковi.

     3.6. Мiнiстерство аграрної полiтики може призупинити дiю висновку про вiдповiднiсть у таких випадках:

     3.6.1. При поданнi товарною бiржею, якiй надано висновок про вiдповiднiсть, заяви про призупинення його дiї.

     3.6.2. За вiдсутностi практики обслуговування угод купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї та продовольства впродовж шести мiсяцiв вiд моменту одержання висновку про вiдповiднiсть.

     3.6.3. У разi невiдповiдностi бiржi умовам, визначеним у пунктi 2.6 цього Порядку.

     3.7. У повiдомленнi про призупинення висновку про вiдповiднiсть Мiнiстерство аграрної полiтики зазначає причини призупинення та термiн, у межах якого слiд усунути вищевказанi недолiки.

     3.8. Мiнiстерство аграрної полiтики може анулювати дiю висновку про вiдповiднiсть у таких випадках:

     3.8.1. Систематичне порушення (два i бiльше разiв) товарною бiржею власних Правил бiржової торгiвлi i бiржового арбiтражу, виявлення вiдсутностi котирування цiн та визначення граничних цiн на бiржових торгах чи порушення iнших вимог щодо її дiяльностi та чинного законодавства.

     3.8.2. Неусунення причин, зазначених у повiдомленнi про призупинення, протягом шести мiсяцiв з дня закiнчення термiну, визначеного для їх усунення.

     3.8.3. Лiквiдацiя товарної бiржi.

     3.9. Дiя призупиненого висновку про вiдповiднiсть може бути поновлена у разi своєчасного усунення заявником причин, через якi було призупинено висновок про вiдповiднiсть, та письмового повiдомлення про це Мiнiстерства аграрної полiтики.

     3.10. При анулюваннi висновку вiдповiдностi, отримання повторного висновку вiдповiдностi здiйснюється у порядку, який установлено для його отримання.

     3.11. При внесеннi змiн та доповнень до своїх установчих документiв бiржа протягом 15 днiв з моменту реєстрацiї таких змiн повинна повiдомити про це Мiнiстерство аграрної полiтики.

Начальник Департаменту розвитку пiдприємництва та iнфраструктури сiльськогосподарських ринкiв П.Г.Ляшок

 

Додаток 1 до пункту 1.4. Порядку надання товарнiй бiржi висновку про її вiдповiднiсть щодо надання послуг з укладення угод купiвлi продажу сiльськогосподарської продукцiї i продовольства для державних та регiональних потреб, їх реалiзацiї з державних ресурсiв i з державного резерву, що надходить у рахунок сплати збору на обовТязкове державне пенсiйне страхування, погашення податкової заборгованостi та поставки пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально технiчних ресурсiв, якi придбаваються за рахунок коштiв державного бюджету, а також до укладення та реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв

м. _________________________________
"_____"_____________20___р.

ПОСВIДЧЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦIЮ N ______________

     Цим засвiдчується, що бiржова угода (контракт) про експорт зерна вiд "___"_______________20___р. N______________ ( з додатком вiд "___"_______________20___р.) укладена i зареєстрована, за нею продавець (експортер)

мiсцезнаходження ____________________________________________________

код за ЄДРПОУ ____________________________________________________

банкiвськi реквiзити п/р _____________________________банк ___________________
________________________________МФО____SWIFT_________

продав, покупець(iмпортер)___________________________________________________ мiсцезнаходження ___________________________________________________

банкiвськi реквiзити п/р _____________________________банк ___________________
________________________________МФО____SWIFT_________

країна iмпортера ___________________________________________________

купив зерно з такими характеристиками:

Назва товару Клас/сорт Код за ДСТУ Код за УКТЗЕД Обсяг, т Рiк урожаю
           

на таких умовах поставки:

Базис поставки Країна призначення Спосiб упаковки Умови транспортування Характер
угоди
         

на таких умовах розрахунку:

Цiна за одиницю Валюта контракту Валюта Розрахунку Вартiсть у валютi контракту Вартiсть у доларах США
         

Зареєстровано"____"_____________20__р. у журналi реєстрацiї _________________________________________ за N_____________________.
                (найменування бiржi)

Уповноважена особа______________________________________

М.п.

Примiтка. Друкується на фiрмовому бланку бiржi.

Начальник Департаменту розвитку пiдприємництва та iнфраструктури сiльськогосподарських ринкiв П.Г.Ляшок
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.