ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.05.2001 р. N 1/13-2349-ЕП

 

Начальникам митних органiв
Головним бухгалтерам


Про застосування вимог Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi"

     На численнi запити митних органiв Державна митна служба дає роз'яснення щодо правильностi застосування вимог Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi" вiд 07.12.2000 N 2134-III.

     Пунктом 2 роздiлу II "Прикiнцевi положення" цього Закону визначено, що продаж автомобiлiв, увезених в Україну й конфiскованих (примусово вилучених), у тому числi в рахунок погашення боргу або iнших зобов'язань за цивiльно-правовими угодами, договорами у випадках, передбачених чинним законодавством, здiйснюється з нарахуванням податкiв та зборiв, що справляються при iмпортi автомобiлiв, у разi, якщо такi податки та збори не були попередньо сплаченi.

     Повiдомляємо, що зазначенi податки та збори є складовою частиною оцiночної вартостi таких автотранспортних засобiв, яка визначається експертним шляхом.

     Тобто, суми мита та iнших податкiв i зборiв мають бути врахованi при проведеннi експертної оцiнки й стягнутi в момент продажу автомобiлiв.

     При цьому експертна оцiнка з урахуванням сум мита та iнших податкiв i зборiв не повинна перевищувати ринкову вартiсть аналогiчних автотранспортних засобiв у вiдповiдному регiонi.

     При оформленнi акта опису, оцiнки i передачi окремими рядками мають вказуватись:

     сума винагороди торговельнiй органiзацiї;

     сума податку на додану вартiсть;

     сума акцизного збору;

     сума ввiзного мита;

     сума податку на додану вартiсть, яка мала бути нарахована при митному оформленнi;

     сума акцизного збору, яка мала бути нарахована при митному оформленнi.

     У разi передання конфiскованих автотранспортних засобiв представникам органiв державної виконавчої служби митнi органи повиннi здiйснювати контроль за реалiзацiєю таких транспортних засобiв та перерахуванням на вiдповiднi рахунки митних органiв сум увiзного мита, а також податку на додану вартiсть i акцизного збору, якi мали бути нарахованi при митному оформленнi, з метою подальшого перерахування митними органами цих коштiв на рахунки вiдповiдних бюджетiв.

Голова Служби Ю.П.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.