ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.03.99 N 11/3-2223

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння


Щодо зазначення податкового номеру за контрактом про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть

     У зв'язку iз запитами митних установ та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо вiдображення в облiкових документах суб'єктiв ЗЕД реквiзитiв, що використовуються при здiйсненнi зовнiшньоекономiчних операцiй в межах договорiв про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть без створення юридичної особи, Державна митна служба надає наступнi роз'яснення:

     Вiдповiдно до положень листiв Державної митної служби України вiд 31.12.97 N 11/1-12571 та вiд 05.06.98 N 11/2-5670 у гр. 2, 8, 9, 14 ВМД зазначається iндивiдуальний податковий номер з реєстру платникiв податку на додану вартiсть (далi - податковий номер). Iншi iдентифiкацiйнi коди з реєстрiв, що ведуться Державною податковою адмiнiстрацiєю при заповненнi ВМД не використовуються.

     Державна податкова адмiнiстрацiя здiйснює окремий податковий облiк договорiв (контрактiв) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть (виробничу кооперацiю, спiльне виробництво тощо), не пов'язану iз створенням юридичної особи, в тому числi у реєстрi платникiв податку на додану вартiсть (при необхiдностi реєстрацiї контракту у зазначеному реєстрi).

     Виходячи iз викладеного вище Державна митна служба вважає за доцiльне при здiйсненнi зовнiшньоторговельних операцiй в межах контракту про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть зазначати у ВМД податковий номер зазначеного контракту. В iнших випадках повинен використовуватись власний податковий номер.

     Документи щодо наявностi/ вiдсутностi податкового номеру контракту про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть зберiгаються в порядку передбаченому листом Державної митної служби вiд 05.06.98 N 11/2-5670.

Заступник Голови Служби О. Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.