ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.06.98 N 11/2-5670

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Iнформацiйно - аналiтичне митне управлiння


Щодо заповнення окремих граф ВМД, стосовно внесення iндивiдуального податкового номеру

     У зв'язку iз запитами митних установ та суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi стосовно виконання вимог наказу Державної митної служби України вiд 09 липня 1997 року N 307, в частинi внесення iндивiдуального податкового номеру до вантажної митної декларацiї, надаємо наступнi роз'яснення:

     1. Вiдповiдно до п. 9.2 Закону України "Про податок на додану вартiсть" вiд 03 квiтня 1997 року N 168/97-ВР (iз наступними змiнами та доповненнями) будь - якiй особi, дiяльнiсть якої пiдлягає оподаткуванню, присвоюється iндивiдуальний податковий номер, що використовується для справляння податку.

     Вiдповiдно до п. 9.1 зазначеного Закону центральний податковий орган України веде реєстр платникiв податку.

     2. Порядок реєстрацiї суб'єктiв у зазначеному реєстрi затверджено Наказом Державної податкової адмiнiстрацiї України "Про затвердження Положення про Реєстр платникiв податку на додану вартiсть" вiд 27 травня 1997 року N 149 (зареєстровано у Мiнiстерствi юстицiї України 11 червня 1997 року за N 216/2020).

     Вiдповiдно до п. 1 Положення про Реєстр платникiв податку на додану вартiсть: "1. Реєстр платникiв податку на додану вартiсть (далi - Реєстр) - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про осiб, якi згiдно iз Законом України "Про податок на додану вартiсть" зобов'язанi здiйснювати утримання та внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем. Особи, якi здiйснюють iмпорт товарiв i сплачують податок на додану вартiсть при ввезеннi цих товарiв, але не пiдпадають пiд визначення платникiв податку вiдповiдно до пункту 2.1 статтi 2 зазначеного Закону, не повиннi проходити реєстрацiю в якостi платникiв податку та отримувати податковий номер.".

     Стаття 2. "Платники податку" Закону України "Про податок на додану вартiсть": "Платником податку є:

     2.1. Особа, обсяг оподатковуваних операцiй з продажу товарiв (робiт, послуг) якої протягом будь - якого перiоду з останнiх дванадцяти календарних мiсяцiв перевищував 600 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.".

     Вiдповiдно до наведеного вище, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який здiйснює експортно/iмпортнi операцiї може не пiдлягати реєстрацiї податковими органами у якостi платнику податку.

     Таким чином при здiйсненнi митного оформлення за умови вiдсутностi у суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi свiдоцтва ДПА про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть за формою N 5-Р (додаток 3 до Положення про Реєстр платникiв податку на додану вартiсть), суб'єкт подає до митного органу заяву за пiдписом керiвника пiдприємства та головного бухгалтера i завiреною печаткою пiдприємства (для фiзичних осiб - пiдприємцiв без створення юридичної особи заява може завiрятися лише пiдписом зазначеного пiдприємця) про те, що пiдприємство не пiдлягає включенню до Реєстру платникiв податку на додану вартiсть.

     Копiя свiдоцтва ДПА про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть за формою N 5-Р (копiя) або заява про те, що пiдприємство не пiдлягає включенню до Реєстру платникiв податку на додану вартiсть (оригiнал) подається разово i зберiгається у особистiй справi пiдприємства разом з iншими документами, поданими при здiйсненi процедур облiку в митних органах, вiдповiдно до положень наказу Державної митної служби вiд 31.05.96 р. N 237.

     Податковий номер зазначається у правому верхньому кутку граф 2, 8, 9, 14 вiдповiдно до загального порядку заповнення ВМД.

     При цьому звертаємо увагу, що iндивiдуальний податковий номер для юридичних осiб - це дванадцятирозрядний числовий код, структуру якого встановлює центральний податковий орган України, для фiзичних осiб в якостi iндивiдуального податкового номера використовується iндивiдуальний iдентифiкацiйний номер платника податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб.

     За вiдсутностi iндивiдуального податкового номеру, що повинно бути пiдтверджено заявою, правий верхнiй кут граф 2, 8, 9, 14 (вiдповiдно до загального порядку заповнення ВМД) не заповнюється.

Перший Заступник Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.