Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3824Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi:
-[38248]товари, що зазначенi у примiтцi 3 до товарних пiдпозицiй цiєї групи:

- - 3824 81 00 00з вмiстом оксирану (етиленоксиду)
- - 3824 82 00 00з вмiстом полiхлорованих бiфенiлiв (PCBs), полiхлорованих терфенiлiв (PCTs) або полiбромованих бiфенiлiв (PBBs)
- - 3824 83 00 00з вмiстом три(2,3-дибромпропiл)фосфату
- - 3824 84 00 00з вмiстом альдрину (ISO), камфехлору (ISO) (токсафен), хлордану (ISO), хлордекону (ISO), ДДТ (ISO) (клофенотану (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бiс(п-хлорфенiл) етану), диелдрiну (ISO, INN), ендосульфану (ISO), ендрiну (ISO), гептахлору (ISO) або мiрексу (ISO)
- - 3824 85 00 00з вмiстом 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексану (HCH) (ISО), включаючи лiндан (ISO)
- - 3824 86 00 00з вмiстом пентахлорбензолу (ISO) або гексахлорбензолу (ISO)
- - 3824 87 00 00з вмiстом перфтороктансульфонової кислоти, її солей, перфтороктансульфонамiдiв або перфтороктансульфонiлфториду
- - 3824 88 00 00з вмiстом тетра-, пента-, гекса-, гепта- або октабромдифенiлових простих ефiрiв

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.