Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3824Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi:

- 3824 10 00готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв:
- - 3824 10 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 3824 10 00 90iншi
- 3824 30 00 00карбiди металiв неагломерованi, змiшанi мiж собою або з iншими металевими сполучними речовинами
- 3824 40 00 00добавки готовi для цементiв, будiвельних розчинiв або бетонiв
- 3824 50невогнетривкi будiвельнi розчини та бетони:
- - 3824 50 10 00бетон, готовий до заливки
- - 3824 50 90 00iнший
- 3824 60сорбiтол, крiм сорбiтолу товарної пiдпозицiї 2905 44:
- - [3824 60 1]у водному розчинi:
- - - 3824 60 11 00iз вмiстом 2 мас.% або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу
- - - 3824 60 19 00iнший
- - [3824 60 9]iнший:
- - - 3824 60 91 00iз вмiстом 2 мас.% або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу
- - - 3824 60 99 00iнший
- [3824 7]сумiшi з вмiстом галогенованих похiдних метану, етану або пропану:
- - 3824 71 00 00з вмiстом хлорфторвуглеводнiв (СFCs), з вмiстом або без вмiсту гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs), перфторвуглеводнiв (PFCs) або гiдрофторвуглеводнiв (HFCs)
- - 3824 72 00 00з вмiстом бромхлордифторметану, бромтрифторметану або дибромтетрафторетанiв
- - 3824 73 00 00з вмiстом гiдробромфторвуглеводнiв (HBFCs)
- - 3824 74 00 00з вмiстом гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs), з вмiстом або без вмiсту перфторвуглеводнiв (PFCs) або гiдрофторвуглеводнiв (HFCs), але без вмiсту хлорфторвуглеводнiв (CFCs)
- - 3824 75 00 00з вмiстом тетрахлориду вуглецю
- - 3824 76 00 00з вмiстом 1,1,1-трихлоретану (метилхлороформ)
- - 3824 77 00 00з вмiстом бромметану (метил бромiду) або бромхлорметану
- - 3824 78з вмiстом перфторвуглеводнiв (PFCs) або гiдрофторвуглеводнiв (HFCs), але без вмiсту хлорфторвуглеводнiв (CFCs) або гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs):
- - - 3824 78 10 00тiльки з вмiстом 1,1,1-трифторетану та пентафторетану
- - - 3824 78 20 00тiльки з вмiстом 1,1,1-трифторетану, пентафторетану та 1,1,1,2-тетрафторетану
- - - 3824 78 30 00тiльки з вмiстом дифторметану та пентафторетану
- - - 3824 78 40 00тiльки з вмiстом дифторметану, пентафторетану та 1,1,1,2-тетрафторетану
- - - 3824 78 80 00з вмiстом ненасичених гiдрофторвуглеводнiв
- - - 3824 78 90 00iншi
- - 3824 79 00 00iншi
- [3824 8]товари, що зазначенi у примiтцi 3 до товарних пiдпозицiй цiєї групи:
- - 3824 81 00 00з вмiстом оксирану (етиленоксиду)
- - 3824 82 00 00з вмiстом полiхлорованих бiфенiлiв (PCBs), полiхлорованих терфенiлiв (PCTs) або полiбромованих бiфенiлiв (PBBs)
- - 3824 83 00 00з вмiстом три(2,3-дибромпропiл)фосфату
- - 3824 84 00 00з вмiстом альдрину (ISO), камфехлору (ISO) (токсафен), хлордану (ISO), хлордекону (ISO), ДДТ (ISO) (клофенотану (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бiс(п-хлорфенiл) етану), диелдрiну (ISO, INN), ендосульфану (ISO), ендрiну (ISO), гептахлору (ISO) або мiрексу (ISO)
- - 3824 85 00 00з вмiстом 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексану (HCH) (ISО), включаючи лiндан (ISO)
- - 3824 86 00 00з вмiстом пентахлорбензолу (ISO) або гексахлорбензолу (ISO)
- - 3824 87 00 00з вмiстом перфтороктансульфонової кислоти, її солей, перфтороктансульфонамiдiв або перфтороктансульфонiлфториду
- - 3824 88 00 00з вмiстом тетра-, пента-, гекса-, гепта- або октабромдифенiлових простих ефiрiв
- [3824 9]iншi:
- - 3824 91 00 00сумiшi та препарати, що складаються головним чином iз [(5-етил-2-метил-2-оксид-1,3,2-дiоксафосфiнан-5-iл)метил] метил метилфосфонату та бiс[(5-етил-2-метил-2-оксид-1,3,2- дiоксафосфiнан-5-iл)метилу] метилфосфонату
- - 3824 99iншi:
- - - 3824 99 10 00сульфонати нафтовi, за винятком сульфонатiв лужних металiв, амонiю або етаноламiнiв; тiофенованi сульфокислоти масел, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв, та їх солi
- - - 3824 99 15 00iонiти
- - - 3824 99 20 00газопоглиначi (getters) для вакуумних приладiв
- - - 3824 99 25 00пiролiгнiти (наприклад, кальцiю); тартрат кальцiю неочищений; цитрат кальцiю неочищений
- - - 3824 99 30 00нафтеновi кислоти, їх водонерозчиннi солi та їх складнi ефiри
- - - [3824 99 4]iншi:
- - - - 3824 99 45 00сумiшi, що перешкоджають утворенню накипу, та аналогiчнi продукти
- - - - 3824 99 50препарати (сумiшi) для гальванiзацiї:
- - - - - 3824 99 50 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 3824 99 50 90iншi
- - - - 3824 99 55 00сумiшi складних моно-, ди- та триефiрiв жирних кислот глiцерину (емульгатори для жирiв)
- - - - 3824 99 58 00пластирi нiкотиновi (трансдермальнi системи), призначенi для того, щоб допомогти курцям кинути палити
- - - - [3824 99 6]продукти та препарати, якi використовують у фармакологiї або хiрургiї:
- - - - - 3824 99 61 00промiжнi продукти виробництва антибiотикiв, одержанi в результатi ферментацiї Streptomyces tenebrarius, висушенi або невисушенi, що застосовуються в процесi виробництва лiкарських засобiв для людей (товарна позицiя 3004)
- - - - - 3824 99 62 00промiжнi продукти виробництва солей моненсину (monensin salts)
- - - - - 3824 99 64 00iншi
- - - - 3824 99 65 00допомiжнi продукти для ливарних виробництв (крiм продуктiв, зазначених у товарнiй категорiї 3824 10 00)
- - - - [3824 99 7]iншi:
- - - - 3824 99 70 00препарати (сумiшi) вогнезахиснi, водонепроникнi та iншi подiбнi захиснi сумiшi, якi використовуються у будiвництвi
- - - - - 3824 99 75 00пластини з нiобату лiтiю нелегованi
- - - - - 3824 99 80 00сумiш амiнiв, одержана з димеризованих жирних кислот, середня молекулярна маса яких 520 або бiльше, але не бiльш як 550
- - - - - 3824 99 85 003-(1-етил-1-метилпропiл) iзоксазол-5-iламiн у виглядi розчину в толуолi
- - - - - 3824 99 86 00сумiшi, якi в основному складаються з диметилметилфосфонату, оксирану та пентаоксиду дифосфору (оксид фосфору (V), фосфорний ангiдрид)
- - - - - [3824 99 9]хiмiчнi продукти або препарати, якi складаються переважно iз органiчних сполук, в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi:
- - - - - - 3824 99 92рiдкi при температурi 20 град.С:
- - - - - - - 3824 99 92 10антикорозiйнi препарати з вмiстом амiнiв як активних складових
- - - - - - - 3824 99 92 90iншi
- - - - - - 3824 99 93 00iншi
- - - - - 3824 99 96iншi:
- - - - - - 3824 99 96 10паливо моторне альтернативне, в iншому мiсцi не зазначене
- - - - - - 3824 99 96 20рiдини, що використовуються в електронних сигаретах
- - - - - - 3824 99 96 30антикорозiйнi препарати з вмiстом амiнiв як активних складових, крiм товарiв товарної пiдкатегорiї 3824 99 92 10
- - - - - - 3824 99 96 60розчинники та розрiджувачi складнi неорганiчнi для лакiв та аналогiчної продукцiї
- - - - - - 3824 99 96 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.