Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3824Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi:
-[38249]iншi:
--3824 99iншi:

- - - 3824 99 10 00сульфонати нафтовi, за винятком сульфонатiв лужних металiв, амонiю або етаноламiнiв; тiофенованi сульфокислоти масел, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв, та їх солi
- - - 3824 99 15 00iонiти
- - - 3824 99 20 00газопоглиначi (getters) для вакуумних приладiв
- - - 3824 99 25 00пiролiгнiти (наприклад, кальцiю); тартрат кальцiю неочищений; цитрат кальцiю неочищений
- - - 3824 99 30 00нафтеновi кислоти, їх водонерозчиннi солi та їх складнi ефiри
- - - [3824 99 4]iншi:
- - - - 3824 99 45 00сумiшi, що перешкоджають утворенню накипу, та аналогiчнi продукти
- - - - 3824 99 50препарати (сумiшi) для гальванiзацiї:
- - - - - 3824 99 50 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 3824 99 50 90iншi
- - - - 3824 99 55 00сумiшi складних моно-, ди- та триефiрiв жирних кислот глiцерину (емульгатори для жирiв)
- - - - 3824 99 58 00пластирi нiкотиновi (трансдермальнi системи), призначенi для того, щоб допомогти курцям кинути палити
- - - - [3824 99 6]продукти та препарати, якi використовують у фармакологiї або хiрургiї:
- - - - - 3824 99 61 00промiжнi продукти виробництва антибiотикiв, одержанi в результатi ферментацiї Streptomyces tenebrarius, висушенi або невисушенi, що застосовуються в процесi виробництва лiкарських засобiв для людей (товарна позицiя 3004)
- - - - - 3824 99 62 00промiжнi продукти виробництва солей моненсину (monensin salts)
- - - - - 3824 99 64 00iншi
- - - - 3824 99 65 00допомiжнi продукти для ливарних виробництв (крiм продуктiв, зазначених у товарнiй категорiї 3824 10 00)
- - - - [3824 99 7]iншi:
- - - - 3824 99 70 00препарати (сумiшi) вогнезахиснi, водонепроникнi та iншi подiбнi захиснi сумiшi, якi використовуються у будiвництвi
- - - - - 3824 99 75 00пластини з нiобату лiтiю нелегованi
- - - - - 3824 99 80 00сумiш амiнiв, одержана з димеризованих жирних кислот, середня молекулярна маса яких 520 або бiльше, але не бiльш як 550
- - - - - 3824 99 85 003-(1-етил-1-метилпропiл) iзоксазол-5-iламiн у виглядi розчину в толуолi
- - - - - 3824 99 86 00сумiшi, якi в основному складаються з диметилметилфосфонату, оксирану та пентаоксиду дифосфору (оксид фосфору (V), фосфорний ангiдрид)
- - - - - [3824 99 9]хiмiчнi продукти або препарати, якi складаються переважно iз органiчних сполук, в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi:
- - - - - - 3824 99 92рiдкi при температурi 20 град.С:
- - - - - - - 3824 99 92 10антикорозiйнi препарати з вмiстом амiнiв як активних складових
- - - - - - - 3824 99 92 90iншi
- - - - - - 3824 99 93 00iншi
- - - - - 3824 99 96iншi:
- - - - - - 3824 99 96 10паливо моторне альтернативне, в iншому мiсцi не зазначене
- - - - - - 3824 99 96 20рiдини, що використовуються в електронних сигаретах
- - - - - - 3824 99 96 30антикорозiйнi препарати з вмiстом амiнiв як активних складових, крiм товарiв товарної пiдкатегорiї 3824 99 92 10
- - - - - - 3824 99 96 60розчинники та розрiджувачi складнi неорганiчнi для лакiв та аналогiчної продукцiї
- - - - - - 3824 99 96 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.