Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8536Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1 000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв:
-8536 90iншi пристрої:

- - 8536 90 01попередньо зiбранi елементи для електричних кiл:
- - - 8536 90 01 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8536 90 01 90iншi
- - 8536 90 10 00з'єднувачi та контактнi елементи для проводiв i кабелiв
- - 8536 90 20 00установки зондового контролю напiвпровiдникових пластин
- - 8536 90 40 00затискачi акумуляторної батареї, що використовується для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702, 8307, 8704 або 8711
- - 8536 90 95 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.