ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ХАРКIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

17.03.2010 N 190


Про внесення змiн i доповнень до наказу Харкiвської митницi вiд 08.09.2008 N 874

     На виконання вимог пункту 1.2 наказу Державної митної служби України вiд 18.03.2008 N 233 та з метою забезпечення ефективного контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України наказую:

     1. Внести змiни до наказу Харкiвської митницi вiд 08.09.2008 N 874 "Про посилення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв" зi змiнами, виклавши додаток 2 в редакцiї, що додається.

     2. Начальнику вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення довести цей наказ до пiдроздiлiв Харкiвської митницi згiдно з розсилкою.

     3. Вiдповiдальнiсть за виконання наказу покласти на начальникiв вiддiлiв митного оформлення (далi - ВМО), вiддiлу контролю митної вартостi (далi - ВКМВ).

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв начальникiв митницi згiдно з розподiлом обов'язкiв.

Голова комiсiї з питань лiквiдацiї Харкiвської митницi О.Г. Даниленко

 

Додаток 2
до наказу Харкiвської митницi
08.09.2008 N 874
в редакцiї наказу Харкiвської митницi
17.03.2010 N 190

 

N з/п Код товару (10 знакiв УКТ ЗЕД) Назва товару
1 2 3
1 2523100000 Портландцемент, глиноземистий цемент, шлакопортландцемент, сульфатостiйкий цемент та подiбнi цементи, якi тверднуть вiд води, забарвленi або незабарвленi, готовi чи у формi клiнкерiв: тiльки портландцемент:
2 4011209090 Шини пневматичнi гумовi новi: тiльки iншi:
3 2403999000 Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї: тiльки iншi:
4 2401201000 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи: тiльки тютюн повнiстю або частково обрiзаний (з повнiстю або частково вiддiленою середньою жилкою):
5 2403910000 Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї: тiльки iншi:
6 2401207000 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи: тiльки тютюн повнiстю або частково обрiзаний (з повнiстю або частково вiддiленою середньою жилкою):
7 3901109000 Полiмери етилену в первинних формах: тiльки полiетилен з питомою густиною менш як 0,94:
8 3901209000 Полiмери етилену в первинних формах: тiльки полiетилен з питомою густиною 0,94 або бiльше:
9 4011100000 Шини пневматичнi гумовi новi: тiльки iншi:
10 2401106000 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи: тiльки тютюн необрiзаний (з невiддiленою середньою жилкою):
11 8708999898 Частини та пристрої для автомобiлiв, товарних позицiй 8701-8705: тiльки -iншi частини та пристрої:
12 3920202100 Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неукрiпленi i неламiнованi (небагатошаровi), не сполученi паралельно з iншими матерiалами, без пiдкладки та не з'єднанi аналогiчним способом з iншими матерiалами: тiльки з iнших пластичних матерiалiв:
13 5502004000 Джгути з штучних ниток: тiльки з ацетату
14 4813900000 Папiр цигарковий, розрiзаний або не розрiзаний за розмiром чи у формi книжечок або трубок: тiльки iнший:
15 902400010 Чай, ароматизований чи неароматизований: тiльки iнший чай чорний (ферментований) i частково ферментований:
16 8537209100 Пульти, панелi, консолi, пiдставки, шафи та iнша арматура для електричної апаратури, обладнаної двома та бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536, пристрої та прилади для розподiлу електричного струму, або що входять до групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517: тiльки для напруги понад 1000 В:
17 2402209020 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили [тонкi сигари] та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками: тiльки сигарети, цигарки з вмiстом тютюну:
18 5601229900 Вата з текстильних матерiалiв та вироби з неї; текстильнi волокна завдовжки менш як 5 мм (пух), фабричнi вузлики i текстильний пил: тiльки вата; вироби з вати iншi:
19 3907602000 Полiацетати, iншi полiефiри та епоксиднi смоли, у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi полiестери у первинних формах: тiльки полiефiри складнi iншi:
20 8537109990 Пульти, панелi, консолi, пiдставки, шафи та iнша арматура для електричної апаратури, обладнаної двома та бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536, пристрої та прилади для розподiлу електричного струму, або що входять до групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517: тiльки для напруги не бiльш як 1000 В:
21 8458918000 Верстати токарнi (включаючи токарнi центри): тiльки iншi верстати токарнi:
22 8438101000 Машини та обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включенi до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних нелетких рослинних жирiв або олiй: тiльки обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв, виробництва макаронiв, спагетi або подiбних виробiв:
23 3904100090 Полiмери хлористого вiнiлу або iнших галогенованих олефiнiв, у первинних формах: тiльки полiхлорвiнiл iнший:
24 9032899090 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або контролю: тiльки iншi прилади та апарати:
25 8406901000 Турбiни на водянiй парi та iншi паровi турбiни: тiльки iншi турбiни:
26 7606125000 Плити, листи та стрiчки з алюмiнiю, товщина яких понад 0,2 мм: тiльки iншi:
27 9401908090 Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини: тiльки iншi меблi для сидiння з дерев'яним каркасом:
28 4810921000 Папiр та картон, крейдований з одного або двох бокiв каолiном або iншими неорганiчними речовинами, з використанням сполучних речовин чи без них, i без будь-якого iншого покриття, у тому числi з пофарбованою, декорованою поверхнею або з друкованим зображенням, у рулонах або в аркушах: тiльки крафт-папiр та картон, крiм тих, якi використовуються для писання, друкування або iнших графiчних цiлей:
29 1902301000 Вироби з тiста без дрiжджiв, пiдданi або не пiдданi тепловiй обробцi, з начинкою (з м'яса чи iнших продуктiв) або без начинки, або виробленi iншим способом, наприклад, спагетi, макарони, локшина та iншi макароннi вироби; кускус, готовий або не готовий до споживання: тiльки вироби з тiста без дрiжджiв, не пiдданi тепловiй обробцi, без начинки або не виготовленi iншим способом:
30 8458114900 Верстати токарнi (включаючи токарнi центри): тiльки iншi верстати токарнi:
31 8516101990 Пристрої електричнi водогрiйнi акумулювальнi або безiнерцiйнi та кип'ятильники зануренi електричнi; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, грунту тощо; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад, сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або для сушiння рук; праски електричнi; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 8545: тiльки iншi прилади електронагрiвальнi:
32 2835269000 Фосфiнати (гiпофосфiти), фосфонати (фосфiти), фосфати та полiфосфати: тiльки полiфосфати:
33 8704313100 Автомобiлi вантажнi: тiльки iншi з поршневим двигуном з iскровим запалюванням:
34 3207209000 Готовi пiгменти, речовини-глушники та барвники, склоподiбна емаль i глазур, ангоби (шлiкери), рiдкi глянцювальнi речовини та аналогiчнi препарати гатункiв, якi використовують при виробництвi керамiки, емалевих та скляних виробiв; скляний фрит та iнше скло у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв: тiльки емалi i полива склоподiбнi, ангоби та аналогiчнi препарати:
35 8418109910 Холодильники, морозильники та iнше холодильне i морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря, товарної позицiї 8415: тiльки iнше обладнання холодильне та морозильне; тепловi насоси:
36 2930409000 Сполуки сiркоорганiчнi: тiльки метiонiн:
37 4801000000 Папiр газетний у рулонах або в аркушах: тiльки iнший
38 901210000 Кава смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замiнники кави з вмiстом кави у будь-якiй пропорцiї: тiльки кава несмажена:
39 8483408200 Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання; зубчастi передачi та зубчастi колеса зiбранi з валами, кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти; муфти та з'єднувальнi вали (включаючи унiверсальнi шарнiри Гука, кардани): тiльки зубчастi механiзми та зубчастi передачi, крiм зубчастих колiс, ланцюгових зiрочок та iнших елементiв трансмiсiй, якi постачаються окремо; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори:
40 1701991000 Цукор з цукрової тростини або цукрових бурякiв та хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi: тiльки iнший:
41 2710198100 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; крiм вiдпрацьованих нафтопродуктiв.
42 8704229100 Автомобiлi вантажнi: тiльки iншi з поршневим двигуном з iскровим запалюванням:
43 7226198000 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки менш як 600 мм: тiльки iнший:
44 8482109000 Пiдшипники кульковi або роликовi, цилiндричнi або голковi: тiльки частини:
45 4011201000 Шини пневматичнi гумовi новi: тiльки iншi:
46 8409910090 Частини, призначенi виключно або головним чином для двигунiв товарної позицiї 8407 або 8408: тiльки iншi:
47 4802561000 гатунки паперу та картону некрейдованi, що використовуються для писання, друкування або iнших графiчних цiлей, а також гатунки паперу та картону для виготовлення перфокарт або перфострiчок, у рулонах або аркушах, крiм гатункiв паперу товарної позицiї 4801 або 4803; папiр та картон ручного вiдливання: тiльки папiр та картон iншi, без вмiсту волокон, одержаних механiчним способом, або тi, в яких такi волокна становлять не бiльш як 10 мас. % загальної маси волокна:
48 8450111100 Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм: тiльки мiсткiстю не бiльш як 10 кг сухої бiлизни:
49 8701903900 Трактори (за винятком засобiв товарної позицiї 8709): тiльки iншi:
50 7209169000 Плоский прокат з залiза або нелегованої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холодної прокатки (обтиснений у холодному станi), неплакований, без будь-якого покриття: тiльки не у рулонах, без подальшої обробки, окрiм холодної прокатки (обтиснення у холодному станi):
 
Начальник ВКМВ
О.Г. Маляревська
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.