ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 17 грудня 2008 року N 198


Про затвердження форми дозволу на здiйснення мiжнародних перевезень радiоактивних матерiалiв та форми заяви про видачу дозволу на перевезення радiоактивних матерiалiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
9 сiчня 2009 р. за N 3/16019


     Вiдповiдно до Порядку видачi дозволу на здiйснення мiжнародних перевезень радiоактивних матерiалiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.10.2007 N 1196, наказую:

     1. Затвердити форму дозволу на здiйснення мiжнародних перевезень радiоактивних матерiалiв та форму заяви про видачу дозволу на перевезення радiоактивних матерiалiв, що додаються.

     2. Центральному iнспекцiйному управлiнню (Гiльов О. Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України та доведення до вiдома зацiкавлених органiзацiй iнформацiї про набрання чинностi цим наказом.

     3. Iнформацiйно-кризовому управлiнню (Ананенко О. М.) у тижневий термiн пiсля державної реєстрацiї наказу забезпечити його розмiщення на веб-сайтi Держатомрегулювання.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови - Головного державного iнспектора з ядерної та радiацiйної безпеки України Гашева М. Х.

Голова О. А. Миколайчук
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва К. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комiтету ядерного регулювання України
вiд 17 грудня 2008 р. N 198

(бланк Держатомрегулювання)

ДОЗВIЛ
на здiйснення мiжнародних перевезень радiоактивних матерiалiв
UA/_______ - ____/T/ FF (SF, RM)1

1. Заявник:  
2. Вантажовiдправник:  
3. Мiсце вiдправлення:  
4. Вантажоодержувач:  
5. Мiсце призначення:  
6. Радiоактивний матерiал:  
7. Упаковка:  
8. Вид(и) транспорту:  
9. Пiдстава для видачi дозволу:  
10. Фiзичний захист повинен забезпечуватися на рiвнях, не нижчих, нiж це передбачено Конвенцiєю про фiзичний захист ядерного матерiалу та ядерних установок.2
11. У випадку радiацiйної аварiї або будь-якого iнциденту при транспортуваннi негайно сповiстити Держатомрегулювання (тел. _________________; факс _______________), найближчий вiддiл Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.
12. Протягом трьох днiв пiсля виконання перевезення письмово повiдомити про це Держатомрегулювання за адресою: ______________ або факсом: __________.
13. Протягом 10 днiв пiсля ввезення (вивезення) джерел iонiзуючого випромiнювання вантажоодержувач (вантажовiдправник) повинен подати до Головного реєстрового центру Державного регiстру джерел iонiзуючого випромiнювання повiдомлення згiдно з Порядком державної реєстрацiї джерел iонiзуючого випромiнювання, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2000 N 1718.3
14. Додатковi умови:  
15. Термiн дiї дозволу: з ____________ до ____________
Цей дозвiл не замiнює iнших дозвiльних документiв на перевезення небезпечних вантажiв.
_______________
(посада)
___________________
(пiдпис)
_________________
(iнiцiали та прiзвище)
М. П.

____________
     1 Пiсля лiтер UA зазначається номер дозволу, двi останнi цифри року видачi дозволу, FF - у разi перевезення свiжого ядерного палива, SF - у разi перевезення вiдпрацьованого ядерного палива, RM - у разi перевезення iнших радiоактивних матерiалiв.
     2 Записується в разi перевезення свiжого або вiдпрацьованого ядерного палива.
     3 Записується, якщо джерела iонiзуючого випромiнювання пiдлягають державнiй реєстрацiї в Регiстрi вiдповiдно до чинного законодавства.

Начальник вiддiлу безпеки перевезень Центрального iнспекцiйного управлiння В. Сакало

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комiтету ядерного регулювання України
вiд 17 грудня 2008 р. N 198

(бланк заявника)

Головi (заступнику Голови) Державного комiтету ядерного регулювання України

ЗАЯВА
про видачу дозволу на перевезення радiоактивних матерiалiв

Заявник  
(найменування, мiсцезнаходження юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi та мiсце проживання фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi)
просить видати дозвiл на здiйснення мiжнародних перевезень радiоактивних матерiалiв.
Вантажовiдправник  
(найменування, мiсцезнаходження юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi та мiсце проживання фiзичної особ  - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi)
Мiсце вiдправлення  
(найменування, мiсцезнаходження пiдприємства)
Вантажоодержувач  
(найменування, мiсцезнаходження юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi та мiсце проживання фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi)
Мiсце одержання  
(найменування, мiсцезнаходження пiдприємства)
Радiоактивний матерiал  
(назва або символ(и) радiонуклiда(iв), активнiсть кожного радiонуклiда(iв), зазначена в Бк з вiдповiдним префiксом СI; для подiльного матерiалу - маса в грамах; кiлькiсть ДIВ (шт.); для свiжого ядерного палива - тип палива, його iдентифiкатор згiдно iз сертифiкатом на конструкцiю упаковки, збагачення, маса подiльного матерiалу (кг), кiлькiсть (шт.); для вiдпрацьованого ядерного палива - маса подiльного матерiалу (кг), кiлькiсть (шт.))
Упаковка  
(тип, кiлькiсть, категорiя, транспортний iндекс, для подiльного матерiалу - iндекс безпеки з критичностi, належне транспортне найменування, номер ООН)
Розпiзнавальний знак для кожного
сертифiката, передбаченого правилами
безпечного перевезення радiоактивних
матерiалiв МАГАТЕ  
Номер аварiйної картки  
Вид(и) транспорту  
Iнформацiя про заходи
щодо забезпечення фiзичного
захисту вантажу  
Пункт пропуску на митному кордонi України  
Термiн дiї дозволу  
До заяви додаються:  
(згiдно з пунктом 4 Порядку видачi дозволу на здiйснення мiжнародних перевезень радiоактивних матерiалiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.10.2007 N 1196)
_______________
(посада)
___________________
(пiдпис)
_________________
(iнiцiали та прiзвище)
 
Начальник вiддiлу безпеки перевезень Центрального iнспекцiйного управлiння
В. Сакало
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.