ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.04.2010 р. N 11/2-10.16/3479-ЕП

 

Начальникам Київської регiональної, Київської центральної спецiалiзованої, Харкiвської обласної, Бориспiльської, Схiдної, Днiпропетровської, Запорiзької, Львiвської митниць


     З метою посилення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товару "годинники наручнi кишеньковi та iншi, …" (товарної позицiї 9101 згiдно з УКТЗЕД), корпуси яких виготовленi з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами, можуть бути прикрашенi дорогоцiнними камiннями, природними або культовими перлами i можуть мати кришку або браслет з дорогоцiнного металу (з дорогоцiнними камiннями або без них), а також годинникiв вiдомих торгових марок (свiтових брендiв), прошу пiд час здiйснення митних процедур забезпечити:

     - порiвняння рiвня заявленої митної вартостi товарiв з рiвнем митної вартостi iдентичних або подiбних (аналогiчних) товарiв, а також з наявною у митному органi iнформацiєю про рiвень цiн на такi товари;

     - перевiрки документiв, поданих для пiдтвердження заявленої митної вартостi товарiв i вiдомостей, що необхiднi для здiйснення митного контролю, згiдно з Порядком декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, та подання вiдомостей для її пiдтвердження, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.12.06 N 1766;

     - перевiрки дотримання вимог заповнення графи 31 ВМД в частинi повноти та точностi опису товарiв, необхiдних для їх iдентифiкацiї;

     - проведення iдентифiкацiї товарiв, що декларується (на предмет їх вiдповiдностi iнформацiї, зазначеної у графi 31 ВМД);

     - перевiрки вiдповiдностi пред'явлених товарiв даним, унесеним декларантом до графи 38 ВМД, при проведеннi митного огляду.

     Також звертаю увагу, що вiдповiдно до статтi 265 Митного кодексу України, митний орган має право упевнитися в достовiрностi або точностi будь-якої заяви, документа чи декларацiї, поданої для цiлей визначення митної вартостi.

     Крiм того, прошу провести аналiз митних оформлень годинникiв за 2009 рiк та сiчень-квiтень 2010 року. Iнформацiю надiслати на електронну скриньку Департаменту митної вартостi DMS UMV або DMS kanc UMV в термiн до 27.04.10.

Перший заступник Голови Служби О.М.Дороховський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.